Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Литература, Лингвистика Литература, Лингвистика

Українська жіноча проза кінця ХХ століття: світоглядні моделі й особливості художнього стилю

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Дніпропетровський національний університет Кушнерюк Юлія Романівна УДК 821. 161. 2: 82 – 31 Українська жіноча проза кінця ХХ століття: світоглядні моделі й особливості художнього стилю 10.01.01 – українська література Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Дніпропетровськ – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі української літератури Запорізького національного університету, Міністерство освіти і науки України (м. Запоріжжя). Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент Хом’як Тамара Володимирівна, Запорізький національний університет завідувач кафедри української літератури. Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор Турган Ольга Дмитрівна, Запорізький державний медичний університет, завідувач кафедри культурології та українознавства; кандидат філологічних наук, доцент Філоненко Софія Олегівна, Інститут філології Бердянського державного педагогічного університету, доцент кафедри української та зарубіжної літератури. Захист відбудеться „28” лютого 2008 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.051.12 у Дніпропетровському національному університеті (49027, м.Дніпропетровськ, пл. Тараса Шевченка, 1, Палац культури студентів ДНУ). З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці ім. Олеся Гончара Дніпропетровського національного університету за адресою: 49050, Дніпропетровськ, вул.Козакова, 8. Автореферат розіслано „25” січня 2008 р. Учений секретар спеціалізованої вченої ради О.О. Глушко ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми дослідження. Літературний період 80-90 рр. ХХ століття відзначається активними трансформаційними процесами, які проектуються на загальний стан культури й суспільства. Рецепція новітніх теорій гендерного аналізу, наративу, психоаналізу розширює методологічні горизонти українського літературознавства. Сучасна ситуація відзначається актуалізацією „жіночого” дискурсу в українській літературі пострадянського простору, представленого творчістю Г.Гордасевич, Л.Демської, О.Забужко, С.Йовенко, М.Кривенко, М.Ломонос, С.Майданської, М.Матіос, Г.Пагутяк та ін. Кількість авторів жіночої прози значно зросла порівняно із літературною ситуацією 80-х років ХХ століття, що свідчить про зміни культурних орієнтирів суспільства. В українській жіночій прозі кінця ХХ століття спостерігаємо формування нової світоглядної парадиґми, у якій органічно переплетені різноманітні інтерпретації істин буття, позначені єдністю ідейно-тематичних тенденцій. Яскрава індивідуальність митця є підґрунтям формування індивідуального типу художньої свідомості й формування певних стильових тенденцій у літературі. Наприкінці ХХ століття були здійснені дослідження, присвячені аналізу світогляду, типу художньої свідомості, образу світу, який трансформується специфікою художнього мислення. Серед них – роботи Л.Бігун, М.Богач, О.Бондарєвої, Б.Криси, С.Лущій, І.Набитовича, Н.Плетенчук, Л.Шевченко та ін. Органічним є дослідження специфіки жіночого письма в контексті світоглядної рефлексії текстів українських сучасних письменниць в умовах трансформації глобальної моделі світу, зміни ціннісної парадиґми.

Попри численну кількість публікацій, присвячених творчості О.Забужко, Г.Пагутяк, С.Йовенко, цілісні, системні і масштабні дослідження співвідношення жіночої суб’єктивності та світогляду особистості, специфіки моделювання картин буття в жіночій прозі практично відсутні. Суттєво вирізняються дослідження О.Карабльової, Л.Кулакевич, Т.Тебешевської-Качак, С.Філоненко, які з’явилися протягом останніх років. Актуальність роботи зумовлена своєрідністю концепції світу, представленої в жіночій українській прозі кінця ХХ століття, потребою відновлення тяглості літературної традиції внаслідок залучення творчості авторів, які залишилися поза увагою літературознавців, наявністю дискусійних положень у зазначених дослідженнях, потребою ґрунтовнішого осмислення поетики й стилю художнього мислення жіночої прози з метою поглиблення літературознавчої інтерпретації феноменів фемінності-маскулінності в культурі. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація пов’язана з науковим планом кафедри української літератури Запорізького національного університету „Література й історія”. Тема дисертації ухвалена на засіданні бюро наукової ради НАН України з проблеми „Класична спадщина та сучасна художня література” при Інституті літератури ім. Т. Шевченка 18 грудня 2003 р. (протокол № 5). Мета дослідження: проаналізувати форми виявлення світоглядних моделей в українській жіночій прозі кінця ХХ століття й особливості індивідуальних стилів. Для здійснення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: теоретично обґрунтувати проблему світоглядної моделі в художній творчості; проаналізувати теоретичні аспекти понять „жіночої літератури” й „жіночого письма”; дослідити специфіку моделювання ідентичності героя й визначити провідні типи характерів як стилетворчих чинників; виокремити й проаналізувати системотвірні філософеми на позначення часопросторових концептів, їхній зв’язок із хронотопною специфікою творів; проаналізувати аксіологічні концепти в системі світомислення жіночої прози; визначити типологічні паралелі та специфіку виявлення світоглядних моделей; розкрити вплив домінуючої світоглядної моделі на стильову своєрідність художнього тексту. Об’єктом дослідження є твори жіночої прози: повість Г.Гордасевич „Ноїв ковчег”; повісті „Місто в тіні”, “Потяг до світла”, оповідання Л.Демської; повісті “Інопланетянка”, “Книга Буття. Глава четверта”, “Я, Мілена”, “Казка про калинову сопілку”, „Дівчатка”, роман “Польові дослідження з українського сексу”, есеї О.Забужко; повісті “Жінка у зоні”, „Про що мовчить книга Йова” С.Йовенко; повісті “На останнім стопню”, “Коротка екскурсія у минуле, або ціна Сівиллиних книг”, “Душа речей”, „Фантастичне оповідання, написане поетом Яремою Пальчиком і не прийняте жодним часописом до друку” Н.Конотопець; повість “Одкровення Вельзевула козачій дочці, Христом миропомазаній” М.Л

омонос; романи “Землетрус”, “Діти Ніоби” і повість „Провідна неділя” С.Майданської; повісті “По праву сторону твоєї слави” і “Млин мерців” М.Матіос; повісті “Берег учорашньої ночі”, „Зрада”, оповідання Н.Околітенко; романи “Смітник Господа нашого”, “Радісна пустеля”, “Компроміс”, повісті “Записки Білого Пташка”, “Гірчичне зерно”, “Кіт з потонулого будинку” та оповідання (“Гола дитина, або Ще одна новорічна історія”, “Містерія небес”, “Плач ріки Бистриці”) Г.Пагутяк; роман “Межа” Ю.Шевчук; Предметом дослідження є особливості реалізації світоглядних моделей та їхній вплив на формування специфіки художнього стилю в українській жіночій прозі ХХ століття. Теоретико-методологічною основою дослідження виступають літературознавчі праці Р.Барта, М.Бахтіна, Ю.Лотмана, О.Лосєва, О.Соколова, Ю.Степанова, В.Топорова, О.Фрейденберг, Б.Успенського та ін. Суттєвими для роботи є концепції представниць феміністичних та ґендерних студій В.Агеєвої, С. де Бовуар, Г.Брандт, О.Вороніної, Т.Гундорової, Н.Габріелян, І.Жеребкіної, Н.Зборовської, С.Павличко. Філософським, культурологічним контекстом дослідження є праці М.Бердяєва, Г.Маркузе, Х.Ортеги-і-Гасета, Ж.-П.Сартра, М.Еліаде тощо. Завдання дослідження передбачають використання методів, які б розкрили специфіку предмета. У процесі роботи застосовувалися в синтетичному поєднанні такі методи: ґерменевтичний, структурно-семіотичний, історико-типологічний, ґендерний аналіз, психоаналітичний (частково). Наукова новизна роботи. Наукова новизна роботи полягає в тому, що проблема світоглядних моделей в українській жіночій прозі вперше постала предметом спеціального дослідження. До цього часу літературознавці не розглядали її системно, порушуючи окремі аспекти в процесі розкриття поетики української жіночої прози. Особистий внесок здобувача полягає в системному дослідженні специфіки виявлення різновидів світоглядних моделей в українській жіночій прозі кінця ХХ століття. У роботі на основі аналізу макро- і мікрорівнів поетики тексту аналізуються форми впливу домінуючої світоглядної моделі на формування особливостей художнього стилю в українській жіночій прозі кінця ХХ століття. У дослідженні актуалізований філософський дискурс, який сприяє розширенню методологічних можливостей трактування проблеми. За об’єкт аналізу дисертантом була обрана творчість письменниць (Н.Конотопець, М.Ломонос, Н.Околітенко, Ю.Шевчук), залишена поза увагою критики. Практичне значення. Результати роботи можна використати при викладанні дисциплін історії української літератури та теорії літератури, в дослідженнях проблем поетики сучасної української прози. Апробація результатів дисертації. Результати дисертації апробовані в доповідях на конференціях різних рівнів: Міжнародній науково-теоретичній конференції „Проблеми жанру, стилю, літературного напряму” (Запоріжжя, 2003), II Всеукраїнській науково-теоретичній конференції „Українська література у контексті світової літератури” (Одеса, 2002), V Всеукраїнській науково-теоретичній конференції молодих учених (Київ, 2002), IV Всеукраїнській науково-теоретичній конференції “Українська література: духовність і ментальність” (Кривий Ріг, 2004), Всеукраїнській науковій конференції „Актуальні проблеми слов’янської філології (Бердянськ, 2005), Всеукраїнській науковій конференції „Творчість „шістдесятників” у координатах української і світової літератури” (Дніпропетровськ, 2005), Міжвузівській науково-практичній конференції „Російсько-український філологічний дискурс” (Запоріжжя, 2006), на щорічних звітних наукових конференціях викладачів та студентів філологічного факультету Запорізького національного університету (2003, 2004, 2005, 2006, 2007).

Відтак зрозуміло, чому й сам Олександр Невський, і кілька його спадкоємців померли дивною смертю, «повертаючись із Орди». Хани воліли не проливати кров Олександра, не ламали хребет, його просто отруїли за провини перед Золотою Ордою. Покараний він був за бунт у суздальській землі 1262 року. Навіть М. М. Карамзін у своїй «хвалебній оді» про Московію з оглядкою й натяками змушений був цей факт визнати: «Наслідки цих подій мусили бути вельми невтішні… Уряд (Олександр Невський. — В. Б.) не міг або не хотів утримати народ; отож, завинив Олександр в очах Ханових, і Великий Князь зважився їхати в Орду з виправданнями та дарами» [1, том IV, с. 204]. Ясна річ, князь Олександр поїхав в Орду не зі своєї волі, а на сувору вимогу хана Берке. Але головне полягає в тому, що навіть смерть Олександра Невського, саме через отруєння, зайвий раз свідчить про його родинні зв'язки з династією Чингісидів — помер без пролиття крові. Таким чином ми встановили головні причини, чому князі-московити, починаючи з кінця XIII століття, мали перевагу при успадкуванні великокнязівського престолу

1. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

2. Академічна філософія в Україні кінця ХІХ - початку ХХ століття

3. Еміграція українців у кінці ХІХ–початку ХХ століття

4. Культурне життя в Україні у другій половині 40-х - на початку 50-х років ХХ століття

5. Підготовка культурно-освітніх працівників в Україні в 60-70-і роки ХХ століття

6. Селянські податки на Україні в ХІХ – поч. ХХ століття
7. Архітектура України кінця ХVII століття
8. Американська поетика кінця ХІХ – початку ХХ століття

9. Економіка України на початку ХХІ століття

10. Внесок греків у розвиток торгового судноплавства в Азовському морі (друга половина ХIХ - початок ХХ століття)

11. Китай у середині XVII – на початку ХХ століття

12. Народи Азії та Північної Африки у другій половині ХХ–на початку ХХІ століття

13. Чехословаччина у 30- х рр. ХХ століття

14. Бітлз і їх роль у розвитку молодіжної культури ХХ століття

15. Розвиток реклами в Західній Європі і США до ХХ століття

16. Мир, стабільність і законність у першій половині ХХІ століття

Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty", голубой.
Складной дорожный горшок HandyPotty. Он может заменить сразу три аксессуара: привычный ребенку и его родителям горшок, дорожный горшок для
1160 руб
Раздел: Прочие
Шкатулка музыкальная "Сердце", 16x15x7 см, арт. 24806.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
775 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Багетная рама "Stella" (золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
868 руб
Раздел: Размер 30x40

17. Традиції та новаторство у зарубіжній музичній культурі ХХ століття

18. Психоаналіз - один з найважливіших і дискусійних напрямів ХХ століття

19. Становлення класичної української філософії ХVIII–XIX століття

20. Формування духовної культури особистості на порозі ХХІ століття

21. Поняття глобальної екологічної кризи ХХІ століття

22. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття
23. Українське конфесійне питання в контексті геополітики Росії кінця XVII–першої половини XVIII століття
24. Українська література 19 століття

25. Культура початку ХХ ст Українська музика

26. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

27. Культура України в кінці XVI–на початку XVII століття

28. Українська культура ХХ ст.

29. Романтизм як стильова течія української літератури першої половини 19 століття

30. Філософія кохання у творчості письменників кінця XIX - початку XX століття

31. Українська політична думка кінця XIX - початку XX ст

32. Постмодернізм та українська історична наука

Набор из 6 фигурок "Дикие животные Севера", арт. PH020406A15.
Этот набор игрушечных животных будет очень кстати, когда мальчик решит устроить импровизированный заповедник. В комплект входят 6 фигурок
396 руб
Раздел: Дикие животные
Набор для творчества "Топиарий новогодний" (26 см).
В набор входит: 1. Пенопластовые заготовки: шар диаметром 6 см. и диаметром 2 см. (10 штук). 2. Разноцветные листы FOM EVA и готовая
475 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла
Шарики пластиковые, цветные, 100 штук.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
638 руб
Раздел: Шары для бассейна

33. Українська держава П. Скоропадського

34. Українська та зарубіжна культура

35. «Українська демонологія та її персонажі»

36. Українська школа бухгалтерського обліку

37. Українська робітничо-селянська спілка та Українська Гельсінська спілка

38. Українська мова у медіапросторі
39. Українська літературна мова: формування, норми та стилі. Ділова українська мова.
40. Українська мова серед інших слов’янських мов

41. Українська спеціальна лексика

42. Культура Японії на межі ХІХ-ХХ століть

43. Національне відродження Болгарії наприкінці XVIII та в першій половині ХIX століття

44. Політизація національного руху в першій половині ХІХ століття

45. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

46. Сходознавчі студії в історичному кримознавстві в першій половині XIX століття

47. Українська архітектура другої половини XVII-XVIII ст.

48. Українська держава в період руїни (1657-1676 рр.)

Набор альбомов для рисования "Дворец", А4, 32 листа, 10 штук (количество томов: 10).
Комплект из 10 штук альбомов для рисования 32 листа. Формат А4. Альбом изготовлен из высококачественной, белой, офсетной бумаги. Обложка
373 руб
Раздел: 26-40 листов
Подарочный набор Шампунь "Земляника", 240 мл + Гелевая зубная паста "Малина", 60 мл + Пеня для купания.
Пена для купания наполнит ванну ароматом душистой дыни, а с цветным гелем можно рисовать забавные узоры на губке или коже ребенка, а затем
326 руб
Раздел: Зубные пасты
Бутылочка для кормления Avent "Classic+", 125 мл, от 0 месяцев.
Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена: теперь кормление станет еще приятнее. Антиколиковая система, эффективность которой
358 руб
Раздел: Бутылочки

49. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

50. Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр.. Боротьба за відродження державності України

51. Українська повстанська армія і збройні формування ОУН у Другій світовій війні

52. Українська республіка в часи Центральної Ради

53. Внутрішня і зовнішня торгівля. Торгівельні компанії XVI-XVII століття

54. Дизайн у Японії в ХІХ – ХХ століттях
55. Європа XIX століття
56. Срібне століття

57. Українська культура XIX-XX ст.

58. Історичний процес як розвиток культур. Основні підходи до вивчення культур в XIX - початку XX століття

59. Німецька література XVII століття

60. Українська нація в романі П. Куліша "Чорна рада"

61. Літературно–теоретичне мислення в київських поетиках XVII – першої половини XVIII століття

62. Наркоманія : чума XX століття

63. Міжнародне становище країн Африки у 80-90-і роки ХХ столітті

64. Українська модель менеджменту

Качели детские деревянные "Гномик".
Качели можно использовать как на улице, так и в помещении. Нейлоновые веревки крепятся с помощью удобных колец и с легкостью выдерживают
469 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Стул детский Ника "СТУ3" складной, мягкий (рисунок: машинки).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики
Настольная игра "Матрешкино".
Простая и понятная даже маленьким детям, она увлечёт и взрослых. Игроки наперегонки ищут нужную матрёшку, чтобы повторить её жест. Кто
357 руб
Раздел: Карточные игры

65. Українська асоціація якості

66. Організація навчально-виховного процесу та педагогічна думка у другій половині XVII—XVIII століття

67. Сучасна українська освіта в контексті перспектив світового розвитку

68. Українська література, як предмет вивчення у школі

69. Сучасна українська державність

70. Виникнення і розвиток психології релігії у другій половині XIX—початку XX століття
71. Розвиток психології в Сполучених Штатах на рубежі ХІХ-ХХ століть
72. Теорії розвиненого індустріального суспільства середини XX століття

73. Архітектура ХІХ-ХХ століть

74. Розвиток науки на Харківщині у ХХ столітті

75. Роль Пласта на Україні В ХХ столитті

76. Принципы прозы ХХ века

77. Международная политика Украины в 90-е годы ХХ века /Укр./

78. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

79. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

80. Польський соціалістичний рух на Правобережній Україні (ІІ пол. ХІХ-поч. ХХ ст.)

Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" 8,5х12 см, 350 см.
Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" станут незаменимым атрибутом приготовления пищи. Прекрасно впишутся в
642 руб
Раздел: Наборы
Шарики для бассейна, 500 штук.
Шариками можно наполнить бассейн, манеж, игровую палатку или домик. Материал: безопасный, экологически чистый пластик. Диаметр шара 7 см.
3027 руб
Раздел: Шары для бассейна
Набор первоклассника, для девочек, 16 предметов.
В наборе 16 предметов: - Подставка для книг. - Настольное покрытие для творчества. - Веер "гласные". - Веер
721 руб
Раздел: Наборы канцелярские

81. Сільські ради національних меншин в Україні в 20-ті роки ХХ ст.

82. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

83. Студентство та вищі навчальні заклади Росії та України (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.)

84. Україна на початку ХХ ст.

85. Головні теми жіночої західноукраїнської літератури 30-х років ХХ сторіччя

86. Діяльність українських православних місіонерів у XVIII столітті
87. Філософія України другої половини ХІХ - поч. ХХ ст
88. Грошова система Російської імперії на теренах України у XVIII-XIX столітті

89. Порівняльний аналіз рівня безробіття у Дніпропетровській області та Україні

90. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

91. Атомна енергетика України і РПС

92. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

93. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

94. Общественно - политическое и социально - экономическое положение Китая в 20-х - 30-х годах ХХ века

95. Политическое развитие Италии во второй половине ХХ века

96. Россия на рубеже ХIХ-ХХ веков

Настольная игра "Друг-утюг".
Очень веселая игра для шумной компании, которая одинаково понравится и детям, и взрослым. Игровой процесс прост и в то же время невероятно
780 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Багетная рама "Lucy", 40x50 см (цвет: светло-салатовый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
791 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Фоторамка на 9 фотографий С34-013 "Alparaisa", 55,5x44,5 см (белый).
Размеры рамки: 55,5x44,5х2 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 4 штуки, - 15х10 см, 4 штуки, - 30х10 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 9-ти
870 руб
Раздел: Мультирамки

97. Правовая система России во 2-й половине XlX - начале ХХ вв. Судебная реформа

98. Речной флот СССР в 60-80е годы ХХ века

99. Альтернативы развития событий в годы революций начала ХХ века в России


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.