Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Теоритичні основи бухгалтерського обліку

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

1. Бух. облік як інформаційна система. 1.1.Поняття та сутність бух. обліку. 1.2. Користувачі бух. інформації. 1.1.Поняття та сутність бух. обліку Господарська діяльність – будь-яка діяльність пов’язана з виробництвом, обміном і споживанням матер. та нематеріальн. благ. Суб’єкти господарської діяльності – фіз. та юрид. особи. Історично бух. облік виник і розвивався разом із господарською діяльністю людини. Автором першої друкованої праці „Трактат про рахунки і записи” був Лука Пачолі у XV ст. (1454р.). Мета госп. обліку: відображення фактів госп. діяльності, надання правдивої інформації для прийняття рішень. Види госп. обліку: Оперативний – використ. для спостереження і контролю за окремими операціями з метою управління. Статистичний – вивчає і контролює масові суспільно-екон. Процеси. Бухгалтерський – це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про госп. діяльність п-ва зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень. Функції бух. обліку: 1. Інформаційна – забезпечення інформації про фін. стан і діяльність п-ва. 2. Контрольна – у необхідності контролю збереження та ефективного використання ресурсів п-ва. 3. Оцінююча – вимір і оцінка ресурсів, визначення вартості і собівартості продукції для розрахунку результату діяльності п-ва. Для відображення госп. операцій застосовують такі вимірники: натуральні – забезпечують кількісне і якісне відображення облікових об’єктів в одиниці ваги, об’єму, площі; трудові – викор. для визначення затраченої праці в одиниці роб. часу; грошові – застос. для обчислення вартості об’єктів обліку. Бух. облік: 1. Фінансовий – це комплексний системний облік майна гос. діяльності п-ва через повне і безперервне відображення госп. процесів за звітний період. Фін. облік ведуть відповідно до законодавства країни і нац. положень (стандартів) бух. обліку. 2. Податковий – це підсистема бух. обліку, що здійсн. з метою посилення контрольно-аналітичної функції обліку за нарахуванням та сплатою податків. 3. Управлінський – це прцес підготовки інформації необхідної для потреб внутрішнього менеджменту поточної, виробничої діяльності п-ва. 1.2. Користувачі бух. інформації. Користувачі бух. інформації поділ. на: Внутрішні – власники п-в, управлінський персонал робітники, службовці. Зовнішні – ті, які мають прямий фін. інтерес(інвестори, постачальники, банк. установи, покупці, замовники); ті, які не мають прямого фін. інтересу(органи податк. служби, органи держ. статистики, учасники фондового і товарних ринків); ті, які без фін. інтересу (аудиторські фірми, фін. аналітики, судові органи, громадські організації). 3. Балансове узагальнення. 3.1 Сутність і побудова бух. балансу. 3.2 Структура балансу. 3.3 Вплив господ. Операцій на баланс. Нормативна база П(с)БО №2 “Баланс” від 31.01.99. 3.1 Сутність і побудова бух. балансу. Баланс – метод відображення стану господ. засобів (майна) за їх складом і джерелом утворення у вартісній оцінці на певну дату. За формою баланс – це таблиця на лівій стороні якої відображ.

склад і розміщення господ. засобів, яка наз. активом, в правій стороні відображ. джерела формування госп. засобів наз. пасивом. В бух. балансі всі засоби та джерела об'єднані в екон. однорідні групи, які наз. статтями балансу. Статті балансу мають власну назву, окремий код, їх запис у вартісному виразі. Статті поділ. на активні і пасивні. Особливостями бух. балансу є рівність підсумків активу і пасиву зумовлена тим, що в обох його частинах відображ. у вартісній оцінці одні і ті ж господ. засоби, згруповані за рівними ознаками. Рівність підсумків також назив. балансом. 3.2 Структура балансу. Форма діючого в Укр. балансу та порядок його замовлення регулюються П(с)БО № 2. згідно закону Укр. “ Про БО і фін. звітність в Укр.” баланс є формою №1 фін. звітності під-ва. Баланс під-ва має таку структуру: склад. з 3 розділів (активи), 5 розділів (пасиви). Актив балансу: I розділ: “Необоротні активи” включ. такі статті: основні засоби, довго строк. інвестиції, довго строк. дебіторська заборгованість, та інші необоротні активи. II розділ: ”Оборотні активи”. Статті: 1) виробничі запаси, 2) незавершене виробництво, 3)готова продукція, 4) векселі одержані, 5) розрахунки з дебіторами, 7) грош. кошти та їх еквіваленти. III Розділ “ Витрати майбут. періодів”-це витрати балансу, що мали місце протягом поточного або поперед. звітного періодів, але належать до наступних звітних періодів. Пасив балансу: I розділ “Власний капітал”. Статті: 1) статутний капітал, 2) резервний к-л, 3)пайовий к-л, 4)додатковий к-л, 5) нерозподілений прибуток. II розділ ” Забезпечення наступних витрат і платежів”. Статті: 1) фінансування, 2)цільові надходження (забезпечення виплат відпусток, гарантійних зобов'язань, додаткове пенсійне забезпечення, фінансування з бюджету та інших джерел) III розділ “Довгострокові зобов'язання”. Інформація про залучення коштів банків, які будуть погашені в строк &g ; року, а також випуск під-вом акцій та облігацій на довго строк. основі з нарахуванням %. IV розділ “Поточні зобовязання” (протягом року). Статті: 1) короткострок. кредити банку, 2) векселі видані, 3) кредитор. заборгованість за товари, послуги, роботи, 4) поточні зобов’язання за нарах. з бюджету, зі страх-ня, з оплати праці. V розділ “доходи майбут. періодів”- доходи, які отрим. протягом поточного або попередніх звітних періодів, які належ. до наступних звітних періодів. 3.3 Вплив господ. операцій на баланс. Господ. засоби та їх джерела під впливом госп. операцій ↓ або ↑, що призводить до зміни окремих статей балансу в активі чи пасиві. Існують 4 типи операцій, що змін. баланс: 1) відбув. зміни в активі балансу переміщ. господ. засобів в актив балансу одна стаття ↑, а друга ↓ на однакову суму, при цьому заг. підсумок балансу не змін. Операції: видача готівки з каси підзвітним особам, надходження засобів від дебіторів в касу чи на рахунок в банк, оприбуткування гот. продукції з вир-ва, 2) спричиняє зміни тільки в пасиві балансу: одна стаття ↑, друга ↓ на однакову суму, при цьому заг.

підсумок балансу не змін. Операції: отримання податків із зарплати, оплата заборгованості постачальникам за рахунок кредитів банків, формування резервного кап-лу за рахунок прибутку, 3) спричинення в активі та пасиві балансу на одну і ту ж суму в сторону ↑. Операції: отрим. і зарах. кредиту банку, нарах. зарплату працівникам, розрахунки по авансах одержаних, векселях виданих. 4) спричинення в активі та пасиві балансу на одну і ту ж суму в сторону ↓. Операції: виплата зарплати, дивідендів, перерахув. податків і платежів до бюджету, погашення кредитор. заборгованості за одержання товарів і послуг. 2. Предмет і методи бух обліку 2.1. Предмет і об’єкт бух обліку 2.2. Базові принципи бух обліку 2.3. Метод бух обліку 2.1. Предмет і об’єкт бух. обліку Предметом бух обліку є господарська діяльність підприємства. Предмет бух обліку складається з окремих елементів, які називаються обкатами. Суб’єкт бух обліку – господарські суб’єкти. Об’єкт бух обліку – це конкретний засіб або майно підприємства, а також джерело його утворення. Він включає: Господарські засоби: оборотні і необоротні Джерела засобів: власні та залучені Господарські процеси Господарські засоби Господарські засоби підприємства поділяються за двома ознаками: по-перше за складом і розміщенням, по-друге – за джерелами утворення (формування). Господарські засоби відображають в активі балансу підприємства, тому їх називають активами. Активи – ресурси підприємства, які ним контролюються у результаті минулих подій використання яких, як очікується, призведе до економічної вигоди (це потенційна можливість отримання підприємством грошових коштів від використання активів) Класифікація активів: І. За формами функціонування: Матеріальніактиви – це засоби підприємства, які мають матеріально-речову форму (основні засоби, запаси, незавершене будівництво) Нематеріальні активи – об’єкти довгострокового вкладення, що мають вартісну оцінку але не є речовими цінностями (право користування природними ресурсами, майном, право на знаки для товарів і послуг, об’єкти промислової власності, авторські права тощо ) Фінансові активи – це група господарських засобів підприємства у формі готівкових коштів та інших фінансових інструментів, які належать підприємству, готівкові кошти в національній та іншій валютах, інвестиції підприємства в цінні папери та статутні капітали інших підприємств, дебіторська заборгованість різних фізичних і юридичних осіб перед підприємством за розвантажену продукцію, товари чи надані послуги. ІІ. За участю в обороті Оборотні – сукупність майнових цінностей, які обслуговують поточну діяльність підприємства і споживаються протягом одного операційного циклу (готова продукція, виробничі запаси, незавершене виробництво, товари, дебіторська заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти). Термін використання не більше року. Операційний цикл – проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отримання коштів від реалізації продукції, надання послуг. Необоротні – сукупність майнових цінностей, які багаторазово беруть участь в процесі господарської діяльності підприємства (основні засоби, нематеріальні активи, капітальні інвестиції та інші необоротні активи ) ІІІ.

На основе теории ошибок разработана методика выявления и оценки погрешностей (ошибок) измерений. ОШКИ - грузинский средневековый монастырь (ныне на территории Турции), один из культурных центров Грузии. Грандиозный собор (окончен между 958 и 961); трехапсидное купольное здание, украшенное аркатурой, резными наличниками, рельефными изображениями, росписью (1036). ОШМЯНЫ - город (с 1940) в Белоруссии, Гродненская обл., в 17 км от ж.-д. ст. Ошмяны. 15,2 тыс. жителей (1991). Пищевая промышленность. Краеведческий музей. Известен с 14 в. ОШОГБО (Oshogbo) - город на юго-западе Нигерии, на р. Ошун. 444 тыс. жителей (1993). Транспортный узел. Крупный торговый центр. Пищевая, текстильная, табачная промышленность. ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ - в Киргизии. 45,3 км2. Население 1322 тыс. человек (1991). Адм. ц. - Ош. ОШУРКОВ Михаил Федорович (1906-95) - российский кинооператор, режиссер, народный артист России (1979). Снял документальные фильмы: "Киров" (1935), "День нового мира" (1940). Участвовал в съемках фильмов: "69-я параллель" (1942), "Юбилей науки" (1974), "Великая армия труда" (1977), "О спорт, ты - мир!" (1981) и др

1. Основи організації бухгалтерського обліку

2. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

3. Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі

4. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

5. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

6. Іноземний досвід ведення бухгалтерського обліку
7. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку
8. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

9. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

10. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

11. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

12. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

13. Поняття документу та діловодства в бухгалтерському обліку

14. Предмет, об’єкти і метод бухгалтерського обліку

15. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

16. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

Пакеты для хранения и заморозки грудного молока, 15 штук.
Пакеты для молока предназначены для хранения и заморозки грудного молока. Пакеты стерильны и полностью готовы к использованию. Пакеты с
351 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары
Магнит для досок Hebel Maul 6166099, сферический, 10 штук.
Магнит яркого цвета и обтекаемой формы не только надежно удержит листы бумаги на магнитно-маркерной поверхности, но и поможет расставить
500 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Набор из 2 мягких ракеток с мячом, арт. Т59921.
Набор для игр с мячом и круглыми, мягкими, ярко оформленными ракетками "батут" оценят, как взрослые, так и дети. Игра с такими
353 руб
Раздел: Ловушки мячей, кэтчбол, огоспорт

17. Форми бухгалтерського обліку

18. Властивості інформаційних технологій, їх використання в бухгалтерському обліку

19. Організація бухгалтерського обліку

20. Судово-бухгалтерська експертиза обліку основних засобів

21. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

22. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві
23. Організація обліку грошових коштів
24. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

25. Особливості "автоцивілки" в податковому обліку

26. Бухгалтерський облік

27. Бухгалтерський облік

28. Бухгалтерський облік доходу в малому бізнесі

29. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві

30. Бухгалтерський облік у туризмі і готельному господарстві

31. Курсові різниці: поняття, порядок визнання та відображення в обліку

32. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

Мелки в пластиковом держателе, 9 цветов.
Мелки для ванны можно смыть водой и тряпочкой. Состав - мел+воск. Количество цветов: 9. Возраст: с 3 лет.
313 руб
Раздел: Восковые
Набор детской посуды "Человек паук. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Человек паук" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Деревянный конструктор 3 в 1 "Первые сказки", 30 деталей.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных
479 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

33. Облік виробничих запасів. Застосування програми "1С:Бухгалтерія" для їх обліку

34. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

35. Організація обліку в магазині "Світанок"

36. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

37. Організація обліку доходів

38. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"
39. Організація обліку на підприємстві
40. Організація обліку орендних операцій

41. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

42. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

43. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

44. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

45. Організація управлінського обліку

46. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

47. Роль обліку в управлінні підприємством

48. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

Доска разделочная Regent прямоугольная с ручкой, 30x20x1,2 см.
Разделочная доска отвечает за комфорт приготовления и заметно экономит время, затраченное на готовку блюда. Изделие Bosco сделано из
353 руб
Раздел: Деревянные
Мешок для обуви, цвет серый (арт. OM-846-5/1).
Объемный мешок для обуви, одно отделение, боковой карман на молнии, дополнительная ручка-петля, лямки из репсовой стропы. Вместимость:
379 руб
Раздел: Сумки для обуви
Планшет для акварели "Белая роза", 20 листов, А3.
Специальная бумага предназначена для рисования акварелью. Не деформируется при намачивании. Формат: А3. Количество листов: 20. Внутренний
318 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

49. Сучасні моделі управлінського обліку

50. Теоретичні та правові засади обліку та контролю в бюджетних установах

51. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

52. Аналіз обліку витрат виробництва

53. Автоматизація обліку в пунктах обміну валют

54. Автоматизація процесу обліку
55. База даних по обліку вогнепальної зброї
56. Об’єктно-орієнтована програма обліку продуктового магазину

57. Розробка автоматизованого обліку та руху товарів на складах засобами СУБД Microsoft Access

58. Автоматизована система комерційного обліку електроенергії

59. Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі

60. Аналіз обліку платників податків в Україні

61. Організація обліку грошових коштів в касі

62. Педагогічні основи правового виховання дітей молодшого шкільного віку

63. Основы молекулярной биологии клетки

64. "Основы организации корабля" /Корабельный устав/

Маркеры для доски, 8 цветов, футляр.
8 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
358 руб
Раздел: Для досок
Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Wearable One Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки
Подгузники Merries (S), 4-8 кг, экономичная упаковка, 82 штуки.
Большая экономичная упаковка мягких и тонких подгузников. Подгузники пропускают воздух, позволяя коже малыша дышать. Внутренняя
1374 руб
Раздел: 6-10 кг

65. Основы ведения наступления подразделениями и частями

66. Гамма – каротаж. Физические основы метода

67. Межбанковские отношения на основе использования высоких технологий интербанковских телекоммуникаций

68. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

69. Финансовые и правовые основы полного товарищества

70. Правовые основы наследования в Российской Федерации
71. Сравнительная характеристика рабовладельческих государств на основе источников
72. Основы полномочия парламента

73. Правовая основа СНГ

74. Основы общественно правового устройства РФ по Конституции 1993 года (TXT)

75. Субъекты РФ: конституционная характеристика, типология и основы организации

76. Конституционно – правовые основы религиозного и религиоведческого образования в РФ

77. Законодательные основы борьбы с международным терроризмом

78. Местное самоуправление как основа конституционного строя РФ

79. Финансовые основы местного самоуправления

80. Финансово-экономическая основа местного самоуправления в Российской Федерации

Сейф-книга СС0081/1 "Alparaisa. Три богатыря", 21х13х5 см.
Размеры: 21х13х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей. Встроенный замок, запирающийся на ключ. Ключ - 2 штуки.
616 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Увлекательная настольная игра "Трафик-джем", новая версия.
«Трафик-Джем» — игра, в которой каждый найдет что-то интересное для себя. Почему же игра, предназначенная для обучения детей, так увлекает
392 руб
Раздел: Карточные игры
Набор шариков, диаметр: 5 см, 200 штук.
Шарики для палаток и сухих бассейнов. Диаметр 5 см, в упаковке 200 штук.
884 руб
Раздел: Шары для бассейна

81. Правовые основы гражданской обороны

82. Понятие, назначение и правовая основа паспортной системы Российской Федерации

83. Правовые и нормативные основы труда

84. Основы права (вопросы к зачету)

85. Комментарии к основам законодательства Российской Федерации об охране труда

86. Организационно-правовые основы деятельности правоохранительных органов в области природопользования и охраны окружающей среды. Экологическая ответственность (Контрольная)
87. Режиссура "Кадр - основа аудиовизуального языка"
88. Основы социокультурного проектирования

89. Природа зла в человеке (на основе произведений писателей XIX века)

90. Семантическое поле страха на основе произведения Стивена Кинга "Цикл оборотня"

91. Граф А. А. Аракчеев. Современный взгляд на личность на основе анализа и сравнительной характеристики исторических источников и литературы

92. Раскол православия. Никонианство, как духовная основа прозападных преобразований в России

93. Проектирование и разработка сетевых броузеров на основе теоретико-графовых моделей

94. Оптимальное управление вычислениями в распределенных вычислительных системах на основе графа потоков данных

95. Построение локальной компьютерной сети масштаба малого предприятия на основе сетевой ОС Linux

96. Физические основы действия современных компьютеров

Глобус политический диаметром 210 мм.
Диаметр: 210 мм Масштаб:1: 60000000 Материал подставки: пластик Цвет подставки: чёрный Размер коробки: 216х216х246 мм Шар выполнен из
362 руб
Раздел: Глобусы
Набор для раскрашивания рюкзака "Disney. Тачки".
Набор для творчества способствует развитию художественных способностей, мелкой моторики, наглядно-действенного мышления, наблюдательности,
303 руб
Раздел: Без наполнения
Папка для тетрадей "Калейдоскоп", А3.
Папка для тетрадей формата A3, закрывается на молнию. Отличается вместительностью и ярким дизайном (полноцветная печать на пластике). Для
507 руб
Раздел: Папки для тетрадей

97. Многопроцессорный вычислительный комплекс на основе коммутационной матрицы с симметричной обработкой заданий всеми процессорами

98. Принципы уровневой организации ЛВС (на основе модели OSI)

99. Основы алгоритмизации и алгоритмические языки


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.