Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Экономико-математическое моделирование Экономико-математическое моделирование

Генетичні алгоритми в СППР

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Курков Максим Семенович, аспірант денної форми навчання Київського національно економічного університету. Генетичні алгоритми в системах підтримки прийняття рішень для фінансового аналізу на фондовому ринку. Прогнозування є ключовим етапом при прийнятті рішень в управлінні. Кінцева ефективність будь-якого рішення залежить від послідовності подій, які виникають вже після прийняття рішення. Можливість передбачити некеровані аспекти цих подій перед прийняттям рішення дозволяє зробити найкращий вибір, який в іншому випадку міг бути не таким вдалим. Але прийняття рішення особою, що приймає рішення дуже ускладнюється великим потоком даних. Аналізувати данні можливо передоручити засобам комп’ютерної техніки. Одним з напрямків використання новітніх технологій є створення систем підтримки прийняття рішень. Дуже важливо використання таких систем при проведенні фінансового аналізу у зв’язку з необхідністю прийняття найбільш адекватного рішення, яке може вплинути на прибутковість проекту. Дуже часто необхідно приймати рішення, маючи протиречиві данні, які мають високий рівень так званого “шуму”. Це потрібно враховувати при створенні систем підтримки прийняття рішень фінансового аналізу. Одним з виходів з подібної складної ситуації є використання апарату нечіткої логіки. Нечітка логіка є розширенням класичної (булевої) логіки і заснована на концепції часткової правди - правди, що знаходиться десь посередині між "є" і "немає". Що найбільш важливо при проведенні фінансового аналізу на фондовому ринку? Це по-перше складання найбільш вірогідного прогнозу поведінки цінних паперів. Прогнозування – це ключовий момент при прийнятті рішень в управлінні. Можливість передбачити некеровані аспекти подій перед прийняттям кінцевого рішення дозволяє зробити найкращий вибір, який, в іншому випадку міг бути невдалим. Окрім традиційних статистичних методів в системах підтримки прийняття рішень для фінансового аналізу на фондовому ринку використовують розвинутий алгоритм застосування нечіткої логіки – нейронні мережі. Але е ще один цікавий метод – це генетичні алгоритми. Спробуємо розробити систему підтримки прийняття рішень, яка б була побудована на генетичних алгоритмах. Нехай є деяка складна функція, яка залежить від деяких змінних, і необхідно знайти таке значення змінних, при яких значення функції максимально. В нашому випадку, в задачі пошуку прийняття оптимального рішення на фондовому ринку стосовно розподілу інвестицій в цінні папери багатьох емітентів. В цієї задачі змінними будуть обсяги коштів, які вкладаються в ті чи інші цінні папери, а функцією, яку треба максимізувати – сумарний обсяг доходів особи, яка приймає рішення щодо розподілу інвестицій. Також в базі знань системи повинні міститись значення максимального та мінімального обсягу вкладень в кожний вид цінного паперу, які задають область зміни значень кожної з змінних. Використовуючи методи генетичних алгоритмів в системі підтримки прийняття рішень фінансового аналізу необхідно передбачати в ній природні способи оптимізації. Кожний варіант вкладення в цінні папери розглядається системою як індивідуум, а прибутковість варіанту, як пристосованість даного індивідуума.

Тоді, відповідно до методів генетичних алгоритмів, в процесі “еволюції” пристосованість індивідуумів буде зростати, а значить, будуть з’являтись все більш і більш прибуткові варіанти інвестування. В деякий момент еволюція повинна бути призупинена і вибір найкращого індивідуума і буде достатньо добрим рішенням задачі. Для генерування еволюційного процесу системою підтримки прийняття рішень генерується випадкова популяція – декілька індивідуумів з випадковим набором хромосом ( числових векторів). Для цього попередньо в базу знань системи повинна заноситись інформація стосовно цінних паперів, які обертаються на ринку. Для завантаження бази знань необхідно отримати з торгових систем інформацію стосовно курсів цінних паперів мінімум за останній квартал. Але у цьому випадку акції емітентів, по яких рідко проходять угоди повинні вивчатись більш ретельно. Тобто для таких емітентів повинні вивчатись не тільки курси, а й інша інформація. Це стосується по-перше фінансових показників, а також інформації, яка отримується з балансу підприємств. Вся інформація стосовно емітентів повинна завантажуватись в окрему базу даних, з якої по мірі необхідності вона береться для проведення аналізу. Як основне джерело інформації використовується щорічний звіт підприємства. Звіт містить всю необхідну інформацію стосовно фінансових показників та баланс підприємства. Для аналізу фінансового стану підприємства, а також розрахунків ступеню ризику слід використовувати ще один апарат нечіткої логіки – нейронні мережі. Саме за допомогою апарату нейронних мереж система може зробити виключення тих емітентів, інвестування в цінні папери яких є недоцільним. Математично нейронні мережі можна розглядати як клас методів статистичного моделювання, що у свою чергу можна розділити на три класи: оцінка щільності ймовірності, класифікація і регресія. Передбачається, що система підтримки та прийняття рішень (СППР) може бути цілком реалізована на нейронній мережі. Нейронна мережа СППР представляє собою набір нейронів, які з’єднані між собою. Передаточні функції всіх нейронів можуть змінюватись, а ваги є параметрами мережі і не можуть змінюватись. Нейронна мережа СППР обирає ті сигнали, які мають максимальний рівень. Далі ті емітенти, які мають максимальний рівень сигналу повинні розглядатись як данні для обробки генетичним алгоритмом системи. Ми отримали данні щодо курсів цінних паперів, які отримуються з торговельної мережі та данні щодо орієнтовних цін паперів, які не обертаються постійно на ринку, а інформація про їх ціну підготована нейронною мережею. Далі обчислюється прибутковість кожного з цінних паперів та завантажується до бази даних. Таким чином ми створили хромосоми для роботи нашого генетичного алгоритму. Для нашої СППР хромосома буде числовим вектором, який відповідає потребам, щодо наявності інформації про прибутковість в деякий історичний період. Доходи за цінними паперами і будуть генами даних хромосом. Система генерує випадкові хромосоми для обробки їх генетичним алгоритмом. Далі вводяться такі поняття як кросинговер та мутація. Мутація – це змінювання хромосоми, яке викликане випадковою зміною її позицій (генів).

В системі емулюється мутація шляхом випадкової зміни одного з генів – векторів. Кросинговер є операцією, при якій з двох хромосом породжується одна або декілька нових. В найпростішому випадку в генетичному алгоритмі кросинговер реалізується також як і в біології. При цьому хромосоми розрізаються і обмінюються частинами між собою. Блок схему генетичного алгоритму системи представлена на Рис.1. В даній схемі вказані всі етапи роботи генетичного алгоритму: створення початкової популяції, відбір, кросинговер, мутація та поява нової популяції. Блок-схема генетичного алгоритму Перехід до нового покоління Відповідь Рис. 1. З початку системою генерується випадкова популяція індивідуумів, тобто деякий набір рішень задачі. Далі моделюється розмноження в межах популяції. Для цього система обирає декілька пар “індивідуумів”, проводиться кросинговер між хромосомами в кожній парі, а отримані нові хромосоми розміщується в нову популяцію. В генетичному алгоритмі зберігається основний принцип відбору – чим більше пристосований індивідуум, тим більше ймовірність, що він буде брати участь у наступному кросинговері. Далі система підтримки прийняття рішень моделює мутації, тобто випадково змінює деякі “гени” у вибраних векторах нового покоління. Далі стара популяція векторів знищується і система переходить до розгляду наступного покоління. Популяція наступного покоління містить ту ж кількість векторів, що і початкова, але у зв’язку з отбором загальна прибутковість по ній вище, ніж в попередній популяції. Тепер система повторює описані процеси відбору, кросинговеру та мутації для нової популяції. В кожному наступному поколінні ми будемо бачити виникнення зовсім нових рішень задачі. Серед них будуть як добрі, так і погані, але завдяки відбору кількість добрих рішень буде зростати. Імітуючи еволюцію система підтримки прийняття рішень буде завжди зберігати життя найкращому з “індивідуумів” наступного покоління. Така методика називається “стратегією елітизму”. Таким чином на деякому етапі покращення якостей рішень задачі буде уповільнюватись і далі стане дуже повільним. Тоді з отриманих наборів “індивідуумів” відбирається ті, які надає найбільше значення функції прибутковості. Отримані відповіді і є рекомендаціями системи для проведення процесу інвестування в цінні папери. Приведений варіант системи лише один з багатьох, які можна використовувати при створенні універсальної системи фінансового аналізу. На жаль на вітчизняному ринку ці системи поки що не знайшли широкого застосування. Насамперед це пов’язано з недосконалістю фінансового ринку. Але це не означає, що подібні системи не знайдуть місця в Україні. По мірі розвитку фінансового ринку постає питання про створення СППР на базі генетичних алгоритмів та інших методах нечіткої логіки на Україні. Список літератури. 1. Жданов А.А. Принципи автономного адаптивного керування. Дисертація на конкурс вченого ступеню доктора фізико-математичних наук. -Москва.: ОЦ РАН, 1993.-с. 318 2. В.Брауэр. Введення в теорію кінцевих автоматів.-М.: "Радіо і зв'язок", 1987. -с. 392 3. McCulloch W.W., Pi s W. 1943.

Разработка и ознакомление студентов со структурно-логической схемой дисциплины и ее элементов; применение видеоряда. 7. Выдача студентам младших курсов методических указаний, содержащих подробный алгоритм, постепенно уменьшая разъяснительную часть от курса к курсу с целью приучить студентов к большей самостоятельности. 8. Разработка комплексных учебных пособий для самостоятельной работы, сочетающих теоретический материал, методические указания и задачи для решения. 9. Разработка учебных пособий междисциплинарного характера. 10. Индивидуализация домашних заданий и лабораторных работ, а при групповой работе - четкое ее распределение между членами группы. 11. Внесение затруднений в типовые задачи, выдача задач с избыточными данными. 12. Контрольные вопросы лекционному потоку после каждой лекции. 13. Чтение студентами фрагмента лекции (15-20 мин) при предварительной подготовке его с помощью преподавателя. 14. Присвоение статуса "студентов-консультантов" наиболее продвинутым и способным студентам, оказывая им всяческую помощь. 15

1. Леся Українка - "чи не єдиний чоловік на всій Україні!"

2. Способы описания алгоритма. Виды операторов

3. Структура и алгоритмы работы спутниковых радионавигационных систем

4. Разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата

5. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

6. Эпоха великих географических открытий
7. Великобритания (расширенный вариант реферата 9490)
8. Развитие Кореи после Великой Отечественной войны

9. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

10. Как не стать жертвой преступления

11. Великая Хартия Вольностей (1215г.)

12. Charlemagne. Карл I (Великиий, король франков)

13. Великая французская революция

14. Государство и право в годы Великой Отечественной войны

15. Сперанский – великий русский реформатор

16. Партизанское движение на Смоленщине в годы Великой Отечественной войны

Стержень для роллеров, синие чернила, F.
Стержень для роллера Parker с чернилами синего цвета, толщина линии — 0,5 мм, длина стержня — 112 мм, длина шарика — 0,8 мм. Цвет чернил:
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Маркер выделитель текста Edding "E-345/6S", 6 цветов 1-5 мм.
Для выделения слов или текста в книгах, брошюрах, письмах и т.п. Практически для любой бумаги для копирования и факсов. Высокая
361 руб
Раздел: Текстовыделители
Кружка-хамелеон "Чеширский кот".
Вам нравятся необычные вещи? Любите удивляться и удивлять всех вокруг? Кружка-хамелеон "Чеширский кот" будет поднимать
304 руб
Раздел: Кружки

17. Сталинградская битва - один из важнейших этапов Великой Отечественной войны

18. Липецкий край в годы Великой Отчественной Войны

19. Урал в период Великой Отечественной войны

20. Великая Отечественная Война

21. Начальный период Великой Отечественной Войны

22. Первая победа Красной Армии в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
23. Великая Отечественная война
24. Восстановление народного хозяйства в 1945 – 1964гг. после Великой Отечественной войны

25. Charlemagne. Карл I (Великиий, король франков)

26. Литература и искусство в годы Великой Отечественной войны

27. ТВ драматургия "Анализ книги Ю.М. Лотмана "Семиотика кино и проблемы киноэстетики"", "Проблема знаков"

28. Стонхендж - великая книга тайн из камня

29. Несколько рефератов по культурологии

30. Культура Византии от Времен Константина Великого и до Крестовых Походов (1081 год)

31. Ахматова в годы Великой Отечественной Войны

32. Тема подвига советского народа в Великой Отечественной войне в литературе

Двухколесный мотоцикл-каталка со шлемом, значком и протоколом.
Двухколесный мотоцикл-каталка снабжен шлемом, значком и протоколом. Такая игрушка предназначена для детей старше одного года. Она
1765 руб
Раздел: Каталки
Комплект пеленок для мальчика Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок - станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки
Набор посуды "Peppa Pig".
Яркая фарфоровая посуда с героями из самого популярного мультфильма "Peppa Pig". Набор, несомненно, привлечет внимание вашего
547 руб
Раздел: Наборы для кормления

33. Языковая специфика передач на ТВ

34. Быть или не быть книге (интернет против книг)

35. Художественная литература о Великой Отечественной войне

36. Человек на войне. По произведениям В.Быкова "Сотников" и Б.Васильева "В списках не значился"

37. Великая Отечественная война в произведениях писателей ХХ века

38. "...Мне не стало хватать его..." (о творчестве В.С. Высоцкого)
39. Реферат перевода с английского языка из книги “A History of England” by Keith Feiling
40. Петр I Великий (1672-1725)

41. Александр Невский – великий полководец древнерусского государства

42. Регулярный военный флот Петра Великого

43. Иван III Великий в истории России

44. Петр Первый Великий

45. Почему Екатерину II назвали великой

46. Екатерина II - великая императрица

47. Великая Отечественная война (в датах)

48. Великий князь Владимир Мономах

Антискользящий резиновый коврик для ванны "Roxy-kids", 35x76 см, салатовый.
Резиновый коврик с отверстиями ROXY-KIDS создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание в ванне. Мягкие
529 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Фотобумага для струйной печати, A4, 170 г/м2, 50 листов.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность: 170 гр/м2. Глянцевая. Односторонняя. В комплекте: 50 листов.
329 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Рюкзак "Back-to-School. Funny Animals".
Рюкзак сделан из износостойкой, водонепроницаемой ткани. Имеет несколько отделений на молнии. Размер рюкзака: 40х36х18 см. Материал:
477 руб
Раздел: Без наполнения

49. Основные сражения Великой Отечественной войны

50. Морской флот СССР в годы Великой Отечественной войны

51. Здравоохранение в годы Великой Отечественной войны на Тамбовщине

52. Битва за Москву в Великой Отечественной войне

53. Великая Отечественная Война

54. Великие реформы 60-70-х годов. Александр II
55. Курская область в годы Великой Отечественной войны
56. Окончание Великой Отечественной войны и цена победы

57. Окончание Великой Отечественной Войны. Капитуляция Японии

58. Реформы Петра Великого

59. Реформы Петра Великого и их значение

60. Средневековая европейская цивилизация и место в ней Католической Церкви

61. Цивилизации. От Руси к России. XVII век: Люди и время, смута. Эпоха Петра Великого...

62. Советское общество накануне и в годы Великой Отечественной Войны

63. Характеристика принятия Христианства на Руси и Великий Киевский князь Владимир в "Истории государства Российского" Н.М.Карамзина

64. Великие полководцы войны 1812 года

Синтетическое средство для стирки белья с ферментами для лучшего отстирывания "Топ", 900 г.
Синтетическое средство для стирки белья подходит как для ручной, так и для автоматической стирки белья из натуральных, смесовых и
342 руб
Раздел: Стиральные порошки
Кружка керамическая "FIFA 2018", 350 мл.
Объем: 350 мл. Материал: керамика.
769 руб
Раздел: Кружки, посуда
Сумка-чехол транспортная для коляски-трость.
Сумка-чехол понадобится Вам, когда Вы отправитесь в поездку, полностью сохранит чистоту в автомобиле и обеспечит защиту одежды от
492 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

65. Что я знаю о Великой Отечественной Войне

66. Великие советские военачальники: Михаил Николаевич Тухачевский

67. Уфа в годы Великой Отечественной войны

68. Подробная хронология Великой Отечественной Войны

69. Великая Французская революция конца XVIII века и Россия

70. Москва - третий Рим, а четвертому не бывать
71. Рекурсивные алгоритмы
72. Быть или не быть книге (интернет против книг)

73. Информационные потоки в ЭВМ. Алгоритм работы процессора

74. Прием ВЧ ТВ сигнала на ПК, TV-тюнеры

75. Алгоритм Кнута-Морриса-Пратта

76. Формирование структуры электронного учебника и решение задач на ней

77. Циклические алгоритмы

78. VB, MS Access, VC++, Delphi, Builder C++ принципы(технология), алгоритмы программирования

79. Алгоритм создания базы данных складского учета

80. Компьютерный файлово-загрузочный полиморфный стелс-вирус ONEHALF 3544, особенности алгоритма и методы борьбы с ним

Органайзер подвесной "Фиксики" (5 карманов).
Органайзер подвесной с 5 карманами. Высота: 65 см. 5 карманов размером 15x13 см. Материал: полиэстер, плотностью 600 ден.
317 руб
Раздел: Карманы на детскую кроватку
Набор для составления букета из мягких игрушек "Конфетти", 3 зайки.
Яркий и нестандартный подарок - букет из мягких игрушек вызовет восторг у всех, независимо от возраста и положения. К тому же, этот букет
496 руб
Раздел: Дизайнерские игрушки
Магнитная азбука "Где Ёж?".
"ГДЕ ЁЖ?" — это стильная магнитная азбука из 54 букв с запоминающимся орнаментом! Когда ребёнок учит буквы, полезно, чтоб они
792 руб
Раздел: Буквы на магнитах

81. Понятие об алгоритмах

82. Эйлер. Великий математик

83. Адаптивное параметрическое оценивание квадратно-корневыми информационными алгоритмами

84. Великий математик России Николай Иванович Лобачевский

85. Практика перевода числа из одной системы счисления в другую + блок-схема алгоритма определения наименьшего числа

86. Великий русский хирург Н.И.Пирогов
87. Субъект преступления ("подновлённая" версия реферата 6762)
88. «Великая дидактика» Я.А.Каменского

89. Реформы Петра Великого

90. Чужого горя не бывает...

91. Magna carta (Великая хартия вольностей)

92. «Великая дидактика» Я.А.Каменского

93. Психология труда (Обзорный реферат по психологии труда)

94. Усилитель мощности 1-5 каналов ТВ

95. Методы и алгоритмы компоновки, размещения и трассировки печатных плат

96. Несколько рефератов по Исламу

Кружка "Акула".
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
434 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Рюкзак для школы и офиса "SpeedWay 2", 46x32x19 см, серо-оранжевый.
Рюкзак для школы и офиса с отделением для ноутбука с диагональю до 15,6”. 3 больших отделения. 1 передний карман для мелких предметов. 2
1092 руб
Раздел: Без наполнения
Фломастеры утолщенные "Jumbo", 36 цветов.
Фломастеры, вентилируемый колпачок, утолщенный трехгранный корпус. В наборе: 36 цветов.
829 руб
Раздел: Более 24 цветов

97. "Русский Тарзан" (реферат о российском пловце Александре Попове)

98. Творчество Платона и Аристотеля как отражение эпохи великих общественных преобразований в Древней Греции

99. "Камю", "Сартр", "Шопенгауэр", "Ясперс", "Фромм" (Рефераты, доклады по философии)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.