Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯУДК 658.8: 621СПІВАК АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНААКТИВІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (підприємства машинобудівної та металургійної галузей) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наукЛуганськ – 2008 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України (м. Луганськ) Науковий керівник Доктор економічних наук, професор Максимова Тетяна Семенівна Міністерства освіти і науки України, завідуюча кафедрою маркетингу Офіційні опоненти: Доктор економічних наук, професор Балабанова Людмила Веніамінова, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган - Барановського Міністерства Освіти і науки України, завідуюча кафедрою маркетингового менеджменту (м. Донецьк) кандидат економічний наук, доцент Смерічевський Сергій Фрацевич Донецький державний університет управління Міністерства Освіти і науки України, доцент кафедри маркетингу (м. Донецьк) Захист відбудеться 29 травня 2008 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 29.051.01 у Східноукраїнському національному університету імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України за адресою: 91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний,20 а Автореферат розіслано 23 квітня 2008 року Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Г.В. Козаченко ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИАктуальність теми. Стан економіки країни безпосередньо залежить від економічного добробуту господарюючих суб’єктів, без прибутковості яких неможливе вирішення таких гострих сьогодні для України проблем як встановлення макроекономічної стабілізації, рівноваги платіжного балансу, стабільності національної валюти та низьких темпів інфляції. Машинобудування є фундаментом економічного потенціалу країни, від рівня ефективності діяльності його підприємств залежить стан її соціально-економічного розвитку. Підприємства машинобудування відіграють важливу роль у реалізації досягнень науково-технічного прогресу всіх галузей країни, у забезпечення інноваційної складової розвитку вітчизняної економіки. Але сьогодні підприємства вітчизняного машинобудування перебувають не у кращому стані, невисокою є ефективність їх діяльності. Погіршення стану машинобудівних підприємств є наслідком зменшення інвестицій в їх діяльність, наявності дебіторської та кредиторської заборгованості, відсутності технічного переоснащення, невідповідності продукції стандартам якості, наявності значної кількості не використовуваних ресурсів. Це обумовлює необхідність пошуку способів та засобів, які можуть сприяти переходу вітчизняних машинобудівних підприємств у більш кращий стан. Як один з таких способів слід розглянути активізацію маркетингової діяльності вітчизняних машинобудівних підприємств. В умовах становлення ринкової економіки маркетинговій діяльності приділяється значна увага з боку вітчизняних підприємств, зокрема, промислових. Активізація маркетингової діяльності передбачає використання низки інструментів та заходів, що може позитивно вплинути, зокрема, на підвищення ефективності діяльності машинобудівного підприємства через використання невикористовуваних ресурсів.

Але будь-які дослідження з активізації маркетингової машинобудівного підприємства поки ще відсутні. Необхідність розробки теоретичних положень та практичних рекомендацій щодо активізації маркетингової діяльності машинобудівних підприємств зумовило вибір теми дослідження, його мети та завдань, що спрямовані на її досягнення. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано у відповідності із планами наукових досліджень Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля та філіалу Інституту економіко-правових досліджень НАН України (м. Луганськ). При виконанні держбюджетної теми ДН-33-03 &quo ;Розробка механізму управління конкурентоспроможністю суб’єктів господарської діяльності в умовах глобалізації економіки&quo ; (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, номер держреєстрації 0103U000421, 2003-2005 рр.) здобувачем розроблено рекомендації щодо застосування інструментів контролінгу в маркетинговій діяльності підприємств. За темою ДН-33-06 &quo ;Методологічні основи управління функціонуванням та розвитком суб’єктів господарської діяльності в епоху економіки знань&quo ; (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, номер держреєстрації №0106U000293, 2006-2008 рр) розроблено методичне забезпечення оцінки активізації маркетингової діяльності підприємства. У межах теми &quo ;Організаційне і економіко-правове забезпечення захисту вітчизняних товаровиробників&quo ; (філіал Інституту економіко-правових досліджень НАН України (м. Луганськ), номер державної реєстрації 0104U0007345, 2004-2007 рр) розроблено рекомендації щодо вдосконалення організаційних методів захисту вітчизняних товаровиробників на основі активізації маркетингової діяльності підприємства. Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є формування теоретичних положень та прикладних аспектів розробки механізму активізації маркетингової діяльності машинобудівного підприємства на основі інтенсифікації використання його маркетингового потенціалу. Для досягнення мети дослідження в дисертаційній роботі поставлено та вирішено такі наукові та практичні завдання: досліджено стан сучасних українських машинобудівних підприємств; проаналізовано та виявлено особливості маркетингової діяльності українських машинобудівних підприємств; розглянуто призначення активізації маркетингової діяльності машинобудівних підприємств, систематизовано чинники, які впливають на її характеристики; проаналізовано поняття маркетингового потенціалу підприємства та його інтенсифікації; запропоновано процедуру оцінки використання маркетингового потенціалу підприємства; обґрунтовано вибір виду інструменту управління активізації маркетингової діяльності машинобудівного підприємства – відповідний механізм; розроблено інформаційне та організаційне забезпечення функціонування механізму управління активізації маркетингової діяльності машинобудівного підприємства використано в діяльності підприємств розроблені рекомендації. Об’єктом дослідження – маркетингова діяльність машинобудівного підприємства.

Предмет дослідження – активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства. Методи дослідження. Методологічною основою дисертації є сукупність способів наукового пізнання, загальних методів, прийомів та принципів, що використовувалися в процесі дослідження. Теоретичною основою дослідження послугували фундаментальні положення класичної політичної економії, наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених у галузі потенціалу підприємства, маркетингової діяльності й управління. Правове поле дослідження склали чинні законодавчі та нормативні документи, що регулюють маркетингову діяльність вітчизняних машинобудівних підприємств. Інформаційною базою послужили державні програми розвитку вітчизняного машинобудування, статистичні матеріали, дані звітності машинобудівних підприємств Луганської області та результати власних досліджень. Для досягнення поставленої мети й виконання завдань у роботі використано низку загальнонаукових і спеціальних методів: спостереження та узагальнення (при визначенні стану сучасних машинобудівних підприємств, при з’ясуванні сутності поняття &quo ;активізація маркетингової діяльності&quo ;), причинно-наслідковий (при дослідженні характеристик активізації маркетингової діяльності машинобудівного підприємства); упорядкування (при систематизації чинників, які впливають на активізацію маркетингової діяльності машинобудівного підприємства,); порівняння (при визначенні поняття маркетинговий потенціал машинобудівного підприємства); структурний-логічний аналіз (при визначенні елементів маркетингового потенціалу); метод наукової абстракції (при формуванні механізму активізації маркетингової діяльності машинобудівного підприємства); ситуаційний аналіз (при формуванні комплексної маркетингової програми), наукове узагальнення (при підведенні підсумків дослідження). Наукова новизна одержаних результатів. Основний науковий результат дисертаційної роботи полягає у формуванні теоретичних положень щодо активізації маркетингової діяльності машинобудівних підприємств на основі інтенсифікації використання їх маркетингового потенціалу. Наукова новизна результатів дослідження полягає у такому: уперше: активізація маркетингової діяльності розглядається як спосіб стабілізації та покращення стану машинобудівних підприємств, що передбачає інтенсифікацію використання маркетингового потенціалу протягом певного періоду часу з метою використання невикористовуваних ресурсів підприємства; розроблено організаційно-економічний механізм активізації маркетингової діяльності машинобудівного підприємства, призначенням якого є організація спільної діяльності структурних підрозділів підприємства, яка з урахуванням потреб ринку та відповідного комплексу стимулів працівників має забезпечити використання невикористовуваних ресурсів підприємства та підвищення ефективності результатів його діяльності; удосконалено: процедуру оцінки використання маркетингового потенціалу підприємства, яку пропонується проводити шляхом зіставлення наявних маркетингових можливостей та маркетингових ресурсів підприємства за допомогою розгорнутої матриці, що дає змогу виявити нереалізовані маркетингові можливості та невикористовувані маркетингові ресурси, реалізація яких виступає підґрунтям інтенсифікації використання маркетингового потенціалу; інформаційне та організаційне забезпечення функціонування механізму активізації маркетингової діяльності машинобудівного підприємства шляхом імплементації розробленого механізму, яка передбачає персоніфікацію передбачуваних дій, забезпечення взаємодії виконавців, встановлення їх підпорядкованості та відповідальності за вирішення додаткових маркетингових завдань; уточнено: поняття маркетингового потенціалу машинобудівного підприємства шляхом обґрунтування компліментарності сукупності маркетингових можливостей підприємства, реалізація яких має підкріплюватися відповідними маркетинговими ресурсами, котрі є в наявності та можуть бути мобілізовані при активізації маркетингової діяльності підприємства; процедуру інтенсифікації використання маркетингового потенціалу підприємства, яка базується на виявленні нереалізованих маркетингових можливостей або невикористаних маркетингових ресурсів, наявність та подальше використання яких є обов’язковою умовою проведення активізації машинобудівного підприємства.

Оплата прац працвникв пдпримства здйснються в першочерговому порядку. Вс нш платеж здйснюються пдпримством псля виконання зобов'язань щодо оплати прац. ( Частина третя статт 15 в редакц Закону N 2103-IV ( 2103-15 ) вд 21.10.2004 ) Стаття 16. Органзаця оплати прац на пдпримствах  в органзацях, яким з бюджету видляються дотац На пдпримствах  в органзацях, як знаходяться на госпрозрахунку  отримують дотац з бюджету, органзаця оплати прац здйснються вдповдно до статт 15 цього Закону, але в межах визначених для них у встановленому порядку сум дотацй та власних доходв з урахуванням умов, встановлених Кабнетом Мнстрв Украни. ( Стаття 16 з змнами, внесеними згдно з Законом N 20/97-ВР вд 23.01.97 ) Стаття 17. Оплата прац працвникв, як виконують роботи (надають послуги), не властив основнй дяльност галуз (пдгалуз) Для працвникв пдпримств, виробництв, цехв, дльниць та нших пдроздлв, як виконують роботи (надають послуги), не властив основнй дяльност галуз (пдгалуз), умови оплати прац встановлюються в колективному договор з дотриманням гарантй, визначених угодами тих галузей (пдгалузей), до яких ц пдроздли належать за характером виробництва, та в актах чинного законодавства. Стаття 18

1. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

2. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

3. Організаційна і виробнича структура підприємства

4. Аналіз діяльності приватного підприємства "Вовняночка"

5. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

6. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")
7. Організація діяльності підприємства
8. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

9. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

10. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

11. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

12. Планування діяльності підприємства

13. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

14. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

15. Організація і методика аудиту доходів підприємства

16. Організація облікової політики підприємства

Набор для творчества "Шкатулка со стразами. Холодное сердце".
Каждая девочка мечтает о собственной шкатулке – в нее можно положить столько разных ценных вещей, так необходимых маленькой принцессе.
348 руб
Раздел: Эльза ("Холодное сердце")
Интеллектуальная игра "Сложи узор".
Игра состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены в 4 цвета. Это позволяет составлять из них 1, 2, 3 и даже
498 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Математический планшет.
Детская развивающая игрушка "Математический планшет" предназначена для занятий с детьми в детских учреждениях и домашних
433 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

17. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

18. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

19. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

20. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

21. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

22. Розробка маркетингової стратегії підприємства
23. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")
24. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

25. Міжнародний маркетинг як наслідок інтернаціоналізації маркетингової діяльності. Порівняльна характеристика стратегій виходу на зовнішній ринок

26. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства

27. Локальні нормативні акти підприємства у сфері трудових відносин

28. Організаційна структура управління персоналу підприємства

29. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

30. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

31. Аналіз господарської діяльності підприємства

32. Активізація пізнавальної діяльності на уроках української літератури

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: графит).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Футбольный мяч "St. Petersburg", 23 см.
Размер: 5 (23 см). Плотность материала: 350 грамм. Материал: TPU+EVA.
729 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Настольная игра "Каркассон".
«Каркассон» — настоящий настольный шедевр с простыми правилами и глубоким игровым процессом. Ход за ходом участники партии создают
990 руб
Раздел: Классические игры

33. Активізація пізнавальної діяльності учнів в процесі навчання математики

34. Самостійна робота як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів

35. Необоротні активи. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

36. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

37. Еколого-економічна оцінка природоохоронної діяльності підприємства СП "Шахта ім. В.І. Леніна"

38. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства ВАТ "Володарка"
39. Аналіз діяльності підприємства
40. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

41. Основні показники виробничо-господарської діяльності підприємства

42. Підприємницька діяльність та її активізація в Україні

43. Розрахунок основних економічних показників діяльності підприємства

44. Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації

45. Розрахунок економічних показників діяльності підприємства

46. Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця

47. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

48. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

Набор салатниц "Loraine", 10 предметов.
Форма: круглая. Материал: стекло, пластик. Цвет салатниц: прозрачный, рисунок. Диаметр: 17 см, 14 см, 12,5 см, 10,5 см, 9 см. Объем: 1,1
368 руб
Раздел: Наборы
Фоторамка на 8 фотографий С31-025 Alparaisa "Love&Family", бронзовый, 70,5x34 см.
Размеры рамки: 70,5x34 cм. Размеры фото: - 15х10 см (4 штуки), - 10х15 см (4 штуки). Фоторамка-коллаж для 8-ми фотографий. Материал:
636 руб
Раздел: Мультирамки
Ручка перьевая "Velvet Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/золото.
Перьевая ручка Velvet Prestige. Цвет корпуса: черный/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
404 руб
Раздел: VIP-ручки

49. Бізнес-план підприємства

50. Система маркетингового планування на підприємстві

51. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

52. Суть комерційної діяльності на підприємстві

53. Фінанси підприємства контрольна

54. Інноваційна діяльність підприємства
55. Матеріально-технічне забезпечення підприємства
56. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

57. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

58. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

59. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

60. Управління утворенням прибутку підприємства

61. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

62. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

63. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

64. Створення приватного підприємства по виробництву повітряної кукурудзи

Копилка "Металлический сейф с ключом", красная.
Качественный металлический сейф-копилка с двумя замками (кодовый и обычный) позволит Вам скопить приличную сумму на поездку, например.
1585 руб
Раздел: Копилки
Карандаши цветные "Evolution", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Ультрапрочные цветные карандаши, изготовленные без использования древесины. В наборе 24 ярких цвета. Цветной
694 руб
Раздел: 13-24 цвета
Одеяло 2-х спальное "Стандарт", шерсть мериноса.
Одеяло 2-х-спальное (стандарт). Материал: овечья шерсть, мериноса (смесь натурального и искусственного шерстяного наполнителя). Чехол:
916 руб
Раздел: Одеяла

65. Витрати підприємства

66. Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства

67. Економічна оцінка активу балансу підприємства

68. Облік активної частини балансу підприємства

69. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

70. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства
71. Попередній фінансовий аналіз підприємства
72. Фінансова звітність підприємства

73. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

74. Аудит підприємства

75. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

76. Реєстрація приватного підприємства

77. Аналіз програмного забезпечення підприємства

78. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"

79. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

80. Розробка ІС підприємства оптової торгівлі лікарськими препаратами

Концентрат от клещей "HELP", для защиты дачного участка до 20 соток, 100 мл.
Уничтожает клещей разных видов — иксодовых (ixodes), Dermacentor и других. Действует быстро — уже через 30 минут после обработки.
327 руб
Раздел: Прочее
Багетная рама "Bridget", 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Детское удерживающее устройство "Фэст", 15-25 кг (тёмно-серый).
Детское удерживающее устройство "Фэст" — уникальная отечественная разработка. Компактное, надежное, очень простое в эксплуатации
482 руб
Раздел: Удерживающие устройства

81. Створення бізнес–моделі підприємства за допомогою комп’ютерного комплексу Project Expert

82. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"

83. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

84. Асортиментна політика підприємства

85. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

86. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування
87. Обгрунтування стратегії розвитку підприємства ТОВ "Комфорт-Сервіс"
88. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

89. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПП "Урсуленко"

90. Розробка плану маркетингу малого (середнього) підприємства

91. Стратегія розвитку підприємства на ринку феросплавів

92. Товарна структура організації маркетингових служб

93. Формування іміджу підприємства на прикладі ВАТ "ТерА"

94. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

95. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

96. Роль кори головного мозку в системній організації діяльності організму

Шторка антимоскитная "Завитки" с магнитными замками (серая).
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Органайзер автомобильный "Stels" на спинку сиденья.
Органайзер крепится за стойки подголовника на спинки передних сидений. Прочные регулируемые ремни крепления. Два маленьких сетчатых
406 руб
Раздел: Прочее
Пакеты фасовочные в пластах, 18(+8)x35 см (1000 штук).
Область применения: расфасовка, упаковка продуктов питания и товаров народного потребления как на производстве, так и в быту. Размер:
573 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

97. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

98. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

99. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.