Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Мова та історія (розвиток мови)

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Реферат на тему Мова та історія (розвиток мови) ПЛАН Мова як явище, що історично розвивається. Синхронія і діахронія Зовнішні причини мовних змін Внутрішні причини мовних змін Темпи мовних змін Використана лытература Справжнє розуміння мови неможливе без осяг­нення різноманітних змін, які мають місце в ній. Ди­намічні процеси мови можна простежити, розгляда­ючи її в історичній перспективі. Вивчення мови як явища, яка розвивається, власне, є дослідженням форм існування мови, що становить її суттєву характерис­тику. Мова як явище, що історично розвивається. Синхронія і діахронія Мова постійно змінюється. Історична змінність мо­ви — її суттєва ознака, внутрішня властивість. Як за­значав О. О. Шахматов, у цей момент мова не є такою, як вона була 10 хвилин тому. Змінність мови забезпечує її відповідність змінним потребам комунікативної і пізна­вальної діяльності людини. Однак людина за своє жит­тя не помічає змін у мові. Очевидно, тим можна пояснити факт, що вчені дійшли висновку про змінність мови аж у XIX ст. Це настільки захопило їх, що вони майже протягом ста років вивчали тільки історичний аспект мови. Як наголошував В. Гумбольдт, а пізніше О. О. По­тебня та Г. Пауль, мова є діяльністю і продуктом цієї діяльності. Так було започатковано розрізнення статич­ного і динамічного аспектів мови. В. Гумбольдт, зокре­ма, розрізняв «вивчення мов у стані їхнього розвитку» і «вивчення організмів мов» . Зго­дом це розрізнення вилилося в соссюрівську дихотомію синхронії і діахронії. Синхронія (від грец. sy chro os «одночасний») — стан мови в пев­ний момент її розвитку; сукупність взаємопов'язаних і взаємозу-мовлених елементів мови, які наявні й функціонують у певний умовно виділений період. Цей термін вживається і в іншому значенні: синхро­нія — це вивчення мови як системи в абстрагуванні від її змін і часового чинника. Діахронія (від грец. dia «через» і chro os «час») — історичний розвиток мови, а також дослідження мови у процесі Ті історичного розвитку. Ф. де Соссюр протиставляв синхронію як вісь одно-часовості і діахронію як вісь послідовності і вважав, що це протиставлення відповідає протиставленню ста­тики і динаміки, системності і безсистемності. На його думку, є дві абсолютно різні лінгвістики — синхроніч­на і діахронічна. Ще більшої ваги це протиставлення набуло в дея­ких послідовників Ф. де Соссюра, яке, по суті, призвело до повного розриву між цими двома аспектами мови. Так, Л. Блумфільд зазначав, що знання історії мови в процесі опису її сучасного стану не тільки не потрібне, а й шкідливе, оскільки воно заважає досліднику неупе-реджено визначити відношення в системі сучасної мо­ви. Однак уже І. О. Бодуен де Куртене, який ще раніше від Ф. де Соссюра прийшов до антиномії синхронії і діа­хронії, звернув увагу на умовність виділення цих двох аспектів у вивченні мови, бо «в мові, як загалом у при­роді, все живе, все рухається, все змінюється. Спокій, зу­пинка, застій — явище умовне, це окремий випадок руху за умови мінімальних змін. Статика мови — це лише окремий випадок її динаміки або, швидше, її кіне­матики» . Як зазначав Бодуен де Куртене, діахронічне вивчення мови важливе і дуже потрібне для розуміння та пояснення кожно­го її синхронічного зрізу.

До такої ж думки дійшли представники Празької лінгвістичної школи, а також А. Сеше, Е. Косеріу та ін. На сучасному етапі загальновизнаним стало твер­дження, що синхронічний і діахронічний підходи до вивчення мови доповнюють і збагачують один одного, хоч трапляються випадки, коли неврахування діахро­нії, тобто один синхронічний аспект, є самодостатнім. Водночас, на думку багатьох мовознавців, поняття син­хронії і статики не є тотожними. Оскільки мова є не-статичною за своєю природою, то динаміка є її невід'єм­ною рисою в будь-який момент її існування, тобто і в синхронії. Отже, кожна мова на будь-якому синхронічному зрізі — це єдність стійкого і змінного. Кожен стан мо­ви є її динамічною рівновагою. Якщо б мова змінюва­лася швидко і в усіх ділянках одночасно, вона б стала комунікативно непридатною. Стійкість мови необхід­на для того, щоб вона була зрозумілою мовцям, зберігала і передавала досвід попередніх поколінь, а змінність — щоб фіксувати і позначати, нові явища зовнішнього і внутрішнього світу людини, тобто виражати нові думки. Складним і остаточно не з'ясованим є питання, яким чином змінюється мова, як відбуваються зміни, які сили впливають на цей процес. В. фон Гумбольдт убачав ці сили в народному дусі, молодограматики і неолінгвісти — в індивідах. Ф. де Соссюр прямо це питання не порушував, але оскільки вважав, що мова є системою, підпорядкованою своєму власному поряд­ку, то, очевидно, він бачив ці зміни потенційно закла­деними в самій мові. Немає сумніву, що всі мовні змі­ни здійснюються самими носіями мови. Однак вони не залежать від волі людей, а мають об'єктивний ха­рактер. Переважна більшість мовних змін починається з варіювання. У мові на кожному історичному етапі по­ряд зі старими елементами існують їх нові варіанти, наприклад, укр. префікси од- і від-, форми корисний і корисний, ім'я й імення, словосполучення типу чекати на брата і чекати брата, дійти до висновку і дійти висновку; рос. жуатъ, слесари і сле­саря, шофёры і шофера, хаос і хаос, мок і мокнул, машет і махает, самоё і саму, один кофе і одно кофе; нім. Wor e і Wor er, bri gs і bri ges , wa d e і we de e, s a d і s u d, ge roffe і ge rief , des ag і des ages, dem Wald і dem Walde; англ. go і go e , we shall і we will, тощо. Нові варіанти конкурують зі старими і з часом за­мінюють їх. Постійне варіювання як у плані виражен­ня, так і в плані змісту — це спосіб існування мови як живої, функціональної комунікативної системи. Саме через те навіть за суто синхронічного підходу в дослі­дженні мовної системи необхідно виявити в ній сталі й змінні, статичні й динамічні, сильні й слабкі, продук­тивні й непродуктивні ланки, те, що втрачається, і те, що зароджується, тобто визначити тенденції розвитку цієї системи. Розвиток, як правило, починається з індивідуально­го новотвору, який потім стає територіальним або сти­лістичним варіантом. Цей варіант з часом може ви­тіснити основний, і таким чином індивідуальна зміна перетворюється на соціальний факт. Необхідно зазна­чити, що не всі новотвори стають соціальним фактом, тобто належать до мови, а лише ті, що відповідають потребам суспільства.

Такі новотвори виникають не­рідко в декількох індивідів. Мовні зміни не відбуваються спонтанно, довільно. Вони завжди мають причину. Розрізняють зовнішні і внутрішні причини мовного розвитку. До зовнішніх належать ті імпульси, що надходять із зовнішнього середовища, а до внутрішніх — тенденції розвитку, які закладені в самій мові. Не всі вчені визнають паралельний вплив на мову зовнішніх і внутрішніх причин. Так, А. Мартіне, Є. Курилович та інші визна­ють тільки внутрішні, а А. Мейє, А. Соммерфельт, Б. Го-ловін — тільки зовнішні причини. Очевидно, не варто абсолютизувати якісь з них, хоч потрібно пам'ятати, що всі мовні зміни в підсумку визначаються суспільними потребами. Зовнішні причини мовних змін Зовнішні причини змін у мові зумовлені різними суспільними чинниками. Найпотужнішими з них є розвиток матеріальної і духовної культури, продуктив­них сил, науки, техніки тощо. Надзвичайно важливою зовнішньою причиною мов­них змін є контактування мов. На думку А. Мартіне овні контакти — один із наймогутніших стимулів мовних змін . Мовні контакти мають місце в разі загарбання те­риторії і поневолення корінного етносу; за мирного співіснування різномовного населення на одній тери­торії; коли різномовне населення живе на сусідніх територіях; коли населення вступає в різноманітні (економічні, торговельні, культурні та ін.) стосунки з населенням іншої країни; коли засвоюється інша мо­ва в процесі шкільного навчання. Розрізняють такі типи мовних контактів: безпосередні й опосередкова­ні; між спорідненими і неспорідненими мовами; з однобічним і обопільним впливом; маргінальні (на суміжних територіях) і внутрішньорегіональні (на одній і тій самій території); казуальні (випадкові) і перманентні (постійні); природні (безпосереднє спілку­вання), штучні (навчання в школі) і змішані (природ­но-штучні). Контактування мов може зумовити такі процеси: запозичення лексики і фразеології. Так, тільки за останніх декілька років українська мова запозичила чис­ленну кількість іншомовних слів, переважно з англійсь­кої мови: дисплей, дискета, файл, інтерфейс, принтер, факс, менеджмент, маркетинг, шоп, саміт, електорат, консенсус, спікер, брифінг, ексклюзивний, боїнг, тойота, вольво, мерседес, екстрасенс, хот-дог, піца та багато інших. Досить поширеними є запозичення фразеоло­гізмів як в оригінальній формі, так і у вигляді каль­кування: ab ovo, meme o mori, о sa c a simplici as, о empora, o mores, abula rasa, Dra g ach Os e , бути чи не бути (англ. o be or o o be), дивитися крізь паль­ці (нім. Durch die Fi ger sehe ), яблуко від яблуні да­леко не падає (нім. Der Appel fall ich wei vom S amm). Нерідко фразеологічні кальки поширюються на різні мови. Наприклад, за німецьким зразком (da ke scho ) будуються фраземи зі значенням вдяч­ності в багатьох європейських мовах: укр. красно дякую, серб, хвала лепо, чеськ. dekuji pek e, угор, koszo om szepe тощо; засвоєння артикуляційних особливостей іншої мо­ви. Внаслідок контактування румунської мови зі сло­в'янськими її артикуляція дуже наблизилася до арти­куляції слов'янських мов (нерідко можна почути таку характеристику румунської мови: це романська мова зі слов'янською вимовою).

Спершу слід пригадати різницю між двома моделями нації - громадянсько-територіальною та етнічно-генеалогічною - і двома шляхами формування нації - бюрократичною інкорпорацією й народнокультурною мобілізацією. Нації, створені з латеральної спільноти аристократичними елітами з допомогою сильної держави для інкорпорації нижчих класів і навколишніх регіонів, неминуче виявляють палкий територіальний націоналізм - як щодо меншин у межах політично демаркованої території, так і закордонних ворогів. Натомість нації, створені відтрученими інтелігентами й частиною середнього класу «знизу» з вертикальної спільноти, використовують культурні ресурси (етноісторію, мову, етнічну релігію, звичаї тощо) для мобілізації інших суспільних верств в активну політизовану «націю» і так само неминуче зумовлюють могутній етнічний націоналізм, спрямований як усередину, аби гальванізувати й очистити «справжню» націю та її членів, так і назовні проти чужих гнобителів і конкурентів у боротьбі за політичну владу. Саме цей останній вид нації й націоналізму відповідальний за величезну кількість сьогоденних виявів активного націоналізму. /131/ РЕЦИДИВИ ДЕМОТИЧНОГО ЕТНОНАЦІОНАЛІЗМУ З кінця XVIII ст. можна, по суті, розрізнити кілька хвиль етнічного націоналізму

1. Походження мови. Історичний розвиток мов

2. Концепт Воля в лексиці і фразеології української та англійської мов

3. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов

4. Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу"

5. Нетрадиційні форми навчання школярів на уроках української мови та літератури

6. Зв’язок між мовою та гносеологією (Аврелій Августин)
7. Виникнення писемності та історія кодування інформації
8. Інформаційний документ в системі забезпечення управління та його розвиток

9. Етнічна соціологія - актуальні проблеми та історія розвитку

10. Загальні поняття розвитку рухових здібностей школярів. Силові здібності та їх розвиток

11. Розробка та виконання програм на мові pascal.

12. Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах

13. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

14. Українська літературна мова: формування, норми та стилі. Ділова українська мова.

15. Категорія виду та часу в англійській та українській мовах

16. Мова програмування C++ та середовище розробки Microsoft Visual C++

Подушка детская Dream Time.
Приятная на ощупь подушка сделан из материала, который отличается надежностью, прочностью и легкостью ухода. В качестве наполнителя
698 руб
Раздел: Подушки для детей
Пенал школьный "Космос".
Пенал школьный с откидной планкой, без наполнения. Одно отделение, эластичные держатели для канцелярских принадлежностей, в прозрачном
460 руб
Раздел: Без наполнения
Маркеры для досок, 12 цветов.
Маркеры для досок идеальны для использования дома и в детских учреждениях. Количество цветов: 12 ярких и сочных цветов. Надписи и рисунки
503 руб
Раздел: Для досок

17. Мова як засіб і матеріал формування та становлення особистості людини

18. Вивчення теми "Великобританія: видатні міста та особистості" на уроках англійської мови

19. Розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів при вивченні частин мови у 3 класі

20. Взаємовідносини законодавчої та виконавчої гілок державної влади України

21. Дві концепції мови у діалозі Платона "Кратіл" та онтологічні побудови "Категорій" Арістотеля

22. Порівняльний аналіз головних понять аскетичної антропології та феномена мови
23. 1. Початк граматичнох традицiх 2. Теоретичне пiдгрунтя кодифiкаторнох галицьких мовознавцiв 3. Специфiка наукового пiзнання лiтературнох мови
24. Історія держави та права України

25. Метадычныя рэкамендацыi i распрацоука урокау па тэме «Развiцце мовы у 5 класе»

26. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

27. Взаємовідносини продуктивних сил і виробничих відносин

28. Застосування слів иноземного походження в українській діловій мові

29. Роля мовы у жыццi грамадвства

30. Стан української мови

31. Висловлювання відомих діячів про мову

32. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

Автомобильный холодильник D-H24P "Delta", голубой, 24 л.
Объем: 24 л. Номинальная мощность: - в режиме охлаждения (12В/220-240 В ~) 40/48 Вт, - в режиме нагрева (12В/220-240 В ~) 39/45
4157 руб
Раздел: Автомобильные холодильники
Повязка-держатель для головы "Соня".
Предназначена для фиксации головы ребенка, при поездки в автокресле. Хлопок 100% Товар в ассортименте, без возможности выбора.
321 руб
Раздел: Прочее
Шторка антимоскитная "Цветок" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

33. Утворення Скіфії та її політична історія

34. Генеза української національної мови

35. Твори на англійській мові

36. Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з чехословацької республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945–2007)

37. Розвиток іпотеки в Україні та місце банків у ньому

38. Історія розвитку та краху Бретон-Вудської валютної системи. Реформування Німецького федерального банку
39. Адвентивна флора Чернігівської області: історія формування та сучасний стан
40. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

41. Мови географічної науки

42. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки

43. Розвиток місцевого самоврядування і формування та розвиток бюджетних відносин

44. Українська мова у медіапросторі

45. Лексика української мови на позначення обрядів, звичаїв

46. Лексико-тематична група соматичної лексики в українській мові

47. Літературна мова і територіальні діалекти

48. Мова і культура в житті суспільства

Набор штампов в портфельчике "Бакуган".
В наборе: - 7 штампов; - 1 коробочка со штемпельной подушечкой; - 3 фломастера на водной основе. - 1 блокнот. Материал: дерево, резина,
708 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Набор мебели для спальни "Коллекция".
Очень стильный и яркий набор кукольной мебели "Спальня" станет прекрасным украшением кукольного домика. Миниатюрная кровать
579 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Накладка на унитаз "Disney. Frozen" (белая).
Унитазная накладка подходит всем стандартным туалетам. Благодаря прорезиненным краям накладка не скользит, что гарантирует безопасность
406 руб
Раздел: Сиденья

49. Мова і мислення

50. Мова як символ соціальної солідарності

51. Морфологічна класифікація мов П.Ф. Фортунатова

52. Наступність і перспективність у вивченні частин мови в початкових класах (дослідження)

53. Норми сучасної української мови у спілкуванні

54. Освоєння іншомовної лексики в сучасній українській мові
55. Основні способи словотвору в сучасній українській мові
56. Особливості розвитку англійської мови в Індії

57. Особливості функціонування іменників pluralia tantum "множинностi" в українській мові

58. Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові

59. Проблематика й актуальність антонімії в английскій мові

60. Проміжні рівні мови

61. Розвиток німецьких антропонімів в історичному та мовно-географічному аспектах

62. Семантичні засоби комічного в сучасній українській літературній мові

63. Словотвірні парадигми в рекламній лексиці сучасної англійської мови

64. Структура мови

Бутылочка для кормления Avent "Classic+", 125 мл, от 0 месяцев.
Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена: теперь кормление станет еще приятнее. Антиколиковая система, эффективность которой
358 руб
Раздел: Бутылочки
Табурет складной "Моби".
Табурет изготовлен из пищевой пластмассы и абсолютно безопасен для детей, легко собирается и моется. Яркая цветовая гамма табурета
522 руб
Раздел: Стульчики
Двусторонние клеевые подушечки UHU Fix, 50 штук.
Двухсторонние клеящие подушечки с высокой клеящей способностью для постоянного крепления. Позволяют прикрепить практически любой нетяжелый
350 руб
Раздел: Универсальный

65. Стылістыка беларускай мовы

66. Сфери проникнення англіцизмів в інші мови - російську, українську

67. Топоніми-американізми в сучасній українській мові

68. Українська мова серед інших слов’янських мов

69. Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему

70. Фразеалігізмы з кампанентам "зямля" ў рускай, беларускай і польскай мовах
71. Функціонально-структурні особливості синтаксичних одиниць у мові української преси
72. Частка як службова частина мови

73. Шляхи становлення літературних мов

74. Дієслово як центральна частина мови

75. Електронні тлумачні словники англійської мови

76. Когнітивно-комунікативний потенціал еліптичного речення в сучасній англійській мові

77. Комбінована варіантність слів в сучасній українській мові

78. Знакова природа мови

79. Значення слова в англійській мові, його типи, мотивація, зміна значення при введенні нових лексичних одиниць на уроці

80. Архаїчне значення слів у словнику української мови

Набор "Юный конструктор № 1", 137 деталей.
Все детали выполнены из прочного и качественного пластика и соединяются между собой при помощи болтов. Из деталей ребёнок сможет собрать
461 руб
Раздел: Воздушный транспорт
Съемный чехол для матраса Зёвушка "Фабрика облаков" (simple).
Съемный чехол на резинке из легкой ткани "Simple" предназначен к детскому матрасу "Зёвушка". Чехол изготовлен из
467 руб
Раздел: Наматрасники
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Германия", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда

81. Безособові речення в сучасній англійській мові

82. Викладання іноземної мови

83. Використання казки під час навчання граматики англійської мови

84. Виникнення історичного мовознавства і порівняльно-історичного методу дослідження мов

85. Граматика англійської мови

86. Додаток при перекладі з англійської мови
87. Алгоритмічні мови програмування: мова С
88. Імовірнісні методи ощадливого кодування інформації

89. Історія і розвиток глобальної мережі Інтернет в Україні і світі

90. Мова запитів SQL

91. Мова програмування С++

92. Програмування алгоритмічною мовою VBA

93. Програмування універсальних мікропроцесорів на мовах Асемблер

94. Розробка імовірнісної моделі криптографічних протоколів

95. Розробка програми мовою програмування С++ по пошуку коренів нелінійних рівнянь

96. Технологія складу програм. Базові засоби мови C++

Чехол стеганый сменный "Нордтекс" (для подушки 70х70 см), на молнии.
Материал: полиэстер. Размер подушки: 70х70 см.
424 руб
Раздел: Прочее
Светильник настольный Лючия "Верона", 552, 60 Вт, Е14 (бежево-серый).
Светильник данного типа используется для освещения прикроватного пространства, журнального столика, подоконника или рабочего стола. Патрон
556 руб
Раздел: Декоративные
Рюкзачок "Олень".
Это очаровательный и очень милый детский аксессуар. Он отлично подойдет для маленьких путешественников и путешественниц. В него можно
706 руб
Раздел: Детские

97. Афінська держава та стародавня Спарта у стародавній історії та культурі людства

98. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

99. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.