Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Сельское хозяйство Сельское хозяйство

Показники надійності сільськогосподарської техніки

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Реферат на тему: Показники надійності сільськогосподарської техніки Зміст Показники надійності об’єктів Ресурс γ – процентний ресурс Закони розподілення ресурсу Нормальний закон розподілення ресурсу Розподілення ресурсу за законом Вейбулла Визначення закону розподілення ресурсу Визначення ресурсу лемеша (приклад) Напрацювання на відмову Визначення середньої кількості відмов певної складності (приклад) Ймовірність безвідмовної роботи Ймовірність безвідмовної роботи машинно-тракторних агрегатів Інтенсивність і параметр потоку відмов Властивості ремонтопридатності 3 Показники збереженості Література Показники надійності об’єктів Для промислових виробів, до яких відносяться машини і механізми сільськогосподарського виробництва, номенклатура і характеристика основних показників надійності встановлена ДСТУ 13377 – 75. 1.1 РесурсУ відповідності з цим ДСТУ довговічність машин оцінюється ресурсом – напрацюванням об’єкту від початку експлуатації до граничного стану. Враховуючи, що машини однієї марки завжди в якійсь мірі відрізняються за своїми вихідними характеристикам і умови використання машин різноманітні, ресурс якої-небудь машини не можна приймати за постійну величину. Напрацювання конкретної машини до її граничного стану (до виникнення необхідності в капітальному ремонті чи до списання) передбачити неможливо. Необхідність капітального ремонту машини або будь-яку її відмову в роботі внаслідок дії великої кількості факторів, які безперервно змінюються при експлуатації машини, можна розглянути як події випадкові. Закономірності випадкових явищ описуються у спеціальному розділі математики – теорії ймовірностей. З врахуванням випадковості появи відмов при експлуатації машин вивчення ряду питань в теорії надійності будується на основі положень теорії ймовірності. Основною характеристикою випадкової події в теорії ймовірності є її ймовірність. При цьому прийнято рахувати, що ймовірність достовірної події (такої події, яка обов’язково відбудеться) дорівнює одиниці. Ймовірність неможливої події дорівнює нулю. Таким чином, ймовірність будь-якої випадкової події є додатнє число, яке лежить між одиницею і нулем. Оскільки для встановлення ймовірності випадкової події необхідно зробити нескінченно велику кількість дослідів, то практично ймовірність оцінюється за так званою статичною ймовірністю випадкової події. Якщо в дослідах подія, яка нас цікавить виникла m раз, то статична ймовірність цієї події дорівнює відношенню m до . Вона тим ближче до достовірної величини, чим більше зроблено дослідів. Приклад. Для оцінки ймовірності появи відмови машини при її роботі на протязі зміни взяли під нагляд 30 таких машин і проводили спостереження на протязі однієї зміни. Якщо при цьому шість машин вийшли з ладу, то шукану ймовірність отримаємо рівною 0,20 (6:30). Ймовірність протилежного випадку події (ймовірність того, що машина даної марки проробить зміну безвідмовно), виходячи з теорії ймовірності, в даному випадку буде дорівнювати 1 – 0,20=0,80. Крім поняття про випадкову подію, в теорії ймовірності встановлено поняття про випадкову величину.

Випадковою величиною називається величина, яка в результаті досліду може прийняти те чи інше значення, раніш невідоме. Прикладом випадкової величини може бути ресурс об’єкта. Важливою характеристикою випадкової величини є закон її розподілення, тобто відношення, яке встановлює зв’язок між можливими значенням випадкової величини і відповідними їм ймовірностями. З теорії ймовірності відомо, що сума ймовірностей усіх можливих значень випадкової величини дорівнює одиниці. Як ця сумарна ймовірність розподілена між окремими значеннями випадкової величини показує закон її розподілення. Відповідно, для того, щоб охарактеризувати ресурс якого-небудь об’єкту, необхідно мати дані про закон його розподілення. Закон розподілення може бути заданий у вигляді таблиць, у вигляді графіка, або у виді аналітичного виразу. Закон розподілення ресурсу об’єктів, як правило, визначають на основі проведення спеціальних ресурсних випробувань. При цьому беруть для спостереження необхідну кількість об’єктів і статистичною обробкою даних матеріалів випробувань знаходять ймовірність того, що при досягненні об’єктом напрацювання Т, він потребує капітального ремонту чи списання. В процесі випробувань контролюється технічний стан кожного об’єкта. Якщо граничний стан об’єкта настає, наприклад, при величині зносу базового елемента, яка дорівнює граничному значенню, то за результатами спостережень можна побудувати графік, що відображає процес спрацювання кожного об’єкта в процесі його експлуатації (рис. 1, а). Для кожного об’єкта залежність зносу його елементів від експлуатаційного напрацювання Т представляє собою випадкову функцію. Отримати відомості про ресурс конкретного об’єкта до проведення його випробувань практично неможливо. Результати завершених експлуатаційних випробувань партії однотипних об’єктів дозволяють знайти закон розподілення ресурсу об’єкта і побудувати графік, який показує ймовірність того, що на протязі заданого напрацювання Т виникає потреба в капітальному ремонті об’єкта (рис. 1, б). З цього графіка видно, яка частина усіх випробуваних об’єктів потребує капітального ремонту чи заміни при відповідному напрацюванні Т. Ординату будь-якої точки графіка F( ) знаходять як відношення кількості об’єктів m, які втратили ресурс при досягненні напрацювання Т, до загальної кількості об’єктів , які приймають участь у випробуванні, тобто: (1) Рис. 1. Визначення технічного ресурсу об’єкта за результатами експлуатаційних випробувань. Графік F( ) називають законом розподілення ресурсу об’єкту, що випробується. Нижче цього графіка, на рис. 1,в зображений цей же закон розподілення у вигляді графіка швидкості зміни функції F( ). Такий графік називають щільністю розподілу ресурсу. За його видом можна судити про ймовірність втрати об’єктом ресурсу в різних діапазонах напрацювання. Як видно з цього графіка, максимальна ймовірність втрати об’єктом ресурсу спостерігається в інтервалі Т1.Т2. В такому ж інтервалі напрацювання Т3.Т4 об’єкти також будуть втрачати свій ресурс, але таких об’єктів буде значно менше, ніж в діапазоні Т1.Т

2. На рис. 1, г зображений також закон розподілення ресурсу, але цей графік показує ймовірність того, що при досягненні напрацювання Т граничний стан об’єкта ще не настане. Ордината кожної точки даного графіка визначиться за формулою: (2) Таким чином, ордината дорівнює відношенню кількості об’єктів, які знаходяться в працездатному стані при досягненні напрацювання Т, до загальної кількості об’єктів , що випробуються. Слід зазначити, що при будь-якому напрацюванні F( ) Р( )=1. Графік Р( ) ще називають кривою зменшення ресурсу. Всі три графіки взаємопов’язані і, якщо є один з них, можна побудувати два інших. Будь-який з цих графіків містить вичерпну інформацію про ресурс об’єкта даного виду і дозволяє знайти середнє значення ресурсу, визначити середньоквадратичне відхилення ресурсу, його γ-процентний ресурс. Середнє значення ресурсу за результатами випробувань знаходиться за формулою: (3) де Т1 – ресурс і-го об’єкта (і-1, 2, 3,., ); – кількість об’єктів, які випробовуються. Середнє квадратичне відхилення ресурсу σ, яким оцінюється розсіювання ресурсу відносно його середнього значення, підраховується за формулою: σ(4) Середньоквадратичне відхилення ресурсу має таку ж розмірність, що і ресурс. Безрозмірною оцінкою розсіювання ресурсу є коефіцієнт варіації ресурсу V. ,(5) де зм – найменше значення ресурсу або величина зміщення початку розсіювання. Повною, вичерпною характеристикою ресурсу будь-якого об’єкта є закон його розподілення. Ресурс технічних об’єктів може бути оцінений також за γ-процентним ресурсом; 1.2 γ-процентний ресурс γ-процентний ресурс – це напрацювання, на протязі якого об’єкт не досягає граничного стану з заданою ймовірністю γ у процентах. Для об’єкту даного виду із збільшенням γ, величина його γ-процентного ресурсу, зменшується (рис. 1г). В машинобудуванні прийнято оцінювати ресурс виробів значенням 90 %-го γ-ресурсу (Тγ=90). Якщо, наприклад, для якогось виробу Тγ=80 =5000 мото-годин, то це означає, що при випробуванні достатньо великої партії виробів цього виду при напрацюванні 5000 мото-годин. 90% цих виробів ще залишаться в працездатному стані і не будуть вимагати капітального ремонту чи списання, а 10% - до цього напрацювання втратять ресурс. Перевагою оцінки ресурсу виробу через його γ-процентний ресурс є суттєве скорочення тривалості випробувань для його визначення. Якщо для виявлення закону розподілення ресурсу, для отримання , σ і V необхідно вести спостереження до вичерпання свого ресурсу самим довговічним об’єктом з усієї партії об’єктів, що випробуються, то для визначення, наприклад, 90%-го γ-ресурсу тривалість випробувань буде визначатись втратою ресурсу тільки першими 10% об’єктів (їх напрацюванням до граничного стану). Для тракторів і їх агрегатів, які пройшли капітальний ремонт, в теперішній час встановлені нормативи на їх 90-ти процентний γ-ресурс. Якість ремонту цих об’єктів, з точки зору їх післяремонтної довговічності, визначається встановленням фактичної величини Тγ=80 і порівнянням його з нормативним значенням.

На початку 1941 року вдкрилась можливсть зробити при нмецькй арм вишкл двох укранських вддлв, приблизно в сил куреня. Цю справу погодились зорганзувати нмецьк вйськов чинники, як ставились позитивно до державно самостйности Украни, хотли мати в Укран союзника в боротьб проти Москви. Вони не погоджувались з полтикою Гтлера та його мперялстичними плянами. В рамках свох можливостей потиху сприяли органзуванню укранських самостйницьких сил, у тому й вйськових, пдготов х д, приховуючи це вд ока гтлервсько парт, як справи не полтичного, а тльки вйськово-технчного значення. При тому вони керувались нмецькою вонно-полтичною рацю, розумючи, що позитивне ставлення Нмеччини до самостйницьких змагань Украни та нших народв дасть й найпевнших союзникв у вйн з большевицькою Москвою, натомсть колоняльн пляни Гтлера, загарбання т. зв. лбенсравму придбають й тльки нових ворогв, збльшать вонн труднощ та унеможливлять вонну перемогу. Полтично-концепцйн розбжност мж партю, урядом та вйськом, зокрема щодо схдньо вонно полтики Нмеччини, хоч не проявились у вдвертому полтичному конфлкт, проте снували й дяли, зокрема на початку вйни з СССР

1. Інженерний менеджмент на ринку сільськогосподарської техніки

2. Поняття про норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії

3. Підвищення ефективності використання техніки при вирощуванні багаторічних трав і заготівлі сіна з застосуванням підбирачів кормів і досушування сіна методом активного вентилювання

4. Арифметичні основи обчислювальної техніки

5. Розвиток комп’ютерної техніки в 1990–2000 рр.

6. М.В. Ломоносов та його вклад в розвиток хімічної науки, фізики та техніки
7. Конструювання обчислювальної техніки
8. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)

9. Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутової техніки

10. Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне

11. Викладання дисципліни "Конструювання обчислювальної техніки"

12. Засоби вимірювальної техніки

13. Теорії і техніки особистісної психокорекції основаної на теорії екзистенціалізму

14. Методика навчання техніки естафетного бігу

15. Філософія техніки

16. Переваги та недоліки показників ВНП та ВВП

Этажерка "Люкс-5" с сидением, 3-х ярусная.
Удобная, компактная и функциональная этажерка для обуви с ящиком «Люкс 5» выполнена из металлических трубок с антикоррозионным
1624 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Ракета "Мир".
Модель 2018 года. Боковые разгонные блоки отделяются одновременно при перемещении оранжевого кольца вверх, следующая ступень также
412 руб
Раздел: Космический транспорт
Пакеты фасовочные, 10(+8)x27 см (1000 штук).
Область применения: расфасовка, упаковка продуктов питания и товаров народного потребления как на производстве, так и в быту. Размер:
306 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

17. Обґрунтування технічних регулювань та розрахунок технологічних, конструктивних і енергетичних показників роботи жатки зернозбирального комбайна

18. Проектування потокової лінії механічної обробки деталі і розрахунок її техніко-економічних показників

19. Вдосконалення системи матеріально-технічного постачання процесу технічного обслуговування на основі аналізу надійності парку ПС авіакомпанії

20. Дослідження динаміки розвитку силових показників

21. Екологічна безпека виробничих процесів технічного обслуговування і ремонту сільськогосподарських машин

22. Організація робіт та розрахунок техніко-економічних показників очисного вибою
23. Техно-музыка
24. Київська Русь – князівська держава

25. Бизнес-план организации производства прибора "Техно Дент 4" на предприятии "НЗ"

26. История индо-европейских цивилизаций или кто основал Киев

27. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

28. Киев и Киевская земля в 1167-1173 гг.

29. Мозаїки Київської Русі

30. Софійський собор - видатна памята доби Київської Русі

31. Техніка і технологія торгівлі

32. Сучасний стан науково-технічної сфери в Україні

Бумага для офисной техники, А4, 80 г/м2, 138% CIE, 500 листов в пачке.
Бумага для ксерокопий предназначена для размножения печатных материалов на копировальных аппаратах и лазерных принтерах, не рекомендуется
307 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Игрушка пластмассовая "Умный телефон".
Интерактивная развивающая игрушка выполнена в форме телефона. Умный телефон имеет несколько функций: 1. Обучение: называет буквы, цифры,
379 руб
Раздел: Мобильные
Металлофон, 12 тонов.
Не рекомендуется детям до 2 лет. Размер: 27,5х10х3 см.
399 руб
Раздел: Ксилофоны, металлофоны

33. Науково-технічний прогрес – основа розвитку виробництва

34. Розвиток освіти в період Київської Русі і доби козаччини

35. Контрольна з предмету Техніка і технологія торгівлі

36. Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки

37. Варіаційні принципи механіки

38. Фінанси Київської Русі
39. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки
40. Особливості перехідної економіки України

41. Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації

42. Державне регулювання економіки

43. Основні макроекономічні показники

44. Звіт про проходження практики в Київському обласному управлінні юстиції

45. Методика та техніка складання річного фінансового звіту

46. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

47. Архітектура і мистецтво Київської Русі

48. Обpаз Софії Київської-символ духовного надбання укpаїнського наpоду

Пенал "Махаоны" (розовый).
Этот аксессуар поможет содержать в порядке нужные мелочи и будет поднимать настроение! Размер: 21x8x8 см.
394 руб
Раздел: Без наполнения
Набор для проведения раскопок "Dino Excavation. Динозавры" (Стегозавр и Тираннозавр).
Набор "Стегозавр и Тираннозавр" из серии Dino Excavation создан специально для детей, интересующихся палеонтологией. В комплекте
355 руб
Раздел: Археологические опыты
Электронный звуковой плакат "Космос", артикул PL-13-SPACE.
Электронный звуковой плакат в увлекательной и доступной форме расскажет ребенку о космосе и космических объектах на русском и английском
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

49. Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з чехословацької республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945–2007)

50. Анализ ремонтно-оперативной радиосвязи на участке железной дороги Киев-Пассажирский – Киев-Московский

51. Методи статистичного аналізу показників кредитних ресурсів та їх використання

52. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

53. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика

54. Функціонування грошово-кредитної системи в умовах трансформації економіки
55. Технічні засоби пожежегасіння
56. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

57. Методологічні та біологічні проблеми біоніки

58. Вплив кадмію на показники азотного і вуглеводного обміну в організмі щурів різного віку

59. Впровадження нових технологій виробництва сільськогосподарської продукції ВАТ "Западинське"

60. Доходи сільськогосподарських підприємств

61. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

62. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

63. Планування врожайності сільськогосподарських культур ВАТ "Зелений Гай"

64. Планування технічних обслуговувань машин

Пустышки силиконовые Avent "Ночная", розовый (6-18 месяцев), 2 штуки.
Симметричные мягкие ортодонтические соски пустышек Avent от Philips учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен
660 руб
Раздел: 6-18 месяцев
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Форма для выпечки разъемная "Appetite", 20х7 см.
Форма для выпечки с антипригарным покрытием, разъемная. Размер: 20х7 см.
371 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

65. Сільськогосподарські регіони України

66. Створення фермерського господарства по вирощуванню зернових та технічних культур

67. Техногенна безпека при роботі з добривами в сільськогосподарському виробництві

68. Умови життя рослин і біологічні особливості росту та розвитку сільськогосподарських культур

69. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

70. Формування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні
71. Найсмачніші ліки - в лісі
72. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

73. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

74. Методика і техніка складання фінансової звітності

75. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

76. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

77. Сучасні облікові системи: переваги та недоліки

78. Аудиторські послуги. Аудит матеріальних засобів. Аудиторська перевірка показників "незавершеного виробництва"

79. Характеристика й особливості розвитку Київської області

80. Науково-технічна революція

Рюкзак школьный "Com Style. Ever After High".
Рюкзак подойдет для школьников начальных классов. У рюкзака 2 отделения, закрывающиеся на молнии. В переднем отделении предусмотрен
1492 руб
Раздел: Без наполнения
Комод "Радуга" (4 секции).
Домашний уют слагается из множества составляющих. Каждая деталь важна в хрупкой гармонии дома. Комод 4-х секционный - яркое подтверждение
1850 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы
Набор альбомов для рисования "Дворец", А4, 32 листа, 10 штук (количество томов: 10).
Комплект из 10 штук альбомов для рисования 32 листа. Формат А4. Альбом изготовлен из высококачественной, белой, офсетной бумаги. Обложка
373 руб
Раздел: 26-40 листов

81. Державне регулювання системи професійно-технічної освіти в Україні

82. Дотримання прав людини під час проведення оперативно-технічних заходів

83. Землі сільськогосподарського призначення

84. Особливості правового статусу працівників сільськогосподарських підприємств кооперативного типу

85. Преамбула і загальні засади Конституції України. Особливості конституційного статусу Автономної Республіки Крим

86. Роль держави в регулюванні ринкової економіки
87. Техніка і правила складання документів
88. Аналіз художньо-технічного оформлення видання

89. Види компютерної графіки

90. Вирізання картинок з екрану та запис їх в BMP форматі (для графіки) і TXT форматі (для тексту)

91. Налаштування технічних засобів ПК

92. Основи комп’ютерної графіки

93. Переваги та недоліки операційних систем Windows

94. Побудова ліній та точок з допомогою комп’ютерної графіки

95. Розробка автоматизованого робочого місця науково-технічної бібліотеки університету

96. Великий київський князь Володимир Мономах

Папка для труда "Машина и путешествия".
Размер: 325х245 мм. Материал: ткань. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора!
322 руб
Раздел: Папки для труда
Кресло детское мягкое "Sleepy Cat".
Мягкое детское кресло Sleepy Cat будет прекрасным аксессуаром детской комнаты, выполнено в виде мягкой игрушки. Дети будут чувствовать
1350 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Светильник "Диско шар".
Компактная световая установка для домашней дискотеки, детского праздника или просто уютного вечера в кругу семьи своим кристальным блеском
427 руб
Раздел: Необычные светильники

97. Державний устрій Афінської рабовласницької республіки

98. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

99. Завоювання Київської Русі монголо-татарами


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.