Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Страховое право Страховое право

Фінансово-правові основи страхування

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Міністерство освіти України Львівський національний університет ім. І. ФранкаКафедра конституційного, адміністративного тафінансового права КУРСОВА РОБОТА на тему “ Фінансово-правові основи страхування ” Львів-1999 ЗмістВступ 1. Сутність, принципи і роль страхування 2. Основні страхові поняття 3. Види страхування - особисте страхування - майнове страхування - страхування відповідальності 4. Перестрахування 5. Договори страхування Висновки Список використаних законодавчих актів і літератури Вступ Економічні та соціальні перетворення в Україні, розвиток міжнародних відносин зумовили формування страхової галузі. Формування економіки, процеси роздержавлення і приватизації, зростання конкуренції приводять до переорієнтації та розвитку системи захисту юридичних та фізичних осіб від матеріальних втрат, які можуть виникнути в результаті стихійного лиха, нещасного випадку та інших ризикових обставин. У зв(язку з цим необхідно вдосконалювати систему і механізм нагромадження коштів для забезпечення належної матеріальної підтримки тих, хто постраждав і поніс певні втрати. Страховий ринок в Україні розвинутий недостатньо. В державі на сьогодні функціонує понад 240 страхових компаній, посередницьких та інших організацій, які причетні до страхової справи. Серед них найбільш відомі НАСК “Оранта”, АСК “Енегополіс”, “АКВ ГАРАНТ”, АСК “Алькона” та ін. Незважаючи на молодий вік українського страхового ринку, спостерігається постійне зростання обсягів наданих страхових послуг. В 1998 р. страхові платежі зросли на 32% порівняно з 1997 р., що майже в 5 разів перевищує середньорічні загальносвітові темпи приросту цього показника. Досвід зарубіжних країн свідчить про те, що розвинута страхова справа сприяє розвитку підприємництва та вирішенню багатьох соціальних проблем. Страхування - об(єктивно необхідний атрибут ринкової економіки, ступінь його розвитку свідчить про зрілість ринкових відносин. Однією з найважливіших передумов розвитку страхової справи є розвиток і стан законодавчої бази, яка регламентує і регулює цей вид діяльності в цілому, так і окремі її напрямки. Слід зазначити, що державна політика в галузі страхування потребує вдосконалення через подальший розвиток нормативної бази, інтеграцію України в міжнародні структури в галузі страхування, забезпечення оптимального співвідношення між обов(язковим і добровільним страхуванням, залучення страхового ринку до вирішення соціальних питань тощо. Висвітленню окремих фінансово-правових проблем в галузі страхування присвячена дана курсова робота. При розробленні курсової роботи використані основні законодавчі акти, навчальна література, наукові статті і публікації з питань страхування. 1. Сутність, функції і роль страхування Людям природно притаманне прагнення захиститися від небезпеки втрати життя, здоров(я, житла, харчів тощо. Потреба в захисті дуже близька до первинних (фізіологічних) запитів. Протягом усього історичного шляху розвитку суспільне виробництво стикається із суперечностями між природою і людиною, а також між окремими суб(єктами виробничих відносин. Ці суперечності зумовлюють появу несприятливих подій (ризиків), серед яких виокремлюють стихійне лихо і нещасні випадки.

Стихійне лихо являє собою випадок, спричинений руйнівною дією сил природи, охоплює здебільшого немалу територію і призводить до значних матеріальних збитків або загибелі чи втрати здоров(я багатьох людей. Нещасні випадки – це такі події, котрі через несприятливий збіг обставин призводять до загибелі або втрати здоров(я окремих людей. Потенційна можливість настання стихійного лиха і нещасних випадків становить сутність ризику. До страхових ризиків відносять лише такі випадки небезпеки, появу яких можна прогнозувати й оцінювати на підставі історичного досвіду та за допомогою математичних і статистичних методів. Такий ризик має бути теоретично можливий, але його настання точно не визначене ні в часі, ні в просторі і не залежить від волевиявлення жодної зацікавленої особи. За умов ризикового характеру функціонування будь-якого підприємства і не менш ризикового проживання кожної людини існує нагальна потреба попередження і відшкодування збитків, завданих стихійним лихом та нещасними випадками. Без її задоволення неможливо забезпечувати безперервність процесу виробництва матеріальних благ, підтримувати належний рівень життя людей. Відносини, що складаються в суспільстві з цього приводу, мають об(єктивний характер і в своїй сукупності формують зміст економічної категорії “страховий захист”. Сутність страхового захисту полягає в нагромадженні і витрачанні грошових і інших ресурсів для здійснення заходів з попередження, подолання або зменшення негативного впливу ризиків і відшкодування пов(язаних з ними втрат. Для того, щоб система заходів з попередження, подолання і відшкодування втрат була реально можливою, необхідно частину валового продукту спрямовувати на створення страхового фонду суспільства. До фонду страхового захисту належать централізовані натуральні та грошові резерви держави, децентралізовані фонди, а також фонди, створювані методом страхування. Слово “страхування” увійшло в українську мову давно. Воно має відповідники в інших мовах : “i sura ce” – в англійській, “versicheru gs” – у німецькій. В основі його слова “securus” і “si e cura”, які означають “безтурботний”. Офіційне тлумачення цього терміна в Україні наведено в Законі “Про страхування” : “Страхування – це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян і юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій)”. Страхування є насамперед системою економічних відносин між конкретними суб(єктами господарювання, де з одного боку виступають страхувальники, а з іншого – страховики. Поняття страхування є неповним і тоді, коли воно не передбачає превентивного спрямування захисту. З урахуванням сказаного можна дати таке визначення поняття “страхування” : Страхування – це економічні відносини, за яких страхувальник сплатою грошового внеску забезпечує собі чи третій особі в разі настання події, обумовленої договором або законом, суму виплати страховиком, який утримує певний обсяг відповідальності і для її забезпечення поповнює та ефективно розміщує резерви, здійснює превентивні заходи щодо зменшення ризику, у разі необхідності перестраховує частину останнього.

Зміст страхування, як і інших категорій, розкривається в його функціях. Вони в сукупності мають конкретизувати зміст цієї категорії в сучасних умовах її застосування. Ризикова функція страхування. Вона полягає в переданні за певну плату страховикові матеріальної відповідальності за наслідки ризику, зумовленого подіями, перелік яких передбачено чинним законодавством або договором із страхувальником. Чим вища ймовірність ризику, тим і плата за його утримання, обчислена за допомогою актуарних розрахунків, більша. У разі настання страхового випадку страхувальник висуває страховикові вимогу на відшкодування збитків (виплату страхових сум). Функція створення і використання страхових резервів (фондів). Страхування стає можливим лише за наявності у страховика певного капіталу, достатнього для забезпечення покриття збитків (у разі їх виникнення), заподіяних страхувальникові стихійним лихом, нещасним випадком чи іншою страховою подією. З цією метою кожним страховиком створюється система страхових резервів. Нагромадження і використання таких резервів є характерним для страхової діяльності. У формуванні і використанні страхових резервів виявляється перерозподіл коштів між страхувальниками. Ті з них, яких у певному періоді не спіткала страхова подія, сплативши страхові внески, не отримують жодних виплат. І навпаки: страхувальникам, які зазнали серйозних збитків від страхового випадку, виплачується відшкодування в сумах, значно більших за внесені страхові платежі. Функція заощадження коштів. На першому місці в більшості країн світу за обсягами страхових премій є особисте страхування. При цьому виплати, пов(язані із втратою життя і здоров(я внаслідок нещасного випадку, становлять менш як 10%. Решту являють собою заощадження. Вони виплачуються з урахуванням інвестиційного доходу в разі дожиття застрахованого до певного віку або події. Превентивна функція. Учасники страхування, і насамперед страховики і страхувальники, зацікавлені у зменшенні наслідків страхових подій. З цією метою застосовують правову і фінансову превенції. До правової превенції належать застереження, передбачені чинним законодавством або договорами страхування і такі, що стосуються позбавлення страхувальника (повністю або частково) страхових відшкодувань. Вони розраховані на випадки протиправних дій або бездіяльності з боку страхувальника щодо застрахованих об(єктів. Наприклад, страховики не покривають матеріальних збитків, завданих потерпілим, що перебували у стані алкогольного чи наркотичного сп(яніння, не передбачають страхових відшкодувань у разі самогубства, навмисного пошкодження власного майна і здоров(я. Превентивна функція має й інший аспект свого виявлення. Частина страхових премій спрямовується на фінансування превентивних заходів. Добре зарекомендувала себе практика 70 – 80-х років, що передбачала забезпечення за рахунок страхових ресурсів спорудження і обладнання технікою пожежних депо, придбання медикаментів і утримання персоналу служб, що мають своїм завданням боротьбу з інфекційними захворюваннями сільськогосподарських тварин, фінансування заходів із запобігання дорожньо-транспортним пригодам т.і

Тогда Людовик повел переговоры о военном союзе против Моравии с болгарским князем Борисом, что уже в следующем, 864 г. привело к одновременному вторжению в Моравию немецких и болгарских войск. Поэтому Ростислав стремился заранее заручиться поддержкой могущественной соседки Болгарии Византии: ведь только империя могла разрушить болгарско-немецкий союз. 235 Под восточно-христианским влиянием были созданы коптское письмо египетских христиан (IIIII вв.), готское письмо (епископом Вульфилой в IV в.) и уже упоминавшееся армянское письмо (Месропом Маштоцем в 405 г.). Славянская письменность продолжила и завершила этот ряд. 236 Divide et impera (лат.) разделяй и властвуй (тезис, впервые сформулированный, говорят, Николо Макиавелли). 237 Разумеется, византийское право, основой которого служил «Кодекс Юстиниана», тоже существовало и характеризовалось дуализмом церковного и светского права (нормы их содержались в особых сборниках «Номоканонах»). Однако оно играло в империи роль второстепенную и оказало некоторое влияние лишь на правовые системы Армении, Грузии и еще некоторых стран, находившихся в зоне византийского влияния. 238 Здесь уместно вспомнить, что идеолог нацизма доктор Альфред Розенберг настаивал на открытии церквей на оккупированных территориях СССР, ибо «православие религия, воспитывающая покорность населения». 239 Как пишет в своей книге «Якоря» Лев Скрягин, такие якоря применяются до сих пор например, на кувейтских и иракских морских судах, построенных из тика,P баггалах, бумах, ганьях, самбуках и баданах

1. Правові основи використання електронного цифрового підпису в цивільному обігу

2. Правові основи пенсійного забезпечення громадян в Україні

3. Предмет і система фінансового права

4. Фінансово-правові норми

5. Економічні та правові основи управління організацією

6. Правові основи державного кредиту
7. Фінансове право в Україні
8. Правові основи етики державного службовця

9. Основы права (вопросы к зачету)

10. Основы теории государства и права

11. Основы государства и права

12. Системные основы правосубъектности в приложение к естественным правам биологических видов

13. Основы семейного права

14. Основы земельного права

15. Конституционные основы защиты экономических прав

16. Основы римского гражданского права

Магнит "Harry Potter HBP" Death Eater Masks.
Маска "пожирателей смерти". Пожиратели Смерти — группа тёмных волшебников последователей лорда Волан-де-Морта, сражающиеся в
773 руб
Раздел: Прочие
Ручка перьевая "Silver Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный.
Перьевая ручка Silver Prestige. Цвет корпуса: черный. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
361 руб
Раздел: VIP-ручки
Набор мебели игровой "Малыш-2".
Замечательный набор детской мебели "Малыш-2" отлично подойдет для деток от 2 до 6 лет. Набор включает в себя столик и стульчик.
2025 руб
Раздел: Наборы детской мебели

17. Основы права

18. Основы конституционного права Украины

19. Основы права

20. Политико-правовые основы Всеобщей Декарации прав человека

21. Основы государства и права для абитуриентов МГЮА

22. Гражданско-правовая ответственность: понятие, особенности, виды, условия (контрольная по основам права)
23. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків
24. Международно-правовые основы авторского права

25. Основи адміністративного права України

26. Основи державного права Великобританії

27. Основи спадкування у Римському цівільному праві

28. Основи теорії права

29. Основы административного права

30. Основы административного права и уголовного права

31. Основы государственного права ФРГ

32. Основы жилищного гражданского права

Настольная игра "Кот на крыше".
Настольная игра «Кот на крыше» соберет всю семью за столом. С ней вечер пройдет незаметно и крайне увлекательно. Правила просты: нужно
458 руб
Раздел: Игры на ловкость
Карандаши цветные "Kolores", 24 цвета.
Карандаши цветные, трехгранные, заточенные. В комплекте: точилка. Длина карандаша: 175 мм Толщина грифеля: 2,9 мм. Количество цветов: 24.
403 руб
Раздел: 13-24 цвета
Средство для стирки спортивной одежды и обуви "Sport&Outdoor", 755 мл.
Прекрасно справляется с любыми загрязнениями и неприятными запахами пота, помогает надолго сохранить свежесть вещей и первоначальные
310 руб
Раздел: Гели, концентраты

33. Основы земельного права

34. Основы конституционного права

35. Основы конституционного права Франции

36. Основы международного права

37. Основы налогового права

38. Основы права
39. Основы права
40. Основы права

41. Основы предпринимательского права

42. Основы римского права

43. Основы судопроизводства в гражданском праве

44. Основы трудового права в Республики Узбекистан

45. Основы уголовно-процессуального права

46. Основы хозяйственного процессуального права

47. Основы экологического права в Узбекистане

48. Правові засади фінансової діяльності держави

Набор детской мебели "Растем вместе" (цвет: орех).
Качественная детская мебель всегда отличается от взрослой, так как производится с учетом строения тела малыша и того, что он быстро
4541 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Набор мисок Mayer & Boch "Земляника".
Набор эмалированных мисок из 10 предметов: миска (5 штук) + крышка (5 штук). Материал: сталь. Эмалированное покрытие. Крышка:
487 руб
Раздел: Наборы
Дневник школьный "Наушники на мятном".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет из искусственной
349 руб
Раздел: Для младших классов

49. Основы и правила макияжа

50. Моральні основи особистості й визнання суспільством її достоїнства та права на захист

51. Основи фінансового аналізу

52. Правові засади фінансового контролю

53. Штукатурные работы с основами охраны труда

54. Экологические основы устойчивости растений
55. Альбом схем по основам теории радиоэлектронной борьбы
56. Правила приема в военно-учебные заведения (Доклад)

57. ГО Правила поведения и действия населения в очагах поражения

58. Классификация коллективных средств защиты и правила поведения людей в убежищах

59. Актуальные вопросы государственного контроля соблюдения законодательства о защите прав потребителей

60. Инвестиционное право РФ (Шпаргалка)

61. АДВОКАТЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

62. Граждане как субъекты административного права

63. Административное право (Контрольная)

64. Административное Право Республики Казахстан

Стиральный порошок KAO "Attack Bio EX", 1 кг.
Стиральный био-порошок KAO "Attack Bio EX" признан Международным Авторитетным Советом США по хлопку в качестве выдающегося
620 руб
Раздел: Стиральные порошки
Шкатулка "Мишка", 7x10 см.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
332 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Рюкзачок "Снеговик".
Симпатичный детский рюкзачок сшит из мягкой ткани ярких расцветок и украшен изображением снеговика. Во внутреннее отделение поместятся
706 руб
Раздел: Детские

65. Граждане, как субъекты административного права

66. Проблемы избирательного права современной России

67. Административное право

68. Предмет, метод, источники Административного права

69. Административная ответственность за нарушение порядка государственного управления и правил охраны здоровья. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях

70. Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права
71. Административно-процессуальное право РФ
72. Природа и система административного права

73. Роль арбитража в судебной защите прав предпринимателей

74. Шпаргалки для госэкзамена по теории государства и права

75. Банковское право

76. Межбанковские отношения на основе использования высоких технологий интербанковских телекоммуникаций

77. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

78. Шпаргалка по банковскому праву

79. Содержание договора о передаче прав на программу для ЭВМ

80. Авторское право

Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty".
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья
Настольная игра Какаду "Упрямый Шарик" (Водный Рай).
Игра 100% такая же, как была в СССР! Цель игры Путешествие Шарика или Кто Быстрее - провести маленький металлический шарик через
1452 руб
Раздел: Игры на ловкость
Кружка "On/Off".
Оригинальная чашка - меняет цвет и надпись при нагревании. Упаковка стилизованная - качественный картон. Размеры упаковки: 11х10х8
448 руб
Раздел: Кружки

81. Финансовые и правовые основы полного товарищества

82. Шпоры по гражданскому праву (Шпаргалка)

83. Авторское право

84. Авторское право

85. Вещи как объекты гражданских прав (Контрольная)

86. Виды договоров и их классификация в гражданском праве
87. Гражданское общество и право по Гегелю
88. Гражданское право (Контрольная)

89. Гражданское право (Контрольная)

90. Гражданское право (Шпаргалка)

91. Гражданское право РФ

92. Гражданское, наследственное и право собственности по Судебникам 1497 и 1550 гг. Различия этих судебников в других отраслях права, кроме гражданского, наследственного и права собственности

93. Виндикационный иск как способ защиты вещных прав

94. Гражданское право

95. Гражданское, торговое и международное частное право

96. Защита прав потребителя

Часы шахматные.
Механизм: механический кварцевый. Материал: пластик. Размеры: 18 x 11,3 x 5,6 см.
2023 руб
Раздел: Прочее
Пепельница S.Quire круглая c откидной крышкой, сталь, покрытие никель и черная краска, 67 мм.
Материал: нержавеющая сталь, покрытие никель, черная краска. Диаметр 67 мм, высота 102 мм.
350 руб
Раздел: Пепельницы
Антистрессовая подушка под шею "Микс".
Удобная подушка под шею создана специально для поездок и перелётов. Её можно использовать и на работе, чтобы приятно расслабиться во время
330 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки

97. ЛИЗИНГ: правовые основы и проблемы развития правового регулирования в РФ

98. Наследственное право: завещание

99. Объекты Гражданского права


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.