Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Економічна теорія

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Економіка 40. Валютний курс у сучасних умовах встановлюється на основі: - співвідношення купівельної спроможності нац. валют 7. Економічна політика – це: - цілеспрямована система погоджених і пов’язаних між собою найближчих і довгострокових заходів держави щодо розвитку економіки країни 13. Економічна система вирішує 3 основні питання. Яке зайве? - хто повинен виробляти? 3. Економічні закони відображають: - істотні, стійкі, такі що повторюються, внутрішні причинно-наслідкові зв’язки і залежності реальних економічних явищ і процесів 5. Економічні закони відрізняються від законів природи внаслідок того, що вони: - діють лише у людському суспільстві 4. Економічні закони мають об’єктивний характер тому, що: - не залежить від волі та свідомості людей 2. Економічні категорії це: - логічні поняття, які в узагальненому вигляді відображають сутність окремих економічних явищ 49. За якою ознакою поділяють капітал на основний і оборотний? - швидкість руху різних матеріалізованих частин капіталу та способи переносу їх вартості на створювальний продукт 22. Здібності до підприємництва – це: - здатність раціонально об’єднувати всі фактори виробництва в єдиний процес виробництва 23. Змінні витрати виробництва – це фактори: - що можуть бути змінені при обсягу випуску продукції 39. Конвертованість валюти – це: - спроможність вільного обміну нац. валюти на інші іноземні валюти 46. Метою функціонування капіталу є: - отримання прибутку 61. Недосконала конкуренція – це: - будь-яке монопольне втручання у процес ціноутворення 48. Оборот капіталу – це: - повернення вартості авансового капіталу до його власника у грошовій формі 24. Постійними витратами виробництва наз. фактори: - з постійною ціною 86. «Споживчий кошик» - це: - вартість набору товарів і послуг, що є життєво необхідними 87. Система соц гарантій – це: - нормативні зобов’язання держави перед певними категоріями населення щодо забезпечення їх доходів, отримання певних благ, послуг, робочих місць 18. У чому полягає соц.-ек. зміст перехідної економіки? - перехід від одержавленої адміністративно-командної до соціально-орієнтованої ринкової економіки 36. Хто з перелічених осіб зазнає найбільших втрат від інфляції? - люди з фіксованими доходами 63. Цінова дискримінація – це: - продаж за різними цінами однієї й тієї ж продукції різним покупцям 30. Чим економічне благо принципово відрізняється від неекономічного? - воно є продуктом праці і здатне задовольнити потреби людини 34. Що безпосередньо не впливає на кількість грошей в обігу? - золотовалютний запас нац. банку 81. Що більш повно характеризує циклічність коливання в економіці? - чередування у відтворювальному процесі циклів економічного розвитку, які містять фази кризового спаду, депресії, пожвавлення і піднесення 56. Що більш повно характеризує цінні папери? Грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики і передбачають виплату дивідентив, відсотків 53. Що більш точно розкриває природу торговельного капіталу? - капітал, що обслуговує посередницьку реалізацію товарів 11. Що є визначальною узагальненою ознакою економічних інтересів? - економічні інтереси – це зовнішня активізована свідомістю оболонка економічних потреб 91.

Що є вирішальним фактором інтернаціоналізації господарського життя? - поглиблення суспільного поділу праці з виходом його за межі окремих країн. 38. Що є найважливішою умовою стабільності національної грошової одиниці? - стабільний стан нац. економіки 92. Що є об’єктивною основою становлення і розвитку світового господарства? - міжнародний поділ праці 32. Що є об’єктивною причиною виникнення грошей? - історичний розвиток товарного виробництва і обміну 75. Що є однією економічних функцій держави? - антимонопольне регулювання 15. Що є причиною різноманітності форм власності? - поділ суспільної праці, різний рівень усуспільнення та технологічної бази виробництва 84. Що є реальною зар.платою? - кількість товарів та послуг, які можна придбати за номінальну зар. плату 35. Що є узагальненою причиною інфляції? - порушення відтворювальних пропорцій в економіці і законів грошового обігу 10. Що є умовою виникнення і відтворення потреб? - взаємодіюче функціонування процесів виробництва і споживання 37. Що має найменьшу цінність при високих темпах інфляції? - грошовий запас 14. Що найбільш повно визначає власність як економічну категорію? - відносини між людьми щодо привласнення засобів та результатів виробництва 41. Що найбільш повно визначає сутність ринкового господарства? - сфера товарного та грошового обігу 47. Що найбільш повно характеризує витрати виробництва? - вартість усіх витрачених ресурсів на виробництво відповідних товарів 21. Що найбільш повно характеризує суспільний характер виробництва? - суспільна діяльність, спрямована на задоволення духовних потреб людини 59. Що найбільш повно характеризує сутність економічної монополії? - угода чи змова підприємств, що зосереджують у своїх руках основну частину виробництва і збуту певної продукції 45. Що найбільш повно характеризують сутність товарної пропозиції? - кількість товару, яку продавець готовий продати за визначеною ціною 9. Що найбільш точно характеризує сутність економічних потреб? - об’єктивна потреба у товарах і послугах, що забазпечують життєдіяльнясть людини 51. Що належить до оборотного капіталу? - вартість предметів праці та витрати на наймання робітників 50. Що належить до основного капіталу? - вартість виробничих споруд та засобів праці 42. Що не є елементом механізму ринку? - суспільний поділ праці 72. Що не є роздержавленням? - ліквідація держ. підприємств-банкрутів 16. Що не може бути змінено при оренді підприємства? - власник 31. Що не можна безпосередньо віднести до функцій закону вартості? - регулювання попиту та пропозиції 25. Що не можна віднести до показників економічної ефективності суспільного виробництва - абсолютний приріст суспільного продукту 26. Що не можна віднести до показниківсоціальної ефективності суспільного виробництва? - рівень продуктивності праці у сфері матеріального виробництва 20. Що не належить до закономірності перехідної економіки? - функціонування в країні промислового, с/г виробництва та ін. галузей економіки 8. Що не належить до методів наукового пізнання економічних процесів? - метод фізико-природних спостережень 19.

Що не належить до основних ознак соц.-орієнтованої ринкової економіки? - забюрократизована, громіздка і консервативна система держ. управління економікою 71. Що не притамане процесу переходу України до ринкової економіки? -монопольне панування будь-якої однієї форми власності 73. Що слід вважати цілісною системою держ.економіки? - сукупність заходів законодавчого, економічного, контролюючого характеру стосовно виробничо-господарської діяльності 12. Що таке економічна система суспільства? - сукупність взаємопов’язаних економічних елементів, які утворюють певну цілісність – економічну структуру суспільства 52. Що характеризує моральне зношування основного капіталу? - старіння якісно-функціональних параметрів та втрата частини вартості засобів праці внаслідок НТП 83. Що характеризує номінальну зар.плату? - зар. плата у поточному грошовому вираженні 44. Що характеризує ринковий попит? - кільуість товару, яку споживачі спроможні придбати за визначеною ціною 29. Що, насамперед, зумовило набуття товарним виробництвом всезагального характеру? - набуття робочою силою форми товару 55. Яка з характеристик кредиту є найбільш узагальненою? - гроші, що надаються у позику під певний відсоток 70. Яка основна причина обумовила необхідність переходу України до ринкової економіки? - вичерпання екстенсивних факторів розвитку адміністративно-командної системи 89. Яке безробіття існує завжди? - фрикційне,структурне 27. Яке визначення найбільш точно віддзеркалює суть товарного виробництва? -виробництво продуктів для обміну шляхом купівлі-продажу 1. Яке визначення найбільш точно передає суть предмета економічної теорії? - наука про економічні відносини людей з приводу раціонального використання обмежених ресурсів для найбільш повного задоволення своїх потреб 17. Яке визначення найповніше характеризує поняття «змішана економіка»? - економічна система, що базується на різних формах власності та ринковому і державному регулюванні економіки 33. Яке з визначень найточніше характеризує генетичну сутність грошей? - це особливий товар, який виконує роль загального еквівалента і засобу обміну 78. Яке з соц.-ек.явищ характерне для процесу відтворення продуктивних сил? - підвищення загальнокультурного та професійного рівня працівників 95. Який з мотивів міграції робочої сили є економічним? - працевлаштування на більш вигідних умовах 28. Які умови необхідні для виникнення і функціонування товарного виробництва? - виникнення та поглиблення суспільного поділу праці та економічна виокремленість виробників 82. Які циклічні коливання ретельно досліджуються ек.теорією? - цикли, об’єктивно властиві природі економічних явищ 6. Яку з названих функцій не можна безпосередньо вважати функцією економічної теорії? - політичну 43. Яку з функцій ринку слід вважати комплексною, агрегованою? - забезпечення гармоній взаємодії виробництва і споживання та безперервності суспільного відтворення

Адже будь-який старий шматок чи латка теж могли б згодитися» (там же: 56). Таких, тльки ще радикальнших, поглядв дотримуться @елнер у свой останнй прац, де стверджу, нби нац було створено у XVIII ст., а все, що було до того, позбавлено сенсу. На його думку, нац, як  Адам, не могли мати попередникв (Gellner, 1996). Усе це зумовило дальший варант @елнерово теор (1983), з набагато матералстичншим  детермнстичншим свтоглядом. Тут нац та нацоналзм розглянуто як невдмн й функцональн складники ндустрально сучасност, що, свою чергою, стала цлком нацоналстичною. Адже конкретна соцально-економчна система потребу винятково культури та деолог,  навпаки (див. також Gellner, 1997)[55]. Такого ж погляду дотримуться  Том Нейрн у свой прац «Дезнтеграця Велико Британ» («The Break-up of Britain», 1977). Вн вважа, що саме нервномрнсть розвитку стала рушм нацоналзму. Тльки на його думку, це був нервномрний розвиток капталзму, а не ндустралзму. Окрм того, капталзм дстався перифер не сам, а з «путами» мпералзму

1. Економічна теорія предмет і методи вивчення

2. Економічна теорія (основні поняття та терміни)

3. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

4. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

5. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

6. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання
7. "Домоводство" В.Н.Каразіна - українська паралель європейських економічних теорій
8. Валютні ризики: економічна природа та управління

9. Економічна ефективність виробництва великої рогатої худоби у ТОВ "Аграрій СВПП" с. Краснопілка, Уманського району, Черкаської області

10. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

11. Економічна ефективність виробництва соняшника

12. Економічна ефективність рослинництва

13. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

14. Виробництво зерна, його економічна ефективність

15. Економічна сутність виробничих запасів

16. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

Карандаши цветные BIC "Kids ECOlutions Evolution", пластиковые, 24 цвета.
Цветные заточенные карандаши «Evolution Kids», специально для маленьких детей. Грифели не ломаются при падении. Удобное, легкое
503 руб
Раздел: 13-24 цвета
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое
Шары Ньютона "Эврика", большие.
Движение – это жизнь! Небольшая настольная кинетическая скульптура в собранном виде демонстрирует закон сохранения энергии, открытый
390 руб
Раздел: Антистрессы

17. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

18. Економічна інформатика

19. Нова економічна політика: суть, значення, уроки

20. Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

21. Економічна та торгово-політична роль митного збору

22. Економічна характеристика країн Третього світу. Нові тенденції розвитку
23. Коммунітарна регіональна економічна політика в Європейському Союзі
24. Світова економічна інтеграція

25. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

26. Економічна сутність та форми оплати праці

27. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

28. Квантово-механічна теорія будови речовини

29. Економічна оцінка пасиву балансу підприємства

30. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

31. Організаційно-економічна характеристика Відділення Державного казначейства у Троїцькому районі Луганської області

32. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

Сетка москитная белая.
Сетка москитная препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Ручка-стилус шариковая сувенирная "Никита".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор В" (15 схем).
Вам будет предложено собрать свой первый светодиодный фонарик, собрать звуковые схемы, познакомится с работой транзистора — всего 15
892 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

33. Економічна безпека підприємства

34. Економічна безпека України

35. Економічна діагностика

36. Економічна думка Давньої Греції

37. Економічна ефективність використання оборотних активів промислових підприємств Липовецького району: стан, шляхи покращення

38. Економічна ефективність капіталовкладень
39. Економічна ефективність ринкових структур
40. Економічна історія

41. Економічна криза в Україні 1990-1999 рр.: причини, наслідки та шляхи подолання

42. Економічна криза, держава, суспільство: проблеми та шляхи їх подолання

43. Економічна оцінка екологічних збитків

44. Економічна рівновага і циклічність

45. Економічна система. Способи і типи суспільного виробництва

46. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі

47. Економічна характеристика суднобудування в Україні

48. Міжнародна економічна інтеграція

Кулинарный набор "Mayer & Boch", 17 предметов.
Кондитерский мешок с 16-ю насадками идеально подходит для хозяек, увлекающихся кулинарным искусством. С помощью насадок, имеющих различное
377 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Экспресс-скульптор "Эврика", большой.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
943 руб
Раздел: Антистрессы
Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики

49. Основи економічної теорії

50. Політична економія - теорія та практика

51. Семінарське заняття з економічної теорії

52. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

53. Стандартизація, уніфікація та сертифікація продукції та їх економічна ефективність

54. Предмет, функції і методи економічної теорії
55. Економічна модель оптимізації закупівель та поставок кондитерських виробів на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю "Гермес-Груп"
56. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

57. Економіко-географічна характеристика Азербайджана

58. Економіко-географічна характеристика Чілі

59. Теорії економічної інтеграції на прикладі країн СНГ

60. Порівняння поглядів та концепцій Г. Кана та А. Вінера на теорію зростання добробуту в економіці суспільства майбутнього

61. Модель IS-LM як теорія сукупного попиту у закритій економіці

62. Теорії суспільного вибору та неокласичний напрям в економіці

63. Теорія економічного аналізу

64. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки

Мельница "Молинеро" для специй, четырёхуровневая.
Мельница «Молинеро» полностью механическая, не требует подзарядки от электросети или от батареек. Вы можете не только перемалывать, но и
620 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Пустышки силиконовые Avent "Ночная", розовый (6-18 месяцев), 2 штуки.
Симметричные мягкие ортодонтические соски пустышек Avent от Philips учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен
660 руб
Раздел: 6-18 месяцев
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики

65. Теории и гипотезы о Луне

66. Происхождение человека. Эволюция человека. Теории и гипотезы

67. Теории зарождения жизни на Земле

68. Теория Дарвина

69. Антропогенез: эволюционная теория происхождения человека

70. Бюджетный дефицит и государственный долг: теория проблемы и ее проявление в российской экономике
71. Шпаргалки для госэкзамена по теории государства и права
72. Теория социальной пассионарности Л. Н. Гумилева

73. Противоречивость "норманнской теории" происхождения государства у славян

74. Норманнская теория происхождения русской государственности ее апологеты и критики

75. Шпаргалка по теории и истории кооперативного движения

76. Лекции (часть) по теории государства и права

77. Теория разделения властей

78. Договорная теория возникновения государства и права

79. Теория государства и права

80. Теория государства и права

Масло Mommy care для отпугивания комаров, 50 мл, арт. MC_1696.
Масло для отпугивания комаров смесь натуральных и органических масел Москитуш обладает нежным ароматом, способным притуплять обоняние
890 руб
Раздел: Крем
Поильник–непроливайка Lubby "Русские мотивы" с трубочкой, 240 мл.
Мягкая силиконовая трубочка поильника нежно соприкасается с ртом Малыша. Оптимальная длина трубочки позволяет выпить все содержимое
387 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Бутылочка для кормления "Avent Classic+", 260 мл (розовая, рисунок: бабочка), от 1 месяца.
Ограниченная серия - бутылочка для кормления розовая c рисунком (бабочка), серия Classic+. Зарекомендовавшая себя серия Classic была
403 руб
Раздел: Бутылочки

81. Теория государства и права (Шпаргалка)

82. Теория Государства и Права как юридическая наука

83. Теория юридических фактов

84. Шпаргалка по теории государства и права

85. Теория государства и права. Правовой статус личности

86. Ответы к экзаменационным билетам по Теории государства и права
87. Происхождение права, теории происхождения права, понятие признаки, виды, функции, принципы
88. Теория государства и права (в таблицах)

89. Теория государства и права

90. Теория государства иправа. Проблемно-тематический курс

91. Теория книговедения в работах М.Щелкунова

92. Культурология и теория цивилизаций

93. Теория языкознания

94. "Теория" и поведение Раскольникова в романе Ф.Достоевского "Преступление и наказание"

95. Теория лингвистической относительности Сепира - Уорфа

96. Теория Якобинской диктатуры

Сумка - термоконтейнер Lubby для бутылочки (твердая), 22,5 см.
Сумка-термоконтейнер идеально подходит для прогулок и поездок. Сумка способна поддерживать температуру питания в бутылочке в течение
342 руб
Раздел: Подогреватели, термоконтейнеры
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Набор для творчества "Топиарий. Нежность".
Набор для творчества поможет вам освоить новый вид прикладного творчества - создания топиария. Топиарий - это декоративное деревце,
359 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла

97. Теория и практика производства накопителей на гибких магнитных дисках

98. Теория фреймов

99. Теория автоматического управления

100. Теория Операционных Систем


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.