Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство

Проблеми залучення зарубіжних інвестицій в Україну

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Змiст Реферату Україна і інвестиції2 Альтернативні шляхи розв’язання проблеми:4 Державне регулювання іноземного інвес­тування в Україні7 Висновки11 Україна і інвестиції Іноземні інвестиції є провідником сучас­них технологій виробництва та управління, своєрідною „перепусткою” на світові ринки товарів та капіталів, дозволяючи при цьому компенсувати дефіцит національних грошо­вих коштів. На сьогоднішній день потреба в інвес­тиціях для структурної перебудови ук­раїнської економіки зростає. Цікаво буде відмітити, що валові інвестиції в основний капітал в Україні за 1994 – 2001 роки склали 47 млрд. доларів. Визначення проблеми: Непривабливий інвестиційний клімат в Україні, що негативно впли­ває на можливості активізації процесу залучення прямих іноземних інвести­цій в економіку країни. Передумови: В умовах ринкового трансформування економіки України дуже гост­рою є потреба в значних іноземних інвестиціях. Для більшості країн з пере­хідною економікою ефективно використаний іноземний капітал стає ключо­вим фактором їх розвитку. Звичайно, залучення іноземних інвестицій віді­грає важливу роль і в структурі пріоритетів української економіки. За розрахунками, загальний обсяг необхідних іноземних інвестицій в економіку України становить понад 40 млрд дол США. Україна має потенційні можливості для ефективного освоєння інвестицій на суму 2-2,5 млрд дол США на рік. Такі кошти протягом 5 років дозволять реконструювати пріоритетні галузі промисловості. Станом на 01.01.2001 р. Обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну з часу здобуття нею незалежності становив 3,9 млрд 11омі США. Порівняно із зарубіжними країнами з перехідною економікою ці обсяги незначні і не задовольняють навіть незначної частини наявного попиту. Потреба економіки країни в 10 разів перевищує надходження. В Україні існують об’єктивні й суб’єктивні фактори, які негативно впливають на процес іноземного інвестування, а саме: - залучення іноземних інвестицій відбувається в умовах економічної кризи. Дехто з інвесторів призупинив діяльність на території України, вислов­люючи свою невпевненість у подальшому співробітництві, подаючи запити щодо економічної політики уряду; - нестабільне законодавство, відсутність надійних гарантій захисту від його змін для іноземних інвесторів; - повільні темпи приватизації. Іноземні інвестори, банки та фінансо­ві організації при вкладанні коштів у інвестиційні проекти віддають перевагу приватним підприємствам; - невирішеність питання щодо надання у приватну власність земель­них ділянок під об’єкти, що приватизуються; - темпи інфляції залишаються на значно вищому рівні, ніж у країнах Західної Європи і США; - низька купівельна спроможність значної частини населення змен­шує можливість реалізації на внутрішньому ринку продукції, що могла б вироблятися на новостворених або реконструйованих із допомогою інозем­ного капіталу підприємствах; - невисокий рівень розвитку інфраструктури, яка могла б забезпечи­ти швидкий оперативний зв’язок України з іншими країнами, надавати не­обхідні послуги для оперативного управління діяльністю підприємств з іно­земними інвестиціями.

Отже, в Україні сформувався малосприятливий інвестиційний клі­мат, який спричинив брак стратегічних іноземних інвестицій. Суттєвим чинником у виникненні в Україні нинішньої ситуації, по­в’язаної з відтворювальними процесами, є недосконала фінансова, у тому числі податкова, політика. Чинна податкова система має бути скоригована за такими основними позиціями: регламентація взаємовідносин між державою і платниками податків; 11оміки1111ься11сть і стабільність податкової системи протягом фінансового року, її простота і доступність; відповідальність за ігнорування податкового законодавства; скорочення кількості податків і суттє­ве спрощення процедури їх збирання; загальне зниження податкового тягаря і захист вітчизняних виробників; посилення стимулювання капіталовкладень, інвестиційної та інноваційної діяльності; реформування амортизаційної по­літики; підвищення ролі майнового і земельного оподаткування, ресурсних платежів; реформування системи розподілу доходів; скорочення пільг. Помірковані інвестори усвідомлюють, що прибутковість капіталу пі­сля оподаткування визначають не лише законодавчо встановлена ставка по­датку на прибуток підприємства, а й спосіб обчислення цього прибутку, зокрема – нарахування амортизації, облік запасів, віднесення процента за кредит і збитків до складу виробничих затрат. Крім того, у багатьох країнах існують додаткові стимули інвестування, тобто зменшення оподатковувано­го прибутку на суму капітальних затрат, і податкові інвестиційні кредити. На початку 90-х років загальною тенденцією в країнах Центральної та Східної Європи було утворення так званих „правових анклавів” для іно­земних інвесторів. Було гарантовано захист від змін законодавства, націоналі­зації, забезпечено репатріацію прибутків, а також надано податкові пільги. Україна також пішла цим шляхом. Так, Декрет №55-93 Кабінету Міністрів України „Про режим іноземного інвестування”, що набрав чинності у червні 1993 р., на п’ятирічний строк звільняв від оподаткування прибутки підприємств із кваліфікованими іноземними інвестиціями (фірми, в яких від 10 до 100% статутного фонду належали нерезиденту). Але Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств”, що діяв з 1 січня 1995 p., скасував податкові канікули для підприємств з іноземними інвестиціями, заснованих після введення цього Закону. Цей захід відповідає головним вимогам, що ставляться до податкової системи, яка має забезпечити: ефективність – тобто мінімізувати вплив оподаткування на використання ресурсів в умовах рин­ку, рівність – тобто зрівняти податкові зобов’язання всіх платників податку, а також простоту застосування. Впровадження однакових правил гри вважа­ється ознакою стабілізації податкового законодавства, що може компенсува­ти іноземним інвесторам зростання податкового тягаря. Консультації (зацікавлені сторони): Залученню прямих іноземних інвестицій сприяє процес формування інституційного середовища. Україна, з одного боку, поступово включається в діяльність міжнародних економічних структур, а з другого – досить інтен­сивно розвиває внутрішні ринкові організаційні структури та інститути.

Сформовані та діють інститути, що регулюють або забезпечують зовнішньо­економічну діяльність: Міністерство економіки та європейської інтеграції, валютно-економічне управління Міністерства фінансів, Державна митна служ­ба, відповідні підрозділи і служби в інших відомствах. У квітні 1997 р. Була створена Консультативна рада з питань інозем­них інвестицій під головуванням Президента України, яка є, по суті, фору­мом з політичного діалогу між основними творцями економічної політики України та керівниками великих іноземних компаній. У тому ж 1997 р. Було утворено Палату незалежних експертів для вирішення суперечок між іноземними інвесторами та українськими органа­ми виконавчої влади і місцевого самоврядування. Моделювання проблеми: На макроекономічному рівні надходження прямих іноземних інвес­тицій регулюється такими інструментами, як податки, тарифи, амортизація, заробітна плата, ціни і валютний курс. А на мікроекономічному – інструментами, що детермінують функці­онування фірми (вимоги до власності; місцеве регулювання рівня цін; лімі­тування фінансових засобів для інвестицій і набору робочої сили; експортні обмеження; ліцензування імпорту; контроль за використанням технології та іноземної валюти; величини відпускних цін). Метою політики у сфері іноземного інвестування є створення сучас­11ом політичної системи регулювання, яка б підвищила інвестиційну приваб­11оміки11 економіки та забезпечила потужні мотивації нерезидентів щодо вкла­дення коштів. Особливо ефективним важелем успішного вирішення цього завдання може стати, за певних обставин, податкова політика щодо іноземних та внутрішніх інвестицій. Проаналізуємо фіскальні методи стимулювання іноземних інвести­цій, а саме: зниження податку на доходи корпорацій, податкові канікули, прискорена амортизація, зменшення оподаткованого прибутку на суму інве­стицій, використання податкового інвестиційного кредиту. Дії українського уряду в галузі оподаткування корпоративних при­бутків зосереджені на двох суперечливих цілях: 1. Одержанні доходів бюджетом. 2. Проведенні стимулюючої економічної політики, зокрема, на за­лученні іноземного капіталу. Політики мають впроваджувати найпривабливіші для іноземних ін­весторів податкові стимули в такий спосіб, щоб не втратити бюджетні надхо­дження. Альтернативні шляхи розв’язання проблеми: Існують три основні альтернативи: 1) Податкові канікули. 2) Низькі податкові ставки, які застосовуються до широкої бази оподат­кування. 3) Прискорена амортизація основних фондів, зменшення оподатко­11оміки1111 прибутку на суму інвестицій чи використання податкового інвестиційного кредиту. Альтернатива 1. Податкові канікули Під час податкових канікул прибутки підприємств оподатковуються за зниженими ставками чи не оподатковуються взагалі. Після закінчення податкових канікул компанія повинна почати сплачувати податки, їй заборо­нено трансформуватися у нову компанію для продовження канікул. Тому запровадження податкових канікул вимагає уважного нагляду з боку подат­кової інспекції за підприємствами з іноземними, інвестиціями. Вони рідко застосовуються в розвинутих країнах.

Наприклад, успшнсть учнв шкл Кримсько област з росйсько мови в 1954 роц, коли укранська мова не вивчалася, становила 91,1P%, а в 1961 91,6. Дотримання паралельност у вивченн укрансько  росйсько граматики пдвищу грамотнсть учнв з обох спорднених предметв (там само.P Арк. 101). Однак кльксть школярв, котр вивчали укранську мову, почала зменшуватися. Якщо в 1960 1961 навчальному роц  опановувало 24 075 п'ятикласникв, то з них у 6-му клас наступного року продовжило вчити укранську мову вже 22 868 (там само.P Спр. 3542.P Арк. 55). Поза школою на офцйному рвн укранська мова використовувалася в Криму лише пд час призду зарубжних укранцв. А програмою перебування в област групи товариства об'днаних укранцв Канади передбачалося навть вивсити на примщенн вокзалу в Смферопол «втальне гасло укранською мовою» (там само.P Спр. 2309.P Арк. 174). Укранською мовою спробував виступити на одному з урядових прийомв у Ялт 21 серпня 1960 року тогочасний перший секретар ЦК КП Украни Микола Пдгорний

1. Вдосконалення системи митного регулювання в Україні на основі використання досвіду зарубіжних країн

2. Проблеми залучення іноземних інвестицій

3. Особливості медичного страхування в зарубіжних країнах

4. Аграрне право зарубіжних країн

5. Проблеми розвитку іпотечного ринку в Україні

6. Облік довгострокових активів у зарубіжних країнах
7. Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи
8. Державне конституційне право зарубіжних країн

9. Досудове слідство в зарубіжних країнах

10. Право власності у зарубіжних країнах

11. Форми державного устрою зарубіжних країн

12. Економіка зарубіжних країн

13. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

14. Особливості справляння ПДВ в деяких зарубіжних країнах

15. Інвестиційний клімат України: проблеми та шляхи їх подолання

16. Лекції з української та зарубіжної культури

Фоторамка на 10 фотографий Alparaisa С32-019 "Love", 69x35,5 см (белый).
Размеры рамки: 69х35,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 6 штук, - 10х15 см, 4 штуки. Фоторамка-коллаж для 10-ти фотографий. Материал:
743 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Россия", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда
Асборн - карточки. 100 занимательных игр в путешествиях.
Увлекательный набор «100 занимательных игр в путешествиях» создан специально для маленьких путешественников! В наборе ты найдешь
493 руб
Раздел: География, путешествия

17. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

18. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

19. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

20. Фондова біржа в україні проблеми та перспективи розвитку

21. Українська та зарубіжна культура

22. Перспективи розвитку і проблеми світової економічної інтеграції укр
23. Проблема українізації у драмі Миколи Куліша "Мина Мазайло"
24. Проблеми і перспективи розвитку медичного страхування в Україні

25. Проблеми українського ринку цінних паперів на сучасному етапі

26. Інвестиційна політика банків в Україні

27. Орендні відносини в сільському господарстві України. Проблеми і перспективи розвитку

28. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

29. Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання

30. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

31. Проблеми впровадження адміністративно-територіальної реформи в Україні

32. Проблеми розвитку демократії в сучасній Україні

Набор цветных карандашей "Noris Club", 36 цветов.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
566 руб
Раздел: Более 24 цветов
Набор фруктов.
Фрукты выглядят почти как настоящие. Их в наборе 8 штук - ананас (длина 12 см), гроздь винограда (10 см), лимон (8 см), груша (длина 9
537 руб
Раздел: Продукты
Игрушка-подушка "Жираф", 32 см.
Главное достоинство подушки-это осязательный массаж, приятный, полезный и антидепрессивный. Внешний материал-гладкий, эластичный и прочный
1009 руб
Раздел: Антистрессы

33. Газета "Сільські вісті" як об’єкт висвітлення проблеми сільського господарства України

34. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

35. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова

36. Українсько-італійське інвестиційне співробітництво у контексті двосторонньої економічної співпраці у кінці 1990-х - початку 2000-х років

37. Художнє відтворення проблеми українізації у комедії "Мина Мазайло" Миколи Куліша

38. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір
39. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України
40. Співробітництво Україна-СОТ і проблема глобальної лібералізації

41. Проблеми ринку праці і зайнятості в перехідній економіці України

42. Проблема національних меншин України у внутрішній політиці центральної ради

43. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

44. Сексуальна культура сучасних українських підлітків: соціологічний аспект проблеми

45. Проблема ментальності в українській народознавчій науці

46. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

47. Аналіз фінансових джерел формування інвестиційних ресурсів в Україні

48. Кредитна система і проблеми її функціонування в Україні

Бутылка под оливковое масло "Танго Магнолия", 18x8,5x24 см, 1100 мл.
Бутылка под оливковое масло. Размер: 18x8,5x24 см. Материал: доломит. Объем: 1100 мл.
315 руб
Раздел: Ёмкости для масла, уксуса
Конструктор электронный "Знаток". 180 схем, артикул 180-Znat.
Набор электронных блоков и соединений, позволяющий конструировать электрические цепи без пайки. В иллюстрированном руководстве описано 180 схем.
1815 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Полка для ванной (сиденье) (белый).
Материал: пластик. Длина: 680 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 40 мм. Выдерживает вес до 100 кг.
451 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны

49. Проблеми податкового реформування в Україні

50. Проблеми та перспективи розвитку податку на додану вартість в Україні

51. Роль і місце інвестиційних фондів в економіці України

52. Екологічні проблеми деяких водних екосистем України

53. Екологія України. Проблеми. Географія. Шляхи рішення

54. Державне регулювання іноземних інвестицій у економіку України
55. Іноземні інвестиції в Україні
56. Проблема оцінки інвестиційної привабливості регіону

57. Актуальні проблеми та напрямки реформування спрощеної системи оподаткування в Україні

58. Поняття проблеми та перспективи розвитку середніх міст України

59. Проблема внеземных цивилизаций

60. Проблема Великого Молчания Внеземных Цивилизаций

61. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

62. Происхождение жизни: абиогенез и панспермия. Гиперцикл. Геохимический подход к проблеме

63. Проблема происхождения и эволюции человека

64. Химическое оружие и проблемы его уничтожения в России

Игрушка-головоломка "Шар-Лабиринт".
«Шар-лабиринт» - это не только увлекательная, но и развивающая игра, способная улучшить пространственное мышление и внимание, привить
702 руб
Раздел: Головоломки
Настольная игра "Шакал: остров сокровищ".
Стратегическая игра, главная задача которой – найти клад на острове и доставить его на свой корабль. Секрет механики «Шакала» в том, что
1790 руб
Раздел: Классические игры
Пластиковое лото. Линии и контуры. Комплект из трех игр.
«Линии и контуры» – это комплект из трёх игр для развития внимания, логики, образного мышления и памяти. В него входят: 9 картонных
549 руб
Раздел: Лото детское

65. Демографические проблемы России

66. Пищевая промышленность Украины. Проблемы и перспективы развития

67. Проблема применения моделей устойчивого развития на региональном уровне

68. Проблемы добычи алмазов в Якутии

69. Проблемы формирования промышленности европейского севера России

70. Сырьевая и энергетическая проблема мира
71. Атомна енергетика України і РПС
72. Социально-экономические проблемы угольной промышленности

73. Демографические проблемы Китая

74. Глобальные проблемы здоровья человечества

75. Мировое хозяйство-основные черты и проблемы развития

76. Некоторые проблемы современных гидрологических исследований на Алтае

77. Государственный бюджет, проблемы его формирования

78. Государственный бюджет России, проблемы преодоления его дефицита

79. Местные налоги: экономическая сущность, необходимость и проблемы взимания

80. Проблеми формування i виконання мiсцевих бюджетiв

Бумага "IQ Color", А4, 250 листов, 5 цветов.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
462 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Глобус Земли, физический, 320 мм.
Глобус Земли физический. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке.
711 руб
Раздел: Глобусы
Телескопическая ложка.
Прикольный подарок, который рассмешит участников любого застолья. При помощи этой ложки Вы можете с невозмутимым видом «подцепить»
397 руб
Раздел: Прочее

81. Проблемы налогооблажения в странах переходного периода

82. Проблемы пенсионного обеспечения в РФ

83. Проблемы финансирования расходов на управление в Российской Федерации

84. Проблемы формирования доходной части бюджета Ханты-Мансийского Автономного Округа

85. Проблемы связанные с правами, свободами и обязанностями иностранных граждан и лиц без гражданства

86. Проблемы избирательного права современной России
87. ЛИЗИНГ: правовые основы и проблемы развития правового регулирования в РФ
88. Актуальные проблемы гражданского права

89. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

90. Проблемы Церкви и религиозного сознания в России во второй половине ХIХ - начале ХХ веков

91. Проблема Курильских островов в отношениях СССР/России и Японии во второй половине XX-нач. XXI вв.

92. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

93. Громадянство України

94. Государство и проблемы монополий

95. Банковская система Республики Казахстан: проблемы и перспективы.

96. Особенности и проблемы правового регулирования договора строительного подряда

Стиральный порошок "INDEX", универсал, 2400 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
444 руб
Раздел: Стиральные порошки
Автомобильный холодильник D-H24P "Delta", голубой, 24 л.
Объем: 24 л. Номинальная мощность: - в режиме охлаждения (12В/220-240 В ~) 40/48 Вт, - в режиме нагрева (12В/220-240 В ~) 39/45
4157 руб
Раздел: Автомобильные холодильники
Повязка-держатель для головы "Соня".
Предназначена для фиксации головы ребенка, при поездки в автокресле. Хлопок 100% Товар в ассортименте, без возможности выбора.
321 руб
Раздел: Прочее

97. Актуальные проблемы конституционно-правового развития в России

98. Проблема нераспространения и не использования оружия массового уничтожения (ОМУ)

99. Приватизация муниципального жилищного фонда: Проблемы и правовые последствия


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.