Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина     Медицина Медицина

Багатофакторна система реабілітації, прогнозування інвалідності і комплексної профілактики інфаркту міокарду

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМ. П.Л. ШУПИКА Охромій Галина Василівна УДК 616.127-005.8:616-036.86 Багатофакторна система реабілітації, прогнозування інвалідності і комплексної профілактики інфаркту міокарду 14.02.03 – соціальна медицина Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Київ – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Дніпропетровській державній медичній академії, Українському державному науково-дослідному інституті медико-соціальних проблем інвалідності. Наукові консультанти: доктор медичних наук, професор, академік АМН України Дзяк Георгій Вікторович, Дніпропетровська державна медична академія, ректор, завідувач кафедри шпитальної терапії №2; доктор медичних наук, професор Корнацький Василь Михайлович, Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска», АМН України, головний лікар, заступник директора по клінічній роботі, завідувач відділом медико-соціальних проблем кардіології. Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Слабкий Генадій Олексійович, Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України, директор; доктор медичних наук, професор Солоненко Іван Миколайович, Національна академія державного управління при Президенті України, завідувач кафедри управління охороною здоров’я; доктор медичних наук, старший науковий співробітник Грузєва Тетяна Степанівна, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, професор кафедри соціальної медицини та охорони здоров’я. Захист відбудеться 25 червня 2008 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.613.07 при Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України за адресою: 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, кафедра управління охороню здоров’я, ауд.46. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України за адресою: 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9. Автореферат розісланий 23 травня 2008 року. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради В.І. Бугро Загальна характеристика роботи Актуальність проблеми. Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) та іншими міжнародними установами приділяється особлива увага проблемі інфаркту міокарда (IM), профілактики захворюваності і ускладнень, а також якісного відновного лікування в післяінфарктному періоді. Це зумовлено: зростанням захворюваності на ІМ як у більшості країн світу, так і в Україні, де щорічно реєструється близько 50 тис. випадків; збільшенням частоти серед осіб працездатного віку; складністю лікування і значними термінами непрацездатності; високим відсотком первинної і накопиченої інвалідності та значним рівнем смертності (Коваленко В.М., 2004; Гафаров В.В., 2005; Горбась І.М., 2006; Корнацький В.М., 2007).За даними ВООЗ щорічно людство втрачає близько 2,5 млн. жителів, більше третини яких приходиться на осіб працездатного віку. В Україні цей показник є вищим від середньоєвропейських (Sar i C., S egmayr B., olo e H. e al., 2003; Москаленко В.Ф

., 2007). У ряді досліджень відзначено вплив природно-кліматичних і екологічних факторів на виникнення і розвиток ІМ. Зросла увага вчених до значущості психологічних і соціальних факторів у його виникненні: соціального стану, психоемоційної напруги і типу особистості, шкідливих звичок та інших особливостей способу життя (Murray J., S ewar S., 2000). Проте роль цих факторів вивчена недостатньо і однозначно не визначено їх прогностичне значення (Jus ice A., Cowi oky K., Berli J., 1999). Доведено зв'язок психічного статусу з довгостроковим прогнозом у хворих на ІМ: пацієнти із симптомами психологічного стресу мають удвічі більшу смертність протягом 5 років, навіть якщо всі інші фактори ризику контролюються (Лебедева Н.Б., Барбараш О.Л., 2003). Вирішення проблеми попередження або мінімізації можливих обмежень життєдіяльності і ризику ускладнень у результаті перенесеного гострого інфаркту міокарда (ГІМ) вимагає пошуку нових науково-обґрунтованих, безпечних і доступних технологій реабілітації і методів оцінки їх ефективності (Власова А.В., 2004; Лаврова Д.И., 2004, Дзяк Г.В., Сергієні О.В., 2007). В Україні широко застосовується «Європейський посібник з попередження серцево-судинних захворювань», у якому пропонуються заходи щодо профілактики, лікування і попередження фатальних подій (Нетяженко В.З., 2003), але не враховано природно-кліматичні і екологічні особливості регіонів України, а також національні відмінності харчування і соціальні фактори. Проблемі ГІМ і його наслідків присвячені численні наукові дослідження, проте поза увагою дослідників залишаються медико-соціальні аспекти проблеми, недостатньо опрацьовані з позицій комплексного підходу медико-організаційні профілактичні технології попередження ГІМ, реабілітації і прогнозу інвалідності. Актуальність дослідження значною мірою посилюється виконанням положень Міжгалузевої комплексної програми «Здоров'я нації» на 2002–2011 роки та Державної програми запобігання і лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань на 2006-2010 рр. Наукове обґрунтування, розробка і впровадження комплексного підходу до реабілітації, прогнозу і профілактики ГІМ в рамках цих діючих програм значною мірою забезпечить їх ефективність, особливо в регіонах з підвищеним техногенним навантаженням, дозволить знизити витрати на медичну і соціальну допомогу. Отже, відсутність цілісної системи реабілітації, профілактики ГІМ і прогнозу інвалідності обумовила актуальність дослідження, визначила його мету і задачі. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження проводилося в рамках науково-дослідних робіт Дніпропетровської державної медичної академії (ДДМА): кафедри соціальної медицини і організації управління охороною здоров'я, шифр теми IH.08.00, № держрегістрації 0100U000471 «Наукове обґрунтування організації і управління первинною медико-санітарною допомогою в сучасних економічних умовах», та у рамках НДР кафедри шпитальної терапії №2, шифр теми IH.13.99, № держрегістрації 0199U001556 «Клініко-функціональна, імунологічна ефективність нових методів медикаментозної терапії найбільш розповсюджених серцево-судинних захворювань (АГ, атеросклероз, ІХС)»; а також в Українському державному науково-дослідному інституті медико-соціальних проблем інвалідності (УкрДержНДІ МСПІ): шифр теми ВН.6

9.Iн.09, № держрегістрації 0104U004172 «Наукове обґрунтування і розробка реабілітаційних технологій і базових програм реабілітації інвалідів унаслідок гіпертонічної хвороби і критерії оцінки їхньої ефективності», та шифр теми ВН.69.Iн.08, № держрегістрації 0107U005099 «Визначити роль компенсаторно-адаптаційних механізмів на підставі медико-біологічних, психофізіологічних факторів у прогнозуванні інвалідності та оцінці реабілітаційних можливостей інвалідів внаслідок захворювань серцево-судинної системи» (2007-2009 р.). Мета дослідження - наукове обґрунтування і розробка багатофакторної системи реабілітації хворих в післяінфарктному періоді, прогнозу інвалідності і комплексної профілактики інфаркту міокарда. Завдання дослідження, зумовлені поставленою метою, передбачали: вивчення зростання захворюваності на ГІМ і її взаємозв'язку з природно-кліматичними, екологічними, метеорологічними факторами в регіоні з підвищеним техногенним навантаженням; дослідження ефективності чинних стандартних технологій медичної допомоги в післяінфарктному періоді і змін психофізіологічного статусу хворого у залежності від тяжкості перебігу захворювання; розробку моделі та критеріїв контролю ефективності реабілітації в післяінфарктному періоді за показниками психофізіологічного статусу в залежності від тяжкості перебігу патології; визначення оптимальних параметрів навантаження для зниження ризику ускладнень при проведенні навантажувальних проб за психофізіологічним статусом; наукове обґрунтування та розробка якісно нового методу визначення толерантності до фізичних навантажень у післяінфарктному періоді з позицій стратифікації ризику ускладнень; виявлення провідних медико-соціальних факторів ризику гострого інфаркту міокарда; виявлення причин і факторів, що приводять до інвалідності внаслідок перенесеного ГІМ; наукове обґрунтування та розробка методологій визначення реабілітаціонного потенціалу і прогнозування інвалідності внаслідок ГІМ за психофізіологічним статусом; наукове обґрунтування, розробка та впровадження моделі багатофакторної системи реабілітації, прогнозування інвалідності і комплексної профілактики інфаркту міокарда з визначенням її ефективності. Об'єкт дослідження: особи, що перенесли гострий інфаркт міокарду; система реабілітації і профілактики ГІМ, інвалідність і психофізіологічний статус пацієнта в післяінфарктному періоді. Предмет дослідження визначений наступними складовими: індикатори і методи контролю ефективності реабілітації; комплекс клінічних, соціально-гігієнічних, природно-кліматичних, екологічних і медико-біологічних факторів у системі профілактики інфаркту міокарда; фактори, що впливають на інвалідізацію внаслідок гострого інфаркту міокарда і прогнозні показники зміни ступеня обмеження життєдіяльності. Методи дослідження: програмно-цільовий, історичний, структурно-логічного аналізу, системного підходу; медико-статистичний, соціологічний, епідеміологічний; аналітико-синтетичний, моделювання; економічного аналізу та експертних оцінок. Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше в Україні: розроблено науково обґрунтовану багатофакторну систему реабілітації в післяінфарктному періоді і комплексної профілактики інфаркту міокарда за тяжкістю перебігу патології, медико-біологічними, соціально-гігієнічними, клімато-екологічними факторами, із застосуванням нових методів контролю ефективності відновлюваного лікування і прогнозування інвалідності, що враховують психофізіологічний статус пацієнта; науково обґрунтовано новий підхід до контролю ефективності реабілітації в післяінфарктному періоді, на основі оцінки показників психофізіологічного статусу пацієнта; обґрунтовано нову технологію визначення реабілітаційного потенціалу і прогнозування інвалідності внаслідок ГІМ за психофізіологічним статусом; науково обґрунтовано і розроблено новий альтернативний метод визначення толерантності до фізичних навантажень для пацієнтів з ССП за психофізіологічними показниками.

Система целей суперпроекта должна содержать две подсистемы целей. Первая подсистема содержит системы целей выживания, сохранения и развития комплексного потенциала человека, как ДНИФ-системы. Вторая подсистема содержит систему целей встраивания и развития комплексного потенциала человека в космической среде. Планетарный потенциал жизнедеятельности назван комплексным потенциалом человечества, в связи с ведущей ролью человеческого разума в биосфере Земли в настоящем и в будущем. Концепция и Принципы устойчивого развития, принятые на Рио-де-Жанейрской конференции ООН в 1992 г., по своей сути направлены на осознание целостности человека и окружающей среды, на выживание, сохранение и развитие телесного (физического) потенциала человека и окружающей среды. Модели развития, уже использованные развитыми странами, являются неприемлемыми для других стран. Со всей очевидностью это показано в Программе устойчивого развития ООН. Далее, можно констатировать, что жизненный цикл развития разума на таком биологическом носителе, как тело человека, концептуально содержит три этапа

1. Перитоніт після кесарева розтину: прогнозування, профілактика і реабілітація пацієнток

2. Наукове обґрунтування оптимізації системи профілактики інвалідизуючих захворювань у військовослужбовців служби безпеки України

3. Наукове обгрунтування системи профілактики порушень репродуктивної функції жінок і здоров’я дітей в умовах ендемічного регіону

4. Профілактика акушерських ускладнень у жінок, які страждають на захворювання серцево-судинної системи, за допомогою програми "сімейні пологи"

5. Комплексна медико-психологічна реабілітація дітей, які постраждали від надзвичайних ситуацій, на санаторно-курортному етапі

6. Комплексна фізична реабілітація при хронічних запалювальних захворюваннях нирок на полікліничному етапі реабілітації
7. Комплексне застосування механотерапії та працетерапії у системі фізичної реабілітації
8. Лікувальна фізична культура в комплексній реабілітації при захворюванні невриту лицьового нерва

9. Методологічні аспекти реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи - концепція "Тандем"

10. Комплексная система обеспечения экономической безопасности предприятия

11. Система машин для комплексной механизации возделывания гороха в ОАО АПО Нива Шаблыкино

12. Проектирование севооборотов, системы обработки, воспроизводства плодородия и комплексных мер борьбы с засорённостью полей

13. Комплексные единицы системы словообразования

14. Создание комплексной системы защиты информации (интернет-провайдера)

15. Аліментарна реабілітація хворих, що перенесли інфаркт міокарда, в санаторно-курортних закладах

16. Зміни структурно-функціональних властивостей кісткової тканини у дітей із хронічним пієлонефритом та їхня корекція на різних етапах реабілітації

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Россия", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда
Асборн - карточки. 100 занимательных игр в путешествиях.
Увлекательный набор «100 занимательных игр в путешествиях» создан специально для маленьких путешественников! В наборе ты найдешь
493 руб
Раздел: География, путешествия
Чайник заварочный из нержавеющей стали "Super Kristal", 0,65 л.
Заварочный чайник из высококачественной нержавеющей стали прекрасно подходит для заваривания чая. Чайник снабжен удобной металлической
576 руб
Раздел: Чайники заварочные

17. Клініка, діагностика та концептуальні основи ортопедичних заходів у комплексному лікуванні дефектів та деформацій зубо-щелепної системи хворих з незрощеннями верхньої губи та піднебіння

18. Комплексне лікування гострої тонкокишкової непрохідності з використанням ентеральної терапії

19. Лікувальна фізкультура при артритах на стаціонарному етапі реабілітації

20. Медична реабілітація хворих з застарілими пошкодженнями кистьового суглоба

21. Методи обстеження в спортивній медицині та фізичній реабілітації

22. Особливості фізичної реабілітації в період вагітності, пологовий та післяпологовий періоди
23. Реабілітаційні заходи у хворих на первинну гіпотензію
24. Фізична реабілітація осіб другого зрілого віку після перенесеного ішемічного інсульту

25. Фізична реабілітація при гіпертонічній хворобі

26. Фізична реабілітація при ішемічній хворобі серця на диспансерному етапі

27. Фізична реабілітація хворих на гіпертонічну хворобу

28. Види захворювань нирок та фізична реабілітація

29. Разработка комплексной системы защиты информации

30. Подолання порушень мовлення у дітей в умовах соціально-реабілітаційного закладу

31. Психофізіологічна реабілітація

32. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах

Таблетки для мытья посуды в посудомоечной машине "Все в одной таблетке", без фосфатов, 30 таблеток.
Таблетки Frau Schmidt Все в 1 являются универсальным решением для Вашей посудомоечной машины и позволяют придать посуде бриллиантовый
338 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Муфты-варежки для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка лайт), темно-синие.
Муфты-варежки на ручку коляски представляют собой 2 варежки, которые подходят для всех типов колясок и очень легко одеваются, защищая Ваши
530 руб
Раздел: Муфты на ручку
Фоторамка "Poster lux black".
Фоторамка из пластика со стеклом. Формат 30х40 см. Материал: пластик. Оформление рамки: стильная пластиковая узкая окантовка, выкрашена в
454 руб
Раздел: Размер 30x40

33. Фізична реабілітація при виразковій хворобі

34. Комплексная система управления качеством

35. Спутниковые системы навигации GPS и Глонасс

36. В поисках системы мира

37. Малые тела Солнечной системы

38. Происхождение Солнечной системы
39. Строение солнечной системы
40. Мир Галактик (Галактики и звездные системы)

41. Солнечная система

42. Происхождение солнечной системы

43. Спутниковые системы местоопределения

44. Разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата

45. Двигательные системы организма

46. Нервная система

47. Нервная система

48. Проводящая система листьев. Строение, типы жилкования

Настольная игра "Четыре времени года".
Очень интересная и полезная игра, являющаяся аналогом классического лото. На одном из четырех игровых полей, каждое из которых относится к
563 руб
Раздел: Лото детское
Настольная игра "Чудовище Джио-Джанги".
Настольная игра "Чудовище Джио-Джанги" - легендарная приключенческая игра, неоднократно переизданная и пользующаяся огромной
405 руб
Раздел: Классические игры
Аспиратор нозальный Pigeon с футляром.
Аспиратор разработан совместно с ведущими японскими специалистами отоларингологами. Позволяет без труда очистить содержимое носика ребенка
704 руб
Раздел: Аспираторы

49. Разработка основных биотехнологических процессов производства и системы управления качеством липидных косметических препаратов (на примере тоников для проблемной кожи)

50. ПВО. Устройство ЗАК МК. Система управления антенной (СУА)

51. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

52. Транспортная система Украины

53. Аргентина. Комплексная экономико-географическая характеристика

54. Комплексная характеристика Словении
55. Комплексный анализ современных ландшафтов и их эволюции на территории Катангского плато
56. Широкозонная система спутниковой дифференциальной навигации (теоретический аспект)

57. Схема системы налогообложения

58. Денежная система России

59. Налоги и налоговая система РФ

60. Налоговая система государства, налоги и их виды

61. Налоговая система Российской Федерации

62. Налоговая система РФ и пути ее реформирования

63. Налоговая система Японии

64. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ2).
Для детей от 3-7 лет. Стол 580х600х450 мм. Стул мягкий: высота до сиденья 320 мм, высота со спинкой 570 мм. Сиденье: 300х280 мм. В наборе:
1444 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Магнитный лабиринт "Совенок".
Играя с этой увлекательной и красочной игрушкой, ребёнок будет развивать мелкую моторику рук, координацию движений, логику, память и
531 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Органайзер для планшета (2 кармана), 40х35 см.
Органайзер для планшета (два кармана под планшет по размерам, два кармана для игрушек) - предназначен для защиты обивки сидений и хранения
346 руб
Раздел: Прочее

65. Проблемы реформирования налоговой системы в России

66. Судебная система Российской Федерации

67. Система расходов бюджета

68. Налоговая система России в новом правовом поле

69. Бюджетная система и развитие межбюджетных отношений

70. Становление налоговой системы в начале 90-х годов в России
71. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации
72. Становление системы социальной защиты государственных служащих

73. Контроль в системе органов государственной власти

74. Конкурсное производство в системе арбитражного управления

75. Гражданское право в системе права

76. Обязательство как гражданско-правовой институт. Место обязательственного права в системе гражданского права

77. Инквизиционный процесс. Формальная система доказательств

78. Правовая система Великобритании

79. Судебная система 1917-22 гг.

80. Система преступления и наказания по Соборному Уложению 1649 года

Сахарница с ложкой "Гуси", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Кулинарный набор "Mayer & Boch", 17 предметов.
Кондитерский мешок с 16-ю насадками идеально подходит для хозяек, увлекающихся кулинарным искусством. С помощью насадок, имеющих различное
377 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности

81. Правовая система России во 2-й половине XlX - начале ХХ вв. Судебная реформа

82. Создание советской судебной системы

83. Процесс становления системы революционных трибуналов РСФСР

84. Федерализм и избирательная система в Германии

85. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

86. Предмет, метод и система гражданского процессуального права /Украина/
87. Налоговая система Швеции
88. Налоговые системы развитых стран и их сравнение с налоговой системой России

89. Налоговая система Дании

90. Системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и штатов Индии (сравнительный анализ)

91. Система пенсионного обеспечения населения и пути его реформирования

92. Избирательная система в РФ

93. Системы органов государственной власти субъектов РФ и штатов Индии (сравнительный анализ)

94. Федеральное Собрание - парламент России как высший представительный орган, его место в системе органов государства

95. Особенности системы разделения властей в РФ как смешанной республике.

96. Эволюция системы европейской безопасности от СБСЕ к ОБСЕ

Сортер-матрешка "Волшебный куб".
Деревянный сортер-матрешка представляет собой развивающий комплекс для детишек возрастом от 3 лет. Игра состоит из 5 кубов различной
568 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Пазл-ваза "Поющие птицы в летнем саду", 160 элементов.
Ваза-пазл – это трехмерный пазл в виде вазы. Оригинальный дизайн; идеальная сцепка деталей; специальная колба для воды;
587 руб
Раздел: Прочие
Набор детской посуды "Ангел".
Набор посуды детский "Ангел". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

97. Ответственность и контроль в системе местного самоуправления

98. Налоговая система и налогоплательщики в России: варианты взаимодействия

99. Специальные налоговые режимы. Упрощенная система налогообложения


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.