Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Автоматизація процесів каталогізації документів в Україні

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Курсова робота з документознавства Автоматизація процесів каталогізації документів в Україні ЗМІСТ І.Вступ ІІ.Аспекти впровадження автоматизованих систем документообігу 1. Особливості електронного документообігу 2. Запровадження єдиної системи стандартизації документів ІІІ.Автоматизація створення каталогів документів 1. Переваги автоматизації документообігу 2. База даних як одиниця автоматизації системи документообігу 3. Програми із систематизованого обліку документів IV.Можливості використання інтернет-технологій для автоматизації каталогізації документів V.Висновки Література Додаток СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ БД – база даних ДКУД – Державний класифікатор управлінської документації ДСТУ – державний стандарт України УСД – уніфікована система документації УФД – уніфікована форма документів І. ВСТУП В умовах глобалізації та інформатизації суспільства на державні підприємства, установи, приватні організації обрушився великий потік інформації. Розвиток обчислювальної техніки, всесвітня мережа Інтернет призвели до глобальних змін у процесах створення, розповсюдження та обміну інформацією . У процесі документообігу на сьогоднішній день неможливо ігнорувати все зростаючий потік документів, ведення електронного документообігу. Це змушує запроваджувати роботу з новими джерелами інформації, удосконалювати нові форми документообігу, розробляти процеси автоматизації документообігу. З огляду на вище зазначені факти дійсності обрана тема є надзвичайно актуальною з точки зору сучасних проблем діловодства та потреб впровадження єдиної системи електронного документообігу з метою автоматизації інформаційно-документного забезпечення діяльності будь-якого підприємства. Організація й робота з різними документами охоплюють усі процеси, які відносяться до запису (фіксування) на різних носіях та оформлення за встановленими правилами інформації, необхідної для здійснення управлінських функцій. Документування здійснюється як природною мовою (рукописні, машинописні документи), так і штучними мовами з використанням нових носіїв. У роботі розглядається використання комп’ютерної техніки для автоматизації ведення діловодства, зокрема для укомплектування каталогів документів. Організація роботи з документами – головна задача управління у будь-якому закладі: від офісу невеликого підприємства до державної установи або крупної корпорації. Метою роботи є дослідження можливостей автоматизації документообігу й створення каталогів документів та розробка рекомендацій щодо оптимізації процесів автоматизації каталогізації. Діяльність будь-якого підприємства регулюється діючою законодавчою базою, наказами та розпорядженнями керівництва, умовами підписаного договору, встановленими правилами ведення тих чи інших операцій тощо. Усі ці „регулятори” оформлюються у вигляді документів – зафіксованих текстів законів, наказів, договорів. Виходячи з цього, можна сказати, що вся діяльність будь-якого підприємства заснована на послідовному виконанні документів. А успіх їх виконання визначає результативність діяльності підприємства. Оскільки на сьогодні значно зросла кількість документів та вимоги до них, умовою успішного діловодства є автоматизація процесу документообігу та створення баз даних документів, зручних для використання та обробки.

Об’єктом нашого дослідження став процес документообігу на сучасному етапі розвитку. Предмет дослідження становлять процеси автоматизації документообігу, зокрема автоматичні процеси створення каталогів документів. Коли мова заходить про автоматизацію документообігу, часто в цю сферу потрапляють програми, які не мають прямого відношення до даної проблеми – текстові редактори, програми розпізнавання символів і т.д. У загальнодержавних стандартах термін „документообіг” позначає контрольний рух документів як всередині організації, так і за її межами. Електронний документообіг охоплює крім цього стадії підготовки документів і вільний обмін інформацією по комп’ютерній мережі. У даній роботі розглядаються ті програмні продукти, що підпадають під це визначення. Технологія діловодства передбачає ведення регістраційно-контрольних та звітних форм і журналів. Для забезпечення єдиного порідку обробки документів передбачається створення спеціалізованих служб: управління справами, секретаріатів, канцелярій. Основна проблема традиційної технології – централізоване відстеження руху документів в реальному масштабі часу, оскільки вимагає як централізованих даних оперативної інформації, так і ведення значної кількості різних журналів та картотек. Програмні продукти цього напрямку зберігають усі традиції і норми діловодства, прийняті в конкретній організації. Вони лише супроводжують паперовий документообіг, зменшуючи трудоємність рутинних операцій з обробки документів. Однак така система повинна буди здатною суттєво розширити межі традиційного документообігу за рахунок обробки документів на персональному комп’ютері і створення електронних баз даних – каталогів, зручних для повсякденного використання. Системи цього напрямку – своєрідні мости до поступового переходу від паперових до електронних документів. Для досягнення мети дослідження, тобто для вивчення можливостей автоматизації документообігу й створення каталогів документів, у процесі роботи над обраною темою слід вирішити такі завдання: проаналізувати діючу систему документообігу; розглянути можливості автоматизованого документообігу; дослідити особливості електронного документообігу та його переваги; вивчити існуючі програми з електронного обліку документів; розробити рекомендації щодо автоматизації документообігу. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку літератури та додатку. У вступі обґрунтовується доцільність вивчення обраного питання, визначається мета та завдання дослідження, вказується предмет та об’єкт вивчення. Перший розділ „Аспекти впровадження автоматизованих систем документообігу” присвячений проблемам запровадження єдиної системи стандартизації документів, особливостям електронного документообігу. У другому розділі „Автоматизація створення каталогів документів” аналізуються існуючі програми із систематизованого обліку документів, вивчається поняття „база даних” як головна одиниця автоматизованої системи документообігу. У третьому розділі розглядаються можливості використання Інтернет-технологій для автоматизації каталогізації документів, даються рекомендації щодо автоматизації документообігу.

Робота має практичне значення. Результати дослідження можуть бути використані для комплектації посібників-рекомендацій стосовно роботи в автоматизованому режимі документообігу, а також як практичні рекомендації при безпосередній роботі з електронними документами. ІІ. АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ДОКУМЕНТООБІГУ Особливості електронного документообігу Електронний документообіг (обіг електронних документів) – сукупність процесів створення, оброблення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів . Порядок електронного документообігу визначається державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності згідно з законодавством. Відносини, пов'язані з електронним документообігом та використанням електронних документів, регулюються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Цивільним кодексом України, законами України &quo ;Про інформацію&quo ;, &quo ;Про захист інформації в автоматизованих системах&quo ; ( 80/94-ВР ), &quo ;Про державну таємницю&quo ;, &quo ;Про зв'язок&quo ; (160/95-ВР), &quo ;Про обов'язковий примірник документів&quo ;, &quo ;Про Національний архівний фонд та архівні установи&quo ;, а також іншими нормативно-правовими актами. Державне регулювання електронного документообігу Кабінет Міністрів України та інші органи виконавчої влади в межах повноважень, визначених законом, реалізують державну політику електронного документообігу. Державне регулювання у сфері електронного документообігу спрямовано на: реалізацію єдиної державної політики електронного документообігу; забезпечення прав і законних інтересів суб'єктів електронного документообігу; нормативно-правове забезпечення технології оброблення, створення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів . Електронний документ – документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа. Саме тут слід ураховувати класифікацію та кодування уніфікованих форм документів. Склад та порядок розміщення обов'язкових реквізитів електронних документів визначається законодавством. Обов’язкові реквізити документів визначаються відповідно до Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (Вимоги до оформлення документів ДСТУ 4163-2003) у відповідності до національного стандарту України. Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму. Візуальною формою подання електронного документа є відображення даних, які він містить, електронними засобами або на папері у формі, придатній для приймання його змісту людиною. Суб'єкти електронного документообігу повинні зберігати електронні документи на електронних носіях інформації у формі, що дає змогу перевірити їх цілісність на цих носіях. Строк зберігання електронних документів на електронних носіях інформації повинен бути не меншим від строку, встановленого законодавством для відповідних документів на папері.

Беручи до уваги большевицьку практику, треба припускати, що московсько-большевицьке НКВД ліквідувало арештованих без суду, з наказу поліційних органів із Москви, а раніша нагінка на них у пресі була тільки маневром, щоб підсудним пришити справу „приналежности до ОУН”. НОВА ХВИЛЯ ТЕРОРУ ПРОТИ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ У 1937-38 роках прийшла нова хвиля терору і проти українських письменників, обвинувачених за український націоналізм. Жертвами стали навіть ті письменники, що своєю критикою в 1934-35 роках заарештованих тоді українських письменників помагали „розкривати” їх як „ворогів народу”, наприклад, Коряк, Коваленко, Кириленко, Минитенко, Кулик, Щупак. Всі вони попали в терористичну машину НКВД, серед них В. Ґжицький, В. Атаманюк, В. Бобинський, М. Гаско, М. Кічура, І. Ткачук, О. Березинський, М. Ірчан та ін.[125] „ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ НАЦЮНАЛІСТІВ-ДЕРЖАВНИКІВ” Під час розсліджування викритих вінницьких могил у 1941 році було знайдено при жертвах большевицьких масакр різні документи. Комісія ствердила, що майже всі ці документи мали дати 1937-1939 років, а тільки деякі дати 1936 і 1940, отже, жертви большевицьких масакр у

1. Проектування інформаційної системи збору даних землевпорядкування для автоматизації процесу оцінки земельних ділянок

2. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

3. Світова торгівля в умовах глобалізації. Позиції України на світовому ринку

4. Розвиток пізнавального інтересу молодших школярів у процесі вивчення курсу "Я і Україна" в 3-4 класах

5. Процес організації виробництва та виробництва

6. Розроблення системи автоматизації процесу очищення нікельмістких стічних вод
7. Глобалізаційні процеси в Україні
8. Использование полей и закладок для оформления и автоматизации редактирования и обработки экономической информации в документах Word

9. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

10. Організаційна система управління природокористуванням України

11. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

12. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

13. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

14. Організація ресурсної бази банків в Україні

15. Організація облікового процесу на підприємстві

16. Основи інтеграції та гармонізації аудиту в Україні

Рамка пластиковая со стеклом 30x30, арт. ST31-S.
Пластиковая рамка со стеклом универсальна и для фотографий, и для картин. Она не испортится со временем и отлично подойдет для обрамления
309 руб
Раздел: Прочие
Штамп самонаборный "Printer С20-Set", 38x14 мм, синий.
Размер оттиска: 38х14 мм. 4 строк текста, без рамки. Касса шрифта с пинцетом для набора в комплекте. В комплекте: сменная подушка,
492 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Кошелёк "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
799 руб
Раздел: Косметички, кошельки

17. Урбанізація як всесвітній процес. Географія найбільших мегалополісів світу

18. Достатність доказів у кримінальному процесі України

19. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

20. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

21. Організація роботи Верховної Ради України

22. Підходи до визначення поняття "стадії цивільного процесу" в Україні та РФ
23. Принципи кримінального процесу в Україні
24. Специфіка реалізації положень теорії доказів і норм чинного КПК України

25. Теорія розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову та її реалізація в Україні

26. Цивільний процес. Конституція України про здійснення правосуддя в державі

27. Методика організації навчального процесу в рамках колективного способу навчання іноземній мові

28. Процеси взаємодії звуків між собою. Словники української мови

29. Автоматизація процесу регулювання адсорберів з нерухомим шаром адсорбенту

30. Система автоматизации документооборота. Электронный документ

31. Історичні процеси в міграційних та еміграційних явищах українців

32. Організація постачання промисловими товарами цивільного населення України у 1943-1944 рр.

Светильник LED "Снеговик" (цвет: серебристый, 15 см).
Такой абажур станет отличным дополнением интерьера комнаты во время волшебных новогодних праздников. Его можно поставить на полку или же
426 руб
Раздел: Необычные светильники
Экспресс-скульптор "Эврика", средний.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
943 руб
Раздел: Антистрессы
Велосипед Jetem "Lexus Trike Next Generation" (цвет: красный).
Jetem Lexus Trike Next Generation — это детский велосипед с ручкой-толкателем для родителя. Одна из лучших моделей по соотношению
2488 руб
Раздел: Трехколесные

33. Основні закономірності суть і наслідки початкових етапів та процесів українського державотворення

34. Проголошення незалежності України та розгортання державотворчих процесів на початку 1990-х років

35. Процеси державотворення на України

36. Соціалістична індустріалізація в Україні

37. Українізація: її суть та наслідки

38. Гадяцька угода 1658 року, її зміст та вплив на державницькі процеси в Україні
39. Художнє відтворення проблеми українізації у комедії "Мина Мазайло" Миколи Куліша
40. Наукове обґрунтування оптимізації системи профілактики інвалідизуючих захворювань у військовослужбовців служби безпеки України

41. Вплив процесів глобалізації на конкурентоспроможність країни

42. Вплив фінансової глобалізації на економіку України

43. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

44. Особливості організації дипломатичної діяльності в Україні

45. Співробітництво Україна-СОТ і проблема глобальної лібералізації

46. Україна та міжнародні економічні організації

47. Організація тимчасового зберігання документів, підготовка до передавання справ до архіву

48. Реінжиніринг бізнес-процесів зовнішньоекономічних фінансових розрахунків на базі вексельних технологій для ТОВ "УКР-ПАК"

Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 200 г/м2, 50 листов, односторонняя, глянцевая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 200 г/м2. Глянцевая. Односторонняя. Упаковка - 50 листов.
470 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Багетная рама "Regina" (цвет - черный + серебряный), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Подгузники Merries для новорожденных, 0-5 кг, 24 штуки.
Изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь. Благодаря мягкой пористой текстуре воздух проникает к коже.
347 руб
Раздел: 0-5 кг

49. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

50. Педалізація як одна з головних складових цілісного виконавського процесу

51. Активізація пізнавальної діяльності учнів в процесі навчання математики

52. Вища освіта України і Болонський процес

53. Індивідуалізація навчального процесу в умовах малочисельної початкової школи

54. Організація колективної пізнавальної діяльності школярів у навчальному процесі початкової школи
55. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи
56. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"

57. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу

58. Реалізація шляхів естетичного виховання першокласників у процесі формування каліграфічної навички

59. Управління процесом підвищення якості знань учнів з української мови, літератури

60. Схід України в інтегративних процесах сучасного державотворення

61. Автоматизація процесу оцінювання персоналу на підприємстві

62. Організація виробничого процесу у часі та ремонтного обслуговування виробництва

63. Соціалізація особистості в процесі художньо-естетичної діяльності

64. Цивільно-правовий статус релігійних організацій в Україні

Карандаши цветные "Progresso", 12 цветов.
Бездревесные цветные карандаши "Progresso" имеют прочное лаковое покрытие, легко затачиваются с помощью обычной карандашной
339 руб
Раздел: 7-12 цветов
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike Air (цвет: бронза).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на надувных колесах – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
4200 руб
Раздел: Трехколесные
Набор детской мебели "Растем вместе" (цвет: орех).
Качественная детская мебель всегда отличается от взрослой, так как производится с учетом строения тела малыша и того, что он быстро
4541 руб
Раздел: Наборы детской мебели

65. Причини десоціалізації дітей в Україні

66. Соціалізація дітей-інвалідів в Україні

67. Дослідження організації роботи митних органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів

68. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

69. Організація технологічного процесу ремонту в цеху правки

70. Моделювання бізнес-ситуації: інвестування запропонованих до реалізації проектів і автоматизація маркетингових досліджень і фінансово-економічних розрахунків в бізнес-плануванні
71. Основи організації та роботи фондової біржі в Україні
72. Реформування податкового законодавства України до європейських стандартів: організаційно-правові засади

73. Аналіз існуючого стану інфляційних процесів в сучасній Україні

74. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки

75. Організація процесу оцінювання та методи контролю якості продукції на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"

76. Особливості реалізації цілей економічної статистки в Україні

77. Підприємницька діяльність та її активізація в Україні

78. Реформування державного сектору в процесі ринкової трансформації української економіки

79. Міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIII - початку XX ст.

80. Разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну. Утрата документов, содержащих военную тайну

Штатив для создания снимков "сэлфи", голубой.
Поднимите искусство селфи на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите самые
328 руб
Раздел: Держатели и подставки
Фоторамка С31-004 Alparaisa "Family" на 4 фотографии, 46,5x38 см (темно-золотой).
Размеры рамки: 46,5х38x2,5 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 2 штуки, - 10х15 см, 1 штука, - 18x13 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 4
622 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки

81. Обзор средств для автоматизации геодезических вычислений

82. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

83. Классификация документов и составление номенклатуры дел на предприятии

84. Регистрация юридического лица (проекты документов)

85. Международные документы о правах женщин

86. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)
87. Народный депутат Украины (Народний депутат України)
88. Громадянство України

89. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

90. 1. Документы первичного учёта в органах МВД, прокуратуре и судах. 2. Динамические ряды и их виды

91. Правила составления и оформления документов по личному составу

92. Львівський музей українського мистецтва

93. Книготорговые каталоги М.О.Вольфа

94. Дисидентство на Украине (Дисидентський рух в Україні)

95. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

96. Учебник по языку разметки гипертекстовых документов HTML.

Свечи чайные в гильзе (100 штук).
Вес: 12 гр. Высота: 1,6 см. Диаметр: 3,8 см. t горения: 3,5 ч В упаковке: 100 штук. Материал: парафин.
634 руб
Раздел: Свечи чайные
Карандаши цветные "Космос", 36 цветов.
Шестигранный корпус. Яркие насыщенные цвета. В комплекте: 36 цветных карандаша.
354 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мелки восковые "Maxi", 24 цвета.
Мелки восковые удобные и яркие. Они не крошатся, хорошо рисуют, имеет насыщенные цвета. Безопасно для детей. Восковые мелки в специальной
308 руб
Раздел: Восковые

97. Розвиток процесів памiяті в молодшому шкільному віці

98. Разработка системы автоматизации для малого коммерческого предприятия работающего в сфере информационных услуг

99. Анализ, оценка и выбор пользователем пакетов прикладных программ для автоматизации своей деятельности ([Курсовая])


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.