Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина     Медицина Медицина

Зміни структурно-функціональних властивостей кісткової тканини у дітей із хронічним пієлонефритом та їхня корекція на різних етапах реабілітації

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ КРИМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. С.І. ГЕОРГІЄВСЬКОГО ТІТОВА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА УДК: 616.71 616.61-002.3-053.2/.6 616-036.82/86 ЗМІНИ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ДІТЕЙ ІЗ ХРОНІЧНИМ ПІЄЛОНЕФРИТОМ ТА ЇХНЯ КОРЕКЦІЯ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ РЕАБІЛІТАЦІЇ 14.01.10 – педіатрія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Сімферополь – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Кримському державному медичному університеті ім. С.І. Георгієвського МОЗ України. Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Каладзе Микола Миколайович, Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського МОЗ України, завідувач кафедри педіатрії з курсом фізіотерапії факультету післядипломної освіти. Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Юліш Євген Ісаакович, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, завідувач кафедри пропедевтичної педіатрії; доктор медичних наук, професор Кобець Тетяна Володимирівна, Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського МОЗ України, завідуюча кафедри пропедевтики педіатрії. Захист дисертації відбудеться 21.03. 2008 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 52.600.01 при Кримському державному медичному університеті ім. С.І. Георгієвського МОЗ України (95006, м. Сімферополь, бульвар Леніна, 5/7). З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського МОЗ України (95006, м. Сімферополь, бул. Леніна 5/7). Автореферат розісланий 18.02. 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченоп ради Смуглов Є.П. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Актуальність даного дослідження обумовлена тим, що метаболічні захворювання кісткової тканини, відповідно до оцінки експертів ВООЗ, займають четверте місце по медико-соціальній значимості після серцево-судинної патології, онкологічних захворювань і цукрового діабету (Лук’янова О.М., Омельченко Л.І., Антипкін Ю.Г., 2004; Корж Н.А., Поворознюк В.В. та співавт., 2007). У дитячому віці однією з причин формування недостатнього рівня мінеральної щільності кісток, як найбільш важливого чинника розвитку остеопорозу, що не модифікується у дорослих та призводить до підвищення ризику переломів, інвалідизації, погіршенню якості життя, є хронічна патологія органів і систем, які беруть участь у здійсненні регуляції мінерального гомеостазу (Лук’янова О.М., Омельченко Л.І., 2004; Антипкін Ю.Г., 2004; Щеплягина Л.А. та співавт., 2004; Сміян І.С., 2005; Коровина Н.А. та співавт., 2005). У структурі захворюваності дітей друге місце займають хвороби органів сечової системи, поширеність яких складає 19,1 ‰ в Україні, 29,5 ‰ – у країнах СНД. Найбільшу питому вагу серед нефропатології (до 70 %) має хронічний пієлонефрит (ХП), поширеність якого серед дітей України складає 3,6 - 4,6 ‰, та на сьогоднішній день продовжує зростати. Спостерігається стійка тенденція до збільшення кількості латентних форм ХП, важкості досягнення повної ремісії (Багдасарова І.В

. та співавт., 2004; Возіанов О.Ф. та співавт., 2005; Майданник В.Г., 2005; Иванов Д.Д., 2007). Схильність патологічного процесу в тубуло-інтерстиціальній тканинi нирок при ХП до прогресування і розвитку ускладнень, одне з яких – зміна фосфорно-кальцієвого гомеостазу (Майданник В.Г., 2004; Возіанов О.Ф. та співавт., 2005; Багдасарова І.В., Борисова Т.П., 2007), визначає необхідність ранньої діагностики і диференційованої корекції ренальних остеопатій. Усунення дефіциту кальцитріолу (КТр), як основної причини розвитку остеопатії в хворих на ХП, що розвивається внаслідок зниження гідроксилювання кальцидіолу в тканині нирок, не повною мірою відповідає сучасній концепції ідеального засобу патогенетичної терапії вторинних порушень мінерального обміну (Апуховська Л.І. та співавт., 2004; Чумакова О.В., 2004; Лук’янова О.М. та співавт., 2005; Ka o Shigeaki, 2004), що вказує на необхідність пошуку оптимальних методів корекції остеопенії в дітей із ХП. Детальне вивчення структурно-функціональних властивостей кісткової тканини в дітей із ХП і змін фосфорно-кальцієвого гомеостазу в них дозволить поліпшити реабілітацію хворих з даною патологією. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційного дослідження відповідає поставленим задачам наукової програми ВООЗ на дане десятиліття за назвою &quo ;Декада Кісток і Суглобів&quo ; (2000-2010- he Bo e a d Joi Decade). Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського відповідно до теми НДР кафедри: &quo ;Ефективність лікування розповсюджених захворювань у дітей на різних етапах реабілітації&quo ;, номер держреєстрації 0102U006362, шифр 02/01. Мета дослідження: підвищення ефективності реабілітації дітей із хронічним пієлонефритом, через корекцію порушень структурно-функціональних властивостей кісткової тканини. Завдання дослідження: 1. Визначити стан фізичного розвитку дітей, хворих на хронічний пієлонефрит, у співвідношенні з кістковим віком. 2. Виявити особливості структурно-функціональних змін кісткової тканини в дітей із хронічним пієлонефритом залежно від форми, характеру, тривалості захворювання і рівня фізичного розвитку. 3. Оцінити стан біохімічних параметрів фосфорно-кальцієвого обміну та відображаючих його функціональні показники нирок у дітей, хворих на хронічний пієлонефрит, залежно від змін у кістковій тканині, особливостей перебігу захворювання і ступеня фізичного розвитку. 4. Вивчити профіль кальційрегулюючих гормонів у дітей, хворих на хронічний пієлонефрит, залежно від вторинних структурних змін кісткової тканини та особливостей захворювання. 5. Визначити співвідношення маркерів кісткового ремоделювання в дітей, хворих на хронічний пієлонефрит, залежно від характеру порушень структурно-функціональних властивостей кісткової тканини. 6. Розробити методи диференційованого лікування структурно-функціональних порушень кісткової тканини в дітей із хронічним пієлонефритом. 7. Оцінити результати корекції вторинної остеопенії в дітей із хронічним пієлонефритом на амбулаторному і санаторно-курортному етапах реабілітації.

Об'єкт дослідження: остеопенічний синдром у дітей. Предмет дослідження: особливості структурно-функціонального стану кісткової тканини в дітей, хворих на хронічний пієлонефрит, у віці 7-16 років на відновлювальному етапі та методи корекції виявлених порушень для оптимізації комплексної реабілітаційної терапії. Методи дослідження: клініко-анамнестичні, лабораторні, інструментальні, статистичні методи. Наукова новизна одержаних результатів. Вперше визначено структурно-функціональні порушення кісткової тканини (КТ) у дітей при хронічному перебігу пієлонефриту без ознак ниркової недостатності, що виявлялися в зниженні кісткових денситометричних параметрів, зміні показників фосфорно-кальцієвого гомеостазу з урахуванням особливостей перебігу захворювання, віку, статі та рівня фізичного розвитку (ФР). Уперше досліджено баланс кальційрегулюючих гормонів і співвідношення маркерів кісткового ремоделювання в дітей, хворих на ХП. Виявлено частоту і чинники ризику розвитку і прогресування остеопенії у дітей із ХП. Вперше обґрунтовано необхідність проведення раннього лікування остеопенічного синдрому в дітей із ХП і диференційованого підходу в застосуванні різних методів корекції даної патології на різних етапах реабілітації. Вперше показано вплив санаторно-курортного лікування (СКЛ) на структурно-функціональний стан КТ у дітей, які хворіють на ХП. Вперше проаналізовано динаміку кісткових показників і параметрів фосфорно-кальцієвого гомеостазу в дітей із ХП на тлі остеопенії при оптимізації СКЛ та амбулаторного спостереження призначенням препарату &quo ;Вітрум Кальціум вітамін D3&quo ; і, вперше застосованого при ХП в дітей, сполучення антигомотоксичних засобів &quo ;Солідаго композітум С&quo ; і &quo ;Остеобіос&quo ;. Практичне значення одержаних результатів. Виявлені чинники, що призводять до виникнення і прогресування порушень структурно-функціональних властивостей кісткової тканини (СФВКТ) у дітей, котрі хворiють на ХП, дозволили виділити групи пацієнтів з підвищеним ризиком розвитку остеопенії (ОП) для проведення їм регулярного остеоденситометричного обстеження з метою своєчасного лікування остеопенічних змін. Продемонстровано інформативність різних методів дослідження, що характеризують окремі складові мінерального обміну, для оцінки стану кісткового метаболізму. Запропоновані методи корекції остеопенічного стану у дітей, що хворіють на ХП, дозволили підвищити ефективність їхньої реабілітації в санаторно-курортних і амбулаторних умовах. Розроблено і застосовано спосіб лікування ХП в дітей на санаторно-курортному етапі (патент на корисну модель № 28913). Впровадження результатів роботи в практику. Результати роботи впроваджені в практику дитячих санаторіїв &quo ;Чайка&quo ;, &quo ;Здравниця&quo ;, &quo ;Ювілейний&quo ;, МДМЦ &quo ;Дружба&quo ; м. Євпаторія, дитячої міської поліклініки м. Євпаторія, поліклініки 1-го міського дитячого клінічного об'єднання м. Сімферополя. Матеріали дисертації використовуються в педагогічному процесі кафедри педіатрії з курсом фізіотерапії факультету післядипломної освіти Кримського державного медичного університету ім.

Часто дослдник обмежуться лише запитаннями про так зв'язки, можлив за певних обставин, але ц жив, смислотворящ запитання не менш функцональн за «готов» констатац, а проблеми, висвчен таким подеколи екстатичним викликанням-випитуванням стор та культури, можуть стати темами Aрунтовних наукових дослджень. Втм, у синтетичних есеях  статтях Скуратвського з хньою, рч парадоксальна, лричною субстанцю важко вдокремлювати т чи нш теми, тези або гпотези; ц тексти звучать на повний голос лише тод, коли х сприймаш як свого роду деограми, як дину тканину цлсного сюжету. Окремо взята теза: вс вропейськ «жакер» закнчувалися поразками, окрм укрансько XVII столття наскрзним лейтмотивом проходить через клька текств збрника, по-свому органзуючи конкретний матерал,P хай це будуть роздуми над Квтчиним «Паном Халявським», культурологчний пеан Киву, чи один з найпанорамнших есев збрника «Укранське бароко»,P щоразу виопуклюючись ншими аспектами й несподваними взамопов'язаннями (Квтка  Вернадськнй; антропоцентрична культура стор на Заход  позасторична культура Абсолюту в Укран тощо)

1. Структурно-функціональні особливості легень у людини на етапах онтогенезу

2. Вплив антигіпертензивних препаратів різних групп на структурно-функціональний стан серцево-судинної системи у хворих з артеріальною гіпертензією та метаболічними порушеннями

3. Наукове обгрунтування системи профілактики порушень репродуктивної функції жінок і здоров’я дітей в умовах ендемічного регіону

4. Еквівалентність перекладу при відображенні функціонально-ситуативного змісту оригінала

5. Функціональні і структурні схеми систем радіоавтоматики

6. Зміни гемодинаміки регіонального кровообігу, метаболічних показників крові при невропатії лицьового нерва у осіб похилого віку та методи їх корекції
7. Розрахунок вольт-амперної характеристики сонячного елемента при врахуванні зміни поверхневої рекомбі
8. Зміни в українському правопису в наш час

9. Розвиток кісткової тканини в онтогенезі безхвостих земноводних

10. Функціональне призначення правового регулювання

11. Зміни в системі місцевого самоврядування, внесені реформою Катерини II

12. Зміни під час зберігання м’яса

13. Функціональний підхід у промисловому маркетингу

14. Зв’язок між метаболічним синдромом та виникненням цукрового діабету і серцевосудинних хвороб: клініко-лабораторні та функціональні предиктори

15. Зміни особистості при шизофренії та особливості лікування

16. Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція

Настольная игра "Активити. Вперед".
Интересная и увлекательная настольная игра "Вперед" из серии "Активити" сможет легко и быстро поднять настроение
345 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Кружка фарфоровая "Царский шиповник", 650 мл (3 вида).
Большая фарфоровая кружка универсального применения "Царский шиповник", украшенная золотой обводкой, станет достойным
477 руб
Раздел: Кружки
Игрушка-антистресс "Fidget Cube. Green White".
Поклацать ручкой, подергать ножкой, скрутить в трубочку билетик и лопнуть все пупырышки на пленке. О, да! Эти житейские радости знакомы
465 руб
Раздел: Антистрессы

17. Координація періодичної діяльності гастродуоденальної зони при порушенні її функціонально-морфологічної цілісності

18. Морфофункціональні закономірності змін в міокарді щурів при експериментальному гіпотиреозі та його корекції

19. Особливості клініко-функціональних порушень нервової системи при гострих отруєннях рудниковим газом у гірників та їх лікування

20. Патологічні зміни в центральній нервовій системі при захворюванні на СНІД

21. Функціональні проби та фізична працездатність

22. Хрящові та кісткові тканини
23. Вікові зміни в системі травлення
24. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

25. Соціальний захист дітей з обмеженими функціональними можливостями

26. Вплив функціональних станів людини на розвиток особистості при заняттях тхеквондо

27. Конфліктогенність зміни власності на підприємстві

28. Соціальна робота як професія. Права і функціональні обов’язки соціального працівника

29. Обґрунтування й вибір функціональної схеми пристрою

30. Функціональні райони потенційного ринку туристсько-екскурсійної діяльності в Південному регіоні Одеської області

31. Облік формування та зміни статутного капіталу господарських товариств

32. Соціально-економічне значення ремонту у вирішенні функціональних завдань розвитку ЖКГ

Накладка на унитаз "Disney. Frozen" (белая).
Унитазная накладка подходит всем стандартным туалетам. Благодаря прорезиненным краям накладка не скользит, что гарантирует безопасность
406 руб
Раздел: Сиденья
Магнит для досок Hebel Maul 6176199, круглый, 20 штук.
Цвет: разные цвета. Диаметр магнита: 20 мм. Форма магнита: круглый. Количество в упаковке: 20 штук.
595 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Пасхальная подставка, на 8 яиц и кулич, 221x250 мм.
Размер: 221x250 мм. Оригинальная пасхальная подставка для кулича и 8 яиц. Заготовку можно расписать красками или задекорировать в технике
376 руб
Раздел: Подставки, тарелки для яиц

33. Функції листування у підтримці ділового партнерства

34. Категорні властивості просторів ймовірнісних мір та гіперпросторів включення

35. Порушення ритму серця в дітей. Дифузні захворювання сполучної тканини

36. Синтез та дослідження властивостей неорганічних сполук синтезованих на основі LaBa2Cu3O7 та SmBa2Cu3O7

37. Функції Національного банку України

38. Поняття, форма та функції Конституції України
39. Регіональний розвиток харчової промисловості України
40. Раціональні дроби та їх властивості

41. Національний банк України

42. Національний Банк України

43. Роль Національного банку України в обслуговуванні зовнішнього боргу

44. Аудиторська перевірка Національного банку України

45. Регіональна економіка сільського господарства України

46. Завдання дисципліни РПС та регіональна економіка

47. Компетенция и функции районных судов, структурная организация прокуратуры. Деятельность ресурсного центра

48. Національний Аудиторський Офіс Великобританії (НАО): функції та стратегія діяльності

Магнитофончик "Мульти-пульти".
С магнитофончиком "Мульти-пульти" можно устроить настоящую дискотеку! Слушай 16 песенок ("Весёлая карусель",
340 руб
Раздел: Прочие
Папка для чертежей и рисунков, А2.
Толщина 1,3 мм. Размер - А2 (640x470 мм). 1 отделение. Материал - пластик. 2 ручки. Закрывается на молнию. Цвет в ассортименте, без
537 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

49. Поняття, встановлення, зміна цільового призначення земель України

50. Культурна проблематика на регіональних ЗМІ

51. Базы данных и их функции. Структурные элементы базы данных

52. Національний склад гірничопромислової буржуазії України в пореформений період

53. Національно-духовне відродження України у першій половині XIX ст.

54. Соціалізм в історії України
55. Вивчення диференціального числення функцій однієї та багатьох змінних в умовах модульно-рейтингової системи
56. Глобальні та регіональні системи безпеки: перспективна роль України

57. Міжнародна торгівля. Механізм функціонування та регулювання

58. Функції фінансового менеджменту і фінансовий механізм

59. Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України

60. Урок з формування національної свідомості "Охорона природи України"

61. Національні інтереси України та альтернативи стратегії безпеки розвитку

62. Проблема національних меншин України у внутрішній політиці центральної ради

63. Федералізм чи унітаризм: перспективи розвитку державності України

64. Функціоналізм: заключна форма

Подушка для автокресел, детская "Roxy".
Детские подушки-рогалики обеспечивают комфортный сон в автомобильном путешествии. Удобная форма рогалика поддерживает шею и не позволяет
322 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Кабриолет "Нимфа".
Отличительная черта этого авто — это гармонично подобранные премиальные цвета и матовые поверхности, подчеркивающие статус владельца
527 руб
Раздел: Машинки для девочек
Охлаждающие камни для виски.
Для быстрого охлаждения любых напитков, не вбирают запахи и не царапают стеклянные бокалы. Не изменяют вкус напитка, возможно использовать
651 руб
Раздел: Аксессуары для вина

65. Регіональні особливості відтворення населення України

66. Раціональний зміст гегелівської діалектики

67. Види грошей. Кредитні гроші. Кредитна система України. Функції та операції Центрального банку

68. Економічна і національна безпека України

69. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки

70. Структурные уровни организации материи. Микро, макро, мега миры
71. Функции белков в организмах живых существ
72. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

73. Первичная клеточная оболочка и ее структурные особенности

74. Строение и функции клетки

75. Слуховой анализатор. Строение и функции сердца

76. Структурная геология

77. Структурные типы и районирование месторождений нефти и газа

78. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

79. Налоги: эволюция, определения и формы. Принципы налоговой политики и функции налогов

80. Защитная функция адвокатуры как правовая традиция

Сменный фильтр "Аквафор В-100-6" (4 штуки).
B100-6 — универсальный сменный модуль для фильтров-кувшинов Аквафор. Надежно очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее
706 руб
Раздел: Фильтры для воды
Блюдо для блинов с крышкой "Весенняя свежесть", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда
Ящик для хранения универсальный, прозрачный, 25 л.
Универсальный ящик сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок в офисных и складских помещениях. Позволяет удобно и компактно
757 руб
Раздел: Более 10 литров

81. Товарищества собственников жилья: порядок образования, функции, основания реорганизации и ликвидации товарищества

82. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

83. Парламент Великобритании и его основные характеристики. Функции палат

84. Політичні права і свободи громадян України

85. Экономические функции государства. Государственное регулирование экономики

86. Уголовное преследование как функция государства
87. Отчет по учебно-ознакомительной практике (c правовыми основами местного самоуправления, формированием представительных и исполнительных органов власти, структурой и функциями органов местного самоуправления)
88. Налоги: их сущность, виды и функции

89. Структура налоговых органов РФ права, обязанности и функции

90. Цели, задачи и функции прокуратуры Украины

91. Право: понятие, признаки, виды, функции, принципы

92. Государство: понятие, признаки, формы правления и функции

93. Функции государства

94. Происхождение права, теории происхождения права, понятие признаки, виды, функции, принципы

95. Гарантии прав профсоюзных объединений при осуществлении ими своих функций

96. Структурно - семантические особеннности спортивной фразеологии современного английского языка

Комплект в кроватку Polini "Я и моя мама" (7 предметов, 140х70 см).
Комплект из 7 предметов Polini Я и моя мама рассчитан на детскую кроватку со спальным ложе размером 140х70 см. Европейский дизайн и
5735 руб
Раздел: Комплекты в кроватку
Фломастеры "Connector. Балерина", 45 предметов.
Подарочный набор фломастеров. В упаковке: 33 фломастера Connector, 10 клипов для соединения, 2 карточки для раскрашивания.
1162 руб
Раздел: Более 24 цветов
Набор маркеров для досок "Kores", 3 мм, 4 штуки.
Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Толщина линии письма - 3мм. Цвета: черный, синий, красный, зеленый. Стираются с таких гладких
305 руб
Раздел: Для досок

97. Імпресіонізм, модернизм, символизм, експрессионизм...

98. Культура как социальное явление. Ее основные функции

99. Функции культуры


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.