Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Організація баз даних

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Реферат Організація баз даних 1. Файлові системи. Особливості та недоліки використання традиційних файлових систем Файлові системи – це набір програм, які виконують для користувачів деякі операції, наприклад створення звітів. Кожна програма визначає свої власні дані і керує ними. Файлові системи були першою спробою компўютиризувати відомі всім ручні картки. Подібна картка (або підшивка документів) в деякій організації могла містити всю зовнішню і внутрішню документацію, повўязану з деяким продуктом, завданням, клієнтом або співробітником. Зазвичай таких папок дуже багато, їх нумерують і зберігають у шафах. З метою безпеки шафи можуть навіть закривати на ключ або зберігати у приміщеннях, що знаходяться під охороною. У більшості людей вдома є власні карототеки, що містять підшивки документів, такі як рахунки, гарантійні талони, чеки про сплату за комунальні послуги, страхові та банківські папери, звіти з лабораторних робіт, конспекти лекцій тощо. Якщо нам потрібна будь-яка інформація, потрібно вручну переглянути картотеку від початку до кінця, щоб знайти те, що нас цікавить. Цей процес можна вдосконалити, ввівши у такій системі процес індексування, який дозволить прискорити процес пошуку потрібних відомостей. Наприклад, можна використати спеціальні розділювачі або окремі папки для різноманітних логічно повўязаних типів обўєктів. Ручні картки дозволяють успішно справитися з поставленими задачами, якщо кількість обўєктів, що зберігаються, невелике. Також вони цілковито підходять для роботи з великою кількістю обўєктів, які потрібно лише зберігати, або вилучати. Проте вони виявляються цілковито не придатними для випадків, коли потрібно встановити перехресні зв’язки чи виконати обробку відомостей. В наш час клієнтам, менеджерам та іншим співробітникам з кожним днем потрібно все більше і більше інформації. Зрозуміло, що картотека зовсім не підходить для виконання роботи подібного типу. Файлові системи були розроблені для забезпечення більш ефективних способів доступу до даних. Проте, замість організації централізованого сховища всіх даних підприємства, використовувався децентралізований підхід, за яким співробітники кожного відділу за допомогою спеціалістів по обробці даних (програмістів) працюють зі своїми власними даними і зберігають їх у своєму відділі у окремих файлах. Файл являє собою простий набір записів , які містять логічно зв’язані дані кожен запис містить логічно зв’язаний набір з одного чи декількох полів, кожне з яких представляє деяку характеристику об’єкту, що моделюється. Кожен співробітник звертається до даних за допомогою спеціалізованої прикладної програми. Набір прикладних програм кожного відділу дозволяє вводити дані, працювати з файлами і генерувати деякий фіксований набір спеціалізованих звітів. Найважливішим є те, що фізична структура і методи зберігання записів файлів з даними жорстко визначаються в коді прикладної програми. Обмеження, притаманні файловим системам Відокремлення та ізоляція даних. Дублювання даних. Залежність від даних. Несумісність файлів. Фіксовані запити/ швидке збільшення кількості додатків.

2. Системи керування баз даних. Основні компоненти і функції сучасних СКДБ Традиційних можливостей файлових систем виявляється недостатньо для побудови навіть простих інформаційних систем. Серед потреб, які не покривалися можливостями систем управління файлами, можна назвати такі, як: підтримка логічно узгодженого набору файлів; забезпечення мови маніпулювання даними; відновлення інформації після різного роду збоїв; реально паралельна робота декількох користувачів. Можна сказати, що якщо прикладна інформаційна система спирається на деяку систему керування даними, яка володіє цими властивостями, тоді ця система є системою керування базами даних (СКБД). Спрощена схема системи баз даних складається з таких компонентів: дані, апаратне забезпечення, програмне забезпечення, користувачі. До числа функцій СКБД відносять наступні: 1. Безпосереднє керування даними у зовнішній пам’яті. Ця функція включає забезпечення необхідних структур зовнішньої пам’яті як для зберігання безпосередньо даних, що належать до БД, так і для службових цілей, наприклад, для прискорення доступу до даних, журналів транзакцій тощо.СКБД підтримує власну систему іменування об’єктів БД (це дуже важливо, оскільки імена об’єктів бази даних відповідають іменам об’єктів предметної області). 2. Управління буферами оперативної пам’яті. СКБД звичайно працюють з БД значного розміру; у будь-якому випадку цей розмір значно перевищує доступний об’єм оперативної пам’яті. При зверненні до деякого елементу даних буде виконуватися обмін зі зовнішньою пам’яттю, щоб реально підвищити цю швидкість використовують буферизацію даних в оперативній пам’яті. 3. Керування транзакціями. Транзакція - це послідовність операцій над БД, які розглядаються СКБД як єдине ціле. Будь-яку транзакцію, що успішно виконується, СКБД фіксує зміни у БД, у зовнішній пам’яті, або жодна з цих змін ніяк не відбивається на стані БД. 4. Журналізація. Однією з основних вимог до СКБД є надійне зберігання даних у зовнішній пам’яті. Під надійністю зберігання розуміють те, що СКБД повинна бути в змозі відновити останній узгоджений стан БД після будь-якої апаратної або програмної відмови. Забезпечення надійного збереження даних у БД потребує надлишкового збереження даних, причому та їх частина, яка використовується для відновлення, повинна зберігатися особливо ретельно. Найбільш поширеним методом збереження такої надлишкової інформації –є ведення журналу змін БД. 3. Концептуальна модель даних. Сутність, атрибут, в’язок. Діаграма «сутність-зв’язок» Концептуальна модель – це представлення всієї інформації БД в дещо абстрактній формі (як і у випадку зовнішнього представлення) в порівнянні з фізичним способом зберігання інформації. З позиції моделювання джерело інформації називають предметною областю (ПрО), а знакову систему, що використовується (спосіб абстрагування предметної області) - моделлю даних (МД). Опис предметної області у термінах обраної моделі даних називають концептуальною схемою ПрО. Для опису ПрО використовують такі основні конструктивні елементи – сутність, атрибут та зв’язок.

Реальний світ складається з об’єктів, що взаємодіють. Об’єкти часто представляються у вигляді іменників, а відношення – у вигляді дієслів. Об’єкти – це речі, які користувачі вважають потрібними в моделюванні частин реальності. Об’єкти можуть бути конкретними (людина, автомобіль, дерево, книги тощо) та концептуальними (організації, проекти, штатний розклад тощо). Об’єктна множина – це позначення множини речей одного типу. Об’єкт-елемент –позначення одного елементу об’єктної множини. Речі в природі взаємодіють, це саме стосується сутностей. Зв’язок або відношення   це узагальнене поняття, передбачене для позначення відокремленого в ПрО відношення між двома або більше сутностями. Як і сутності, кожна категорія користувачів відокремлює зв’язки у відповідності зі своєю концепцією ПрО. проектування БД починається з попередньої структуризації предметної області: фіксації об’єктів (сутностей), властивостей цих об’єктів та види відношень між об’єктами. Інформацію про проект підсумовують з використанням графічних діаграм. Для них використовують наступні позначення: Сутність зображають прямокутниками. Атрибути позначають овалами. 3. Зв’язки зображають ромбами. Відношення саме по собі є об’єктною множиною, що складається з елементів двох об’єктних множин. Концептуальне представлення – це представлення всього вмісту бази даних, а концептуальна схема – це визначення такого представлення. Вважається, що в якості кінцевої мети створення концептуальної схеми опису всього підприємства є не лише опис самих лише даних, але й того, як ці дані використовуються, як вони переміщуються всередині підприємства, для чого використовуються у кожному окремому випадку. 4. Реляційна модель даних та її аспекти. Поняття відношення Реляційна система базується на формальних основах, або теорії, яка називається реляційною моделлю даних. Для такої системи виконуються як мінімум три умови: Структурний аспект. Дані в базі сприймаються користувачами у вигляді таблиць (і лише таблиць); Аспект цілісності. Ці таблиці задовольняють певним умовам цілісності (це ми розглянемо на цій лекції трохи згодом); Аспект обробки. У розпорядженні користувача є оператори маніпулювання даними (наприклад, вибірки інформації), які генерують нові таблиці на основі вже наявних і серед цих операторів є принаймні оператори вибірки (selec ), проекції (projec ) і обўєднання (joi ). На рис. Наведено простий приклад реляційної бази даних відділів (таблиця DEP ) і службовців (таблиця EMP). DEP DEP # D AME BUDGE D1 Marke i g 10M D2 Developme 12M D3 Research 5M EMP EMP# E AME DEP # SALARY E1 Lopez D1 40K E2 Che g D2 42K E3 Fi izi D2 30K E4 Sa io D2 35K Операція вибірки SELEC передбачена для вибірки певних рядків та стовпців SELEC DEP #, D AME, BUDGE FROM DEP WHERE BUDGE &g ;8M Очевидно, результат кожної з 3-х представлених операцій – це ще одна таблиця (іншими словами, ці оператори – такі що породжують таблиці). Це є реляційною властивістю замкненості. Вона має велике значення і, головним чином, через те, що результатом виконання операції є обўєкт того ж роду, що ї обўєкт, над яким виконується операція, а саме – таблиця.

Бандери допомага нам зрозумти, чому саме в цьому середовищ ОУH, яке започаткувалося на III Великому Збор, виник  розвинувся пзнше опортунстичний рух, який врешт допровадив до ще одного розколу в ОУH (демократи "двйкар", 1953 р.). Очевидно, треба було змнити лише форми роботи в органзац  вихованн кадрв, а не мняти сутнсних дей само флософ нацоналзму. Аналзуючи цю проблему, ще раз звернемося до думки Василя ¶ванишина. Якщо у першому розкол ("мельниквц" "бандервц") виявилося протирччя "партя орден", то тут автор книжки "Hаця. Державнсть. Hацоналзм" вбача конфлкт мж орденським  державницьким типом мислення. "У час вйни ОУH була змушена зайнятися чисто державними справами, пише В. ¶ванишин, творення арм, мсцево самооборони  самоврядування в регонах свого впливу, творення сльських станиць, районних  вищих структур управлння, господарська дяльнсть... Виявилося, що державний пдхд теж вимага власно деолог. Бо одна справа деал, держава, якою вона повина бути в Укран (орденська деологя),  зовсм нша держава, яка можлива поки що, у даний час, творена з того життвого матералу, який , а не з того, який буде потм, зокрема, коли деологя ОУH стане свтоглядною базою кожного укранця"

1. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

2. Поняття про інформаційну систему. Способи організації інформаційної бази

3. Організація процесу оцінювання та методи контролю якості продукції на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"

4. Базы данных в Internet

5. Форматы баз данных в автоматизированных библиографических системах

6. Различные классы баз данных по предметным областям использования
7. База данных для учета оплаты за междугородние разговоры
8. Разработка базы данных `ДЕКАНАТ` в среде программирования "Delphi"

9. База данных "Домашняя библиотека"

10. Работа с Базами данных в Delphi

11. Разработка базы данных, отражающей учет успеваемости студентов

12. Базы данных Microsoft Access

13. Разработка базы данных "Культурный досуг"

14. Системы управления базами данных

15. Алгоритм создания базы данных складского учета

16. Разработка базы данных для объекта автоматизации: гомеопатическая аптека

Карандаши цветные BIC "Evolution", 18 цветов.
Цветные карандаши произведены без использования дерева. Ударопрочный стержень - не расщепляется при механическом воздействии. Безопасные -
388 руб
Раздел: 13-24 цвета
Фигурка (копилка) декоративная "Зайчонок/Непоседы" 9x11x22,5 см.
Фигурка декоративная, настольная. Изготовлена из полимерных материалов. Размер: 9x11x22,5 см.
460 руб
Раздел: Копилки
Центр игровой надувной Upright "Паровозик".
Надувной центр рассчитан для детей от 9 месяцев. Можно использовать как на улице, так и в помещении. Шарики яркие, легкие, удобны и
2544 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

17. Отчёт по созданию курсовой работы «База данных ACCESS»

18. Инструкция по эксплуатации базы данных магазина «Телевизоры» средствами Access 2000

19. Системы обработки информации - язык баз данных SQL со средствами поддержания целостности

20. Защита баз данных

21. Структура базы данных

22. База данных периодического издания
23. Суспільна організація життя слов
24. Організація приймання товару в аптеці

25. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

26. Організація праці

27. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

28. Качественная основа - гарантированный результат, или... Как создавать и использовать адресные базы данных

29. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

30. Організаційна система управління природокористуванням України

31. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

32. База данных

Чехол стеганый сменный "Нордтекс" (для подушки 50х70 см), на молнии.
Материал: полиэстер. Размер подушки: 50х70 см.
321 руб
Раздел: Прочее
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: зеленый).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Настольная игра "Упрямый Шарик".
Любимый игровой автомат теперь у вас дома! Упрямый Шарик - игра, знакомая многим с детства: нужно провести шарик по долгому и тернистому
976 руб
Раздел: Игры на ловкость

33. Організація обліку грошових коштів

34. Система управления базой данных объектов гражданской обороны для принятия решений в чрезвычайной ситуации (Диплом)

35. Організація евакуаційних заходів

36. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

37. Рельєф та ландшафтна організація

38. Археологический источник и база данных. Выбор модели.
39. Использование Internet/intranet технологий для организации доступа к базам данных
40. Создание баз данных в InterBase SQL Server

41. Введение в проектирование реляционных баз данных

42. Средства доступа к базам данных в Internet и свободно доступная СУБД POSTGRES95

43. Базы данных и файловые системы

44. Базы данных по законодательству в интернет и на компакт-дисках

45. Организация баз данных

46. Проектирование и реализация базы данных

47. Excel 97 в качестве базы данных

48. База данных Бюро знакомств

Коляска-трость Еду-Еду (цвет: серый/фиолетовый, арт. E-103).
Коляска-трость E-103 - простая, стильная и легкая коляска. Особенности: - Стильный и яркий дизайн; - Надёжная стальная рама; - Плавающие
1637 руб
Раздел: Коляски-трость
Ложечки "Pigeon" для первого прикорма.
Набор ложечек (2 штуки) для первого прикорма. Мягкий материал, не травмирующий ротик малыша. С безопасным ограничителем в основании
386 руб
Раздел: Ложки, вилки
Логическая игра "Динозавры.Таинственные острова", арт. SG 282 RU.
Исследуй Юрский период и его динозавров! Это увлекательная форма комбинационной игры, которая бросает Вам вызов. Держите плотоядных
1117 руб
Раздел: Игры логические

49. Базы данных. Создание форм и отчетов (на примере ACCESS)

50. Иерархические структуры в реляционных базах данных

51. Операционная среда Windows. База данных Microsoft Access

52. Организация доступа к базам данных в Интернет

53. Перенос Базы Данных на WEB-сервер

54. Работа с базами данных
55. Реляционные базы данных
56. Создание баз данных в Microsoft Access

57. Создание и ведение баз данных

58. Упражнения по базам данных MS ACCESS (методичка)

59. Формирование базы данных

60. Некоторые аспекты обеспечения эффективности работы системы управления базами данных

61. Манифест систем объектно-ориентированных баз данных

62. Разработать программу на алгоритмическом языке программирования С++ , реализующую учебную систему управления базой данных

63. Менеджер подключений к базам данных

64. Информационно-справочная система, обеспечивающая работу с базой данных Bit

Шторка антимоскитная, черная.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
352 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Альбом "Мои школьные годы" (книга с карманами на 11 лет).
Перед Вами то, что каждая семья так долго ждала – красивое, качественное, креативное школьное портфолио. Да еще и на все школьные годы!
842 руб
Раздел: Портфолио
Средство для мытья посуды биоразлагаемое "Synergetic", концентрированное, 5 л.
Концентрированное высокопенное средство для мытья всех видов посуды от любых видов загрязнений. 100% смываемость. Подходит для мытья
631 руб
Раздел: Гели, концентраты

65. Реляционные Базы Данных. SQL - стандартный язык реляционных баз данных

66. HTML и базы данных

67. Создание базы данных «расписание»

68. Проектирование Базы Данных для коммерческого предприятия

69. Базы данных в Delphi

70. Расчет экономической эффективности и срока окупаемости программы «База данных по учету табельного времени»
71. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні
72. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

73. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

74. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

75. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

76. Організація касових операцій у банківських установах

77. Організація та планування кредитування

78. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

79. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

80. Організація будівельного майданчика

Набор столовых приборов BE-0011S24 "Webber", 24 предмета.
В наборе 24 предмета: - вилка столовая (6 штук), - ложка столовая (6 штук), - ложка чайная (6 штук), - нож столовый (6
957 руб
Раздел: От 19 до 50 предметов
Ремень-кошелек эластичный с двумя отделениями, чёрный (арт. TD 0453).
Если Вы носите одежду без карманов или занимаетесь спортом, Вы, разумеется, сталкивались с необходимостью носить телефон, кошелек, ключи и
355 руб
Раздел: Поясные
Набор для создания украшений "Кукла".
З маленькие куколки в разных нарядах, входящие в набор, предоставят простор для самой смелой фантазии, а с помощью страз и блесток
806 руб
Раздел: Бумажные куклы

81. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

82. Організація робочого місця бухгалтера

83. Рівні організації організму людини

84. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

85. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

86. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві
87. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі
88. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

89. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

90. Використання баз даних та інформаційно-пошукових систем для раціонального ведення діловодства

91. Етапи організації бухгалтерського обліку

92. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

93. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

94. Організаційні процедури аудиту заробітної плати

95. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

96. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

Настольная игра "Скажи, если сможешь!".
Это веселая игра на артикуляцию. Вам нужно объяснить как можно больше слов своей команде, но задача не так проста. Вам нужно вставить в
910 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Глобус детский зоогеографический, с подсветкой, 210 мм.
Глобус детский зоогеографический, на пластиковой подставке, с подсветкой. Диаметр: 210 мм.
985 руб
Раздел: Глобусы
Карандаши цветные "Lyra Groove", 10 цветов.
Карандаши с эргономичным захватом по всей длине, с европодвесом. Идеальные для раннего развития ребенка. Диаметр грифеля 4,25 мм!
879 руб
Раздел: 7-12 цветов

97. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

98. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

99. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.