Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Особливості методики ознайомлення молодших школярів з видами і жанрами образотворчого мистецтва

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні основи ознайомлення молодших школярів з видами і жанрами образотворчого мистецтва 1.1 Система видів і жанрів мистецтва 1.2 Характеристика видів і жанрів образотворчого мистецтва Розділ 2. Методика ознайомлення з видами і жанрами образотворчого мистецтва в початкових класах 2.1 Формування уявлень у молодших школярів про види і жанри образотворчого мистецтва 2.2 Організація і зміст експериментального дослідження 2.3 Результативність формуючого експерименту Висновки Список використаної літератури Додатки Вступ Актуальність та доцільність дослідження. Сучасні естетичні теорії розробляють надзвичайно широке коло проблем, необхідність звернення до яких обумовлює динаміка мистецтва порубіжжя тисячоліть. Інтенсифікація соціокультурних змін у суспільстві позначилася в художній творчості становленням нових різнорідних сфер та жанрових моделей, які сьогодні сприймає людина. Наслідком пошуку форм співіснування традиційного мистецтва з інноваційними творчими задумами стала «поліжанровість, полістилістика сучасного мистецтва. За такої багатомірності художньої практики складно визначити критерії для аналізу та оцінки твору мистецтва. Проте незмінним між реальністю людських стосунків і художньою реальністю, яку створює мистецтво, залишається його актуальність щодо виявлення різноманітних форм взаємозв’язку мистецтва та суспільства» . Першоплановою стає ідея взаємодії людини із художнім твором, активізується проблема природи жанру в контексті сприйняття та ідентифікації мистецтва. Тенденції сучасної творчості, коли художній твір не “вміщується” в єдиному виді мистецтва, а полістилістика одного твору репрезентує полілог різних часів та традицій, також специфіка застосування немистецьких прийомів (промислових матеріалів, комп’ютерних технологій), зумовлюють необхідність звернення до виду й жанру, як до такої художньої форми, що „утримує” нові явища в межах цілісності мистецького твору. «Природа виду й жанру розгортає його особливу здатність у створенні емоційно-почуттєвої основи для взаємодії автора, виконавця, художнього твору та реципієнта. Зазначені якості жанру стають пріоритетним принципом сприйняття, безпосереднього переживання людиною суперечливих, але неповторних в їх художній значущості, явищ сучасного мистецтва» . Актуальність проблеми зумовлюється ще й тим, що з-поміж інших видів мистецтва образотворче мистецтво є унікальним у вирішенні завдань як художнього, так і особистісного розвитку, громадського і духовного становлення підростаючого покоління. Це зумовлено не тільки природою сприймання різних видів і жанрів образотворчого мистецтва, а й тим, що «вже в ранньому віці образотворча діяльність стає однією з найдоступніших і емоційно-захоплюючих форм творчості» . Формувати духовно багату людину, яка глибоко розуміє твори мистецтва, має розвинуті естетичні смаки, відчуває красу навколишнього світу і прагне до творчого перетворення дійсності за законами прекрасного, покликана система естетичного виховання. Для того, щоб ця система впливала на дитину найбільш ефективно і досягала поставленої мети, В.О

.Сухомлинський відзначив, що вона повинна бути «насамперед єдиною, поєднувати всі предмети та позакласні заняття, все життя школяра, де кожний предмет і заняття мають свої чіткі завдання у формуванні естетичної культури й особистості школяра» . У сучасних дослідженнях ідея взаємодії видів мистецтв як найефективнішої умови естетичного розвитку молодших школярів є найпродуктивнішою. Дослідники (Н. Агальянова , І. Демченко , О. Лисько , Р. Романченко та ін.) вивчають механізми створення художнього образу на основі взаємодії виразних засобів різних мистецтв (музики, живопису, літератури, театру), причому йдеться про поєднання та взаємозбагачення у творчому процесі різних видів дитячої художньої діяльності. Тенденція до використання різних видів мистецтва визначається загальними закономірностями художнього мислення та зв'язком різних мистецтв між собою і реальним життям. Об'єднувальним чинником є «художній образ, що включає такі універсальні компоненти, як відповідність змісту, формі, композиційній особливості твору». Будь-який витвір мистецтва відбиває особливий світ, що називають художньою моделлю реального світу, він викликає цілу низку асоціацій. Водночас «кожному з видів і жанрів мистецтва притаманна своя специфічна система образних засобів» . Виховний потенціал мистецтва міститься у самій його суті і пояснюється тим, що «емоційний чинник, естетичні ідеали особистості — первинні відносно інтелекту в формуванні духовних інтересів, ставлення до світу взагалі» . З метою оптимізації процесу емоційно-естетичного і духовно-морального виховання зазначена проблема диктує такий розподіл акцентів завдань у викладанні образотворчого мистецтва, серед яких виховні та художньо-розвивальні були б провідними відносно навчальних. Адже «саме вирішення художньо-розвивальних завдань насамперед формує рівень художньо-творчої свідомості особистості, що й визначає ступінь залучення її до культурних процесів» . З огляду на зазначене — мету художнього виховання засобами образотворчого мистецтва в стислій, сконцентрованій формі можна визначити як розвиток у дітей високих естетичних ідеалів, формування потреб і здібностей до образотворчого мистецтва в процесі художнього осмислення світу. Ознайомлення школярів з видами і жанрами образотворчого мистецтва є важливою проблемою теорії і практики. З огляду на значущість теми, її актуальність у плані естетичного розвитку учнів і була обрана тема дипломної роботи. Об’єкт дослідження – види і жанри образотворчого мистецтва. Предмет дослідження – педагогічні умови ознайомлення молодших школярів з видами і жанрами образотворчого мистецтва. Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці педагогічних умов ознайомлення молодших школярів з видами і жанрами образотворчого мистецтва. У відповідності з об’єктом, предметом, метою та гіпотезою дослідження були передбачені такі завдання: 1. Аналіз стану досліджуваної проблеми в педагогічній теорії та практиці. 2. Вивчити і охарактеризувати проблему формування навичок образотворчої діяльності учнів у процесі ознайомлення їх з видами і жанрами образотворчого мистецтва.

3. Виявити та експериментально перевірити педагогічні умови, які забезпечують ефективність ознайомлення учнів з видами і жанрами мистецтва на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах. 4. У процесі формуючого експерименту практично перевірити вплив реалізації системи педагогічних умов на удосконалення методики ознайомлення молодших школярів з видами і жанрами образотворчого мистецтва. Для розв’язання поставлених завдань використовувалися методи емпіричного та теоретичного рівнів, які взаємодоповнювали один одного і забезпечували можливість комплексного пізнання предмету дослідження. Теоретичні методи: 1. Вивчення та аналіз педагогічної та мистецтвознавчої літератури з проблем дослідження. 2. Аналіз та узагальнення досвіду вивчення проблеми образотворчої діяльності в початкових класах. 3. Аналіз методики ознайомлення молодших школярів з видами і жанрами образотворчого мистецтва в системі естетичного виховання. 4. Аналіз, узагальнення та кількісно-якісна обробка результатів експериментальних досліджень. Емпіричні методи: 1.Природний педагогічний експеримент (констатуючий, формуючий, контрольний). Констатуючий експеримент, спрямований на вивчення особливостей ознайомлення молодших школярів з видами і жанрами образотворчого мистецтва. Формуючий експеримент, спрямований на забезпечення системи педагогічних умов, які забезпечують успішне ознайомлення молодших школярів з видами і жанрами образотворчого мистецтва. 2. Спостереження навчального процесу. 3. Бесіди з вчителями та школярами. 4. Вивчення самостійних творчих робіт школярів. Структура дипломної роботи. Дипломна робота складається з вступу, двох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел, додатків. Розділ 1. Теоретичні основи ознайомлення молодших школярів з видами і жанрами образотворчого мистецтва 1.1 Система видів і жанрів мистецтва Наукова рефлексія проблеми соціальної обумовленості видо-жанрової організації мистецтва має багатовікову традицію. Тобто, її актуальність постає не лише в напрямку дослідження сучасного процесу жанроутворення, а як питання збереження духовної спадщини, пробудження наскрізних засад художнього мистецтва. В контексті історичної динаміки концептуалізація виду й жанру виокремлює ту міру розбудови власне художньої мови мистецтва, яка визначає його соціальне буття. «Жанр як «пам’ять культури» (М.Бахтін) функціонує в суспільстві за принципом механізму взаємодії всього історичного діапазону мистецтва із комунікативними процесами сучасної художньої творчості» . Соціокультурна активність жанру інтегрує внутрішній та зовнішній образний світ людини, її минуле та сучасне, відтак проблема соціальної природи жанру відтворює питання різних рівнів мотивації художньої діяльності. Серед них особливо перспективним уявляється звернення до ментального рівня мотивації, що дозволить розглянути проблему національно-специфічних художніх форм у контексті загальноестетичних закономірностей жанрового розвитку мистецтва. Мистецтво – вища форма естетичного освоєння дійсності. І це не дивно. Справа в тому, що «в мистецтві естетичне – самоціль.

Бернини в Италии, Рембрандта в Голландии, В. И. Баженова в России, О. Родена во Франции). Способность Г. к резкому заострению образа обусловила широкое развитие графической сатиры и гротеска (офорты Ф. Гойи в Испании, литографии О. Домье во Франции, рисунки Ж. Гроса в Германии, Кукрыниксов в СССР). Активную роль в Г. играют фактура используемых материалов, специфика графической техник и приёмов. Особое место занимают в Г. неизобразительные элементы — чисто декоративные мотивы, орнамент, текст, представляющий собой систему графических знаков. Г. обладает широчайшим диапазоном функций, видов, жанров, художественных средств, создающих в своей совокупности неограниченные возможности для изображения и образного истолкования мира, выражения чувства и мысли художника. Различны и способы общения зрителя с произведениями Г. — от массового воздействия плаката до интимного восприятия наброска, иллюстрации, миниатюрных произведений Г., требующих внимательного рассматривания вблизи. Важными особенностями Г. являются её способность быстро откликаться на актуальные события, удобство тиражирования во многих экземплярах, возможность последовательного раскрытия замысла в ряде изображений (серии гравюр англичанина У. Хогарта, бельгийца Ф

1. Ознайомлення дітей дошкільного віку з природою

2. Гра як основний вид діяльності дітей дошкільного віку

3. Педагогічні умови виховання любові до Батьківщини у дітей дошкільного віку

4. Роль народних звичаїв та традицій у розвитку музичного світогляду дітей дошкільного віку

5. Формування уявлень про лічбу у дітей дошкільного віку

6. Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку
7. Особливості уяви у дітей дошкільного віку
8. Розвиток комунікативних здібностей дітей дошкільного віку

9. Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей раннього та дошкільного віку, хворих на залізодефіцитну анемію

10. Методика навчання стрибків дітей раннього молодшого та дошкільного віку

11. Формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ

12. Особливості розвитку емоційно-комунікативної діяльності у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку

13. Клініко-патогенетичні аспекти йододефіцитних захворювань у дітей шкільного віку в умовах легкої йодної ендемії

14. Формування іміджу дошкільного навчального закладу

15. Підходи до визначення поняття "стадії цивільного процесу" в Україні та РФ

16. Дефіцитні анемії. Хронічні розлади харчування в дітей раннього віку

Бутылка под оливковое масло "Тоскана", 18x8,5x24 см, 1100 мл.
Бутылка под оливковое масло. Размер: 18x8,5x24 см. Материал: доломит. Объем: 1100 мл.
315 руб
Раздел: Ёмкости для масла, уксуса
Сковорода гриль-газ, мраморное антипригарное покрытие.
Гриль-газ для приготовления мяса и рыбы без жира в домашних условиях исключительно на газовых птитах. Материал углеродистая сталь.
1153 руб
Раздел: Сковороды гриль
Копилка "Металлический сейф с ключом", красная.
Качественный металлический сейф-копилка с двумя замками (кодовый и обычный) позволит Вам скопить приличную сумму на поездку, например.
1585 руб
Раздел: Копилки

17. Розлади травлення у дітей раннього віку. Кишковий токсикоз

18. Види та причини порушень розвитку дітей

19. Адаптаційно-резервні можливості дітей молодшого шкільного віку

20. Вивчення пейзажного жанру на уроках образотворчого мистецтва у початковій школі

21. Вплив творів образотворчого мистецтва на формування творчої активності дітей

22. Моральне виховання учнів на уроках образотворчого мистецтва в початковій школі
23. Особливості формування навичок кольоротворення на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах
24. Педагогічні основи правового виховання дітей молодшого шкільного віку

25. Підготовка дітей до шкільного навчання

26. Розвиток рухових якостей дітей в дошкільних закладах

27. Специфіка та типи уроку українського народознавства

28. Страхи дітей молодшого шкільного віку

29. Формування навичок виконання зображень птахів і тварин на уроках образотворчого мистецтва у початкових класах

30. Формування соціокультурного досвіду молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

31. Особливості розвитку емпатії у дітей молодшого шкільного віку

32. Програма діагностики пізнавальних психічних процесів дітей молодшого шкільного віку

Форма разъемная "Webber" BE-4286N, черная.
Материал: сталь. Покрытие: антипригарное. Высота: 6,8 см. Диаметр: 24 см.
314 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Багетная рама "Isabelle" (золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Размер 30x40
Набор для черчения "College", 9 предметов.
В набор входит: циркуль 14 см с одной сгибаемой ножкой, циркуль - измеритель, удлинитель, кронциркуль, механический карандаш, контейнер с
539 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

33. Психокорекція дітей молодшого шкільного віку з проблемами в поведінці

34. Розвиток психомоторики у дітей молодшого шкільного віку з порушенням мовлення

35. Нетрадиционные формы урока

36. Использование видео на уроках английского языка

37. Использование художественной литературы на уроках истории

38. Развитие воображения младших школьников на уроках музыки
39. Опыт использования ЭВМ на уроках математики
40. Геометрический материал на уроках математики (наглядность)

41. План урока по психологии

42. Развитие творческой личности ребенка на уроке музыки

43. Воспитание внимания у подростков на уроке физкультуры

44. Бригадный подряд на уроках труда /портняжное дело/

45. Развитие теории урока в советской дидактике периода середины 50-х - середины 60-х годов

46. Развитие познавательной активности учащихся на уроках математики

47. Использование проблемных ситуаций на уроках математики в развитии творческого мышления младших школьников

48. Методика обучения анализу и сравнению объектов и явлений природы в процессе проведения экскурсий на уроках природоведения

Мыло-пенка "Pigeon" для младенцев (сменная упаковка), 400 мл.
Мыло-пенка "Pigeon" разработано специально для мытья малыша с рождения. Низкий уровень кислотности такой же, как у нежной кожи
494 руб
Раздел: Гели, мыло
Головоломка "Кубик Рубика 2х2".
Кубик Рубика 2х2 от компании «Rubik's» - это упрощенная разновидность классической головоломки. Каждая грань кубика состоит не из 3,
562 руб
Раздел: Головоломки
Шторка антимоскитная "Кружево" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

49. Формирование экологических понятий на уроках русского языка

50. Активизация познавательного интереса на уроках биологии

51. Пословицы и поговорки на уроках английского языка

52. Активные формы работ на уроках математики

53. Методические особенности комментированного обучения и применения поурочного балла при изучении трудных тем на уроках русского языка шестых классов

54. Аудирование на уроках немецкого языка
55. Формирование коммуникативной компетентности подростков (на материале уроков иностранного языка)
56. Использование различных методов обучения с целью активизации познавательной деятельности на уроках технологии

57. Устный счет как средство повышения интереса к уроку математики

58. Научно-педагогическое обоснование урока английского языка в 8“б” классе Лингвистической гимназии №3

59. Современный газетный заголовок. Работа с заголовком на уроках русского языка в школе

60. Использование художественной литературы на уроках истории и во внеклассной работе

61. Организационно-педагогические условия реализации эвристического обучения на уроках математики

62. Формирование художественно-графических умений у учащихся 5 классов на уроках технологии при изучении раздела "Конструирование и моделирование швейных изделий"

63. Урок - как основная форма организации учебного процесса, его характеристика и требования к нему

64. Развитие творческих способностей на уроках технологии

Набор чертежный для классной доски, 5 предметов.
Набор чертежный для классной доски. В комплекте: 2 треугольника, транспортир, циркуль, линейка 100 см. Материал: высококачественный пластик.
1802 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Рюкзак школьный "Com Style. Ever After High".
Рюкзак подойдет для школьников начальных классов. У рюкзака 2 отделения, закрывающиеся на молнии. В переднем отделении предусмотрен
1492 руб
Раздел: Без наполнения
Комод "Радуга" (4 секции).
Домашний уют слагается из множества составляющих. Каждая деталь важна в хрупкой гармонии дома. Комод 4-х секционный - яркое подтверждение
1850 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы

65. Фашизм: исторические корни и уроки

66. "Система факсимильной связи" ("Система факсимільного зв"язку")

67. Некоторые философские уроки З. Фрейда

68. К урокам иракского кризиса 2003 года

69. Уроки родиноведения в школе и техническом вузе

70. Уроки смутного времени
71. Игровые моменты и опорные конспекты на уроках истории
72. Творчество Нестерова на уроках

73. К вопросу об изучении проблемы духовной ситуации России конца XIX-начала XX вв на уроках литературы

74. Уроки аварии на химкомбинате Маяк

75. Уроки царя Эдипа

76. Развитие орфографической зоркости на уроках русского языка

77. Матеріали до уроку по роману Гаргантюа та Пантагрюель

78. Русская классика и современность на уроке литературы

79. Уроки истории (о творчестве В.Чивилихина)

80. Формирование интереса к урокам математики

Багетная рама "Sally" (цвет: серый+золото), 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
504 руб
Раздел: Размер 30x40
Ранец школьный "Nature Quest Collection", 35x31x19 см, цвет синий.
Ранец школьный, индивидуализация съемными аппликациями серии «Российская техника», 5 съемных аппликации на липучке. На ранце -
2816 руб
Раздел: Без наполнения
Подставка для ножей овальная AK-211ST "Alpenkok", 16x6,5x22 см.
Размеры: 16x6,5x22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: цветное полипропиленовое волокно. Цвет: зеленый. Предназначена для
723 руб
Раздел: Подставки для ножей

81. 13 уроков лучших компаний США

82. Возможности использования детских фортепиальных сочинений К.Дебюсси и М.Равеля на уроках музыки

83. Развитие музыкального вкуса у детей младшего школьного возраста на уроках музыки

84. Oтпаянные ТЕА-лазеры УФ- и ближнего ИК-диапазонов для применений в лазерной химии и диагностике

85. Афганские уроки

86. Реализация личностно-ориентированного подхода на уроках английского языка
87. Использование занимательных материалов для развития познавательных интересов учащихся на уроках физики
88. Использование художественной литературы на уроках истории.

89. Активизация познавательной деятельности у подростков на уроках технологии

90. Виды и типы уроков истории

91. Дидактический материал к урокам природоведения в 1 классе по программе Плешакова

92. Изучение вопросов развития советской культуры 20-30-х годов на уроках истории

93. Использование логических задач на уроках математики в начальной школе

94. Конспект урока по биологии - ДНК

95. Конспект урока по биологии - биосинтез белков

96. Конспекты уроков по биологии в школе

Кольцедержатель "Дерево с оленем", малый, белый.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
375 руб
Раздел: Подставки для украшений
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: розовый).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty" (лайм).
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья

97. Моделирование экологических проблем и способов их решений на уроках химии

98. Обобщающий урок по природоведению

99. Открытый урок по биологии

100. План урока алгебры. Тема: Значения тригонометрических функций. Решение простейших тригонометрических уравнений.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.