Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення В кожній промислово-розвиненій цивілізованій державі соціальне забезпечення займає важливе місце в системі гарантій здійснення прав і свобод громадян. Термін «соціальна захищеність» вперше з’явився в США. В СРСР він виник в юридичній літературі в перші роки радянської влади. Офіційно термін «соціальне забезпечення» закріплено в міжнародному Пакті про економічні, соціальні та культурні права, ухваленому Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня 1966 р. Ідея про право соціального забезпечення як певну систему правових норм виникла в СРСР в середині 50х років. Лише в 70х р.р. право соцзабезпечення як галузь права дістало визнання в юридичній науці й набуло статусу самостійної навчальної дисципліни у вищих юридичних навчальних закладах. Але ми в коледжі вивчаємо її в межах трудового права. Після проголошення незалежності України розпочато створення системи соцзахисту населення. Закладаються основи правової і нормативної бази страхування, удосконалюються діючий порядок управління цими засобами. Ця галузь права включає широку, внутрішньо узгоджену хоча і не кодифіковану, сукупність правових норм. В ст. 46 Конституції України є термін «соціальний захист», який ширший терміну «соціального забезпечення». Право соціального забезпечення – це система створюваних державою правових, економічних та організаційних засобів, направлених на компенсацію чи мінімізацію наслідків зміни матеріального чи соціального стану громадян, а також щільно пов’язані з ними процедурні відношення по установленню юридичних фактів і вирішенню спорів. В коло громадських відносин, які охоплюються предметом права соціального забезпечення входять такі компоненти: загальне поняття соціального забезпечення, коло осіб, що забезпечуються, об’єм видів соціального забезпечення, рівень забезпечення, джерела фінансування, відносини, пов’язані з зобов’язанням держави і роботодавців по утриманню визначеного контингенту непрацездатних громадян та інші. До них примикають і щільно пов’язані з ними відносини по здійсненню соціального страхування, формуванню і використанню Пенсійного фонду і Фондів соціального страхування, виплаті різних допомог сім’ям з дітьми, медичному і санаторно-курортному обслуговуванню громадян, наданню пільг і переваг ветеранам війни та праці за рахунок соціальних фондів. Мета соціального забезпечення – забезпечити рівень життя непрацездатних громадян не нижче встановленого державою прожиткового мінімуму, Звідси і розбіжності в понятті предмета: одні теоретики включають в нього всі соціально-економічні відносини по відшкодуванню втраченого заробітку і забезпеченню потреб громадян з державного та громадських фондів, незалежно від їх результатів праці. Інші – тільки те, що пов’язане з забезпеченням непрацездатних, хворих і багатодітних сімей. Треті – лише обслуговування непрацездатних. Крім того, предмет вивчає і фінансові джерела забезпечення непрацездатного населення – діяльність держави по створенню соціальних фондів і використання їх по цільовому призначенню.

Окрім предмета правового регулювання, ознакою диференціації галузей права, юридична наука визнає метод правового регулювання громадських відносин. Метод права соціального забезпечення – це сукупність прийомів і способів, за допомогою яких регулюються громадські відносини, які складають предмет даної галузі права. Розглянемо особливості метода права соціального забезпечення: 1. Поєднання централізованого, локального і індивідуального рівнів регулювання громадських відносин даної галузі і права. Виключно законами України визначаються основи соціального захисту, форми і види пенсійного забезпечення (ст. 92, 46 Конституції). На локальному рівні (в межах окремого ПОУ) в нецентралізованому порядку, за рахунок фінансових джерел власника дозволяються додаткові види соціального забезпечення з метою підвищення соціального захисту працівників конкретної організації. Такі умови можуть бути включені до колективного договору чи плану соціального розвитку ПОУ. Індивідуальний рівень. Умови про надання додаткових пільг в сфері соціального забезпечення (пенсії, допомоги тощо) можуть бути передбачені в індивідуальному трудовому договорі працівника з роботодавцем. Крім того, кожен громадянин може укласти різні індивідуальні договори в сфері соціального забезпечення, з центром соціального обслуговування на надання послуг на дому; з недержавним пенсійним фондом про додаткове пенсійне забезпечення тощо. 2. Методу права соціального забезпечення притаманний специфічний порядок установлення прав і обов’язків суб’єктів – способи визначення змісту правовідносин (договірний, не договірний). У більшості випадків для правовідносин в сфері соціального забезпечення характерний недоговірний порядок. Пояснюється це перевагою централізованого регулювання в даній сфері: види пенсій, допомог, компенсацій тощо, їх розміри, порядок призначення і надання визначаються державою і суб’єкти правовідносин не можуть ці норми змінювати. Однак, права і обов’язки суб’єктів в цій галузі можуть установлюватись не тільки нормативним, але і договірним шляхом в межах конкретного ПОУ. По-перше, в колективному договорі можуть бути передбачені більш пільгові умови в порівнянні з діючим законодавством (надбавка до пенсії, достроковий вихід на пенсію тощо). По-друге, закріплення гарантій можливо в індивідуальному трудовому договорі (надання матеріальної допомоги у випадку уходу у відпустку, безкоштовне щорічне санаторно-курортне лікування, безкоштовні ліки у випадку захворювання тощо). При цьому, згідно ст. 9 КЗпПУ умови договорів, які погіршують становище працівників порівняно з законодавством України є недійсними. При більш пільговому забезпеченні дозволяється повна свобода сторін. 3. В праві соціального забезпечення відображена специфіка стану (взаємовідносин) суб’єктів правовідносин (координація, субординація). Традиційно в теорії права є два види взаємозв’язку між суб’єктами правовідносин: координація і субординація. При відносинах координації сторони рівні між собою, при відносинах субординації одна із сторін підкоряється іншій стороні, тобто це відносини влади – підлеглості.

Правовий статус суб’єктів права соціального забезпечення не вписується в класичні рамки про рівність чи підлеглість сторін. Учасники відносин по соціальному забезпеченню економічно нерівні, але адміністративно незалежні один від одного. Крім того, майнові права і свобода вибору поведінки належать тільки фізичній особі, а майнові обов’язки покладені на державні органи. Тому відносини, які виникають між ними і фізичними особами при реалізації конституційного права на соцзабезпечення, можна назвати відносинами координації. 4. Специфіку методу правового регулювання відображає і характер правових норм – спосіб правового впливу на поведінку суб’єктів (імперативний, диспозитивний). Імперативному способу регулювання притаманний метод влади і підпорядкованості, (субординації), а диспозитивному – метод юридичної рівності (координації). Метод права соціального забезпечення використовує ці два методи в поєднанні з іншими способами – прийомами регулювання: дозволом, наказом, забороною. Говорячи про систему права соціального забезпечення необхідно чітко розрізняти три різних поняття: система галузі права, система науки, система учбового курсу. Система права соціального забезпечення як галузі права – це сукупність об’єктивно взаємопов’язаних правових інститутів і норм, розташованих у визначеній, науково обґрунтованій послідовності відповідно до специфіки відносин, що регулюються. Елементами даної галузі є: правова норма, підінститут, інститут, комплексний інститут, підгалузь. Норма права є первинним компонентом системи, якій регулює поведінку учасників громадських відносин і складається із трьох елементів: диспозиції, гіпотези, санкції. Норми права, об’єднуючись по предметній ознаці, створюють інститути, підінститути і комплексні інститути. Основними інститутами права соцзабезпечення є: трудовий стаж, пенсії, допомоги, пільги, соціальне обслуговування. Їх можна розділити на більш дрібні структурні одиниці – підінститути. Так, інститут допомог містить такі підінститути: допомоги громадянам, які мають дітей; допомоги по тимчасовій непрацездатності; допомога по безробіттю, допомога на поховання тощо. Інститут пенсій містить такі підінститути як: пенсії по державному пенсійному забезпеченню; пенсії по державному пенсійному страхуванню; недержавні пенсії. В праві соціального забезпечення є і підгалузі: пенсійне право, право соціального обслуговування тощо. Система науки права соціального забезпечення – це система наукових знань, поглядів, ідей про комплекс громадських явищ, які входять в сферу соціального забезпечення. Наука вивчає галузь як систему права, історію виникнення і перспективи розвитку галузі, науковий аналіз міжнародних правових норм, загальні закономірності і тенденції цієї галузі в інших державах, наслідки наукових досліджень. Предмет науки ширше предмета галузі. Система учбового курсу – складається із трьох частин: загальної, особливої, спеціальної. В загальній частині курсу вивчаються питання предмету, методу даної галузі права, правовідносини в галузі, принципи, система, суб’єкти і джерела права соціального забезпечення.

Що ж до впливу на розвиток процесв в Укран загальновропейських революцйних рухв, зясування хнього мсця  рол в подях на укранських теренах, то, крм взамних закликв до конкретних, детальних дослджень, дал справа майже не рухаться. А без цього стотного нарощення знань, логчного завершення започатковано тенденц просто не станеться. У вивченн причин  сутност Укрансько революц особливий наголос робиться на нацональних, нацонально-державотворчих завданнях, а схиляння укранських соцалстичних партй до нцювання крокв щодо перебудови суспльства на засадах народоправства, у тому числ й змни системи форм власност, нердко розглядаються як данина модним соцальним течям, пасування перед соцальним (соцалстичним) бльшовицьким екстремзмом  тиском соцальних низв, спроби здйснення передчасних соцальних експериментв (хоча  в обмежених масштабах, з уповльненим темпом), руйнування дност нац, що призвело зрештою до трагчного фналу1105. Дослдникам-початквцям, зокрема, мпонують пдходи зарубжного «прагматичного поколння науковцв», як виявляють «максимальну безстороннсть» у дослдженн гостроти аграрно проблеми в Укран1106

1. Предмет, метод, система и основные принципы трудового права

2. Предмет, метод, система, принципы и источники трудового права

3. Предмет, метод, джерела та система фінансового права

4. Поняття, предмет і система міжнародного приватного права

5. Понятие, предмет, методы, принципы, нормы, источники и система налогового права

6. Психология как наука: объект, предмет, методы исследования. Место психологии в системе наук
7. Лекции по предмету "Операционные системы"
8. Основные понятия, предмет и система дисциплины "Правоохранительные органы"

9. Економічна теорія предмет і методи вивчення

10. Предмет, метод и задачи статистики

11. Предмет, метод и методология истории политических и правовых учений

12. Предмет, методы и структура юридической психологии

13. Предмет, метод и задачи статистики

14. Расчет ВНП двумя методами. Система национальных счетов

15. Предмет, метод и задачи бухгалтерского учета

16. Предмет, метод и задачи бухгалтерского учета

Стиральный порошок "INDEX", универсал, 2400 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
444 руб
Раздел: Стиральные порошки
Автомобильный холодильник D-H24P "Delta", голубой, 24 л.
Объем: 24 л. Номинальная мощность: - в режиме охлаждения (12В/220-240 В ~) 40/48 Вт, - в режиме нагрева (12В/220-240 В ~) 39/45
4157 руб
Раздел: Автомобильные холодильники
Повязка-держатель для головы "Соня".
Предназначена для фиксации головы ребенка, при поездки в автокресле. Хлопок 100% Товар в ассортименте, без возможности выбора.
321 руб
Раздел: Прочее

17. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

18. Предмет, метод, принципы управленческого учета

19. Громадяни як суб’єкти трудового права

20. Поняття та методи криміналістики

21. Поняття, функції та система трудового права України

22. Предмет і метод статистичної науки. Історія розвитку суспільної науки "Статистика"
23. Предмет, метод и задачи курса истории государства и права
24. Предмет, метод и принципы семейного права

25. Предмет, метод трудового права, соотношение трудового права с другими отраслями российского права

26. Суб’єкти кримінального процесу

27. Юридичні особи як суб’єкти цивільних прав

28. Форсована індустріалізація в Україні: мета, планування, методи проведення, джерела, наслідки

29. Понятие, предмет и система международного частного права

30. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

31. Поняття, зміст і функції науки

32. Предмет і методи політології

Каталка-трактор "Митя" №2.
Каталка-трактор станет прекрасным подарком для Вашего ребенка. Малыш может ездить на машинке сам, отталкиваясь от пола ножками и
1433 руб
Раздел: Каталки
Игровой набор "Фрукты и овощи" в корзине.
В набор входят 15 предметов. Размер предметов от 8 до 17 см. Материал: пластмасса. Цвет корзины может отличаться от указанного на картинке.
540 руб
Раздел: Продукты
Книга-сейф "Морские приключения", 24x16x6 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: картон, металл. Кодовый замок. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1180 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

33. Предмет і метод логіки

34. Фінансово-господарський контроль, його предмет і методи

35. Підприємництво: суть, суб’єкти, форми

36. Предмет, метод и задачи статистики

37. Экономическая теория: предмет, методы и этапы развития

38. Епоха Відродження, її гуманістичний зміст
39. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства
40. Приватизація: зміст, цілі, шляхи

41. Зміст і завдання БЖД та об’єктивні умови її виникнення

42. Основні риси Відродження, його гуманістичний зміст

43. Зміст та завдання професійної етики юриста

44. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

45. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

46. Охорона праці - основні положення, зміст і завдання

47. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

48. Зміст трудового договору

Швабра отжимная "Хозяюшка Мила", KF-08.
Отжимные швабры с PVA насадками подходят для влажной уборки и мытья полов из любых материалов: ламинат, паркет, линолеум, керамическая
371 руб
Раздел: Швабры и наборы
Коврик придверный, разноцветный (40x60 см).
Коврик придверный. Основа: резина. Размеры: 400x600 мм.
328 руб
Раздел: Коврики придверные
Игра-баланс "Лягушонок".
Это развивающая и увлекательная игра-баланс для детей в возрасте от 3-х лет. Такие игрушки развивают у детей мелкую моторику рук,
345 руб
Раздел: Игры на ловкость

49. Понятие системы права, отрасли права

50. Система соціального захисту в Україні

51. Форма та зміст заповіту за законодавством різних держав

52. Класифікація, склад та зміст типових технологічних операцій

53. Правовий зміст та наслідки Української селянської реформи 1861 р.

54. Гадяцька угода 1658 року, її зміст та вплив на державницькі процеси в Україні
55. Смисловий зміст культури та методика проведення дискусій
56. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

57. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

58. Україна, як суб’єкт міжнародного економічного права

59. Соціально-трудові відносини як система

60. Зміст та структура документознавства як науки

61. Структура та зміст віщої освіти

62. Зміст і методика вивчення країн Африки у шкільному курсі країнознавства

63. Зміст правового виховання молодших школярів

64. Зміст та структура науково-дослідницької діяльності студентів

Фломастеры. CARIOCA, 36 цветов.
Количество цветов: 36. Толщина корпуса: стандартная. Длина корпуса с колпачком: 146 мм. Форма корпуса: круглая. Тип наконечника:
379 руб
Раздел: Более 24 цветов
Шкатулка Jardin D'Ete "Розовая глазурь", 11x10x8 см.
Шкатулка Jardin D’ete превосходно подойдет для хранения украшений. Она исполнена из стекла и металла. Шкатулка сочетает в себе
1077 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Шарики, 50 шт.
Шарики из мягкого пластика. Диаметр: 6 см. Цвет представлен в ассортименте, без возможности выбора.
342 руб
Раздел: Шары для бассейна

65. Газифікація с. Козіївка Харківської області природним газом одноступеневою системою, з розробкою газифікації житлового будинку та рекомендацій по забезпеченню водопостачання, водовідведення та опалення будинку

66. Аналіз соціальної ситуації в рамках предмета соціальної психології

67. Предмет дослідження соціальної психології

68. Психологічний зміст характеру людини

69. Соціальні джерела християнства

70. Поняття соціальної структури
71. Релігійний ренесанс в сучасному суспільстві: його зміст, причини та основні напрямки
72. Соціальна робота з хворими на алкоголізм

73. Соціальні ролі та професійні знання соціального педагога. Система цінностей соціального педагога

74. Структура системи соціального захисту населення і політики України

75. Суспільство як цілісна соціальна система

76. Методи соціальної діагностики та їх характеристика

77. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання

78. Зміст права власності на природні ресурси

79. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

80. Формування системи соціального захисту в Україні

Плакат электронный "Говорящий Букваренок".
Многим детям понравится представленная оригинальная обучающая игра ''Говорящий Букваренок'', ведь она имеет несколько
429 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Тубус - карта "План покорения МИРА", магнитная, на холодильник.
Подарок заядлому путешественнику. Вы наверняка уже знакомы со знаменитой картой мира, верхний слой которой стирается монетой по принципу
1100 руб
Раздел: Прочее
Маркеры-кисти "Zendoodle. Edding 1340", 10 штук.
Набор фломастеров с гибким наконечником в виде кисточки. Различная толщина линии. Идеально подходит для раскрашивания печатей. Чернила на
664 руб
Раздел: 7-12 цветов

81. Поняття й проблеми соціальної етики

82. Предмет, понятие, метод и система криминологии

83. Определение предмета и метода проектирования устойчивого развития в системе Природа-Общество-Человек

84. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

85. Предмет и метод гражданского права

86. Фразеология (Поняття про фразеологізм)
87. Анализ криптостойкости методов защиты информации в операционных системах Microsoft Window 9x
88. Парольные методы защиты информации в компьютерных системах от несанкционированного доступа

89. Экология. Предмет и методы

90. Предмет и методы психологии. Общее понятие о психике. Классификация психических явлений

91. Виды и методы контроля знаний учащихся при изучении предмета "Хранение плодов и овощей"

92. ПРЕДМЕТ И МЕТОД ФИЛОСОФИИ

93. Система поддержки принятия маркетинговых решений в торговом предприятии на основе методов Data Mining

94. Предмет экономической теории. Методы экономического анализа

95. Практикум по предмету Математические методы и модели

96. Методы исследования опорно-двигательной системы

Бейдж с рулеткой, 54x90 мм.
Пластиковый держатель для 2 магнитных пропусков, с рулеткой. Рулетка вытягивается на 60 см. Размер: 54x90 мм.
420 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Доска магнитно-маркерная, 60x90 см.
Размер: 60х90 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Улучшенный алюминиевый профиль. В
1503 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Портфель "Megapolis", А4, 12 отделений, серый.
Используется для хранения и транспортировки большого колличества документов, сгруппированных по темам. Закрывается на надёжный пластиковый
517 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

97. Методы исследования опорно-двигательной системы

98. Экзаменационные вопросы и билеты по предмету МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ за весенний семестр 2001 года

99. Предмет и место политологии в системе общественных наук


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.