Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Конкуренція в ринковій экономіці

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

ВСТУП У повсякденному житті ми все частіше зустрічаємо слова: &quo ;конкуренція&quo ;, &quo ;конкурентоспроможність&quo ;, &quo ;конкурентна боротьба&quo ;, &quo ;конкурентний ринок&quo ;. Цим термінам інколи надаються різні значення, але всі вони можуть бути зведені до двох понять - &quo ;конкурентна боротьба&quo ; й &quo ;конкурентний ринок&quo ;. Перше стосується способів поведінки окремих фірм на ринку, друге - ринкових структур і охоплює всі аспекти ринку будь-яких товарів, які впливають на поведінку й діяльність фірм (кількість фірм на ринку, технологію виробництва, типи товарів, що продаються і т.д.). Конкурентність ринку визначається тими межами, в рамках яких окремі фірми здатні впливати на ринок, тобто на умови реалізації своєї продукції, насамперед на ціни. Чим менше окремі фірми впливають на ринок, де вони реалізують свою продукцію тим більш конкурентним вважається ринок. Найвищий ступінь конкурентності ринку досягається тоді, коли окрема фірма на нього не впливає зовсім. Це можливо лише в разі, коли на ринку товарів діє так багато фірм, що кожна з них зокрема ніяк не може вплинути на ціну товару, й сприймає її як таку, що визначається ринковим попитом і пропозицією. Такий ринок називається досконало конкурентним. А фірми, що діють в умовах досконало конкурентного ринку, не ведуть між собою конкурентної боротьби. Якщо ж окремі фірми мають можливість впливати на умови реалізації своєї продукції (в першу чергу на ціни), то вони ведуть між собою конкурентну боротьбу, але ринок, де ця можливість реалізується, досконало конкурентним уже не вважається. Отже, конкуренція - категорія явно суперечлива. З одного боку існує твердження, що без конкуренції ринку не буває, а з іншого, - цілком конкурентним є той ринок, на якому учасники (фірми) не ведуть між собою конкурентної боротьби. І далі, якщо конкурентна боротьба існує, такий ринок не вважається досконало конкурентним. Більш того, чим сильніша конкуренція, тим повніше формуються умови для її обмеження. Але ринок рухається вже не до цілком конкурентного, а до монопольного. Ця суперечливість конкуренції виступає передумовою найпротилежніших оцінок її ролі в економіці. Одні економісти стверджують, що конкуренція - це велике благо (між іншим, ця точка зору є характерною для сучасних українських реформаторів), інші наполягають на тому, що конкуренція, протиставляючи суб'єктів ринку і породжуючи монополію, - велике зло для економіки. Мета дослідження – дослідження сутності конкуренції як категорії ринкової економіки. Завдання роботи: Вивчити різновиди, форми, економічні закони та умови виникнення конкуренції. Особливості конкурентних процесів в сучасних умовах. Методи дослідження - синтез, аналіз, індукція, дедукція, історичний метод. Об`єкт дослідження – конкуренція та її види. Актуальність роботи – сучасна ринкова економіка являє собою складний організм, що складається з різноманітних виробничих, комерційних, фінансових та інформаційних структур, які взаємодіють на тлі розгалуженої системи правових норм, і об’єднуються єдиним поняттям - ринок. Створення конкурентного середовища й подолання монополізму у наш час є одним з найважливіших напрямів економічної реформи в Україні.

Розділ 1. Конкуренція, як економічна категорія 1.1 Конкуренція: сутність, функції, види Конкуренція між виробниками являє собою тип взаємовідносин між виробниками з приводу встановлення цін і обсягів пропозиції товарів на ринку. Аналогично можна визначити конкуренцію між споживачами як їхні взаємовідносини з приводу формування цін і обсягу попиту на ринку. Слово “сo curre ia” в перекладі з латинської мови означає “змагання, суперництво”. ” Як економічна категорія конкуренція – це боротьба між товаровиробниками за найвигідніші умови виробництва і збуту товарів і послуг, за привласнення найбільших прибутків” . Конкуренція виконує роль регулятора темпів і обсягів виробництва, спонукаючи виробника запроваджувати науково-технічні досягнення, підвищувати продуктивність праці, вдосконалювати технологію, організацію праці тощо. Конкуренція є визначальним фактором впорядкування цін, стимулом інноваційних процесів (запровадження в виробництво нових винаходів та технологій). Вона сприяє витісненню з виробництва неефективних підприємств, раціональному використанню ресурсів, забопігає диктату виробників-монополістів по відношенню до споживача. Конкуренція виконує в ринковій економіці наступні функції: функція регулювання; функція мотивації; функція розподілу; функція контролю. Функція регулювання. Для того, щоби утриматися в боротьбі, підприємець має пропонувати вироби, яким віддає перевагу споживач. Отже і фактори виробництва під впливом ціни спрямовуються в ті галузі, де в них відчувається найбільша потреба. Функція мотивації. Для підприємця конкуренція означає шанс та ризик одночасно: підприємства, які пропонують ліпшу за якістю продукцію або виробляють її з меншими виробничими витратами, отримують винагороду в вигляді прибутку (позитивні санкції). Це стимулює технічний прогрес; підприємства, які не реагують на побажання клієнтів або порушення правил конкуренції своїми суперниками на ринку, отримують покарання в вигляді збитків або витісняються з ринку (негативні санкції). Функція розподілу. Конкуренція не тільки включає стимули до вищої продуктивності, але і дозволяє розподіляти доход серед підприємств і домашніх господарств у відповідності з їхнім ефективним внеском. Це відповідає панівному в конкурентній боротьбі принципу вознаграждения за результатами. Функція контролю. Конкуренція обмежує й контролює економічну потужність кожного підприємства. Наприклад, якщо монополіст може призначати єдино можливу ціну, то конкуренція надає покупцеві можливість вибору серед декільох продавців. Чим досконаліше конкуренція, тим справедливіше ціна. Политика держави в області конкуренції спрямована на те, щоби конкуренція могла виконувати свої функції. Керівний принцип &quo ;оптимальної інтенсивності конкуренції&quo ; в якості цілей політики в області конкуренції передбачає, що: технічний прогрес швидко поширюється щодо виробництва (інновація під тиском конкуренції); підприємства гнучко адаптуються до зміни умов, наприклад, до потреб споживачів (адаптація під тиском конкуренції). Масштаб інтенсивності конкуренції визначається тим, наскільки швидко переваги в прибутку втрачаються в результаті успішного відтворення інновацій конкурентами.

В першу чергу це залежить від того, наскільки швидко конкуренти реагують на ривок вперед підприємства-піонера і наскільки динамічним є попит. У відповідності з керівним принципом оптимальної інтенсивної конкуренції сприятливі умови для нормального функціонування суперництва з`являються тоді, коли в економіці існує &quo ;широка&quo ; олігополія з &quo ;помірною&quo ; індивідуалізацією продукції. &quo ;Вузька&quo ; олігополія із сильною індивидуалізацією продукції, навпаки, зменшує інтенсивність конкуренції. В кожній ринковій економіці існує небезпека того, що учасники конкурентної боротьби спробують ухилитися від обов`язкових норм і ризику, пов`язаних з вільною конкуренцією, вдаючись, наприклад, до змови про ціни чи до імітації товарних знаків. Тому держава повинна видавати нормативні документи, які регламентирують правила конкурентної боротьби. За Смітом сутність конкурентної поведінки виробників становило &quo ;чесне&quo ; - без змови – суперництво виробників завдяки, як правило, ціновому тиску на конкуренті. Не суперництво у встановленні ціни, а відсутність можливості впливати на ціну є найважливішим моментом у сучасній трактовці поняття конкуренції. Визнання суті конкуренції як важливого інструменту ринку, найбільш впливового засобу зниження цін і задоволення споживчого попиту вимагає з'ясування форм її прояву. Крім того, слід пам'ятати, що ринкова економіка за тривалі роки свого існування накопичила певні риси, що призвело до істотних змін у дії конкурентних механізмів. На зміну ринковій економіці епохи вільної конкуренції прийшла сучасна економіка. Для ринкової економіки епохи вільної конкуренції дії кожного підприємця мотивуються його особистими інтересами. Він намагається максимізувати свій дохід на основі індивідуального прийняття рішень. Роль держави у такій системі господарювання зводиться до захисту приватної власності, або, за висловом відомого шотландського економіста XVI1І століття А. Сміта, до функції «нічної варти». По суті, відсутні форми економічного регулювання конкуренції з боку держави. На відміну від попереднього стану конкуренції, сучасна ринкова економіка розвинутих країн відбиває ті глибокі зміни, що відбуваються в процесі відтворення економічної системи. Індивідуальна приватна власність, що панувала раніше, поступається місцем корпоративній організації власності і капіталу. Збагачуються форми господарювання, посилюються зв'язки між ними. Дедаті різноманітнішими стають види конкуренції, про що дає певне уявлення рис. 1.6. Внутрігалузева конкуренція являє собою суперництво підприємств однієї галузі, що випускають однакову продукцію: взуття, тканини, продукти харчування тощо. Вона спричинює виникнення ринкової вартості товару. Міжгалузева конкуренція складніша: охоплює суперництво за сфери більш вигідного застосування капіталу. Внаслідок постійних переливів капіталу зі сфер менш прибуткових до сфер більш прибуткових, формуються ціни виробництва, які відбивають ці умови. Вихід продукції великих корпорацій на міжнародні ринки є свідченням міжнародної конкуренції. Цей вид суперництва пов'язаний з глобалізацією світової економіки, пануванням транснаціональних об'єднань.

Долг по кредитам перевалил за $1 млрд, но топ-менеджеры корпорации еще бодрились, надеясь на его реструктуризацию. Чуда не случилось, и в октябре СМИ сообщили о банкротстве одного из самых преуспевавших предприятий второй половины ХХ века. Как говорилось в сообщении РИА «Новости», «концерн не выдержал конкуренции на рынке фототехники в связи с агрессивным наступлением цифровых видеокамер». Владимир Гаков (ДЕНЬГИ № 12 (367) от 03.04.2002) 28 STORY: Самопальная Америка Свобода – это не только возможность быстрого перемещения на большие расстояния. Свобода – это еще и безопасность. Причем безопасность не в клетке, где охранную функцию исполняет решетка, а на вольном воздухе. Свобода пойти туда, куда хочется, не опасаясь, что из-за угла выскочит монстр Франкенштейна и попытается укусить за пятку. Не зря ведь сказано: плохо жить без пистолета... особенно когда у соседа – автомат. Говорят, что на могиле Сэма Кольта написано: «Авраам Линкольн дал людям свободу, а полковник Кольт уравнял их шансы». Эту легендарную надпись переиначивают и так, и этак, но все сходятся в одном: Господь создал людей, а полковник Кольт сделал их равными

1. Ринок праці з неповною конкуренцією

2. Монополія і конкуренція на ринку

3. Ознаки ринку досконалої конкуренції

4. Ринкова пропозиція та ринок досконалої конкуренції

5. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

6. Роль конкуренции в экосистемах
7. Органiзацiя зовнiшнього валютного ринку
8. Конкуренция BMW и Mercedes на Российском авторынке

9. Международная конкуренция по М.Портеру

10. Принципы и факторы, влияющие на ценообразование недвижимости в условиях конкуренции

11. Конкуренция и конкурентоспособность страховой компании

12. Виды рыночной конкуренции

13. Виды конкуренции

14. Нужна ли новой экономике новая концепция конкуренции ?

15. Конкуренция как механизм саморегулирования рыночной экономики

16. Конкуренция

Комплект детского постельного белья 1.5 "Принцесса".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Подушка для автокресел, детская "Roxy" от 1 до 3 лет.
Детские подушки-рогалики обеспечивают комфортный сон в автомобильном путешествии. Удобная форма рогалика поддерживает шею и не позволяет
391 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Магнитные истории "Мир вокруг".
Детская магнитная игра "Мир вокруг" поможет в большом кругу друзей весело провести время. Она заключается в следующем – ребенку
499 руб
Раздел: Игры на магнитах

17. Рыночные структуры несовершенной конкуренции

18. Конкуренция иллокутивных модальностей речевых актов как особое средство характеристики жанрового состава речевой провокации

19. Товарознавчі аспекти ринку виноградних вин в Україні

20. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

21. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

22. Конкуренция на рынке услуг
23. Макроэкономическая стабилизация – условие глобальной эконо-мической безопасности
24. Нарушение авторских прав и недобросовестная конкуренция

25. Недобросовестная конкуренция

26. Регламентирование недобросовестной конкуренции в праве Франции

27. Недобросовестная конкуренция в рекламе

28. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

29. Ринок фінансових послуг

30. Монополия и конкуренция в условиях рыночного хозяйства. Антимонопольное регулирование: проблемы и опыт реализации в России.

31. Конкуренция и монополия: объективность сочетания и противоречия

32. Конкуренция как источник развития рыночной экономики: механизм реализации

Грязевая фреза для минимоек, для пистолета 375 серии.
Грязевая фреза для мойки высокого давления ЗУБР 70404, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Завихренный поток воды под
497 руб
Раздел: Мойки высокого давления
Бумага "Color copy", А4, 220 г/м2, 250 листов.
Формат: А4. Плотность: 220 г/м2. Количество листов: 250. Белизна: 161% CIE.
835 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Мелки для доски, 12 цветов.
Набор цветных мелков для досок. Количество цветов: 12. Яркие цвета. Без пыли и крошек. Легко стирается. Обернуты в бумажную манжетку. В
416 руб
Раздел: Мел

33. Модель 5-ти сил конкуренции портера как основа swot-анализа

34. Конкуренция, её виды. Особенности конкуренции в России

35. Понятие конкуренции, ее виды и методы

36. Конкуренция и ее влияние на рыночною цену

37. Анализ конкуренции на рынке туризма в Украине

38. Конкуренция в России NEW THE BEST
39. Конкуренция в рыночной экономике
40. Конкуренция и конкурентоспособность

41. Міжнародний ринок туристичних послуг України

42. Модель монополістичної конкуренції

43. Органiзацiйна структура управлiння пiдприємством невиробничоi сфери та ii вдосконалення в умовах ринку

44. Равновесие фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах на рынке монополистической конкуренции

45. Ринок

46. Ринок овочів і баштанних в Україні

47. Ринок фруктів і ягід

48. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции

Багетная рама "Jasmine" (цвет - светло-коричневый + золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 40x50
Стульчик-сумка для кормления и путешествий, высокий, с сидушкой и пеленальной площадкой.
Этот портативный аксессуар сделает жизнь мамы и малыша гораздо мобильнее. Сумка легко и быстро трансформируется в удобный стульчик со
999 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Бассейн "Жираф".
Оригинальный надувной бассейн для детей "Веселый Жираф" создан для детей до 3 лет. Высота бортиков всего 13 см, но этого будет
608 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

49. Теория монополистической и несовершенной конкуренции

50. Ценообразование в условиях совершенной и не совершенной конкуренции

51. Рынок и конкуренция

52. Особенности неоклассической теории совершенной конкуренции. Комментарий

53. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

54. Ринок цінних паперів
55. Денежное обращение. Конкуренция. Инфляция
56. Конкуренция

57. Конкуренция и ее виды

58. Конкуренция и монополия

59. Конкуренция и сотрудничество как составляющие рыночного механизма

60. Монополистическая конкуренция

61. Суть і функції ринку

62. Теория монополистической конкуренции Э. Чемберлина

63. Характеристика конкуренции и ее видов

64. Эконом теория

Крем для младенцев "Weleda" для защиты кожи в области пеленания (с календулой), 75 мл.
Крем для младенцев для защиты кожи в области пеленания от WELEDA с экстрактом Календулы лекарственной и Ромашки аптечной эффективно
476 руб
Раздел: Крем детский
Набор текстовыделителей "Frixion Light", 3 цвета, 1-3 мм.
Набор текстовыделителей в прозрачной упаковке. Заправлены термочувствительными чернилами, которые при необходимости можно удалить.
304 руб
Раздел: Текстовыделители
Релаксант-капельки "Спираль большая Эврика".
Отлично смотрится на рабочем столе. Успокаивает и помогает восстановить моральное равновесие. Температурный режим эксплуатации: от 0 °C до
343 руб
Раздел: Антистрессы

65. Конкуренция как составляющий элемент рыночного механизма

66. Банковская конкуренция

67. Ринок цінних паперів

68. Ринок цінних паперів

69. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

70. Конкуренция в приграничном регионе
71. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні
72. Ринок горілки в Україні

73. Фирма в условиях совершенной конкуренции

74. Конкуренция и многообразие рыночных структур

75. Ценообразование на факторы производства при совершенной конкуренции

76. Чорні діри

77. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

78. Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

79. Проблеми українського ринку цінних паперів на сучасному етапі

80. Ринок цінних паперів

Пенал школьный "Леопард", цвет желтый.
Пенал школьный. Материал: силиконовый полимер. Размер: 18х6х6 см. В раскрытом виде выполняет роль подставки, возможность увеличения
372 руб
Раздел: Без наполнения
Угольник для класса, деревянный.
314 руб
Раздел: Угольники
Набор зубных щеток (от 18 месяцев, 2 штуки).
Сочетание щетинок разной степени жесткости обеспечивает особо тщательную чистку зубов, не повреждая нежную зубную эмаль и не травмируя
347 руб
Раздел: Зубные щётки

81. Ринок цінних паперів України

82. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

83. Страховий ринок

84. Страховий ринок України

85. Сутність маржинальної торгівлі на валютному ринку

86. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України
87. Фондовий ринок України
88. Контроль НБУ у механізмі формування рівноваги на грошовому ринку

89. Банки на валютному ринку України

90. Валютні ринки

91. Анализ конкуренции банков на российском рынке ипотечного кредитования

92. Аналіз і прогноз кон’юнктури ринку зерна

93. ВАТ "Вібросепаратор" - лідер ринку сільськогосподарської техніки з обробки зернових

94. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

95. Проблеми ефективності виробництва та формування ринку зерна

96. Ринок олійних культур

Фигурки "FIFA 2018. Забивака. Header", 3 штуки, 6 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
449 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Каска "Шеф".
Пластиковая каска с надписью «ШЕФ» - забавный подарок для руководителей любого ранга. Каска имеет внутренний амортизатор и форму, в
577 руб
Раздел: Прочее
Щётка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком, 810-1060 мм.
Щетка автомобильная для снега со скребком предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда. Автомобильные щетки для
586 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки

97. Формування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні

98. Регіональний ринок праці

99. Государственное регулирование конкуренции и ограничение монополистической деятельности


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.