Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство

Сучасні форми та системи оплати праці

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ ЧЕРКАСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ КУРСОВА РОБОТА з дисципліни «Економіка підприємства» на тему: «Сучасні системи та форми оплати праці.» Науковий керівник: Виконав: (прізвище, ім’я, по-батькові, студент 2-го курсу посада викладача) гр. М-83 Допущено до захисту « » 1999 р. (прізвище, ім’я, по-батькові Захищено з оцінкою: студента) « » 1999 р. № залік.кн. Комісія: (підпис) (підпис) (підпис) Черкаси 2000 р. План № Стор. Розділ I : Теоретична частина. Вступ 3 Заробітна плата як основний мотив продуктивної діяльності. 1.1 4 Основи планування заробітної плати. 1.2 4 Чинники системи оплати праці , що впливають на вибір її форми. 1.3 6 Оплата праці керівників. 1.4 8 Схема укладення контрактів з керівниками підприємств. 1.5 11 Оцінка сучасного стану організації нормування й оплати праці на 1.6 Україні. 12 Структура заробітної плати 1.7 14 Розділ II : Характеристика підприємства. 19 Характеристика спільного підприємства "ІHТЕРОПТ, ЛТД." 2.1 19 Аналіз фінансово - господарсьокої діяльності підприємства. 2.2 24 Заробітня плата на підприємстві. 2.3 27 Розділ III : Розрахунково-аналітична частина. 30 Розділ IV : Заключна частина. 49 Список літератури 50 Додатки 51 Розділ I : Теоретична частина. Вступ Робоча сила, як трактується в курсі економіки, - це сукупність фізичних і розумових можливостей людини, її здатність до праці. В умовах ринкових відносин «здатність працювати» робить робочу силу товаром. Але це не звичайний товар. Його відмінність від інших товарів складається в тому, що він, по-перше, створює вартість більше ніж коштує сам, по-друге, без нього неможливо здійснити будь-яке виробництво, по-третє, від нього багато в чому залежить ступінь (ефективність) використання основних і оборотних виробничих фондів. Як же змусити робочу силу працювати найбільше ефективно? Відповідь на це питання лежить в основі будь-якої кадрової політики. І на першому місці по важливості серед чинників, що впливають на ефективність використання робочої сили, стоїть система оплати праці. Саме заробітна плата, а найчастіше тільки вона, є тією причиною, що змушує робітника працювати. Тому значення даної проблеми важко переоцінити. 1.1 Заробітна плата як основний мотив продуктивної діяльності “Заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноваженийним орган виплачує працівниковіза виконану ним роботу.” (ЗУ “Про оплату праці”). Сформована за довгі роки система управління економікою призвела до виникнення феномену відчуженості трудящих від засобів виробництва. Виражається це в тому, що прибутки трудових колективів і окремих робітників практично не залежали і не залежать від ефективності використання ресурсів. У силу цього трудящі ставляться до них не хазяйновито. У цих умовах як ніколи гостро стоїть питання, на який економічна наука і практика не дали дотепер відповіді: як зацікавити людей, спонукати їх працювати ефективно, заощаджувати живу і матеріалізовану працю, своєчасно і якісно виконувати свої задачі. 1.2 Основи планування заробітної плати Заробітна плата - сукупність винагород у грошовій або (і) натуральній формі, отриманих робітниками за фактично виконану роботу, а також за періоди, що включаються в робочий час.

Оскільки джерелом виплати заробітної плати є національний доход, то розмір фонду заробітної плати трудового колективу, кожного робітника повинний бути поставлений у пряму залежність від досягнутих кінцевих результатів. Планування заробітної плати повинно забезпечити: ріст обсягу виробленої продукції (послуг, робіт), підвищення ефективності виробництва і його конкурентноздатності; підвищення матеріального добробуту трудящих. Планування фонду заробітної плати включає розрахунок суми фонду і середньої заробітної плати як усіх робітників підприємства, так і по категоріях працюючих. Вихідні дані для планування фонду заробітної плати: . виробнича програма в натуральному і вартісному вираженні і її трудомісткість; . склад і рівень кваліфікації робітників, необхідних для виконання програми; . чинна тарифна система; . застосовувані форми і системи оплати праці; . норми і зони обслуговування, а також законодавчі акти по праці, що регулюють заробітну плату (рід виплат і доплат, що враховуються при оплаті праці). До складу фонду включається основна і додаткова заробітна плата. До основної ставиться оплата праці за виконані роботи. Вона включає відрядну заробітну плату, тарифний фонд заробітної плати, премії. До додаткової заробітної плати відносяться такі виплати робітникам підприємств, що проводяться не за виконану роботу, а відповідно до чинного законодавства (доплати за роботу в нічний час, бригадирам, за скорочений робочий день підліткам і матерям, що годують, оплата чергових і додаткових відпусток, виконання державних обов'язків, оплату за навчання учнів). В плановий фонд заробітної плати не включаються доплати за відхилення від нормальних умов праці (плата за понаднормові роботи, простої, шлюб і т.п.). На практиці використовуються різноманітні методи формування фонду оплати праці як у цілому по підприємству, так і по структурних підрозділах. Слід зазначити, що щонайкраще цю задачу може вирішувати нормативний метод формування фонду оплати праці. Саме даний метод використовує більшість компаній у країнах із розвинутою ринковою економікою. Проте він може діяти лише при наявності таких умов: . по-перше, нормативи повинні бути стабільні, довгострокові, змінюватися лише у випадку впливу на об’єм виробництва чинників, не пов'язаних із трудовими умовами колективу; . по-друге, нормативи формування фонду оплати праці повинні бути не індивідуальні, а групові. Механізм регулювання витрат на оплату містить такі елементи: порядок визначення нормованого розміру витрат на оплату праці, що включаються в собівартість продукції; порядок оподатковування витрат на оплату праці, що перевищують нормативний розмір. У країнах із розвинутою ринковою економікою в якості найважливішого засобу досягнення рівноваги в області зайнятості і підвищення економічної ефективності виробництва багато спеціалістів рекомендують переходити до гнучкої заробітної плати. На рівні народного господарства під цим розуміється зміна заробітної плати в залежності від динаміки економічних показників розвитку країни в цілому (валового національного продукту, продуктивності праці, інфляції, зовнішньоторговельного балансу), а на рівні підприємства – зв’язок заробітної плати з результатами його господарської діяльності, ефективністю виробництва, що дуже ефективно реалізується через колективний договір.

У ньому необхідно чітко сформулювати принципи, порядок оплати праці всіх категорій працюючих, установити пряму залежність розміру оплати праці від досягнутих кінцевих результатів. 1.3 Чинники системи оплати праці , що впливають на вибір її форми Для досягнення високих кінцевих результатів оплату праці керівників, спеціалістів, робітників в умовах ринкової економіки доцільно будувати на таких принципах. По-перше, основним критерієм диференціації заробітної плати по підприємствах, робітникам повинен бути кінцевий результат їхньої праці. Підвищення заробітної плати варто робити лише в міру росту кінцевих результатів праці колективу. По-друге, необхідно забезпечувати ріст продуктивності, що випереджає, праці в порівнянні з ростом заробітної плати, тому що це є неодмінною умовою нормального розвитку виробництва, продуктивних сил. Нагадаємо, що однією з головних задач економічного регулювання в Японії є контроль за індексом вартості робочої сили. По-третє, доцільно сполучити індивідуальну і колективну зацікавленість і відповідальність у результатах праці. По-четверте, механізм оплати праці повинен стимулювати підвищення кваліфікації робітників, враховувати умови праці. По-п'яте, системи оплати праці повинні бути простими, зрозумілими всім робітникам. При виборі системи оплати праці доцільно враховувати форму власності, розмір підприємства, його структуру, характер виробленої продукції (послуг), а також особливості домінуючих у колективі цінностей і цілей. При цьому необхідно насамперед мати на увазі функціональні обов'язки керівників. Їхня головна задача полягає в тому, щоб забезпечити неухильний ріст обсягу виробництва (послуг) високоякіснї продукції при мінімальних витратах ресурсів на основі прискорення науково-технічного прогресу, використання передового досвіду. У центрі уваги керівників повинні бути питання соціального розвитку колективу, умови праці і побуту робітників. Крім того, вирішуючи питання оплати праці, потрібно мати на увазі такі чотири чинники: . фінансове положення підприємства; . рівень вартості життя; . рівень заробітної плати, що виплачують конкуренти за таку ж роботу; . рамки державного регулювання в цій області. На практиці використовуються дві форми оплати праці - відрядна і погодинна, а також змішана. Перша заснована на визначенні відрядних розцінок з урахуванням розряду виконуваної роботи і тарифної ставки першого розряду. Відрядна заробітна плата робітників заснована на оплаті праці в прямій залежності від його результатів, виражених у зробленій продукції, або виконаних операцій. При погодинній формі оплати праці заробіток залежить від розряду робочого і кількості відпрацьованих годин. Застосування погодинної оплати праці може стимулювати високоефективну працю тільки при наявності нормованих завдань, тобто погодинна заробітна плата повинна виплачуватися за умови виконання встановленого обсягу робіт або випуску визначеної кількості продукції з високою якістю. В даний час чиста відрядна і почасова оплати праці використовується вкрай рідко. Існуючі методи оплати праці засновані на використанні різних систем преміювання.

При проверке правильности установления оклада при приеме на работу аудитор обращает внимание, не определен ли он в размере ниже МРОТ, не противоречат ли установленная форма и система оплаты труда действующему законодательству. Много нарушений допускается в вопросах дисциплинарной ответственности и увольнений. Главное нарушение расширение перечня оснований для дисциплинарных взыскания и увольнения. Исчерпывающий перечень оснований для увольнения по инициативе администрации содержится в ст. 81 Трудового кодекса РФ. Например, нельзя расторгать по инициативе администрации контракт «за нарушение условий контракта» и т.д. На предварительном этапе аудиторской проверки необходимо ознакомиться с кадровой политикой предприятия: руководство ориентируется на формирование устойчивого трудового коллектива или на привлечение временных исполнителей; какую форму оплаты труда и систем стимулирования труда предполагает применять; какое внимание уделяет подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников. 10.2. АУДИТ СООТВЕТСТВИЯ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ ТРУДОВОМУ КОДЕКСУ РФ В настоящее время в Трудовом кодексе (ТК) РФ в отношении дисциплинарных взысканий предусмотрено лишь замечание, выговор и увольнение (ст. 192 ТК РФ)

1. Форми та системи оплати праці та їх удосконалення

2. Система учета и аудита расчетов по оплате труда

3. Екстремальність і форми її прояву у сучасному суспільстві

4. Формы измерений и анализ власти. Системное описание форм проявления власти

5. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

6. Створення безпечних та нешкідливих умов та засобів праці
7. Аналіз та прогнозування ринку праці
8. Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування

9. Сучасні тенденції розвитку логістики та логістичні системи

10. Многоагентные системы. Процесс самоорганизации в многоагентных системах

11. Оцінка толерантністідо ризиків та система лімітів у банку. План зниження ризику втрати інфраструктури банку на випадок техногенних катастроф (на прикладі АКБ "Укрсиббанк")

12. Системи стрілецької зброї та засобів ближнього бою Збройних Сил та НГУ

13. Поняття та система господарського законодавства

14. Поняття, загальна характеристика та система злочинів проти довкілля

15. Предмет, метод, джерела та система фінансового права

16. Інформаційні системи в економіці та підприємництві

Телескопическая вилка.
Прикольный подарок, который рассмешит участников любого застолья. При помощи этой вилки Вы можете с невозмутимым видом «подцепить»
427 руб
Раздел: Прочее
Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730020).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
375 руб
Раздел: Занавески
Настольная игра "Имаджинариум. Детство".
О настольной игре «Имаджинариум. Детство» Настольная игра, в которой надо придумывать ассоциации к картинкам и пытаться разгадать чужие
1750 руб
Раздел: Классические игры

17. Системы автоматизированного проектирования и PLM-системы

18. Електронні словники та системи перекладу в Інтернеті

19. Комутаційні системи: принцип роботи, види та їх розрахунок

20. Вплив алкоголю на окремі органи та системи організму

21. Менеджмент та система управління

22. Воспитательная система профессионального училища и воспитательная система семьи: возможности взаимопомощи и взаимоподдержки
23. Мікропроцесорні системи керування автотранспортного засобу та їх структура
24. Банківська система України: становлення та шляхи розвитку

25. Види грошей. Кредитні гроші. Кредитна система України. Функції та операції Центрального банку

26. Понятие, экономическое содержание, общественно-экономические функции и роль малых предприятий в системе современных экономических отношений. Существующие системы налогообложения малого предпринимательства, их характеристика

27. Економічна сутність та форми оплати праці

28. Формы и системы оплаты труда

29. Формы и системы оплаты труда

30. Основные формы и системы оплаты труда

31. Сучасні тенденції оплати праці працівників, зайнятих в торгівельній сфері України

32. Контрактная форма оплаты труда. Системы доплат и надбавок, премирования

Штамп самонаборный "Printer С20-Set", 38x14 мм, синий.
Размер оттиска: 38х14 мм. 4 строк текста, без рамки. Касса шрифта с пинцетом для набора в комплекте. В комплекте: сменная подушка,
492 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Кошелёк "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
799 руб
Раздел: Косметички, кошельки
Бумага "IQ Color", А4, 160 г/м2, 250 листов, черный.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
1124 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

33. Применение статистических методов в изучении распространения различных форм и систем оплаты труда

34. Організація оплати праці на підприємстві

35. Аналіз продуктивності праці та її оплати в промислових виробництвах

36. Облік витрат на оплату праці

37. Основи побудови обліку праці та її оплати

38. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві
39. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі
40. Контроль та ревізія оплати праці в бюджетних установах

41. Облік праці та її оплати

42. Формы и виды систем оплаты труда

43. Аналіз сучасної системи мотивації праці в організації

44. Організація оплати праці

45. Праця державних службовців: організація, оплата, ефективність

46. Удосконалення існуючих та розробка нових форм мотивації праці

47. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

48. Формы оплаты труда

Набор перьев для каллиграфии, 5 штук.
В наборе: 5 перьев (для рисования, орнамента, плаката, шрифта и перо с круглым острием).
442 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Для тебя".
Романтическая игра для влюбленной пары. Игроки получают по конверту с 15 заданиями. Каждое из них — это сюрприз для второй половины — фант
590 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Счеты большие "Mapacha".
Благодаря этим красочным счётам малыш очень быстро научится считать! Счёты оснащены 10-ю осями, на каждой из которых расположено по 10
800 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

49. Анализ форм и систем оплаты труда на предприятии

50. Аналіз виробництва продукції рослинництва та оплати праці

51. Аналіз формування та використання коштів на оплату праці

52. Оплата праці

53. Продуктивність, мотивація та оплата праці

54. Сучасні форми і системи заробітної плати
55. Основи організації оплати праці
56. Формы и системы заработной платы

57. Сущность заработной платы, ее формы и системы

58. Формы прямого волеизъявления в системе местного самоуправления

59. Контуры новой системы оплаты труда

60. Система оплаты персаналу

61. Совершенствование системы оплаты труда работников государственного сектора экономики

62. Системы оплаты труда: как сделать выбор

63. Проблемы реформирования системы оплаты труда в условиях перехода к рыночной экономике

64. Сущность и формы кредита. Структура современной кредитной системы

Набор из 6 фигурок "Дикие животные Севера", арт. PH020406A15.
Этот набор игрушечных животных будет очень кстати, когда мальчик решит устроить импровизированный заповедник. В комплект входят 6 фигурок
396 руб
Раздел: Дикие животные
Набор для творчества "Топиарий новогодний" (26 см).
В набор входит: 1. Пенопластовые заготовки: шар диаметром 6 см. и диаметром 2 см. (10 штук). 2. Разноцветные листы FOM EVA и готовая
475 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла
Шарики пластиковые, цветные, 100 штук.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
638 руб
Раздел: Шары для бассейна

65. Анализ системы бухгалтерского учета по расчетам с персоналом по оплате труда на предприятии

66. Новая система оплаты труда работников общеобразовательных учреждений Вологодской области

67. Автоматизована система обліку праці та зарплати

68. Розробка автоматизованої системи обліку працівника бібліотечного фонду коледжу УДАУ

69. Разработка функциональной схемы, алгоритма процесса идентификации плоских деталей произвольной формы акустической локационной системы

70. Анализ системы оплаты труда персонала и разработка инновационных мероприятий по ее совершенствованию на примере предприятия ОАО "ОТП Банк"
71. Оптимизация системы оплаты труда на Агломерационной фабрике ОАО Горно-металлургическая компания Норильский никель
72. Системы оплаты труда

73. Сучасний урок: форми, структура, зміст і методи проведення

74. Культура в общественной системе, ее элементы, функции и формы проявления

75. Бюджетный процесс как форма управления бюджетной системой

76. Направления совершенствования системы оплаты труда на предприятии ОАО "Свiтанок"

77. Новые системы оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений

78. Ринок праці на сучасному етапі економічного розвитку України

79. Система оплаты труда

80. Система оплаты труда на предприятии

Горка для ванной "Веселое купание".
"Веселое купание" - это удивительная водная горка, в виде спирали, по которой съезжают фигурки зверей на спасательных кругах и
569 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Бумага самоклеящаяся, А4, 25 листов, глянец, 85 г/м2.
Глянцевая самоклеящаяся фотобумага с перманентным клеевым слоем. Для печати на всех струйных принтерах систем Epson, HP, Canon, Lexmark и
385 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки

81. Системы оплаты труда в рыночных условиях

82. Сущность, форма и система заработной платы

83. Тарифная система оплаты труда

84. Тарифные системы оплаты труда

85. Теории, формы и системы заработной платы

86. Проблема формування ринку праці в сучасних умовах
87. Поиск внеземных форм жизни
88. Поиск и исследование внеземных форм жизни. Планетарный карантин, необходимый при этом

89. Поиск внеземных форм жизни

90. Форма, размеры и движения Земли и их геофизические следствия. Гравитационное поле Земли

91. Государственное регулирование экономики: формы и методы

92. Налоговая политика в рыночной экономике: формы, тенденции развития

93. Сущность, методы и формы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности Российской Федерации

94. Налоги: эволюция, определения и формы. Принципы налоговой политики и функции налогов

95. Государственная власть. Понятие, сущность, формы осуществления

96. Аккредитивные формы расчетов

Керамическая кружка "World of Tanks" с 3D логотипом, 425 мл.
Керамическая кружка "World of Tanks" с 3D логотипом – настоящая находка для геймеров! Эта вместительная чашка станет Вашим
398 руб
Раздел: Кружки
Стиральный порошок Perfect 6 Solution "Перфект мульти солюшн", 3200 грамм.
Порошок стиральный "Перфект мульти солюшн" бесфосфатный для всех типов стиральных машин и ручной стирки. Стиральный порошок
712 руб
Раздел: Стиральные порошки
Настольная игра "Хоккей".
Материал шайб: пластик. Материал игроков: пластик, металл. Количество шайб: 2. Диаметр шайбы: 24 мм. Высота игроков: 70 мм. Размер
1727 руб
Раздел: Настольный футбол, хоккей

97. Гражданско-правовой договор: формы, виды, особенности заключения, изменения и расторжения

98. Собственность и многообразие ее форм

99. Сравнение договоров подряда и купли - продажи, форма расчета-инкассо, типы ведения бизнеса


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.