Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История отечественного государства и права История отечественного государства и права

Суспільно-політичні фактори змін у складі селян УСРР у 1927-1932 рр.

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Вступ У роботі розглянуто актуальне питання впливу селянського фактору на події в Україні 1927-1933 років. Ґрунтовно на базі архівних матеріалів проаналізовано зміни у складі селян УСРР за цей період. Зроблено висновок, що судове та позасудове розкуркулення, ліквідація заможних селянських господарств, відплив найбільш працездатних, кваліфікованих та фізично здорових селян, переважно чоловіків, у промисловість та новобудови в результаті проведення організованого набору та самопливних процесів на селі у 1927-1932 рр. є передумовами голодомору 1932-1933 рр., які негативно вплинули на загальний стан сільського господарства, структуру і стан трудових ресурсів села. Ці фактори ускладнили ситуацію під час голодомору і обумовили ще більш тяжкі його наслідки. Запропонована робота пов'язана з науковою проблемою, сутністю якої є роль радянської держави в змінах у складі селянства в період проведення форсованої індустріалізації та суцільної насильницької колективізації сільського господарства наприкінці 20-х - на початку 30-х років ХХ ст. Щодо стану розробки зазначеної проблеми, то, з одного боку, конкретно-історичних праць, які тією чи іншою мірою висвітлюють її дуже багато, а з іншого - фактично немає таких, що комплексно б досліджували суспільно-політичні фактори змін у складі селянства УСРР у 1927-1932 рр. . Актуальність обраної теми обумовлена тим, що вона передбачає ліквідацію таких &quo ;білих плям&quo ; в історії України, як вплив неприродних факторів на зміни у складі селян у період згортання непу та проведення суцільної насильницької колективізації. Ліквідація ж кожної &quo ;прогалини&quo ; в історії важлива задля сучасного державотворення, якому потрібні правдиві підручники, різноманітні довідники, науково обґрунтовані рекомендації. Інакше неможливо скористатися позитивним досвідом та врахувати зроблені помилки. Джерельну базу статті складають маловідомі широкому колу науковців матеріали з діловодства, що містяться у фондах Народного комісаріату юстиції УСРР, Народного комісаріату земельних справ УРСР, Народного комісаріату праці УСРР (Центральна комісія по боротьбі з безробіттям) та Об'єднаному фонді Всеукраїнської спілки сільськогосподарських колективів та його ліквідкому Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України. Метою роботи є аналіз особливостей, форм, методів та наслідків дії суспільно-політичних факторів на зміни у складі селянства у 1927-1932 рр. Поряд з природними демографічними факторами у 1927-1932 рр. діяли суспільно-політичні, які спричинили кількісні та соціальні зміни у складі селянства УСРР. Саме судове та позасудове розкуркулення, ліквідація куркульства як класу, організований набір і стихійний відплив селян у промислові галузі й новобудови призвели до вилучення з їхнього середовища небажаних владі соціальних верств та загального надлишку сільського населення. Протягом 1927-1932 рр. суди у сільській місцевості виступали репресивними органами переслідування заможно-середняцьких верств села та супротивників колективізації. В їхній діяльності мали місце два етапи: 1927-1929 рр.

та 1930-1932 рр. Якщо на першому етапі судовим переслідуванням підлягали селяни за невиконання плану хлібозаготівель, умов контрактації та несплату сільгоспподатків, то другий етап був тісно пов'язаний з проведенням колективізації та політичної кампанії &quo ;ліквідації куркульства як класу&quo ;. Насамперед до кримінальної відповідальності притягалися одноосібники з числа так званих &quo ;середняків-контрактантів&quo ;, &quo ;куркулів-твердоздавців&quo ; та розкрадачів соціалістичної власності, водночас в інформаційних листах нарсудів та прокуратури усе частіше з'являються повідомлення про притягнення до судової відповідальності колгоспників і робітників радгоспів, які не виконували покладених на них завдань . Розкуркуленню, на відміну від судових переслідувань, підлягали селянські сім'ї, яких або виселяли з України у малообжиті регіони СРСР, або використовували дешеву робочу силу в Україні. Ті, хто залишався в Україні, розбігалися. Фактично розкуркулені переставали бути селянами. Третій та четвертий фактори принципово відрізнялися від перших двох. Зміни у складі селянства під впливом проведення форсованої індустріалізації відбулися через потребу у значній кількості додаткової робочої сили . Це в свою чергу вело до розширення масштабів організованих наборів. Внаслідок проведення організованих наборів вилучалися бідняцько-наймитські та середняцькі верстви села, насамперед колгоспники, найбільш кваліфіковані, здорові, працездатного віку, переважно чоловіки . Організований набір здійснювався переважно на засадах матеріальної зацікавленості у таких напрямках, як забезпечення робочою силою кам'яновугільної промисловості, металургійних заводів, лісорозробок, новобудов . Особливий напрямок організованого набору селян складало шляхове будівництво, яке мало стратегічне значення. Забезпечення його робочою силою та кінними підводами було покладено на колгоспну систему . Четвертий фактор був спричинений у 1927-1929 рр. аграрним перенаселенням, неврожаєм 1927 р., більш високим матеріальним рівнем життя у містах та репресивними заходами, які широко використовувалися під час хлібозаготівельних криз . У 1930-1932 рр. розширенню обсягів стихійного відпливу сприяла форсована індустріалізація та суцільна насильницька колективізація, зокрема розкуркулення та &quo ;політика ліквідації куркульства як класу&quo ;. Дії зазначених суспільно-політичних факторів мали свої певні особливості. Судові переслідування селян носили надзвичайний характер: справи розглядалися за обмежений термін, що робило неможливим об'єктивне судочинство . Водночас спостерігалося спрощення судової процедури поряд із збільшенням кількості ознак правопорушень, за які селян притягали до кримінальної відповідальності. Так, у 1927-1932 рр. селян засуджували за невиконання плану хлібозаготівель, умов контрактації, агромінімуму, зоомінімуму, плану м'ясозаготівель, несплату податків й одноразових платежів під час мобілізації коштів, за відмову від обмолоту зерна, за невмотивований забій худоби, продаж сільськогосподарської продукції на ринку, крадіжки сільськогосподарського майна тощо .

Поряд з цим збільшився максимальний термін покарання. Якщо на першому етапі він дорівнював у середньому 5 рокам позбавлення волі, то на другому етапі становив вже 10 років, а в крайніх випадках застосовувалася вища міра покарання - розстріл . При цьому нерідко до судової відповідальності притягалися жінки та люди похилого віку . Також простежувався вибірковий характер судових переслідувань. До середняків, бідняків, колгоспників вимагалося застосовувати менш жорстокі міри покарання, а одноосібників з числа колишніх куркулів та заможних середняків відправляли до Бупру або до концентраційних таборів на значні терміни ув'язнення . Однак з труднощами проведення державних хлібозаготівель у 1931-1932 рр. одноосібників з числа бідняцько-середняцьких верств села за невиконання покладених на них завдань усе частіше позбавляли волі, а примусова праця майже не використовувалася . На другому етапі, на відміну від першого, збільшувалися обсяги судових переслідувань та їхній центр тяжіння був перенесений з куркулів на середняків . Особливістю здійснення політики суцільної колективізації та &quo ;ліквідації куркульства як класу&quo ; було застосування позасудового розкуркулення та розподіл куркульських господарств на три категорії в залежності від ступеня небезпеки для радянського режиму. Найбільш економічно міцні господарства віднесли до першої категорії &quo ;розкуркулення&quo ;. Їхні господарі були ізольовані у концтаборах і тюрмах, а сім'ї вислані у віддалені північні райони СРСР, Далекий Схід, Сибір, на Урал . Праця депортованих використовувалася у лісозаготівельній, гірничій промисловості, будівництві та радгоспах . Віднесені до третьої категорії складали більшість серед розкуркулених . Вони залишалися в Україні та використовувалися як трудові дружини або артілі на будівництві, меліоративних та дорожніх роботах, шахтах, каменоломнях, піщаних та кам'яних кар'єрах тощо . Особливістю проведення організованого набору був перехід до колективного вербування колгоспників замість індивідуального. А також здійснення організованого набору не на сезонну, а на постійну роботу через укладання угод між колгоспами (райколгоспспілками) та відділами праці УСРР або господарчими органами . Тому організований набір фактично був засобом вилучення надлишків працездатних колгоспників для потреб народного господарства. Особливістю дії стихійного відпливу було те, що він охопив представників усіх соціальних верств та статево-вікових груп села . Держава, з одного боку, сприяла прийому на роботу наймитсько-середняцьких верств села, а з іншого - обмежувала приплив у міста спочатку забороною кидати свої господарства заможним верствам села, а потім введенням так званих &quo ;внутрішніх паспортів&quo ; . Тому у 1927-1929 рр. стихійний відплив відбувався легально, а у 1930-1932 рр. -нелегально. Щодо форм і методів дії суспільно-політичних факторів, то розглядання судових справ на першому етапі проводилося окружними слідчими, суддями та прокурорами. Над злісними неплатниками влаштовували показові процеси за участю громадських обвинувачів . На другому етапі розглядання справ відбувалося переважно на виїзних сесіях, в яких брали участь спеціально сформовані бригади суддів, прокурорів і громадських обвинувачів з числа слідчих або активу села та районів .

Як бачимо, цла революцйна, полтична й млтарна боротьба УПА й ОУН ведеться пляново в кожнй ситуац, на всх теренах. Вона йде послдовно по лн здйснення нашо визвольно концепц. Знаючи цю концепцю, можна бачити в усх дях послдовне переведення одного пляну. В усх акцях де не тльки про безпосереднй, матеряльний ефект, тльки в першу чергу продовжування, поширення революцйно боротьби, моблзування щораз бльше нових сил, щораз ширших мас та приднування нших народв до спльного антибольшевицького фронту. Вс зусилля, труди та жертви, як причиняються до такого розвитку  росту визвольно революц, покладен за добру справу, оправдуються, бо вони ведуть до перемоги диним правильним шляхом. СЛОВО ДО УКРА·НСЬКИХ НАЦ¶ОНАЛ¶СТ¶В-РЕВОЛЮЦ¶ОНЕж ЗА КОРДОНОМ Ця стаття, за пдписом «Степан А. Бандера» появилася окремою брошурою, як видання ЗЧ ОУН, у липн 1948 року, на 69 сторнках. Вийнятки з «Слова» були друкован п. з.: «Степан Бандера про УНРаду» в тижневику «Час», Фюрт, у 1948 р.; у чч. 10, 11  13 суспльно-полтичного двотижневика «Визвольний Шлях», Лондон, рк вид. ¶ за жовтень, листопад  грудень 1948 р.; уривок п. з. «ґдина реальна визвольна концепця» в тижневику «Гомн Украни», Торонто, рк вид. XII, ч. 42/596 з 15. 10. 1960; пд з. «Найперше самостйнсть  сувереннсть» у журнал «Визвольний Шлях», рк вид. Х¶/ХУ¶¶, кн. 10/240 за жовтень 1964; в книжц Ярослава Стецька «ЗО червня 1941 р.», Полтична Бблотека ЛAи Визволення Украни ч. 26, Торонто, Канада, 1967 р., стор. 327329

1. "Дзеркало тижня" як суспільно-політичний щотижневик

2. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

3. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

4. Суспільно-політичне життя в пореволюційному Ірані (1979-2000рр.).

5. Суспільно-політичне та культурне життя України

6. Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.
7. Суспільно-політичні чинники Конституційного процесу в Україні
8. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

9. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

10. Доля політичної нації в поліетнічному суспільстві.

11. Держава і політична система суспільства

12. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

13. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

14. Марксизм-ленінізм як політична ідеологія

15. Політичні рішення та їх місце у вирішенні суспільних проблем

16. Суспільна думка та політична філософія

Шарики пластиковые, цветные, 100 штук.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
638 руб
Раздел: Шары для бассейна
Фоторамка "Poster blue" (30х40 см).
Рамка может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 30х40см. Материал: пластик.
331 руб
Раздел: Размер 30x40
Магнитные истории "Что мне надеть".
Игра научит ребенка: ориентироваться по ситуации, внимательности, развития мелкой моторики, фантазии, аккуратности, усидчивости. В
499 руб
Раздел: Игры на магнитах

17. Формування етосфери в політичному житті суспільства

18. Політична соціологія в складі соціологічної теорії - питання та історичний розвиток

19. Політичні права і свободи громадян України

20. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

21. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

22. Нестор Махно: історично-політичний портрет
23. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки
24. Політичний режим

25. Утворення Скіфії та її політична історія

26. Політичний іслам

27. Політичний портрет М. Грушевського

28. Электростатическое поле как фактор опасного и вредного воздействия. Последствия его воздействия на организм человека. Допустимые уровни и средства нормализации уровней напряженности электростатического поля

29. Політичний устрій Франції та загальна характеристика її господарства

30. Державне фінансування політичних партій в європейських країнах

31. Політична нейтральність і професійність державної служби в Україні

32. Політична система США

Рюкзак школьный, цвет темно-синий (арт. RB-861-2/2).
Рюкзак школьный, два отделения, объемный карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки, откидное жесткое дно,
1730 руб
Раздел: Без наполнения
Диско-шар, средний.
Диско-светильник среднего размера. Мощность лампы накаливания: 25 Ватт. Цоколь: Е14. Лампа специализированная миниатюрная. Напряжение
1115 руб
Раздел: Необычные светильники
"Счеты" - деревянная игрушка.
Эти забавные и яркие счеты изготовлены из экологически чистого материала древесины. Игра с ними прекрасно развивает мелкую моторику и
342 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

33. Політично-правові вчення в Німеччині в кінці XVIII – поч. XIX ст.

34. Роль політичних партій у розвитку демократії

35. Особливості аргументації в політичному дискурсі як перекладацька проблема

36. Адміністративно-політичний устрій Запорізької Січі

37. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

38. Запорозька Січ, її політичний устрій та право
39. Історія України. Соціально-політичні аспекти
40. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова

41. Політична і судова система Київської Русі

42. Політична історія Київської Русі

43. Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI — середина XIII ст.)

44. Політична ситуація на Україні наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

45. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

46. Політичний розвиток України в другій половині XVII ст

47. Політичний та економічний розвиток Македонії у 1990-2005 рр.

48. Політичний та економічний розвиток Румунії у 1990–2005 рр.

Набор фломастеров "Turbo color", 36 цветов.
Набор фломастеров с тонким наконечником. Экологически безопасные фломастеры, на водной основе. Колпачок с вентиляционными
414 руб
Раздел: Более 24 цветов
Набор керамической посуды Disney "Холодное сердце", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Предметы набора оформлены красочными изображениями мультгероинями. Набор, несомненно, привлечет внимание вашего ребенка и не позволит ему
472 руб
Раздел: Наборы для кормления
Система ликвидации насекомых "Раптор" (аквафумигатор).
Инновационное средство торговой марки Раптор эффективно в борьбе со всеми видами насекомых. Распространяется паром при активации водой,
468 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых

49. Політичний та економічний розвиток Угорщини у 1990–2005 рр.

50. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

51. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

52. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

53. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

54. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.
55. Роль похідних груп в еволюції ідейно-політичних засад ОУН в роки німецько-радянської війни
56. Симон Петлюра – політичний діяч

57. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

58. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

59. Вплив геополітичних факторів на інкорпорацію Закарпаття Чехословацькою державою

60. Застосування поліграфічної продукції у політичній рекламі

61. Економічна та торгово-політична роль митного збору

62. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

63. Вибори та їх роль у політичному житті України

64. Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту

Точилка "Eagle", синяя.
Работает от батареек 4 батарейки размера АА. Безопасна в использовании. Подходит для карандашей до 8 мм в диаметре. Стальное лезвие. В
325 руб
Раздел: Точилки
Ручка-стилус шариковая "Самый лучший!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Зеркало с подсветкой "Новый взгляд".
Хотите наносить макияж с максимальным комфортом? Увеличительное зеркало с подсветкой "Новый взгляд" обеспечит Вам отличную
639 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки

65. Історія світової політичної думки

66. Ллойд Джордж Девід - британський державний і політичний діяч

67. Нагірно-Карабахський конфлікт: причини, розвиток, політичні наслідки

68. Основні політичні течії

69. Партійно-політичні організації Бессарабії в період революції 1905-1907 рр.

70. Політичні партії в Україні та їх основні типи
71. Політичні погляди і діяльність Платона
72. Політичні погляди М. Хвильового, М.І. Міхновського та Ю. Липи

73. Політичні режими

74. Політологія. Політичні системи в Україні

75. Розвиток політичної думки України

76. Ставлення влади та політичних партій до вступу у НАТО

77. Становлення української політичної думки

78. Сучасна теорія політичних партій та партійних систем

79. Технології політичної діяльності

80. Українська політична думка кінця XIX - початку XX ст

Матрас в приставную колыбельку Bambola "Mini soft-8" (45x90x8 см).
Состав: - латексированная кокосовая плита; - микрофибра - съемный чехол. Размеры: 45x90x8 см.
883 руб
Раздел: Матрацы до 120 см
Контейнер герметичный глубокий, 5000 мл.
Контейнер герметичный глубокий. Материал: пластик. Объем: 5000 мл. Размеры: 28х20х15 см.
314 руб
Раздел: Штучно
Настольная игра "Гномы-вредители. Делюкс".
На первый взгляд, все гномы похожи: маленькие, бородатые, золото любят, упорно стучат своими кирками в подземных туннелях в поисках
1250 руб
Раздел: Карточные игры

81. Формування іміджу політичного лідера

82. Політик і політичний режим

83. Політична влада

84. Політична влада

85. Політична влада у світі та в Україні

86. Політична діяльність і політичні відносини
87. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування
88. Політична ідеологія Николло Макіавеллі

89. Політична ідеологія. Основні ідейно-політичні течії сучасності

90. Політична культура

91. Політична опозиція в Україні

92. Політична система Індонезії

93. Політичне лідерство

94. Політичне лідерство

95. Політичне прогнозування

96. Політичний PR

Рюкзак "Стрит", черный.
Практичный рюкзак с универсальным дизайном подойдет для тех, кто в первую очередь ценит комфорт и сохранность своих вещей. Станет надежным
330 руб
Раздел: Без наполнения
Комплект детского постельного белья 1.5 "Принцесса".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Подушка для автокресел, детская "Roxy" от 1 до 3 лет.
Детские подушки-рогалики обеспечивают комфортный сон в автомобильном путешествии. Удобная форма рогалика поддерживает шею и не позволяет
391 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки

97. Політичний менеджмент виборчої кампанії: формування стратегії та тактики

98. Політичний портрет О.Г. Лукашенко

99. Політичний тероризм: інформаційні методи боротьби


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.