Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина

Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА &quo ;ІНСТИТУТ МІКРОБІОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ ім.І.І. МЕЧНИКОВА АкадеміЇ медичних наук УКРАїНИ&quo ; КУЦИК РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ УДК 615.281: Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження 03.00.07 - мікробіологія АВТОРЕФЕРАТ дисертацiї на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Харків – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Івано-Франківському державному медичному університеті МОЗ України на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології. Науковий консультант: доктор біологічних наук, професор, чл. -кор. НАН України, заслужений діяч науки і техніки України Співак Микола Якович, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, завідувач відділу проблем інтерферону та імуномодуляторів Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Дикий Ігор Леонідович, Національний фармацевтичний університет МОЗ України, завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології доктор медичних наук, професор Сидорчук Ігор Йосипович, Буковинський державний медичний університет МОЗ України, професор кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб, клінічної імунології, алергології та імунології доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Палій Гордій Кіндратович, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України, завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології Захист відбудеться &quo ; 18 &quo ; квітня 2008 р. о 11.00 годині на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 64.618.01 при ДУ &quo ;Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова АМН України&quo ; (61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 14-16). З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці ДУ &quo ;Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова АМН України&quo ; (61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 14-16). Автореферат розіслано &quo ; 12 &quo ; березня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої Вченої ради Д 64.618.01, кандидат медичних наук, ст. н. с. С.В. Бруснік Загальна характеристика роботи Актуальність теми. Локальне і глобальне поширення поліантибіотикорезистентних збудників нозокоміальних і опортуністичних інфекцій, в тому числі метіцилінрезистентних S. aureus (MRSA) і коагулазо-негативних стафілококів (MR-C S), є серйозною проблемою сучасної медицини (Archibald L. e c., 1997; Ayliffe G. A., 1997; Jesudaso M. V. e c., 1997; Joh so A. P. e c., 2005). Цьому явищу сприяють широке неконтрольоване застосування антибіотиків (зокрема напівсинтетичних пеніцилінів та цефалоспоринів ІІ і ІІІ поколінь), інтенсивне використання інвазивних методів діагностики і лікування (ендоскопії, ангіографії, катетеризації судин і сечового міхура, інтубації трахеї, гемодіалізу), значне поширення серед пацієнтів набутих імунодефіцитних станів різноманітної етіології та різного ступеню тяжкості, а також недостатня увага персоналу до дотримання правил протимікробного режиму в лікувальних закладах (McDo ald M.,

1997; Coello R. e c., 1997). Особливо гостро проблема нозокоміальних інфекцій, спричинених госпітальними штамами мікроорганізмів (передусім MRSA і MR-C S), відчувається у відділеннях хірургічного профілю та інтенсивної терапії (Сидоренко С.В. і співавт., 1998; Berghma s . e c., 1997; Haddadi A. S. e c., 2002; Li J. e c., 2001; Par o M. e c., 1997; Schmi z F. J. e c., 1997; Seeberg S. і Larsso L., 1997; akahashi S. e c., 1997; Wik orowicz-Belzy E. і Wojak I., 1997; Yi o A. M. e c., 1998), в геріартричних та неонатологічних стаціонарах (Bradley S. F., 1997; Fraise A. P. e c., 1997; Ho jo . e c., 1997; Kallma J. e c., 1997; Washio M. e c., 1997). За найскромнішими підрахунками вартість лікування пацієнтів з інфекціями, спричиненими метіцилінрезистентними стафілококами (MRS), обходиться у 293,4$ на добу (Sha o . e c., 1997). Досвід провідних клінік розвинутих країн свідчить, що раннє виявлення та попередження епідеміологічних спалахів і раціональне використання антибіотиків обмежують можливість поширення цих нозокоміальних патогенів (Curra E. . e c., 2002; Bradley S. F., 1997; Humphreys H. і Duckwor h G., 1997; Har s ei A.I. e c., 1997). Проте відсутність систем мікробіологічного моніторингу та ефективної епідеміологічнї служби протиінфекційного контролю в більшості вітчизняних клінік не створює умов для дотримання принципів раціональної антибактеріальної терапії. Залишаються не з’ясованими реальні масштаби поширення MRS у вітчизняних лікувальних закладах, що, відповідно, аж ніяк не сприяє впровадженню дієвої системи багаторівневого протиінфекційного контролю. Значення MRS для медичної практики зумовлене їх перехресною стійкістю до усіх b-лактамних антибіотиків та асоційованою резистентністю до препаратів інших класів, включаючи аміноглікозиди, макроліди, лінкозаміди, тетрацикліни, фторхінолони, що вкрай обмежує можливості етіотропної терапії (Skurray R. A. і Fir h ., 1997). Найбільш прогнозованою є чутливість MRS лише до глікопептидних антибіотиків – ванкоміцину і тейкопланіну. Інші сучасні препарати для лікування MRS-інфекцій (лінезолід, дальфопрістін/хінупрістін, арбекацин) в Україні поки що малодоступні. Серйозними лімітуючими факторами широкого використання глікопептидів є наявність у них побічних ефектів – нефротоксичності (Howard C. E. e c., 1997; Sai oh A. e c., 1997), значна вартість ( ambic A., 1997) та загрозливо високі темпи набування мікроорганізмами резистентності (Be qua W. e c., 2002; Woodford . e c., 1995). Зокрема у 2006 р. зареєстровано появу штамів ванкоміцинрезистентних S. aureus в США (Pericho B. e c., 2006) та Індії ( iwari H. K. і Se M. R., 2006), а поширення штамів із зниженою чутливістю до ванкоміцину уже стало глобальною проблемою (Bierbaum G. e c., 1999; De is O. e c., 2002; Kim M. . e c., 2002; Ma Y. e c., 2002; Marchese A. e c., 2000; Mly arczyk G. e c., 2002; Ross ey A. S. і Kea e C. ., 2002). Тому основними показами до застосування глікопептидів у клініці є тяжкі і генералізовані інфекції, а проблеми лікування легших за перебігом інфекцій, спричинених MRS, надійної ерадикації їх носійства, як і зниження мікробного обсіменіння об’єктів навколишнього (особливо лікарняного) середовища, в основному, залишаються відкритими.

У зв’язку з цим відчувається гостра потреба у розробці нових стратегічних підходів до протимікробної терапії. Актуальним завданням є пошук у стафілококових клітинах нових потенційних мішеней для протимікробних препаратів, виявлення принципово нових класів хімічних сполук з протистафілококовою активністю, яка не знижується у зв’язку з функціонуванням в мікробних клітинах відомих детермінант резистентності (Chopra I. e c., 1997). Впродовж останніх десятиріч в Україні сформувалися наукові школи мікробіологів і хіміотерапевтів (В.В. Смирнова, В.П. Широбокова, Ю.Л. Волянського, Г.К. Палія, І.Л. Дикого, І.Й. Сидорчука, А.Я. Циганенка, Ю.С. Кривошеїна, А.В. Руденко, М.Я. Співака, В.С. Підгорського, Г.М. Кременчуцького), плідна діяльність яких дала ряд високоефективних лікувальних та профілактичних протимікробних засобів для медичної і ветеринарної практики. В основі їх прикладних розробок лежать досягнення вітчизняних хіміків-синтетиків наукових шкіл М.М. Туркевича, Б.С. Зіменковського, Б.М. Гуцуляка, В.П. Черних, Е.Я. Левітіна та ін. Нами виконано пошук потенційних кандидатів у лікувальні засоби з активністю відносно MRS серед різних класів синтетичних гетероциклічних сполук – похідних тіазолідину, тіазолу, фурану, хіноліну, хінолінію та акридинію. Правильність вибраних напрямків дослідження підтверджується визнаною протимікробною активністю похідних фурану, хіноліну та акридину, недавнім впровадженням у світову медичну практику оксазолідонів (лінезолід, ранбезолід) як ефективних засобів відносно полірезистентних грам-позитивних бактерій (Буданов С.В. і Смирнова Л.Б., 2002; Kaa z G. W. і Rybak M. J., 2001; Livermore D. M., 2003), а також здатністю четвертинних солей акридинію елімінувати плазмідну резистентність бактерій до антибіотиків (Крестецька С.Л., 2003). Іншим важливим джерелом сполук з протимікробними властивостями відносно поліантибіотикорезистентних мікроорганізмів, в тому числі стафілококів, є рослинна сировина (Смирнов В.В. і Бондаренко А.С., 1999; Gibbo s S., 2004; Silver L. і Bos ia K., 1990). Природні багатства екологічно чистих Карпатського і Передкарпатського регіонів України можуть забезпечити потреби фармацевтичної промисловості у рослинній сировині. Проте цілеспрямованого пошуку у флорі України сполук з активністю відносно MRS не виконувалося. Водночас не можна не відзначити, що природні еволюційні процеси в мікробних популяціях неминуче призводять до неухильного зниження терапевтичного потенціалу будь-якого нового препарату. Тому при створенні нових протистафілококових засобів, поряд із дослідженнями в області класичної хіміотерапії, постає також необхідність пошуку якісно нових альтернативних підходів. Для вирішення проблеми боротьби з антибіотикорезистентністю збудників опортуністичних інфекцій, в тому числі стафілококів, перспективним є подальше вивчення явища мікробного антагонізму (Кременчуцкий Г.М., 2000). В останній час стрімко зростає інтерес до комбінованої хіміотерапії, важливим елементом якої є речовини нового спрямування дії - модифікатори резистентності бактерій (resis a ce modifyi g age s), здатні нейтралізувати механізми набутої резистентності мікроорганізмів до антибіотиків (Gibbo s S.,

Таке нехтування або недооцнювання повязане з непевними полтичними дями, де етнчн почування пддавалися неабияким сумнвам, але вчинки й запал учасникв тих подй виявились безпорадними й недовговчними. Хоча етнчна належнсть сама по соб не може «прояснити» походження нацй  нацоналзму, але за сторичного пдходу до проблеми нацй  нацоналзму потрбно вддавати належне мтам про спльне походження та етнчнй вдданост. Чткий розгляд рзних антропологчних пдходв до етнчно належност див. Eriksen (1993). 77 Про другу хвилю вропейських нацоналстичних рухв див. Trevor-Roper (1961). ¶деологчн рзновиди нацоналзму розглянули Hayes (1931) та Kohn (1967a). 78 Про початкову версю див. Snyder (1954) та Kohn (1955); а про дальшу див. Snyder (1976), Alter (1989) та Schuize (1996). 79 @елнер (1973) нада оригнальне соцологчне тлумачення обсягу й масштабност нацй; див. також наочн приклади за часв мпер ГабсбурAв, як навв Argyle (1976). 80 Про цю загальносуспльну еволюцйну тенденцю див. Parsons (1966)

1. Патогенетичне обґрунтування нового підходу до лікування та профілактики загострень хронічного періодонтиту

2. Клініко-мікробіологічне та імунологічне обґрунтування комплексного лікування кандидозу товстої кишки

3. Прогнозування та профілактика ускладнень при ортодонтичному лікуванні хворих із застосуванням знімної та незнімної техніки

4. Прогноз та профілактика маткових кровотеч у жінок з прееклампсією при оперативному розродженні

5. Біологічне обґрунтування формування, строків та способів збирання насіння подорожника блошиного, чорнушки посівної, дурману фіолетового в Криму

6. Етіологія, топічна діагностика та лікування інфекцій сечової системи
7. Мікробіологічні, імунологічні та цитоморфологічні паралелі при інфекційно-запальних захворюваннях сечостатевих органів
8. Порушення обміну оксиду азоту при вазотоксичній дії свинцю та пошук нових засобів біологічної профілактики інтоксикаційПорушення обміну оксиду азоту при вазотоксичній дії свинцю та пошук нових засобів біологічної профілактики інтоксикацій

9. Біологічне забруднення харчових продуктів і продовольчої сировини

10. Визначення статі, лікування та розтин кролів

11. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

12. Інфаркт міокарда у хворих на цукровий діабет 2 типу: особливості патогенезу, клінічного перебігу, лікування та прогнозування ускладнень

13. Клінічні особливості, лікування та запобігання розладів місцевого і загального характеру при застосуванні зубних протезів на основі сплавів металів

14. Комплексне лікування гнійної хірургічної інфекції кісток та суглобів у дітей

15. Молекулярні механізми реалізації нейротропної дії вітаміну РР та його біологічно активних похідних

16. Особливості клініки, діагностики, профілактики та лікування захворювань пародонта у вагітних із акушерською патологією

Стиральный порошок "Сарма. Актив. Ландыш", универсал, 2400 грамм.
Стиральный порошок sarma active Ландыш для всех типов стирки предназначен для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических
310 руб
Раздел: Стиральные порошки
Шар для принятия решений.
Волшебный шар для принятия решений на русском языке. Принцип действия: для начала нужно понять, на какой вопрос вы хотите получить ответ.
434 руб
Раздел: Прочее
Переносная люлька-кокон Фея, цвет: серо-голубая, арт: ФЕЯ_0005605-5.
Переносная люлька-кокон — это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от холода и
910 руб
Раздел: Переноски

17. Профілактика та лікування післятравматичного остеоартрозу гомілковостопного суглоба

18. Сучасні методи і підходи до обробки результатів медико-біологічних досліджень

19. Вивчення порушень моторної функції товстої кишки в діагностиці, лікуванні та прогнозуванні гострого перитоніту

20. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

21. Соціологічне вчення Спенсера

22. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни
23. Соціологічне інтерв’ю
24. Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування

25. Цінові індекси ВВП та економічний добробут макроекономіки

26. Будова, функції та методи дослідження мітохондрій

27. Боротьба зі злочинами, що вчиняються співробітниками Органів Внутрішніх Справ та їх профілактика

28. Підходи до дослідження правової свідомості підлітків

29. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

30. Дослідження математичної моделі WiMax та розрахунок покриття на її основі

31. Принцип роботи лабораторного стенду для дослідження та перевірки датчиків Холла

32. Товарознавчі та маркетингові аспекти дослідження ринку східних ласощів

Френч-пресс, 1000 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
503 руб
Раздел: Френч-прессы
Заварочный чайник эмалированный Mayer & Boch "Подсолнух", 1,5 л, с ситечком.
Заварочный эмалированный чайник. Материал корпуса: углеродистая сталь. Толщина стенок - 0,8 мм. Внешнее и внутреннее покрытие -
715 руб
Раздел: Чайники заварочные
Набор из скатерти и салфеток "Botanica", 140x180/42x42 см.
В набор входит скатерть и 6 салфеток "Botanica" 140x180/42x42 см. Салфетки, изготовленные из экологически чистого материала,
961 руб
Раздел: Салфетки сервировочные из ткани

33. Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне

34. Загальне дослідження ринку дитячого харчування та конкретно дитячих соків

35. Диференційований підхід до лікування і профілактики гострого післяпологового пієлонефриту

36. Діагностично-прогностичні аспекти матково-плацентарно-плодових взаємовідносин при внутрішньоутробному інфікуванні плода, профілактичне лікування

37. Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту

38. Клімактеричні розлади у жінок та їх профілактика
39. Комплексні ультразвукові дослідження в діагностиці та визначенні поширеності раку підшлункової залози
40. Наукове обгрунтування системи профілактики порушень репродуктивної функції жінок і здоров’я дітей в умовах ендемічного регіону

41. Оптимізація ранньої діагностики та вторинної профілактики раку грудної залози у загальній лікувальній мережі

42. Хіміко-токсикологічне дослідження лікарського препарату "Тетлонг-250"

43. Маркетингове дослідження міжнародного ринку продукту та продуктові експортні стратегії вітчизняних товаровиробників (на прикладі конкретного продукту)

44. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

45. Профілактика та корекція поведінки підлітків

46. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження

47. Підготовка і проведення конкретно-соціологічних досліджень

48. Програма соціологічного дослідження, спрямована на визначення свого майбутнього населенням України

Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: голубой, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Корзина "Лягушонок", 45х45 см.
Предназначение: для игровых целей на открытом воздухе и в помещении. Материал: нейлон.
322 руб
Раздел: Корзины, контейнеры для игрушек
Набор полотенец Whitex Mimicoco "Лошадки", цвет: черный, 2 штуки.
Подарочный набор оформлен вышивкой лошадок, напоминающих имбирные пряничные фигурки. Полотенца, изготовленные из высококачественного
352 руб
Раздел: Наборы

49. Програма соціологічного дослідження

50. Дослідження особливостей залежності заряду перемикання від прямого струму для епітаксіальних p-i-n структур різних типів та розмірів

51. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

52. Синтез та дослідження властивостей неорганічних сполук на основі LnBa2Cu3O7, LnxLa1-xBa2Cu3O7

53. Еколого-біологічні дослідження місцевості

54. Статистичні індекси та їх значення в економічних дослідженнях
55. Діагностика та хірургічне лікування вродженої непрохідності шлунку у дітей
56. Діагностика та хірургічне лікування медулоцервікальних інтрамедулярних пухлин

57. Інфікованість мікроміцетами і пневмоцистами нижніх дихальних шляхів хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень (клінічне значення та обґрунтування лікування)

58. Обгрунтування застосування інфузійних препаратів на основі сорбітолу та натрію лактату в комплексному лікуванні хворих із легеневою недостатністю та хронічним легеневим серцем

59. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

60. Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту

61. Види інструктажів, вимоги санітарії та біологічна дія іонізуючого випромінювання

62. Методологічні та біологічні проблеми біоніки

63. Морфологія, анатомія та фізіологія мікроорганізмів

64. Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин

Сменная кассета "Барьер 6", для жесткой воды, для всех типов фильтров "Барьер".
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
354 руб
Раздел: Фильтры для воды
Защита "Карапуз" для автомобильного кресла от детских ножек, с карманами.
Во время поездки в автомобиле дети иногда могут пачкать грязью, остающейся на ботинках, заднюю сторону кресел. Защита - это
323 руб
Раздел: Автомобильные коврики
Набор мебели для каминной комнаты "Коллекция".
Красивая игрушка помогает ребенку развить свою фантазию, воспитывает художественный вкус. Кукольная мебель помогает развить
715 руб
Раздел: Гостинные

65. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

66. Географічна наука у Середньовіччя та у Новий час

67. Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі

68. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

69. Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи» На тему «Система бухгалтерського обліку»

70. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.
71. Розробка конструкції та техніко-економічне обґрунтування таймера-регулятора потужності
72. Європейська культура епохи Відродження та Нового часу

73. Цикл оповідань І. Нечуя-Левицького про бабу Параску та бабу Палажку: манера оповіді, конфлікт, комічне

74. Ціноутворення та цінова політика підприємства

75. Аденоми гіпофіза з інсультоподібним течією: діагностика, хірургічне лікування

76. Анатомо-фізіологічні особливості імунної та серцево-судинної системи системи в дітей

77. Артеріальна гіпертензія, ускладнена хронічною серцевою недостатністю, у хворих з метаболічними порушеннями: клініко-патогенетичні особливості та медикаментозне лікування

78. Гемореологічно-імунологічні порушення та ефективність застосування фенспіриду у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень

79. Гормонально-метаболічні порушення при первинній відкритокутовій глаукомі та патогенетичне обґрунтування їх корекції в комплексному лікуванні

80. Диференційна діагностика та терапевтичне лікування еректильної дисфункції судинного генезу

Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: зеленый).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Настольная игра "Упрямый Шарик".
Любимый игровой автомат теперь у вас дома! Упрямый Шарик - игра, знакомая многим с детства: нужно провести шарик по долгому и тернистому
976 руб
Раздел: Игры на ловкость
Игра настольная "Ктояжка".
Развлекательная настольная игра-угадайка для компании «Ктояжка» очень простая на первый взгляд, но тем не менее она требует от всех
328 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение

81. Діагностика та лікування хворих на хронічну ішемію нижніх кінцівок ІІІ і IV стадій

82. Доброякісні кістозні утворення яєчників: епідеміологія, патогенез, діагностика та відновлення репродуктивного здоров’я

83. Етіологія, патогенез, епідеміологія та протікання малярії

84. Ефективність санаторно-курортного лікування дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, з застосуванням радонових ванн та інгаляцій тіотриазоліну і n-ацетилцистеїну

85. Застосування озонотерапії в комплексному лікуванні хворих з мітральними вадами серця ревматичної етіології

86. Клініка, діагностика та концептуальні основи ортопедичних заходів у комплексному лікуванні дефектів та деформацій зубо-щелепної системи хворих з незрощеннями верхньої губи та піднебіння
87. Клініко-лабораторна оцінка та обґрунтування застосування нового силіконового підкладочного матеріалу для зубних протезів
88. Клініко-патогенетичне обґрунтування нових методів лікування псоріазу з аналізом динаміки психо-соціальної адаптації хворих

89. Клініко-топографічне обґрунтування способів мініінвазивного лікування хворих на жовчнокам’яну хворобу

90. Комплексне хірургічне лікування гострого калькульозного холециститу, ускладненого коломіхуровим інфільтратом

91. Лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легенів з урахуванням циркадної організації кардіореспіраторної системи

92. Методи діагностики та лікування сенсоневральної приглуховатості

93. Недостатність лютеїнової фази: клініка, діагностування, лікування

94. Оптимізація діагностики та лікування гнійно-запальних захворювань лиця та шиї

95. Оптимізація лікування хворих з контузією ока шляхом медикаментозної стабілізації мембран лізосом та корекції порушень імунореактивності організму

96. Ортопедохірургічне лікування еквіноплосковальгусної деформації стопи при спастичному церебральному паралічі

Настольная подставка "Berlingo BR", вращающаяся.
Комбинированная черная/красная.
388 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Магнитный театр "Репка".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Репка» и вашим ребенком в роли главного режиссера. 10
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x70 мм, 8 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x70 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 8 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

97. Особливості діагностики та лікування резидуального та рецидивного холангіолітіазу

98. Особливості діагностики, клінічного перебігу та лікування сепсису у хворих-наркоманів

99. Особливості клінічного перебігу та лікування простого герпесу слизової оболонки порожнини рота та губ у осіб молодого віку


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.