Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Зміст Вступ Розділ 1. Організація бухгалтерського обліку на ТОВ „СКОП” 1.1 Економічна характеристика ТОВ „СКОП” 1.2 Складові організації обліку на підприємстві Розділ 2. Організація праці бухгалтера на ТОВ „СКОП” 2.1 Правовий статус бухгалтера 2.2 Проект приміщення бухгалтерії Висновок Список використаної літератури Вступ Бухгалтерський облік є важливим елементом економічної системи без знання якого неможливе ефективне управління підприємством. Він є одним з головних джерел інформації про виробничу і фінансово-господарську діяльність підприємств і їх об’єднань, необхідної для прийняття та реалізації управлінських рішень. Однак, лише налагоджена система бухгалтерського обліку дає змогу отримати необхідну інформацію для забезпечення управління господарською діяльністю підприємства. Отримана з бухгалтерського обліку інформація аналізується для прийняття оперативних, тактичних і стратегічних рішень, а тому неналежна її якість може призвести до невірних висновків та прийнятих рішень. Крім того, бухгалтерська інформація забезпечує контроль за збереженням активів підприємства, за господарською діяльністю, у зв’язку з чим є важливим засобом зміцнення фінансового стану підприємства. Ефективне функціонування будь-якої системи, в тому числі й системи бухгалтерського обліку, забезпечують такі складові: 1) кадрова складова; 2) матеріальне забезпечення; 3) інформаційна складова; 4) організаційна складова. При цьому організація забезпечує найбільш оптимальне поєднання перших трьох складових, що і забезпечує ефективне функціонування системи. Не зменшуючи значення трьох складових, слід зазначити, що саме організація забезпечує переважну долю успіху. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах не регламентується ніякими нормативними документами, однак це не зменшує її значення, а лише підкреслює всю складність цієї проблеми, яку необхідно вирішувати у науковому, методологічному та практичному аспектах. Основною метою курсової роботи є дослідження теоретичних аспектів та розробка рекомендацій щодо вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ „СКОП”. Об’єктом дослідження є система бухгалтерського обліку на ТОВ „СКОП”, що займається обробкою природного каменю. Предмет дослідження – особливості організації бухгалтерського обліку на ТОВ „СКОП”. Робота складається із вступу, двох розділів, висновку, списку використаних джерел та додатків. У першому розділі роботи, який має назву „Організація бухгалтерського обліку на ТОВ „СКОП””, розглянуто економічну характеристику, а також складові організації бухгалтерського обліку ТОВ „СКОП”. У другому розділі, який має назву „Організація праці бухгалтера на ТОВ „СКОП”, розглянуто правовий статус бухгалтера та організацію робочого місця бухгалтера. Курсова робота укладена на основі даних Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, підручників за редакцією Ф. Ф. Бутинеця Ф.Ф., В. С. Леня, В. М. Пархоменко, статей з журналу „Бухгалтерський облік і аудит” авторів П.

Житнього, Л. Пантелійчук , а також використовувалися результати опитування обліково-економічного персоналу та документація ТОВ „СКОП”. Розділ 1. Організація бухгалтерського обліку на ТОВ „СКОП” 1.1 Економічна характеристика ТОВ „СКОП” Товариство з обмеженою відповідальністю “Скоп”, (надалі Товариство), є заснованим 21 вересня 1998 року кількома особами Товариством, статутний капітал якого поділений на частки, розмір яких встановлюється Статутом та Договором про заснування Товариства, на підставі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про господарські товариства», «Про власність», «Про зовнішньоекономічну діяльність» та іншого чинного законодавства України. Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки у банківських установах, печатку, штамп з власним найменуванням, інші печатки, наявність яких не заборонена чинним законодавством України, бланки, знак для товарів та послуг, іншу атрибутику юридичної особи, може від свого імені укладати угоди, набувати майнові та пов’язані з ними немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем в суді, господарському суді, третейському суді. Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України, установчим договором (додаток 2), Статутом (додаток 1), а також внутрішніми правилами процедур, регламентами та іншими локальними нормативними актами. Товариство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації. Для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) такі документи: заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи; копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи ; два примірники установчих документів; документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; документ, який підтверджує, що власник сплатив свій внесок до статутного фондув обсягу, передбаченому в законі. Якщо документи для проведення державної реєстрації подаються засновником або уповноваженою ним особою особисто, державному реєстратору додатково пред’являються паспорт та документ, що засвідчує його (її) повноваження, а якщо надсилаються рекомендованим листом то кожен підпис на документах посвідчується нотаріально. Документи, які подані для проведення державної реєстрації юридичної особи, приймаються за описом, копія якого в день надходження документів видається (надсилається рекомендованим листом) засновнику або уповноваженій ним особі з відміткою про дату надходження документів. Дата надходження документів для проведення державної реєстрації юридичної особи вноситься до журналу обліку реєстраційних дій. Строк державної реєстрації юридичної особи не повинен перевищувати три робочих дні з дати надходження документів для проведення державної реєстрації юридичної особи. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи повинно бути оформлено і видано (надіслано рекомендованим листом за описом вкладення) засновнику або уповноваженій ним особі державним реєстратором не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації юридичної особи.

Разом із свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи засновнику або уповноваженій ним особі видається (надсилається рекомендованим листом) один примірник оригіналу установчих документів з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації юридичної особи. Товариство може відкривати філії та представництва з правом відкриття поточних та інших рахунків, затверджувати відповідні положення. Засновниками товариства є: громадянин України – Петраш Анатолій Дем’янович; громадянин України – Осінський Володимир Костянтинович; громадянин України – Стеценко Анатолій Михайлович. Повне найменування Товариства: українською мовою - Товариство з обмеженою відповідальністю “Скоп”; Скорочене найменування: українською мовою - ТОВ “Скоп”; Місце знаходження Товариства: Житомирська область, Коростишівський район, с. Марин, вул. Промислова 1. Головною метою діяльності Товариства являється: задоволення громадських потреб в продукції, роботах, послугах, що надає Товариство та реалізація на цій основі соціальних і економічних інтересів Учасників та членів трудового колективу Товариства; створення конкурентноспроможної продукції, робіт і послуг, насичення ними споживчого ринку, організації при цьому додаткових робочих місць. Згідно з основною метою, предметом діяльності Товариства являється: проектування та виконання будівельно-монтажних робіт; виробництво будівельних матеріалів (вироби з природного каменю); проектування та виготовлення обладнання для обробітку металу, деревини, каменю; посередницька діяльність при укладанні і виконанні будь-яких угод; технічне обладнання машин, приладів та пристроїв; надання послуг по рекламі; послуги по перевезенню вантажу; зовнішньоекономічна діяльність. Згідно з предметом і метою діяльності ТОВ „Скоп” має право: укладати договори, контракти та угоди з юридичними особами та громадянами; купувати майно, обмінювати його, в тому числі через бартерні операції; купувати і надавати право на володіння і використання охоронних документів, технологій, „Ноу-Хау”, раціональних пропозицій та іншої технічної інформації; користуватися кредитами, іноземною валютою; організовувати спільні підприємства щодо предмету своєї діяльності; купувати і брати в аренду будинки, устаткування, сировину, матеріали в громадян, юридичних осіб; виконувати проектно-кошторисну документацію будівель, споруд цивільно-промислового будівництва; купувати у громадян, юридичних осіб і продавати їм будівельну техніку, автотранспорт, станки, механізми, запасні частини.; надавати свої матеріальні ресурси на договірній основі іншим підприємствам, організаціям і громадянам, які виконують роботи та послуги; списувати з балансу основні фонди, які спрацювали і стали морально застарілими; здійснювати будь-які інші господарсько-комерційні операції незаборонені Законодавством України. Для забезпечення діяльності Товариства створено Статутний капітал у розмірі 34375 гривень (тридцять чотири тисячі триста сімдесят п’ять гривень), який внесено: Петрашем А. Д. – грошовий внесок в сумі 11459 грн.,

Ленину во время переписки по вопросу о внешней торговле. В своем ответе тов. Ленин солидаризовался с развитыми мною соображениями. Я считаю необходимым приложить к этой записке оба названные документа: т. е. мое письмо к тов. Ленину и его ответ, как имеющие непосредственное отношение к изложенным выше соображениям. Л. Троцкий 15 нюня 1923 г. Копия Сов. секретно В ПОЛИТБЮРО По поводу основных положений о ЦКК. Я не думаю, чтобы нынешняя организация ЦКК отвечала той мысли, которая положена в ее основу. Поэтому воздерживаюсь от критики основных положений, на деясь на то, что дальнейший опыт подскажет более правильную органи зацию. Считаю необходимым отметить, что назначение тов. Гусева предсе дателем комиссии по Красной Армии вряд ли способно обеспечить хоть в минимальной мере нормальную плодотворную работу в этой области. Полагаю, что опыт прошлого достаточно ясен и не требует с моей стороны никаких доказательств. Троцкий 16 июня 1923 г. С. секретно ЧЛЕНАМ ЦК ЧЛЕНАМ ЦКК На последнем пленуме снова, как оказывается, поставлен вопрос о допущении свободной продажи питей в фискальных целях - вопрос, который я считал погребенным

1. Етапи організації бухгалтерського обліку

2. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

3. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

4. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

5. Організація обліку в магазині "Світанок"

6. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика
7. Організація обліку доходів
8. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

9. Організація обліку орендних операцій

10. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

11. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

12. Організація обліку грошових коштів в касі

13. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

14. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

15. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

16. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

Карандаши цветные "Nuance", 24 цвета.
Карандаши цветные. Пластиковый трехгранный корпус. Диаметр грифеля: 3 мм. В наборе: 24 цвета.
404 руб
Раздел: 13-24 цвета
Мягкий пол универсальный, желтый, 30x30 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с мягкими полами 60х60 см и ковриком-пазлом «Классики». 9 деталей - 1 кв.м. Пол идет
754 руб
Раздел: Прочие
Статуэтка "Римская богиня счастья и удачи - Фортуна", 20 см, арт. 127548.
Статуэтка "Римская богиня счастья и удачи - Фортуна" - это отличный вариант подарка. Красивый продуманный дизайн и высокое
696 руб
Раздел: Статуэтки интерьерные

17. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

18. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

19. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

20. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

21. Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі

22. Вибір форми ведення бухгалтерського обліку
23. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності
24. Організація облікового процесу на підприємстві

25. Основи бухгалтерського обліку

26. Предмет, об’єкти і метод бухгалтерського обліку

27. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

28. Теоритичні основи бухгалтерського обліку

29. Форми бухгалтерського обліку

30. Властивості інформаційних технологій, їх використання в бухгалтерському обліку

31. Вдосконалення організації експортно-імпортної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

32. Вдосконалення організації технічного обслуговування виробництва (на прикладі ПП "Ларіс")

Конструктор "Краски дня. Утро", 105 деталей.
Дети дошкольного возраста, особенно мальчишки, обожают складывать из деревянного конструктора целые города, в которых есть и дома, и
554 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Глобус Звездного неба диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
1007 руб
Раздел: Глобусы
Набор детской складной мебели "Веселая азбука".
Детский комплект складной мебели подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких
1629 руб
Раздел: Наборы детской мебели

33. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

34. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

35. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

36. Організація складського обліку запасів в установах

37. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

38. Організація управлінського обліку на підприємстві
39. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)
40. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

41. Судово-бухгалтерська експертиза обліку основних засобів

42. Проектування web-додатку для обліку поставки та реалізації товарів

43. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

44. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

45. Світова організація торгівлі. Форми передачі технології

46. Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати

47. Вдосконалення системи управління персоналом організації (за матеріалами ЗАТ "Страхова група "ТАС" Криворізька філія)

48. Організація діяльностї зовнішньоторговельної фірми ТОВ "L’Oreal Ukraine"

Тёрка универсальная Nadoba "Sava", четырёхсторонняя.
Тёрка универсальная четырёхсторонняя. Универсальные терки серии Sava изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, обладают не
469 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки
Перчатки одноразовые "Paclan", латексные, размер S, 100 штук.
Прочные эластичные перчатки из латекса, предназначены для полной защиты рук во время уборки, приготовления пищи. Перчатки легко
492 руб
Раздел: Перчатки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Удар!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда

49. Світова організація торгівлі

50. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

51. Суспільна організація життя слов

52. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

53. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

54. Організація праці менеджера
55. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів
56. Організаційна система управління природокористуванням України

57. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

58. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

59. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

60. Основи побудови обліку праці та її оплати

61. Організація евакуаційних заходів

62. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

63. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

64. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

Дополнительный набор "Магнитные истории. Времена года".
«Времена года» - познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая познакомиться с временами года, научиться понимать, чем зима, весна,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
Пенал для художника на кнопках, 20x10 см, бежевый.
Пенал для художника на кнопках с одним отделением. Материал: текстиль. Застежка: кнопки. Размер в свернутом виде: 20х10 см. Размер в
565 руб
Раздел: Без наполнения
Шкатулка музыкальная "Два сердца", 22x15x8 см, арт. 24808.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
1028 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные

65. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

66. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

67. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

68. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

69. Організація касових операцій у банківських установах

70. Організація ресурсної бази банків в Україні
71. Особливості "автоцивілки" в податковому обліку
72. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

73. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

74. Організація охорони праці на виробництві

75. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

76. Організація охорони праці на виробництві

77. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

78. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

79. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

80. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

Наклейка "Дерево", 190x180 см.
Интерьерная наклейка обязательно станет украшением вашей квартиры. Придайте яркий и оригинальный вид комнате вашего ребенка с новым
324 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Пазл Maxi "В аэропорту", 40 элементов.
Пазлы от Castorland — это не только интересное, но и очень полезное для развития логики и мышления занятие. Пазл изготовлен из
331 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)
Дополнение "Геометрика Extra" к настольной игре "Геометрика", новая версия.
Набор дополнительных карт к базовому комплекту «Геометрики». С ним любимая игра станет интереснее, разнообразнее и сложнее. В «Геометрике
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет

81. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

82. Бухгалтерський облік

83. Бухгалтерський облік

84. Бухгалтерський облік в бюджетних установах

85. Бухгалтерський облік на підприємстві

86. Бухгалтерський облік у банку
87. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку
88. Курсові різниці: поняття, порядок визнання та відображення в обліку

89. Облік виробничих запасів. Застосування програми "1С:Бухгалтерія" для їх обліку

90. Організаційні процедури аудиту заробітної плати

91. Організація документаційного забезпечення установи

92. Організація і методика аудиту

93. Організація і методика аудиту доходів підприємства

94. Організація і методика проведення аудиту касових операцій

95. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

96. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації

Набор STABILO LeftRight для правшей.
В наборе: шариковая ручка, механический карандаш, грифели, ластик, точилка. STABILO LeftRight: • Созданы специально для обучения письму
482 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Циркуль для класса, деревянный.
Циркуль классный изготовлен из твердолиственных пород древесины. Лакированная поверхность. Незаменимый помощник учителя геометрии,
966 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Игра настольная "Шакал".
Стратегическая игра для 2-4 игроков, главная задача которой — найти клад на острове и доставить его на свой корабль. Секрет механики
1290 руб
Раздел: Классические игры

97. Ревізійні комісії підприємств і організацій

98. Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат

99. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.