Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Таможенное право Таможенное право

Сутність, сучасний стан та перспективи розвитку митно-тарифних відносин

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Реферат з митної справи &quo ;Сутність, сучасний стан та перспективи розвитку митно-тарифних відносин&quo ; 2009 Сучасний економічний розвиток характеризується чіткою тенденцією до інтеграції національних економік, що диктується як закономірністю розвитку світової економічної системи в цілому, так і національних економік як її складників. Світовий ринок формується за єдиними правилами, які регламентують усю сукупність міжнародних економічних відносин. У світовому економічному просторі функціонують національні економічні системи, міжкраїнові об'єднання, регіональні союзи, формуються обширі зони вільної торгівлі, підвищується роль міжнародних угод щодо обміну товарів і послуг, руху фінансових ресурсів. Зовнішньоекономічні зв'язки у теперішній час — це об'єктивно обумовлена необхідність, важливий фактор економічного зростання, невід'ємна складова національного процесу розширеного відтворення. Вони все більшою мірою визначають не тільки темпи і пропорції процесу виробництва, але й обміну та розподілу. У багатьох країнах саме світо господарські зв'язки визначають стан національної економіки, і дана тенденція в перспективі посилюватиметься. Прискорює інтернаціоналізацію виробництва і науково-технічний прогрес, який ставить все нові вимоги до якісних характеристик виробництва. Ускладнюються технологічні процеси виробництва, прискореними темпами розвиваються транснаціональні корпорації, все більше фінансових коштів витрачається на науково-дослідні роботи і под. Все це потребує більшої концентрації капіталовкладень і збільшення місткості ринків. Випереджувальні темпи зростання зовнішньоторговельного обороту, іноземних інвестицій, збільшення частки зовнішньоекономічних операцій у валовому внутрішньому продукті різних країн та інші кількісні показники характеризують рух країн у напрямі глобалізації. Орієнтація багатьох економічних систем на побудову ринкової моделі господарювання потребує розвитку всебічних міжнародних економічних зв'язків з метою реалізації економічного потенціалу країни на зовнішньому ринку. Без цього неможливо цивілізовано побудувати ринок, перейти на інтенсивну модель економічного зростання, посісти достойне місце у світовій економічній системі господарювання. У визначенні стратегії і тактики інтегрування економіки країни до світового економічного простору домінують дві точки зору. Перша ґрунтується на тезі швидкої лібералізації зовнішньоекономічних зв'язків, друга — на поступовому переході до « відкритості» економіки, що передбачає поетапний процес, який має свою структурну специфіку і потребує активної ролі держави у даній сфері взаємовідносин. Теоретично неолібералізм передбачає повсюдне згортання господарської діяльності держави, форсування інтернаціоналізації економіки, гомогенізацію світо господарських механізмів регулювання шляхом надання стихійному ринку повної свободи і забезпечення умов вільної конкуренції. Постулюється, що формування єдиного глобального ринку зумовить таке зростання ефективності, яке зможе забезпечити загальний добробут. Підґрунтям концепції «шокової терапії» є ідеї монетаристів, які виходять з того, що ринок — це найбільш ефективна форма організації економічної системи, яка здатна до самоорганізації, тому трансформація перехідного періоду має відбуватися за мінімальною участю держави.

Основне завдання держави — підтримка стійкої фінансової системи, оскільки без стабільної грошової одиниці ринок ефективно функціонувати не може. Саме тому підтримка стабільного валютного курсу і гальмування зростання інфляції, на їх думку, є основними завданнями. Головним інструментом антиінфляційної політики монетаристи вважають одночасну лібералізацію цін і різке скорочення державних витрат. Слід зауважити, що особлива роль у даній моделі трансформування економічної системи відводиться міжнародним економічним організаціям як координаторам, які реалізують курс на лібералізацію господарської політики. Досвід економічно розвинутих країн світу показує, що головна роль в економічному розвитку належить конкретним учасникам економічних відносин, а держава покликана окреслювати рамки економічної активності господарюючих суб'єктів, стимулюючи або стримуючи їхню діяльність залежно від існуючих економічних пріоритетів. При цьому одним із головних завдань регулювання економічної системи є підтримання макроекономічної рівноваги при визначених показниках економічних перетворень у суспільстві. Водночас вельми не просто досягнути одночасно двох визначених цілей: стимулювання економічної активності передбачає порушення макроекономічної рівноваги, а для забезпечення рівноваги необхідна незмінність умов, що, у свою чергу, суперечить економічній активності. Складність розв'язання цієї проблеми пов'язана також з тим, що динамічна рівновага вимагає чіткого уявлення про напрям та майбутні показники розвитку, інакше суспільство періодично буде нести значні економічні та соціальні витрати при вирівнюванні пропорцій економічного розвитку. Для досягнення динамічної економічної рівноваги необхідно оптимально поєднувати стимулювання підприємницької активності та регулюючу діяльність держави. Однак, у міру формування досконалого економічного механізму як у межах кожної окремої держави, так і в рамках світового господарства роль державного управління економікою має зростати, оскільки з поглибленням інтегрування країни до світової системи господарювання ціна помилки навіть в окремій складовій економічного механізму набуває вагомої величини для суспільства. У зв'язку з цим актуалізується необхідність розробки нових та вдосконалення існуючих механізмів державного регулювання економіки та її сегментів, які відповідали б рівню розвитку виробничих відносин та продуктивних сил у країні. Досягнення динамічної рівноваги неможливо забезпечити тільки за допомогою традиційних методів державного регулювання — методів грошово-кредитної, фіскальної політики, оскільки вони мають «імпульсивний» характер впливу на економіку та здійснюють одноразове «переміщення» економіки в якісно нові умови, які визначаються, насамперед, кількісними параметрами, наприклад, підвищенням або зниженням митних ставок. Крім того, економіка реагує на подібні заходи із затримкою часу. Найбільш оптимальною моделлю взаємовідносин України зі світовим економічним простором є політика помірного протекціонізму: рух у напрямі політики «вільної торгівлі» з точковим використанням інструментарію протекціонізму, зокрема митно-тарифних регуляторів, функціонування і розвиток яких пов'язані з обслуговуванням усього комплексу економічних відносин, що складаються між окремими країнами, суб'єктами господарської діяльності та приватними особами у сфері міжнародних економічних відносин.

Отже, митно-тарифні відносини пов'язані з розвитком міжнародних економічних відносин, які виникли внаслідок переходу від натуральної системи господарювання до товарно-грошових відносин. Становлення національних держав створило передумови для укріплення внутрішніх виробничих відносин, а з розвитком останніх — і між національними господарствами. Подальший розвиток виробничих сил виявився як у збільшенні масштабів виробництва, так і в покращанні умов транспортування товарів, створивши можливість для розширення господарських, у тому числі торговельних зв'язків між країнами. Окрім того, розвиток великого машинного виробництва посилив для окремих країн необхідність зовнішньоторговельного обміну. Таким чином, функціонування всієї сукупності міжнародних економічних відносин безпосередньо пов'язано з формуванням та розвитком митної системи. При цьому слід зауважити, що використання даного інструментарію зовнішньоекономічної політики країни диктується, як правило, внутрішніми потребами кожної держави в забезпеченні національних, насамперед, економічних інтересів. Розглядаючи зовнішньоекономічні відносини між країнами, можна зазначити, що поява інституту держави як форми організації суспільного життя обумовила створення системи формалізованих відносин, які регламентують як внутрішню, так і зовнішню сферу взаємовідносин. Тоді як внутрішні чинники визначають умови і можливості окремо взятої країни забезпечувати власні національні державні інтереси з урахуванням ступеня її інтегрування до світової системи господарювання, дія зовнішніх чинників зумовлена прагненням інших країн-учасниць міжнародних відносин реалізовувати, насамперед, свої інтереси, а також тим, що процес світового розвитку лише відносно передбачуваний. Внутрішні і зовнішні умови формують шкалу пріоритетів кожної країни, на підставі якої будується її зовнішньоекономічна політика, яка провадиться урядом в різних напрямах, — зовнішньоторговельному, валютному, у сфері залучення іноземних інвестицій до країни і под. Визначаючи місце митних відносин у моделі «внутрішні відносини — кордон — зовнішні відносини», необхідно виходити з того, що суть і значення зовнішніх і внутрішніх чинників принципово не змінюються, оскільки митні відносини с частиною як внутрішньо економічних, так і зовнішньоекономічних відносин. У даному контексті важливим є те, що митні відносини, спочатку й історично формуючись на кордоні дії зовнішніх і внутрішніх чинників, відіграють роль певного регулятора, значною мірою бар'єра чи обмежувача, який перешкоджає імпорту, а в окремих випадках експорту або транзиту товарів. Таким чином, необхідність регулювання зовнішньоекономічних відносин зумовила створення митно-тарифної системи зі специфічними нетарифними заходами, які забезпечують захист економіки. Циклічність митних відносин передбачає їх тимчасову прив'язку до митної політики, яка провадиться органами влади. Ця циклічність має просторово-обмежений характер, оскільки стосується особливостей розвитку митних відносин окремої держави із світовою системою господарювання і викликана, насамперед, суперечністю економічних інтересів країн при визначенні пріоритетів напряму розвитку зовнішньоекономічних відносин як у плані теоретичних обґрунтувань, так і при здійсненні зовнішньоекономічної політики держави.

Кобзарство ще остаточно не вивчена сторнка народно творчост. Саме завдяки укранським спвцям збереглися безцнн перлини народного лро-епосу. Серед сучасних дослджень цкавими  монографя Ф. Лаврова «Кобзар» (К., 1980) та роздл «Кобзарська присяга» з книги В. Балушка «Обряди нцацй укранцв та давнх слов'ян» (Львв; Нью-Йорк, 1998). W29. ¶сторичн псн. Псн-хронки Поширеним жанром герочного поетичного епосу укранського народу  сторичн псн лро-епчн твори про конкретн чи типов сторичн под та процеси, вдомих сторичних осб та безменних геров, чи життя  вчинки пов'язан з подями суспльно-полтичного життя, в яких вдтворено дух певно сторично епохи. ¶сторична псня, з одного боку,  продуктом розвитку лрично псн, а, з другого, належить до епчно поез. Спввдношення цих двох елементв може бути рзним для рзних епох, але вони збергаються в усх сторичних пснях. Про сутнсть  жанрову природу сторично псн ведуться суперечки, снують рзн, часто протилежн точки зору

1. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

2. Експертиза та контроль реалізації товару

3. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

4. Виборча система України: сучасний стан і перспектива розвитку

5. Анализ деятельности, выявление проблем и перспектив развития муниципального музейно-выставочного центра г. Зеленогорска

6. Сучасна оцінка та перспективи розвитку оздоровчої рекреації в Запорізькій області
7. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту
8. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

9. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

10. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

11. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

12. Аналіз випуску готової продукції та її реалізації

13. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

14. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні

15. Історія, перспективи розвитку та класифікація стрілецької зброїІсторія розвитку стрілецької зброї

16. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

Карандаши цветные "Kores", 48 цветов, с точилкой.
Двусторонние цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
716 руб
Раздел: Более 24 цветов
Часы шахматные.
Механизм: механический кварцевый. Материал: пластик. Размеры: 18 x 11,3 x 5,6 см.
2023 руб
Раздел: Прочее
Пепельница S.Quire круглая c откидной крышкой, сталь, покрытие никель и черная краска, 67 мм.
Материал: нержавеющая сталь, покрытие никель, черная краска. Диаметр 67 мм, высота 102 мм.
350 руб
Раздел: Пепельницы

17. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

18. Аналіз стану охорони праці на підприємстві

19. Проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств

20. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

21. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

22. Облік реалізації продукції (робіт, послуг) та розрахунків з покупцями та замовниками
23. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування
24. Поняття підстави та умови матеріальної відповідальності за трудовим правом

25. Теорія розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову та її реалізація в Україні

26. Реалізація категорії ретроспекції в сучасних газетних текстах

27. Розробка структурної схеми процесорного елемента та мікропрограми керування для реалізації команди SBR Rm, B

28. Асортимент, споживчі властивості ялинкових прикрас та оцінка ступеня захисту прав споживачів при їх реалізації

29. Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні

30. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

31. Маркери функції ендотелію та запалення у молодих осіб з обтяженою щодо артеріальної гіпертензії спадковістю та у хворих на артеріальну гіпертензію

32. Наукове обґрунтування та реалізація моделі приватної стоматологічної клініки з завершеним циклом допомоги

Треугольные гелевые ручки с глитерами, 12 цветов.
391 руб
Раздел: Цветные
Коврик для ванной "Бусинка" противоскользящий, 34,5х76 см.
Противоскользящий коврик для ванны создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание малышей в ванне. Он
591 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Тетрадь на резинке "Study Up", А5, 120 листов, клетка, фиолетовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: фиолетовый.
360 руб
Раздел: Прочие

33. Оптимізація лікування хворих на артропатичний псоріаз із урахуванням стану мінеральної щільності кісткової тканини

34. Прогнозування природного розродження та його оптимізація у вагітних з оперованою маткою

35. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

36. Україна в системі сучасних міжнародних відносин: проблеми і перспективи розвитку

37. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

38. Дослідження та розробки на підприємстві
39. Основи сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчування
40. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування

41. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

42. Методи та форми активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів

43. Дитячі та юнацькі організації в Україні

44. Соціальне середовище та соціалізація особистості

45. Рівні та критерії деталізації Української класифікації товарів

46. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання

47. Бюджетна система України: стан, перспективи розвитку

48. Джерела фінансування виробничих інвестицій підприємств

Глобус Земли физико-политический, рельефный, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, рельефный, с подсветкой, питание от сети. Диаметр: 32 см. Материал: пластмасса. Крым в составе РФ.
1452 руб
Раздел: Глобусы
Качели подвесные Edu-play "До-Ре-Ми".
Качели подвесные Edu Play "До-Ре-Ми". Легкие по весу, простые в сборке. Устанавливать возможно дома и на улице. Надежные канаты
2535 руб
Раздел: Качели
Фоторамка "Вращающийся куб".
Декоративная фоторамка, выполненная в виде куба. На гранях куба вы сможете разместить шесть фотографии формата 10 см х 10 см. Куб
330 руб
Раздел: Мультирамки

49. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

50. Проблеми та перспективи розвитку податку на додану вартість в Україні

51. Фактори впливу на обсяг фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні

52. Фінансова санація та банкрутство підприємств

53. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

54. Важкі метали та їх виявлення в стічних водах підприємств
55. Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"
56. Економічна ефективність використання оборотних активів промислових підприємств Липовецького району: стан, шляхи покращення

57. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

58. Різновиди планів на підприємстві та їх комплекси

59. Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації

60. Оптимізація розподілу та використання добрив у сільськогосподарському підприємстві

61. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

62. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

63. Історико-культурна спадщина І.Мазепи. Історія та сучасний стан

64. Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку світового валютного ринку

Подставка для колец "Кошка", 12 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Высота: 12 см. Товар не
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Ручка перьевая "Velvet Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус хром/золото.
Перьевая ручка "Velvet Prestige". Цвет корпуса: хром/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий. Пишущий узел: 0,8 мм.
404 руб
Раздел: Металлические ручки
Накидка Ritmix RAO-1317.
Материал: ПВХ. Размеры: 82 x 50 см. Варианты исполнения по цвету: прозрачный.
303 руб
Раздел: Прочее

65. Політичні аспекти глобальних проблем сучасності

66. Розвиток та сучасний стан соціології

67. Генезис та сучасний стан олімпізма та олімпійського руху

68. Исследование аспектов применения атомной энергии для решения проблем энергоснабжения районов Крайнего Севера

69. Сучасні форми та системи оплати праці

70. Экономические аспекты глобальных проблем современности
71. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення
72. Сутність та зміст сучасного менеджменту

73. Общетеоретические аспекты административно-правового исследования проблем управления государственной собственностью субъекта РФ

74. Социальные аспекты экологических проблем

75. Аграрні відносини та їх розвиток за сучасних умов

76. Гендер і сучасна ідеологія та політика.

77. Екологія та економіка (минуле, сучасне, перспективи)

78. Освоєння космосу: історія та сучасність

79. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

80. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

Магнитная планка самоклеющаяся, 100x5 см + 6 магнитов.
Магнитные планки применяются в случаях, когда требуются небольшие магнитные поверхности. На внутренней стороне планки нанесен перманентный
654 руб
Раздел: Прочее
Карандаши цветные "Kores", 36 цветов, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Грифель проклеен
622 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мультиплеер с огоньками "Новогодний хоровод".
30 новогодних песенок и мелодий – в новом мультиплеере! Добрый Дед Мороз поздравит с Новым годом, а разноцветные огоньки сделают праздник
336 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры

81. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

82. Аналіз стану молочного скотарства та перспективи його розвитку

83. Сучасний стан сільского господарства України

84. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

85. Сучасні облікові системи: переваги та недоліки

86. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України
87. Інтелектуальна власність і її сучасний законодавчий стан
88. Основні аспекти пенсійного забезпечення військовослудбовців та їх сімей

89. Журнал "Дукля" (Словаччина, 1953–2004 рр.): організаційний, проблемно-тематичний та жанровий аспекти

90. Паралінгвістичний аспект у творах сучасних драматургів

91. Реалії в сучасній англійскій мові та їх переклад на рідну мову

92. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

93. Економічні аспекти розробки та впровадження єдиного інформаційного простору університету

94. Кримські татари: історія та сучасні проблеми

95. Расизм та його прояви на сучасному етапі

96. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

Пакеты для хранения и заморозки грудного молока, 15 штук.
Пакеты для молока предназначены для хранения и заморозки грудного молока. Пакеты стерильны и полностью готовы к использованию. Пакеты с
351 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары
Магнит для досок Hebel Maul 6166099, сферический, 10 штук.
Магнит яркого цвета и обтекаемой формы не только надежно удержит листы бумаги на магнитно-маркерной поверхности, но и поможет расставить
500 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Набор из 2 мягких ракеток с мячом, арт. Т59921.
Набор для игр с мячом и круглыми, мягкими, ярко оформленными ракетками "батут" оценят, как взрослые, так и дети. Игра с такими
353 руб
Раздел: Ловушки мячей, кэтчбол, огоспорт

97. Територіальна громада в Україні: історичні витоки та сучасність

98. Компоненти та функції сучасних транспортно-навігаційних глобальних інформаційних систем ГІС. Супутникові радіонавігаційні системи СРНС для менеджменту

99. Сучасний погляд на проблему антропосоціогенезу


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.