Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство

Страхование (Шпаргалка)

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

1.Страхова послуга як специфічний товар 1. Не створюється ніякого мат продукту , і продукт страховика визнач як дяльність тому це продук віднесено до категорії послуг. 2. Поняття послуги у страхуванні є фундаментальним страховик зобовязується відшкодувати страхувальнику ймовірні втрати в обмін на живі гроші. І щоб стр-ник забажав відавати гроші на кожній стдадії страхування стр-к повинен весь час переконувати його у надійності і стабільності страхового захисту і що цій СК можна довіряти. Ці два моменти визначають особливості страхової послуги: 1. Надавати ці послуги можуть лише спец організації , що можуть предявити фінансові гарантії( СФ >= 100 000 екю, технічні резерви що відповідають обсягам прийнятих страх зобовязаннь, наявність занчних вільних резервів. 2 Щоб надавати страхову послугу СК повинна мати ліцензію для надання саме цього виду послуг 3 Стр-ник в більшості випадків сам не відчуває потребу у страхових послугах тому для їх запровадження необхідні значні маркетингові зусилля по просуванню цих послуг на ринок та система обовязкового страхування. 4 Страхова послуга може бути надана як на добровільних засадах так і в обовязковому порядку 5 Стр послуга носить обовязковий характер коли це викликано інтересами суспільства 6 Дуже часто до процесу купівлі-продажу залучаються посередники 7 Купівля-продаж завжди оформлюється договором страхування іноді цей договір приймає вигляд страх полісу Оскільки страхова послуга виступає як предмет купівлі-продажу вона має свою споживчу вартість , що визначається її корисністю в очах стр-ника ( забезпечення страх захисту) Вартість СП визнач тими витратами , що несе стр-к . Ці витрати визначають ціну СП – стр тариф . Ціна формується на конкурентній основі під впливом попиту та пропозиції . При чому нижня межа визначається принципом рівності між преміями що надійшли від стр-ників та виплатами , що здійснила СК. Верхня межа визначається потребами СК. Наслідки коливання цін ( i my mi d ). Ціна залежить від наступних факторів: 1 Величина та структура страх портфеля , статистика збитків по окремих видах страхування. При ризикованій політиці - статистика гірша тому і преміії вище і навпаки. 2 Величина управлінських витрат і ефективність структури управління 3 Якість інвестиційної діяльності стр-ка 4 Очикуваний прибуток 3 Служба маркетингу стр компанії та її функції Маркетинг СК – збітова діяльність направлена на просввання послуг Маркетинг СК – комплексна діяльність спрямована на надання таких послуг і втакому обсязі який відповідає сформованому попиту а також діяльність спрямована на формування попиту який необхідний СК Функції : Планування, Ціноутворення, Реклама , Організація каналів розповсюдження Задачі що повинна вирішувати система маркетингу 1 Формування попиту на страх послуги ( реклама система пільг знижок та спец заходів ) 2 Задоволення сформованого попиту ( через найвищу якість обслуговування , вдосконалення процесу обслуговування для макс задоволення потреб ) Принципи маркетингу 1Глибоке Вивчення конюнктури ринку 2 Сигментація ринку 3 Швидке реагування на зміни 4 Запровадження іновацій ( постійне вдосконалення ) 2.С

истема продажу страхових послуг Крім суто страхових питаннь які необхідно вирішити для ефективного продажу страхових послуг дуже велика увага приділяється самому процесу реалізації. В залежності від звязку зі страховиком видяльють 3 системи продажу страх послуг 1 прямий від СК до страхувальника 2 Продаж через посередників ( агенти брокери альтернативна система продажу ) 3 Комбінована система Страхові посередникі відіграють настільки важливу роль , що в 1991 р Европейське співтовариство прийняло спец дерективу де зазначені виоги яким повинні відповідати посередники : 1 Спец підготовка та проф досвід 2 достатні фін можливості 3 Наявність страховки від проф ризиків 4 Наявність бездоганої репутанції та відсутність випадків банкруцтв 5 Посередник повинен бути зареєстрованим Особливості брокерської та агенської діяльності визначаються положенням Про порядок впровадження діяльності страх посередників “ Закон У-ни “Про страхування” визначає два види посередників ? Агенти – юо або фо які діють від імені та за дорученням СК і виконують частину його страх діяльності ( укладання договорів , одерження премій, оформлення документів і виконання робіт вовязаних з виплатами ) Агенська діяльність проводиться на підставі договору між СК та агентом в якому визначаються права і обовязкі сторін.Страх агент , що отримує стах премії повинен протягом 2 роб днів перерахувати ці кошти на рахунок СК а також оформити страх договір протягом 1 роб дняз моменту отримання страх платежів. Старх агент зобовязаний щодекадно звітувати перед СК щодо укладених договорів і отриманих коштів. В разі несвоєчасного офрмлення документів або прерахування коштів страховик повинен припинити дію агентської угоди не менш ніж на 3 місяці. Неналежний контроль СК за діяльністю агентів кваліф як порушення страхового законодавства За формами звязку з СК розрізняють безпосередній звязок та систему генеральних агенств. Система ген агенств бедується за теріторіально адміністративною ознакою. В кожній АТО створюється ген агенство в якому працює штат страхових агентів , які по мірі необхідності можуть залучати суб агентів. Перевагою цієї системи є її гнучкість та мобільність та відсутність витрат на утримання великого штату робітників та великої кількості філій. Страхові брокери – це юо або фо які зареєсторовані як субєкти підприємницької діяльності і здійснюють свою діяльність від свого імені на підставі доручення страховика або страхувальника. Брокерська дільність спрямована на визначена потреби страхувальника в отриманні страхових послуг , консультуванні , наданні допомоги у розробці умов договору стр-ня , пошуку страховиків , що відповідають умовам клієнта , веденні переговорів та кладання договорів за дорученням страхувальника , підготовці документів для визначення збиків в разі настання страх події. Взаємовідносини між СК та брокером регулються договором , що визначає характер їх взаємовідносин. Брокер зобовязаний забезпечити укладання договору страхуваня на найбільш вигідних для страхувальника умовах зі страховиком який має стійке фін положення . Брокер повинен надати вичерпну інформацію про страховика .

Для страх брокерів ісують певні обмеження 1 неможна провадити іншіх видів посередницької діяльності крім страхової, 2 з 1 СК може бути укладено договорів на суму страх премій , що не перевищ 35% страх премій брокера за рік. 3 сума утримув премій за квартал не може превищувати розміру сплаченого СФ 4 брокер може утримувати премії коли він забезпечує надання чинності договору страхування Згідно чиного законодавства посередники не можуть проводити діяльність на користь іноземних СК за винятком тих випадків коли це передбачено м/н угодами в цьому випадку органи страхнагляду розробляють особливі умови ліцензування та сертифікації. Розбіжності між агентами і брокерами 1 Страхування для брокера є єдиним занняттям , для агента часто навпаки 2 Для брокера необхідні спеціальні зання в галузі страхування , для агента часто цього непотрібно 3 Винагарода для брокерів часто більша ніж для агентів 4 Брокер діє від свого імені , агент є представником СК Великі компанії часто створюють брокерські фірми для власних потреб. Брокери відіграють дуже важливу роль на ринку Ллойду.Тема : Заключення та ведення страх угоди. Заява про страхуваня Це документ є формою отримання страховиком інформації про ризики які необхідно застрахувати .Тому заява повинна бути складена чітко і змістовно. СК самостійно розробляють бланки заяв виходячи зі своїх пореб. Бланк заяви містить перелік питань на які необхідно відповісти страхувальникові . Ці питання стосуються характеристики майбутнього обєкту страхування та факторів , що можуть впливати на ступінь ризикованості операції. Ця заява заповнюється страхувальником і подається страховику або посереднику. Як правило заява не використовується як засіб збору інформації при страхуванні велеких обєктів через складність в описанні всіх факторів впливу на ступінь ризику. Тому страхування крупних ризиків здійн як правило через посередників. Дуже часто для цього використовують агентів , які здійснють попередній візит на обєкт . Обсяг і розмір заяви залежить від кількості інформації яку хоче отримати СК про обєкт страх-ня. В більшості випадків заяваскладається зі стандартних запитань ( для всіх видів старахуваня ) та специфічних які необхідні для унікальних випадків. Обовязковими розділами є декларація і застереження В декларації страхувальник заявляє , що подана в заявіінформація є правдивою і повністю відповідає йогго знанням про обєкт страхування. Це необхідно для встановлення між СК стр-ком взаємовідносин найвищої добросовісності. Застереження попереджає страхувальника , що у випадку виявлення шахрайства СК звільняється від всіх зобовязань по даній угоді , або СК обмежує свою відповідальність. Якщо страховик приймає заяву то далі наступає процес андерайтингу ( для складних видів страхування ) Для простих видів як правило СК видає страхувальнику поліс і він вносить страхову премію згідно з умовами полісу. При укладанні угоди страхування СК має право запросити у страхувальника документи аудиторської превірки , що відбивають фін положенння страхувальника.2 Страх поліс правила страхування Страховий поліс це свідоцтво про укладання договору страхування На ранніх етапах страхування кожний поліс складався окремо .

В Фондах обязательного медицинского страхования в территориальном ФОМС, заполнив карту постановки на учет, получить регистрационный номер и Извещение о постановке на учет, размерах и сроках уплаты страховых взносов. 3. В Фонде социального Страхования в региональное отраслевом отделении ФСС аналогично регистрации в Пенсионном фонде. 4. В Фонде занятости__населения в территориальном фонде занятости аналогично регистрации в Пенсионном фонде. III. Для открытия расчетного (и/или любого иного) счета в банке Предприниматель должен зарегистрироваться в налоговой службе по месту жительства (должен быть присвоен идентификационный номер налогоплательщика) и получить справку из налоговой службы, которую необходимо предоставить в банк ("Приложение 2").

1. Шпаргалки по курсу аудита (Шпаргалка)

2. Техническое обслуживание летательных аппаратов (шпаргалки)

3. Различия между растительной и животной клеткой (11 класс) (Шпаргалка)

4. Роль высших растений в почвообразовании (шпаргалка)

5. Шпаргалки по ботанической географии

6. Биофизика. (шпаргалка к экзамену)
7. География России (Шпаргалка)
8. Гидрология (шпаргалка)

9. Шпаргалка для сдачи экзаменов по экономической и социальной географии мира

10. Шпора по РПС (Распределение Производственных Сил) (Шпаргалка)

11. Шпаргалки по налогам зарубежных стран

12. Административное право (шпаргалка)

13. Административная юстиция (шпаргалка)

14. Шпаргалки по бухгалтерскому учёту и аудиту в банках

15. Шпаргалка по банковскому праву

16. Гражданское право (Шпаргалка)

Подвесные качели "Кассон".
Подвесные детские качели изготовлены из прочного жгута и пластиковых разноцветных деталей. Размер: 48х48х24 см. Материал:
394 руб
Раздел: Качели
Подгузники-трусики для мальчиков Huggies DryNights, 8-15 лет, 9 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от 4х лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики Хаггис Драйнайтс для мальчиков 8-15 лет (30-57
468 руб
Раздел: Обычные
Глобус "Двойная карта" рельефный, с подсветкой, на подставке из пластика.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре;
1072 руб
Раздел: Глобусы

17. Гражданское право (экзаменационная шпаргалка)

18. Медицинское страхование в России

19. Шпаргалка по гражданскому праву

20. Шпаргалки по гражданскому праву

21. Гражданский процесс (Шпаргалка)

22. Шпаргалка к Гос Экзамену по Гражданскому Процессу (по ГПК РФ)
23. Жилищное Право РФ (Шпаргалка)
24. Шпаргалки по земельному праву для ГОС

25. Билеты к экзамену по истории государства и права зарубежных стран (Шпаргалка)

26. Шпаргалка по истории государства и права зарубежных стран

27. История России (шпаргалка)

28. Шпаргалки к экзамену по истории

29. Шпаргалка по истории России

30. Конституционное право Украины (Шпаргалка)

31. Шпаргалки по КПЗС

32. Конституционное право Казахстана (шпаргалка)

Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар-лягушонок", синий.
Вашему крохе едва исполнилось 3 годика, а он уже требует дорогой квадроцикл на аккумуляторе, как у взрослых соседских мальчишек? Никакие
2350 руб
Раздел: Каталки
Брелок "FIFA 2018. Забивака Фристайл! 3D".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
590 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Тележка багажная ТБР-20, зелено-черная.
Грузоподъемность: - для сумки 25 кг, - для каркаса 50 кг. Максимальная вместимость: 30 л. Размеры: 95х28х34 см. Диаметр колес: 17
651 руб
Раздел: Хозяйственные тележки

33. Современная законодательная база Украины в области страхования

34. Конституционное право Российской Федерации (шпаргалка)

35. Социальное страхование и обеспечение

36. Шпаргалка по международному праву

37. Международное частное право (шпаргалка)

38. Муниципальное право (Шпаргалка)
39. Шпаргалки по муниципальному праву
40. Налоговая система (шпаргалка)

41. Уголовное право зарубежных стран. Экзаменационные вопросы с ответами (Шпаргалка)

42. Римська держава Ё цивЁльне право (шпаргалка)

43. Римское право (Шпаргалка)

44. Основные понятия в римском праве (шпаргалка)

45. Организация страхования в коммерческой деятельности

46. Обязательное медицинское страхование в России

47. Этапы развития страхования в СССР

48. Проблемы страхования автотранспорта в России

Коврик массажный "Микс ежики" от 5 лет.
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1296 руб
Раздел: Коврики
Игра "Моя первая монополия".
Динамичная игра в торговлю недвижимостью! Играй и учись зарабатывать! Считай деньги, копи наличные и побеждай! Ты можешь стать владельцем
1418 руб
Раздел: Классические игры
Трамвай.
Детский трамвай незаменимый подарок для каждого мальчика. Доставит удовольствие как юным искателям приключений, так и взрослым любителям
720 руб
Раздел: Автобусы, троллейбусы, трамваи

49. Страхование

50. Страхование технических рисков

51. Страхование

52. Организация страхования в Украине в условиях перехода к рынку

53. Медицинское страхование в России, проблемы его развития

54. Страхование автотранспортных средств
55. Страхование финансовых рисков
56. Развитие страхования в Республики Казахстан

57. Страхование недвижимости в России и за рубежом

58. Страхование "Автокаско"

59. Страхование и его роль в рыночной экономике

60. Теории государства и права (Шпаргалка)

61. Теория государства и права (Шпаргалка)

62. Шпаргалки по теории государства и права

63. Шпаргалки по ТГП к гос экзамену

64. Трудовое право (Шпаргалка)

Говорящий плакат "Веселые уроки".
Играй и учись с котёнком Тошей! Нажимай на картинки – изучай цифры, формы и цвета, знакомься с животными, слушай песенки мультяшек
445 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: красный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Подарочная расчёска для волос "Алиса".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

65. Шпаргалка по трудовому праву

66. Страхование как вид финансовой деятельности

67. Финансовое право Украины (Шпаргалка)

68. Финансовое право РФ (шпаргалка)

69. Страхование

70. Топики для сдачи экзамена по английскому языку в 11-ом классе (Шпаргалка)
71. Шпаргалка по лексикологии
72. Английские артикли (шпаргалка)

73. Шпаргалки по английскому языку

74. Культура Руси и древнего мира (Шпаргалка)

75. Русский язык (Шпаргалка)

76. Шпаргалка по лексикологии

77. Шпоры-сочинения (Шпаргалка)

78. Шпаргалки к ЕГЭ-2003 Экзаменационные шпоры

79. Шпаргалка к экзамену по истории

80. История (Шпаргалка)

Рюкзак для старших классов "Сладости", 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения
Карандаши цветные "Jumbo. MAXI", 12 цветов.
Высококачественные карандаши. Яркая упаковка с изображениями лошадей обязательно понравится детям. Легко затачивается. Очень мягкий
374 руб
Раздел: 7-12 цветов
Фломастеры "Birello", двухсторонние, 24 цвета.
Набор фломастеров с двойным наконечником. Толщина пишущего узла: 2,5 мм / 5 мм. Стержень: тонкий / широкий. Корпус: пластик. Количество цветов: 24.
551 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. История (шпаргалка, 2003г.)

82. История (шпаргалка, Томск, 2003г.)

83. Шпаргалка по отечественной истории с X по XIII века

84. История России 20 века (шпаргалка)

85. История России (шпаргалка)

86. Электронная почта и компьютерные сети (шпаргалка)
87. Ответы на вопросы по курсу "Системное программирование" (Шпаргалка)
88. Операционные системы (шпаргалка)

89. Тригонометрические формулы (Шпаргалка)

90. Алгебраические тождества. Арифметический корень. Степени. Логарифмы (Шпаргалка)

91. Математика (Шпаргалка)

92. Шпаргалки по математике (логарифмы, тригонометрия) (Шпаргалка)

93. Формулы и шпоры 10-11 кл. (информатика, геометрия, тригонометрия ...) (Шпаргалка)

94. Все необходимые формулы по математике (Шпаргалка)

95. Статистика (шпаргалка 2002г.)

96. Шпаргалка по геометрии и алгебре

Набор детской посуды "Ангел".
Набор посуды детский "Ангел". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, красная.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки
Пенал-косметичка "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный, синий).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
799 руб
Раздел: Без наполнения

97. Высшая математика (шпаргалка)

98. Алгебра. Геометрия. Тригонометрия (шпаргалка)

99. Шпаргалка: математика_Latvija_LLU


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.