Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Аналіз і оцінка комерційної діяльності ПП РТА "Рубін"

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

РЕФЕРАТ Випускна робота на тему &quo ; Аналіз і оцінка комерційної діяльності ПП РТА &quo ;Рубін&quo ; написана на 95 сторінках, містить вступ, три розділи: 1. Характеристика сфери послуг на Україні; 2. Управлінське обстеження ПП РТА &quo ;Рубін&quo ;; 3. Аналіз і оцінка комерційної діяльності на ПП РТА &quo ;Рубін&quo ;; а також висновки, список використаної літератури, який складається з 57 джерел. Робота містить 2 таблиці, 3 рисунка, 6 додатків. ЗМІСТВСТУП Розділ 1 Характеристика сфери послуг на Україні 1.1 Особливості сфери послуг як галузі економіки 1.2 Історія розвитку сфери послуг 1.3 Роль побутового обслуговування в сфері надання послуг Розділ 2 Управлінське обстеження ПП РТА &quo ;Рубін&quo ; 2.1 Історія створення ПП РТА &quo ;Рубін&quo ; та сфера його діяльності 2.2 Аналіз чинників зовнішнього середовища 2.3 Аналіз чинників внутрішнього середовища 2.4 Аналіз сильних та слабких сторін Розділ 3 Аналіз і оцінка комерційної діяльності на ПП РТА &quo ;Рубін&quo ; 3.1 Аналіз ліквідності 3.2 Аналіз довгострокової платоспроможності 3.3 Аналіз рентабельності 3.4 Аналіз і оцінка комерційної діяльності ПП РТА &quo ;Рубін&quo ; ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ ВСТУП Менеджмент - це сукупність принципів, методів і засобів управління діяльністю з метою підвищення ефективності діяльності і збільшення прибутку. Він уявляє собою узагальнення теорії та практики, яке забезпечує комерційний успіх передусім в масштабах підприємства. Опанування мистецтвом менеджменту є одним з головних важелів збільшення результативності господарської діяльності, який в багатьох випадках виявляється більш дійним, ніж додаткові фінансові &quo ;ін'єкції&quo ; або створення нових виробничих потужностей. Основна мета управління як такого полягає в створенні необхідних умов (організаційних, технічних, соціальних, психологічних та т. ін.) для реалізації задач організації, встановлення &quo ;гармонії&quo ; між індивідуальними трудовими процесами, координування і узгодження конкретних запланованих результатів. Отже, управління - це насамперед робота з людьми, а їх трудова діяльність являє об'єкт управлінського впливу. Основною задачею менеджменту є мобілізація сил організації для вирішення відомих і певних задач, тому охоплює не тільки розподіл, обмін і фінансування, але і канали комунікації, за допомогою яких здійснюються ці процеси, рішення питань соціального характеру, бо підприємство - це наперед усе соціальна система, ефективність якої в багатьом залежить від її головного ресурсу - кадрів. Тому задача менеджерів полягає в організації ефективної спільної праці, в процесі якої кожен чоловік здатен максимально використовувати свій потенціал. Все це потребує аналізу діяльності за всіма прийнятними факторами, оцінки ступеню їх впливу на діяльність підприємства з метою розробки, прийняття і реалізації управлінських рішень, підвищення її ефективності. Розвиток процесу організації управління, як невід'ємного атрибуту розвитку комерційної діяльності підприємства в нестійких умовах середовища, виступає необхідною запорукою постійної підтримки конкурентоспроможності і успіху підприємства.

В сучасних умовах менеджмент перетворився в найважливіший фактор розвитку суспільства, і аналіз основних положень теорії і практики менеджменту та задач, які він призначен вирішувати в процесі організації і здійснення підприємницької діяльності, призводить до висновку про необхідність розробки концепції менеджменту як основи розвитку сучасного підприємництва, особливо ця вимога висувається сучасними умовами ринкових відносин в Україні. В період переходу України до ринкових відносин особливо вагомим стає питання досвідченого управління підприємствами. В зв'язку з тим з'являється необхідність в обґрунтованої оцінці аналізу діяльності для виявлення сильних та слабких сторін і можливостей до зросту. Тому тема даной роботи є актуальною. Задачею роботи є проведення аналізу комерційної діяльності на підприємстві ПП РТА &quo ;Рубін&quo ;. Цілями роботи є: - оцінка становища ринка послуг на Україні; - управлінське обстеження підприємства РТА &quo ;Рубін&quo ;, яке належить до ринку побутового обслуговування населення; - аналіз чинників зовнішнього та внутрішнього середовища, які безпосередньо чинять вплив на діяльність зазначеного підприємства; - аналіз сильних та слабких сторін, який дає підприємству змогу виявити загрози або потенціал для розвитку; - проведення фінансового аналізу становища з метою надання пропозицій щодо шляхів подальшого розвитку підприємства РТА &quo ;Рубін&quo ;. РОЗДІЛ 1 ХАРАКТЕРИСТИКА РИНКУ ПОСЛУГ НА УКРАЇНІ 1.1 Особливості сфери послуг як галузі економіки У відповідності з загальноприйнятою міжнародною галузевою економічною класифікацією виділяються три великих сектори народного господарства: первинний - сільське господарство, лісове господарство, рибальство; вторинний - промисловість, будівництво, добувні галузі енергетики; третинний - вся сфера послуг, куди відносяться торгівля, громадське харчування, транспорт, зв'язок, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування (промислове та особисте), освіта і наука, охорона здоров'я і соціальне забезпечення, культура і мистецтво, фізична культура і спорт, послуги фінансово - кредитної системи, а також послуги державних і громадських установ . Сучасний етап розвитку розвинутих країн світу позначене подальшими істотними структурними зрушеннями в народному господарстві у бік сфери послуг. Прискорення розвитку сфери послуг прийнято називати &quo ;сервізацією&quo ; сучасного суспільства. Ця тенденція виступає як важлива характеристика постіндутріалізації суспільства. Сфера послуг охоплює як послуги виробничого, так і невиробничого характеру. Послуги виробничого призначення (матеріальні послуги) поділяються на 2 види: 1. пов'язані з рухом продукту в самому процесі виробництва і обслуговуванням продуктивного споживання — ремонт виробничого обладнання, вантажний транспорт, виробничий зв'язок, торгівля товарами виробничого призначення, правові та фінансово - кредитні послуги по обслуговуванню виробництва, ділові та інформаційно - консультаційні послуги (лізинг, інжиніринг, маркетинг і т.п.). 2. пов'язані з продовженням матеріального виробництва в сфері обігу, розподілу та особистого споживання, тобто послуги, пов'язані з обслуговуванням руху матеріальних благ за межами сфери виробництва - роздрібна торгівля, заготівки, громадське харчування, ремонт і технічне обслуговування споживчих товарів.

Невиробничі (нематеріальні) послуги також складаються з 2 груп: 1. послуги, які безпосередньо впливають на людину - невиробничі послуги особистого характеру (хімічне чищення, перукарня і т. ін.), послуги житлово - комунального господарства, освіти, культури, охорони здоров'я, соціального забезпечення та послуги, пов'язані з організацією відпочинку; 2. послуги, пов'язані з функціонуванням суспільних та державних структур країни, тобто послуги органів державного управління, громадського порядку, оборони і суспільних організацій . Наведена класифікація послуг з позиції їх кінцевої функціональної спрямованості не досконала як і будь-яка соціально-економічна класифікація, бо немає абсолютно чистих суспільних явищ та процесів. Так, наприклад, віднесення інформаційно-консультаційних і ділових послуг до виробничих послуг виконано в більшої мірі приблизно, бо лізингові послуги, пов'язані з орендою споживчих товарів, наприклад, прокат автомобілю, здача номерів в готелях, фінансово-кредитні та правові операції по обслуговуванню населення логічніше віднести до невиробничих послуг. Існують умовності і при поділі особистих та суспільних послуг невиробничого характеру. Так, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, культура задовольняють як особисті так і суспільні потреби. Тому віднесення цих галузей до першої чи другої групі невиробничих послуг у будь-якому випадку буде неточним, бо вони займають граничне положення і , проводячи поділ послуг на види і групи необхідно йти на відповідне огрубіння реальних процесів. В класифікації західних країн прийнято відокремлювати слідуючи групи послуг: - орієнтовані на виробництво; - торгові; - особисті; - послуги соціального характеру. Таблиця 1.1 Розподіл зайнятих робітників по зазначеним групам послуг в провідних країнах світу, 1998 рік ( % від загальної зайнятості) Види послуг Країни США Голландія Швеція Англія Франція Японія Орієнтовані на виробництво 12,3 9,9 6,4 9,2 7,9 9,1 Торгові 21,4 21,7 19,1 21,2 20,0 24,9 Особисті 12,2 7,8 5,9 9,7 7,7 10,1 Послуги соціального характеру 25,9 27,9 35,0 24,8 25,0 12,9 Всього сфера послуг 71,8 67,3 66,3 64,8 60,4 57,1 З таблиці видно, що в сфері послуг провідних країн світу зайнято більш 50 % населення. Найбільша частка зайнятих в сфер послуг в США - 71,8 % від загальної кількості зайнятих в народному господарстві цієї країни. З наведених видів послуг найбільшу частку займають торгові послуги («21 %) та послуги соціального характеру («25 %) . Таблиця 1.2 Частка зайнятих робітників в сфері послуг країн світу ( % від загальної зайнятості) і частка сфери послуг в ВНП цих країн, 1999 рік Країни Зайнято в сфері послуг (%) Частка сфери послуг в ВНП (%) Австрія 55 63 Бельгія 61 64 Греція 33 43 Італія 59 67 Англія 71 66 Германія 58 60 Польща 37 53 Росія 44 55 Україна 38 41 Франція 67 71 Японія 59 60 Канада 72 66 США 69 72 Австралія 69 70 Як видно з таблиці в країнах світу у сфері послуг зайнята велика кількість населення і її частка у ВНП цих країн досить значна - в основному більше половини. Найбільша частка зайнятості в сфері послуг в Канаді - 72 % від загальної кількості населення, зайнятого в галузях народногосподарського комплексу.

А справа в тому, що в умовах крпосництва  колоналзму основна маса чумакв була не вльними робтниками, що працювали на себе, а крпаками, як, за словами К.Маркса, належать безпосередньо до числа засобв виробництва189   власнстю помщика. Ц чумаки-крпаки працювали на збагачення свох гнобителв , навть випадково розбагатвши, не завжди могли позбутися свого крпацького стану. Першою основною умовою буржуазно пдпримницько дяльност Ф.Енгельс вважав безпеку самого купця  його власност.190 Тако безпеки деспотичн порядки крпосницько Рос не могли гарантувати укранцям. Зате вре, будучи вльними людьми, мали повну свободу комерцйно дяльност, що й дало м змогу захопити у сво руки вс вигдн промисли  торгвлю. Порабощенное состояние земледельцев,P писав М.Костомаров,P причина, повод, что иудеи продолжали держать в руках промышленность и торговлю.191 Можна припустити, що частина крпакв з числа державних селян, як не вдбували панщини, могли б вибитися з злиднв, але м, як  всм чумакам взагал, буквально поперек дороги поряд з чужинцем-помщиком стояв ненависний врей-шкуродер

1. Оцінка інвестиційної привабливості Австралії

2. Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні: аналіз та оцінка

3. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

4. Суть комерційної діяльності на підприємстві

5. Оцінка фінансового стану комерційного банку

6. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")
7. Аналітична маркетингова оцінка ринку горілки
8. Аналіз та оцінка розвитку ділової кар’єри менеджера

9. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

10. Вивчення економічного потенціалу регіону Житомирської області та виявлення можливих напрямків комерційної діяльності на ринку обробки деревини

11. Оцінка ділових якостей працівників і менеджерів фірми

12. Оцінка фінансового стану підприємства

13. Оцінка обстановки в надзвичайних ситуаціях

14. ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ЇХ ОЦІНКА Беларус

15. Оцінка чисельність, щільність, демографія популяції рослин та тварин

16. Оцінка кредитоспроможності потенційного позичальника

Стрейч-пленка для ручной упаковки, вес 1 кг, 17 мкм, 45 см x 140 метров.
Прозрачная стрейч-пленка для ручной упаковки применяется в быту, на производстве, в офисе, магазине. Изготовлена из прочного полиэтилена,
351 руб
Раздел: Плёнка пищевая
Бутылочка для кормления "Avent Classic+", 260 мл (голубая, рисунок: краб), от 1 месяца.
Ограниченная серия -бутылочка для кормления голубая c рисунком (краб), Classic+. Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена:
403 руб
Раздел: Бутылочки
Сменная кассета "Барьер 6", для жесткой воды, для всех типов фильтров "Барьер".
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
354 руб
Раздел: Фильтры для воды

17. Оцінка та прогнозування конкурентноспроможності ЗАТ "ПриватБанк"

18. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

19. Аналіз банківської діяльності

20. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

21. Грошова оцінка земель с. Новомихайлівка та с. Григорівка на території Новомихайлівської сільської ради Миколаївської області

22. Енергетична оцінка технологій у сільськогосподарському виробництві
23. Харчова цінність та оцінка якості зерна
24. Економічна оцінка активу балансу підприємства

25. Рекреаційні ресурси, їхня характеристика та оцінка

26. Оцінка точності при параметричному методі врівноваження

27. Богдан Хмельницький та оцінка його особи в історичній літературі

28. Оцінка результату і похибки прямих вимірювань

29. Аналіз товарної інноваційної політики заводу "АКВАІЗОЛ"

30. Асортимент, споживчі властивості ялинкових прикрас та оцінка ступеня захисту прав споживачів при їх реалізації

31. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності для ТОВ "Rehau" в Україні

32. Оцінка ефективності організації системи розподілу продукції на ЖКУВП "Біатрон-3"

Стул детский "Малыш-1".
"Малыш №1" - маленький, компактный удобный стульчик для малыша. Он изготовлен из натуральных материалов и покрыт нетоксичным,
853 руб
Раздел: Стульчики
Этикетка самоклеящаяся, А4, 24 этикетки, 70х37 мм, белая, 100 листов.
Размер этикетки: 70х37 мм. 24 этикетки на листе А4 формата. Плотность бумаги: 70 г/м2. Верхнее и нижнее поле (отступ от края листа до
660 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Мозаика с прозрачным полем, 40 мм, 70 деталей.
Мозаика с прозрачным полем – отличный подарок для маленьких фантазеров. Из красочных деталек-ромбиков ваш ребенок сможет собирать любые
438 руб
Раздел: Пластмассовая

33. Технології формування іміджу комерційної установи на національному та міжнародному рівні на прикладі приватної фірми "РЕНОМЕ"

34. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності

35. Гігієнічна оцінка ефектвності оздоровлення дітей і підлітків на морському узбережжі

36. Клініко – патогенетична оцінка, прогноз і корекція реакцій систем адаптації на ендогенну інтоксикацію у хворих на менінгоенцефаліт

37. Клініко-лабораторна оцінка та обґрунтування застосування нового силіконового підкладочного матеріалу для зубних протезів

38. Характеристика й оцінка функціонального стану системи зовнішнього дихання
39. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення
40. Оцінка доцільності правової охорони

41. Оцінка персоналу

42. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

43. Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи

44. Експертиза, оцінка якості какао-бобів та какао-продуктів і їх митне оформлення при переміщенні через митний кордон України

45. Оцінка ефективності використання рухомого складу

46. Економічна оцінка пасиву балансу підприємства

47. Критична оцінка теорії і практики фінансово-господарського контролю в історичному аспекті

48. Оцінка фінансового стану підприємства

Органайзер подвесной "Тролли", 64 см, 5 карманов.
Органайзер подвесной, 5 карманов 13x15 см. Высота: 64 см. Материал: полиэстер 600 ден.
317 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,6 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
417 руб
Раздел: Чайники заварочные
Шкатулка "Шиповник" (36x26x18 см).
Шкатулка очень удобна в использовании, и к тому же станет украшением вашего домашнего интерьера! Размер: 36x26x18 см. Оформление корпуса:
2706 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

49. Оцінка фінансового стану підприємства для можливості надання кредиту

50. Фінансова оцінка ефективності інвестиційних проектів

51. Якісна і кількісна оцінка податкових ризиків у сфері справляння податків (ПДВ)

52. Гідроекологічна оцінка річки Рось

53. Екологічна оцінка стану водних ресурсів басейну річки Устя Рівненської області

54. Оцінка стану міської системи м. Києва
55. Оцінка ступені забруднення за біологічними показниками
56. Екологічна оцінка стану ропи Куяльницького лиману

57. Динаміка цін на ринку нерухомості (на прикладі комерційної нерухомості м. Київ)

58. Ефективність використання і відтворення основних засобів: оцінка і шляхи підвищення

59. Проблема оцінки інвестиційної привабливості регіону

60. Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки

61. Аналіз діяльності комерційного банку

62. Аналіз ефективності діяльності комерційного банку з використанням стандартизованої рейтингової системи CAMEL

63. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

64. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен"

Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x17.5 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
494 руб
Раздел: Более 10 литров
Рюкзак школьный "Military", цвет черный (арт. V-55/1).
Рюкзак школьный, два отделения, два передних кармана на молнии, объемный карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки,
1500 руб
Раздел: Без наполнения
Детская каталка "Вихрь", фиолетовая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки

65. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

66. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

67. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

68. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

69. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків

70. Аналіз діяльності банку ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"
71. Аналіз діяльності Приватбанку
72. Аналіз ефективності і активності фінансових операцій ВАТ "Міжнародний комерційний банк"

73. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

74. Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

75. Проектування інформаційної системи збору даних землевпорядкування для автоматизації процесу оцінки земельних ділянок

76. Контроль та аудит діяльності комерційного банку

77. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

78. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

79. Ефективність і дієвість інформаційної діяльності

80. Аналіз інформаційної системи ВАТ КСЖ "Універсальна"

Комплект постельного белья евро "Самойловский текстиль. Незабудка", с наволочками 70х70 см.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1588 руб
Раздел: Бязь
Адаптер Navington для автокресел Maxi-Cosi, универсальный.
Адаптер позволяет установить автокресло-переноску на шасси коляски Navington.
730 руб
Раздел: Прочие
Развивающая игра "Учимся считать".
"Учимся считать" - это развивающая игрушка для детей в возрасте от 3-х лет. Игра поможет ребёнку выучить цифры от 1 до 5 и
549 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

81. Організація науково-інформаційної діяльності

82. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"

83. Інформаційно-аналітичні методи і моделі підтримки прийняття маркетингових рішень

84. Аналіз діяльності компанії Nokia

85. Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"

86. Методи оцінки ефективності функціонування інформаційної логістичної системи
87. Основи організаційної діяльності у виробничій сфері
88. Реінжиніринг, як важливий напрям інноваційної діяльності ОВС в умовах жорстокої конкуренції на ринку товарів і послуг

89. Удосконалення інноваційної діяльності за рахунок мотивації праці

90. Функції інформаційно-аналітичних підрозділів забезпечення управління

91. Аналіз господарської діяльності підприємства

92. Аналіз педагогічного досвіду з проблеми самостійної роботи з математики

93. Використання діагностичних карт для оцінювання педагогічної діяльності вчителя

94. Демократизація контрольно-оцінної діяльності у початковій школі

95. Мотиваційно-особистісні аспекти діяльності

96. Психологія професійної діяльності

Шнуровка-бусы "Цветы".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки. Ребенку будет интересно каждый раз менять
345 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Развивающая настольная игра "Котосовы".
Коты и совы — любимые животные ведьм. Бедняги так часто подвергаются магическим экспериментам, что подчас не сразу отличишь, кто перед
792 руб
Раздел: Карточные игры
Точилка механическая.
Настольная механическая точилка отличается высоким качеством работы и долговечностью механизма. Пластиковый корпус. Механизм крепления к
547 руб
Раздел: Точилки

97. Історичні передумови становлення екскурсійної та туристської діяльності

98. Особливості інноваційної діяльності у зеленому туризмі

99. Комерційний аналіз інвестиційного проекту


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.