Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Педагогічні основи розвитку процесів запам’ятовування у молодших школярів

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

ЗмістВступ Розділ 1. Теоретичні основи дослідження 1.1 Сутність та зміст процесів запам’ятовування 1.2 Основні підходи до розвитку процесів запам’ятовування 1.3 Розвиток процесів запам’ятовування у масовому педагогічному досвіді Розділ 2. Дослідницько-експериментальна робота 2.1 Шляхи розвитку процесів запам’ятовування в учнів 2.2 Методика експериментального дослідження 2.3 Результати експериментального дослідження Висновки Список використаної літератури Додатки ВступРозбудова системи освіти в Україні передбачає відтворення інтелектуального потенціалу народу, підвищення соціальної ролі особи. З огляду на це перед школою постало завдання забезпечити якість освіти учнів, зокрема, засвоєння обов'язкових результатів навчання, навчити самостійно здобувати знання і творчо їх застосовувати у розв'язанні практичних завдань. Сьогодні у деяких випадках якість знань ще залишається на недостатньому рівні, у процесі засвоєння нового навчального матеріалу в учнів не формуються міцні знання. Нерідко вони лише запам'ятовують окремі блоки інформації без установлення між ними відповідних взаємозв'язків. У міру нагромадження навчального матеріалу окремі його частини забуваються, що призводить не тільки до зменшення загального обсягу сприйнятої і засвоєної інформації, а й до недостатнього розуміння нового матеріалу, усвідомлення якого тісно пов'язане з попереднім. Тому, як цілком слушно зазначається у Національній доктрині розвитку освіти, актуальною є проблема інтенсивного навчання учнів, розвитку в них пізнавальної активності, уміння мислити і самостійно оволодівати новими знаннями. Актуальність проблеми дослідження визначається у теоретичному і практичному плані. Теоретична проблема виявляється у тому, що у сучасній педагогіці і психології існують різні підходи до трактування проблеми розвитку пам’яті, формування міцності знань і, відповідно, неузгодженість стосовно шляхів формування міцних знань учнів. Практична значущість проблеми виявляється у тому, що сучасна школа, використовуючи традиційні способи і прийоми засвоєння учнями знань, все ж не забезпечує міцного оволодіння ними. Тому необхідним є обґрунтування і впровадження у практику нових педагогічних технологій, здатних забезпечити міцні й ґрунтовні знання учнів. Принцип міцності і дієвості результатів навчання має для початкової ланки виняткове значення, адже вона - фундамент освіти людини. Без міцно сформованих умінь і навичок з читання й письма, достатнього розвитку усного та писемного мовлення, без навичок швидких обчислень подальше навчання якщо й можливе, то пов'язане з великими труднощами і для самих учнів, і для вчителів. У вимогах до кінцевих результатів засвоєння знань з кожного предмета вчитель повинен виділяти рівні: ознайомлення, запам'ятовування-відтворення, самостійного застосування. Те, що учень має засвоїти міцно, вимагає самостійного застосування знань або умінь. Диференційований підхід до рівнів засвоєння учнями навчального матеріалу створює умови міцного оволодіння саме головними знаннями, запобігає перевантаженню дитячої пам'яті механічним заучуванням другорядного матеріалу.

Основним шляхом досягнення міцності і дієвості знань є врахування і практична реалізація особливостей мнемічної діяльності молодших школярів у навчально-виховному процесі. Наявність суперечності між недосконалою методикою формування процесів запам’ятовування, міцності знань загалом і необхідності її удосконалення визначає актуальність досліджуваної проблеми. Тому темою дослідження є педагогічні основи розвитку процесів запам’ятовування у молодших школярів. Об’єктом дослідження є процес запам’ятовування як чинник міцності знань, а предметом дослідження - способи розвитку процесів запам’ятовування в учнів молодшого шкільного віку. Мета дослідження - теоретично обґрунтувати і експериментально перевірити методику розвитку процесів запам’ятовування у молодших школярів. Гіпотеза дослідження: якщо в процесі навчання використовувати різні шляхи та засоби розвитку процесів запам’ятовування, то якість навчання значно підвищиться. У відповідності до поставленої мети та гіпотези визначені завдання дослідження: Розкрити сутність пам’яті як психічного явища та процесу запам’ятовування як психолого-педагогічного поняття. Вивчити питання розвитку процесів запам’ятовування у масовому педагогічному досвіді. Виділити і обґрунтувати способи розвитку процесів запам’ятовування у початкових класах. Визначити вплив експериментальної методику на результативність навчального процесу. Методологічною основою дослідження є: положення теорії пізнання про активну роль особистості у засвоєнні знань, Державна національна програма “Освіта&quo ;, Національна доктрина розвитку освіти, Державний стандарт початкової загальної освіти, наукові праці з педагогіки та психології, положення та висновки, що стосуються загальної педагогіки (М.О. Данилова, М.І. Скаткіна, Ю.К. Бабанського, І.Я. Лернера, М.Д. Ярмаченка, О.Я. Савченко). Для розв’язання поставлених завдань і перевірки гіпотези використано адекватні авторському задуму методи дослідження. Теоретичні методи дослідження: аналіз, порівняння, синтез, систематизація, класифікація та узагальнення теоретичних даних, представлених у педагогічній, психологічній та методичній літературі, вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду. Емпіричні методи дослідження: анкетування вчителів початкових класів, педагогічні спостереження, педагогічний експеримент, якісний і кількісний аналіз результатів експерименту. Практична значущість дослідження полягає у розкритті системи роботи вчителя щодо реалізації принципу міцності навчання. Дипломна робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків. Обсяг роботи - 95 сторінок. Розділ 1. Теоретичні основи дослідження 1.1 Сутність та зміст процесів запам’ятовуванняНавчальний процес має свої закони і закономірності, які визначають порядок досягнення цілей і завдань навчання, сприяють ефективному управлінню навчальною діяльністю, надають можливість передбачити результати навчально-виховної роботи, науково обґрунтувати та оптимізувати зміст, методи й форми навчання учнів на сучасному етапі формування національної системи освіти.

Нагромадження індивідуального чуттєвого й раціонального досвіду, опора на інформаційний досвід суспільства є важливою умовою прогресивного розвитку психіки людини, поступового збагачення її діяльності. Опора на досвід дає змогу вирішувати дедалі складніші завдання, краще орієнтуватися в нових умовах, діяти більш передбачливо й упевнено. Щоб успішно оперувати поняттями й уявленнями на рівні мислення, необхідно зберігати їх в упорядкованому й мобільному стані, бо нові зрушення в розвитку психіки завжди ґрунтуються на результатах попереднього розвитку. Діяльність людини великою мірою залежить від багатства її пам'яті. Усе, що людина безпосередньо відображає за допомогою процесів відчуття і сприймання, фіксується, упорядковується, зберігається в її мозку, утворюючи індивідуальний досвід, і за потреби використовується в подальшій діяльності. Досвід є раціональним елементом пізнання, який забезпечує цілісне сприймання об'єктів дійсності (аперцепція) та надає процесові відображення динамічної характеристики. Без збереження слідів попередніх вражень кожне відчуття і сприймання переживалося б як таке, що виникло вперше. Пам'ять забезпечує цілісність і розвиток особистості людини, посідає важливе місце в системі пізнавальної діяльності. Це одна з форм психічного відображення, у пам'яті індивід може закріплювати, зберігати і відтворювати свій життєвий досвід. Завдяки пам'яті людина може утримувати безліч змістових зв'язків між явищами світу; за її відсутності створюються &quo ;болісні розриви&quo ; в усьому духовному житті людини, що може призвести до хворобливих явищ. Пам'ять - характеристика пізнавальної функції психіки, складова пізнавальної діяльності індивіда, причому не чуттєвої, а й раціональної. Вона виконує функцію накопичення, збереження і використання наслідків дії відчуттів, сприймання, мислення, уяви. Отже, пам'ять забезпечує цілісність і розвиток особистості людини, посідає важливе місце в системі пізнавальної діяльності. Пам'ять являє собою ряд складних психічних процесів, активне оволодіння якими надає людині здатності засвоювати й використовувати потрібну інформацію. Пам'ять включає такі процеси: запам'ятовування, зберігання, забування та відтворення. Запам'ятовування пов'язане із засвоєнням і накопиченням індивідуального досвіду. Його використання вимагає відтворення запам'ятованого. Регулярне використання досвіду в діяльності суб'єкта сприяє його збереженню, а невикористання - забуванню. Матеріальною основою процесів пам'яті є здатність мозку утворювати тимчасові нервові зв'язки, закріплювати й відновлювати сліди минулих вражень. Ці сліди створюють можливість актуалізації ситуації й відповідного збудження, коли подразника, який його викликав свого часу безпосередньо, немає. Запам'ятовування і зберігання ґрунтуються на утворенні та закріпленні тимчасових нервових зв'язків, забування - на їхньому гальмуванні, відтворення - на їхньому відновленні. Пам'ять включається в різні види людської діяльності, в них формується і виявляється, ними й зумовлюються її особливості та форми вияву. Ці особливості закріплюються, передаються генетично, розвиваючись у діяльності людини, являють певні властивості особистості й складають окремі види пам'яті.

На словах трактуться важку промисловсть як «основу розвитку всх галузей соцяльно економки, змцнення обороноздатности батьквщини, полпшення добробуту народу». Та на дл для большевикв виршальним е значення важко промисловости у пднесенн млтарного потенцялу, а про полпшення добробуту народу говориться тльки для пропаAанди й декорац. За даними Хрущова промислове виробництво СССР збльшилось на 26 рокв, вд 1929 до 1955 р., з 100 на 2049 вдсоткв, тобто понад 20-кратно. Натомсть вн навть не пробував зставляти циферних даних щодо зросту забезпечення населення хоч би найважлившими продуктами споживання за той самий перод. Бо ж вдомо, що пд багатьома оглядами недостатки  злидн населення СССР стали б ще бльш, нж до 1929 р. Якщо б большевики розбудовували важку промисловсть для створення основи розвитку всх галузей економки, тод вони дбали б про пднесення цих нших галузей до рвня досягненого вже важкою промисловстю, принаймн етапами  якоюсь мрою. Тим часом правилом хнього господарського плянування стало послдовне форсування важко промисловости в пар з таким же послдовним упослдженням виробництва продуктв широкого споживання

1. Педагогічні основи правового виховання дітей молодшого шкільного віку

2. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

3. Евристична бесіда як метод розвитку пізнавальної активності молодших школярів

4. Біологічні основи методу розвитку рухових якостей

5. Гармонізація фізичного і розумового розвитку молодших школярів в процесі фізичного виховання

6. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу
7. Система забезпечення психолого-педагогічного супроводу розвитку мовленнєвих здібностей дошкільників у процесі їх мовленнєво-творчої діяльності
8. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району

9. Біохімічні основи стомлення

10. Фізіологічні основи живлення рослин и застосування добрив

11. Технологічні основи глобалізації

12. Методологічні основи міжнародного маркетингу

13. Фізіологічні основи статевих сексуальних стосунків. Перші ознаки вагітності

14. Аналіз диференційованого підходу у навчанні математики молодших школярів у педагогічному досвіді

15. Види вправ з розвитку мовлення молодших школярів на уроках читання

16. Комплексне використання засобів наочності в процесі формування природничих знань молодших школярів

Кувшин "Ирис", 1000 мл.
Кувшин. Диаметр: 14 см. Высота: 18 см. Объем: 1000 мл. Материал: керамика.
330 руб
Раздел: Кувшины, графины
Скалка силиконовая большая.
Силиконовая скалка - полезный аксессуар для каждой хозяйки. Изделие предназначено для раскатывания любого теста. Эргономичные ручки скалки
391 руб
Раздел: Скалки
Чайник заварочный "Лавандовый букет", 950 мл.
Заварочный чайник поможет вам в приготовлении вкусного и ароматного чая, а также станет украшением вашей кухни. Материал: доломит. Объем: 950 мл.
427 руб
Раздел: Чайники заварочные

17. Методика формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання натюрморту

18. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи

19. Педагогічні ідеї А.С. Барсукова

20. Педагогічні ідеї Марії Монтессорі в сучасних дощкільних закладах

21. Педагогічні погляди Арістотеля

22. Педагогічні умови соціалізації студентів засобами культури мовлення
23. Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів до музично-естетичної діяльності
24. Психолого-педагогічні аспекти комп’ютерного моделювання при вивченні розділу "Геометричної оптики"

25. Психолого–педагогічні проблеми спілкування викладача та студента

26. Розвиток пізнавального інтересу молодших школярів у процесі вивчення курсу "Я і Україна" в 3-4 класах

27. Система інтегрованих уроків, як засіб розумового розвитку молодших школярів

28. Формування мовленнєвої комунікації молодших школярів на уроках розвитку зв’язного мовлення

29. Формування у молодших школярів самостійності в процесі роботи з дитячою книжкою

30. Шляхи розвитку у молодших школярів бережливого ставлення до природи

31. Діагностика і формування пізнавальних здібностей молодших школярів у процесі навчання

32. Виховання в сім’ї як першооснова інтелектуального розвитку особистості молодшого школяра

Набор инструментов.
Помогаю папе - отличный игровой набор для юных мастеров. Научит начальным профессиональным навыкам. Поможет ребенку почувствовать себя
589 руб
Раздел: Инструменты и мастерские
Рюкзачок малый "Вспыш".
Легкий и компактный дошкольный рюкзачок - это красивый и удобный аксессуар для вашего ребенка. В его внутреннем отделении на молнии легко
436 руб
Раздел: Детские
Сменный фильтр "Барьер-6", 3 штуки.
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает жесткость
741 руб
Раздел: Фильтры для воды

33. Освіта – основа розвитку особистості

34. Адаптація молодших школярів до навчально-виховного процесу

35. Особливості психіки людини. Педагогічні конфлікти

36. Психофізіологічні основи емоцій

37. Фізико-технологічні основи металізації інтегральних схем

38. Соціально-економічні фактори розвитку туризму в Білорусії
39. Філософські і методологічні основи учення Лейбніца
40. Основи розвитку регіону. Видатки місцевих органів влади

41. Товарне виробництво: загальні економічні основи, мета та еволюція

42. Бесіда, як форма організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами

43. Вивчення теми "Прикметник" як засіб формування пізнавальної активності молодших школярів

44. Виконання тематичної композиції молодшими школярами

45. Використання засобів логіко-емоційної виразності у читанні молодших школярів

46. Гра як метод виховання молодших школярів

47. Музично-ритмічне виховання молодших школярів

48. Особливості методики корекції порушення постави молодших школярів засобами фізичних вправ

Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
526 руб
Раздел: Наборы для кормления
Аптечка "Скорая помощь" большая.
Аптечка необходима в каждом доме. Высота аптечки позволяет хранить не только таблетки, но и пузырьки с жидкостью в вертикальном положении.
310 руб
Раздел: Прочее
Сетка москитная, 1х30 метров, в рулоне, белая.
Полиэстеровая мелкоячеистая сетка в рулоне. Предназначена для защиты помещения от насекомых. Свободно пропускает воздух, обеспечивая
1131 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

49. Патріотичне виховання молодших школярів на уроках трудового навчання

50. Профілактика порушення зору молодших школярів засобами фізичного виховання

51. Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів при вивченні теми "Прислівник"

52. Розвиток мовленнєвої діяльності молодших школярів на уроках читання

53. Розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів у роботі над фразеологізмами

54. Розвиток у молодших школярів уявлень про народне мистецтво (на прикладі творчості Катерини Білокур)
55. Розвиток уяви та літературних здібностей молодших школярів
56. Самостійна робота як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів

57. Статеве виховання молодших школярів

58. Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів

59. Фізичне виховання молодших школярів у напрямку родина-школа

60. Формування в молодших школярів знань про людину на уроках природознавства

61. Формування геометричних понять у молодших школярів

62. Формування графічних умінь молодших школярів на уроках трудового навчання

63. Формування екологічної культури молодших школярів у сучасній початковій школі

64. Формування комунікативних умінь і навичок у молодших школярів

Шинковка "ШК-4".
Доска-шинковка для капусты деревянная, 3 ножа. Длина 50 см. Ширина 21,5 см.
442 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки
Дождевик Bambola для колясок, универсальный.
Элегантный, экологичный дождевик и на классическую коляску-люльку и на прогулочную коляску, подходит и для колясок с ручкой сзади
550 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Кружка "Котик черный".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки

65. Формування мовленнєвих навичок у молодших школярів

66. Формування навички швидкого читання у молодших школярів

67. Формування правильної дикції у молодших школярів

68. Формування соціокультурного досвіду молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

69. Формування у молодших школярів естетичних почуттів на уроках класного читання

70. Формування у молодших школярів мотивації до навчання
71. Формування у молодших школярів організаційних умінь і навичок
72. Формування читацьких інтересів молодшого школяра на основі використання ілюстрованого матеріалу

73. Шляхи формування потреби у молодших школярів до регулярних занять фізичними вправами

74. Засоби стимулювання навчальної активності молодших школярів

75. Зміст правового виховання молодших школярів

76. Виховання молодших школярів на засадах християнської моралі

77. Вікові особливості молодших школярів та їх врахування у забезпеченні пізнавальної активності

78. Мотивація в структурі учбової діяльності молодших школярів

79. Особливості спілкування молодших школярів у шкільному колективі

80. Психодіагностика та корекція агресивної поведінки молодших школярів

24 восковых мелка для малышей, в бочонке.
Оптимальным выбором карандашей для самых маленьких станет набор из 24 восковых мелков, предназначенных специально для малышей от 1 года.
484 руб
Раздел: Восковые
Фоторамка "Poster blue" (40х60 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 40х60 см. Материал: пластик.
681 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
Шарики пластиковые, цветные, 80 штук, диаметр 85 мм.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
529 руб
Раздел: Шары для бассейна

81. Розвивальні ігри молодших школярів

82. Розвиток пам’яті молодшого школяра

83. Розвиток процесів памiяті в молодшому шкільному віці

84. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

85. Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин

86. Гідрологічні процеси
87. Інформаційне відображення лікувально-діагностичного процесу в ендокринологічній клініці
88. Глобалізація і процеси соціального розвитку

89. Інтеграційні процеси країн Західної Європи: стан розвитку і проблеми

90. Економічні та правові основи управління організацією

91. Історія становлення та розвитку педагогічних технологій

92. Організація навчально-виховного процесу та педагогічна думка у другій половині XVII—XVIII століття

93. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

94. Теоретичні основи формування і розвитку загальнотрудових умінь і навичок в учнів 8-11 класів при вивченні профілю "Деревооброрбка"

95. Дидактичні основи процесу навчання

96. Термодинамічні розрахунки ймовірності протікання твердофазних реакцій у процесах спікання металургійної сировини

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Удар!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда
Шампунь-гель детский "Weleda" для волос и тела (с календулой), 200 мл.
Бережно очищает и ухаживает за чувствительной кожей и волосами малышей, деликатно удаляет молочные корочки. Не вызывает раздражения
754 руб
Раздел: Гели, мыло
Развивающая настольная игра "Игротека 5+" (настольные игры "Турбосчет", "Зверобуквы",.
Это идеальная подборка для малышей-дошкольников. На скорость и на подумать. Благодаря увлекательным играм ребенок освоит: порядковый счет,
2048 руб
Раздел: Математика, цифры, счет

97. Традиційні та прогресивні технологічні процеси

98. Особливості діагностики і корекції затримки психічного розвитку в молодшому шкільному віці

99. Програма діагностики пізнавальних психічних процесів дітей молодшого шкільного віку


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.