Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Аграрні відносини та їх розвиток за сучасних умов

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра економічної теоріїКурсова робота на тему: «Аграрні відносини та їх розвиток за сучасних умов»Студентка 1курсу 1 групи спеціальності 6601 вечірнього факультету Герасимчук Н.А. Науковий керівник - доцент Диба М.І.Київ - 1999Аграрні відносини та їх розвиток за сучасних умовПлан роботи .3 Розділ 1. Продуктивні сили аграрного сектору та особливості його Розділ 2. Еволюція власності в аграрному секторі виробництва. .7-9 Розділ 3. Нові форми . 17-18 Список використаної Сьогодні сільськогосподарське виробництво і в цілому агропромисловий комплекс України перебувають у центрі суспільної уваги, оскільки і без того небагатий наш стіл останнім часом особливо збіднів, стрімко зросли ціни на продовольство — такі явища викликають у населення України велику стурбованість і загострюють соціальну напруженість. Творча і трудова активність людини визначаються не тільки суспільними свободами та правовою захищеністю, а й якістю життя, основним показником якого виступає здоров’я окремої людини і всього суспільства. А залежить здоров’я від стану охорони здоров’я та якості продуктів харчування, стану природного середовища, комфортності житла і робочого місця, організації відпочинку та рівня соціального забезпечення. В усіх сферах господарської діяльності має діяти принцип: не може бути економічним те, що завдає шкоди людині. Тому господарникам необхідно брати до уваги не тільки традиційний економічний ефект, а й шкоду, завдану природі та здоров’ю людини. В аграрному секторі виникають складні виробничі відносини, певна система земельних відносин власності у процесі виробництва сільськогосподарської продукції, її розподілу, обміну та використання. Звідси випливає основна мета моєї курсової роботи - з’ясувати особливості сільськогосподарського виробництва, його роль у соціально-економічному процесі, розкрити основні тенденції та перспективи різних форм господарювання у сільському господарстві за умов формування соціально-орієнтованої ринкової економіки України.Розділ 1. Продуктивні сили аграрного сектору та особливості його розвитку Сільське господарство є однією з основних галузей народного господарства, оскільки виробництво продуктів харчування – перша умова життя безпосередніх виробників. Водночас воно є сировинною базою легкої та харчової промисловості. Попит на с/г товарну продукцію постійно зростає, оскільки збільшується чисельність населення, особливо міського. У провідних капіталістичних країнах до 95% всієї с/г продукції реалізується на ринку, набуваючи товарної форми. У сільському господарстві, як і в інших галузях суспільного виробництва, відбувається постійний розвиток і вдосконалення продуктивних сил і на цій основі зростає ефективність с/г праці, що дає змогу з меншою кількістю робочої сили виробляти більше продовольства. Так, у середині ХУШ ст. у сільському господарстві було зайнято 4/5 світової робочої сили, частка продукції сільського господарства у валовій продукції світу досягала 85%. Наприкінці ХУШ ст. співвідношення між вартістю валовою продукції сільського господарства та промисловості становила 80:20, наприкінці ХІХ ст.

52:42, а у середині 70-х років ХХ ст. - вже 30:70. Частка сільського господарства у валовому внутрішньому продукті продовжує знижуватися. У розвинутих капіталістичних країнах вона тепер коливається в межах 2-3% в Англії, США, Німеччині; 5-8% - у Франції й Італії та 11% - у Японії. У країнах Африки, Азії, Латинської Америки, які розвиваються, ця частка становить 11-16%, а у найменш розвинутих країнах вона перевищує 44%. У колишньому Союзі РСР частка сільського господарства у валовому національному продукті становила 18%. У розвинутих країнах світу відбувся перехід с/г виробництва до машинної стадії розвитку. Основний комплекс виробничих операцій у рослинництві, тваринництві здійснюється за допомогою машин, що значно зменшує потребу в робочій силі. У США кількість зайнятих у сільському господарстві скоротилася з 6,5 млн чол. у 1965 р. приблизно до 3 млн чол. на початку 90-х років. Це становить близько 2,5% загальної чисельності робочої сили. Така мала частка працездатного населення, зайнятого безпосередньо у сільському господарстві, пояснюється й тим, що значна частина робіт виконується фірмами, що обслуговують сільське господарство, а також на підприємствах переробної промисловості, де остаточно формуються споживчі властивості продовольчих товарів. У сучасний період у США для промислової переробки надходить до 90%, а у Західній Європі – до 75% кінцевої продукції сільського господарства, призначеної для продовольчого споживання. Це істотно змінює роль сільського господарства, з основного постачальника продовольства для населення воно перетворилось на постачальника сировини для харчової і переробної промисловості. З урахуванням робочої сили, що зайнята в усіх сферах продовольчого комплексу, частка працівників АПК США на початку 90-х років становила приблизно 17%. В основному робоча сила зосереджена у галузях, що забезпечують переробку с/г продукції та її реалізацію, тому на підприємствах цих галузей зосереджено до 90% робочої сили АПК. Аналогічна структура зайнятості в інших розвинутих країнах. Тенденція до скорочення чисельності зайнятих в аграрному секторі спостерігається в країнах колишнього СРСР. В останні роки у багатьох країнах, включаючи республіки колишнього Союзу, загострилася продовольча проблема. Це зумовлено як природними факторами (посуха, повінь, і т.д.), так і соціальними причинами - непродуктивним землекористуванням, несправедливим розподілом і споживанням продуктів харчування, більш високими темпами приросту населення порівняно з приростом с/г продукції, різними соціальними катаклізмами (війна, міжнаціональні конфлікти і т.д.). Весь період існування в країні радянської влади пов’язаний безпосередньо із спробою розв’язати продовольчу проблему, забезпечити населення необхідними йому продуктами харчування. Прийнято з приводу цього безліч постанов, законів, програм. Але жодна з них, у тому числі продовольча 1982 року, не була реалізована, оскільки безпосередній виробник за умов колгоспно-радгоспного ладу був відчужений від землі, від участі в управлінні, а також від створюваного ним продукту. За цих умов селянин не був зацікавлений у продуктивному використанні землі, техніки, праці.

Тому ресурси, що направлялись у сільське господарство, не давали віддачі. Перетворення системи виробничих відносин на селі включає вирішення ряду кардинальних проблем, що стосується власності на землю і проведення земельної реформи в цілому. Таким чином, щоб прискорити вихід сільського господарства з кризового стану, необхідно: по-перше, усунути державний монополізм у власності на засоби виробництва, забезпечити рівні економічні, соціальні та правові умови для функціонування всіх форм власності та господарювання, розвивати ринкові відносини. Ринок і конкуренція визначать, які форми власності та господарювання, в яких галузях і регіонах є найбільш ефективними і виправданими; по-друге, кожному працівнику і колективу слід надати можливість обрати ту форму власності та господарювання, яку він вважає для себе найбільш прийнятною, доцільною; по-третє, кожне підприємство повинно саме визначати свій виробничий напрям, розпоряджатися виробленою продукцією та одержаними доходами, нести повну матеріальну відповідальність за результати свого господарювання; по-четверте, необхідно створити ринок матеріально-технічних засобів, адекватних різноманітності форм власності; по-п’яте, слід оздоровити грошову і кредитну системи; по-шосте, перейти до вільного ціноутворення, коли головним стимулюючим фактором до формування цін виступає конкуренція між виробниками, а не адміністративний і монопольний диктат.Розділ ІІ. Еволюція власності в аграрному секторі виробництва. Відносини земельної власності є основним елементом аграрних відносин. Останні — це відносини між людьми, господарствами, членами суспільства, з одного боку, і державою — з другого, з приводу привласнення засобів виробництва у безпосередньому виробництві, розподілі, обміну і використання доходів с/г підприємств. Складовою частиною аграрних відносин є рентні відносини. Земельні відносини у всіх країнах світу пройшли тривалий шлях розвитку, й у кожній країні були свої особливості в цьому процесі. В Англії капіталістична власність на землю виникла у результаті вигнання селян із своїх земель і огородження їхніх земельних ділянок. У Німеччині, колишній Російській імперії та ряді інших країн Європи поміщицькі латифундії поступово перетворилися на капіталістичні господарства. Земельні реформи 1848 і 1861 років у цих країнах, ліквідувавши феодальну, кріпосницьку систему, зумовили виникнення великої кількості дрібних селянських господарств. У всіх зарубіжних країнах великого розвитку набула оренда землі у землевласників селянами-фермерами і капіталістами-підприємцями. Оренда — це тимчасове надання землі за плату капіталісту-орендарю або селянину. Оренда землі найбільшого розвитку набула у ряді розвинутих країн Заходу. Досить поширеною є сімейна оренда. Це така форма оренди, коли глава сім’ї — власник земельної ділянки передає в оренду землю одному з членів своєї сім’ї. З усіх видів с/г підприємств найпоширенішими у розвинених країнах Заходу є сімейні ферми, що, як правило, ведуть виробництво власними силами або ж використовують частково найману робочу силу для виконання сезонних робіт. Великі капіталістичні господарства використовують у господарській діяльності найману працю.

Для бльшост людей стародавнього свту мало значення в яких взамовдносинах вони перебували з часто незрозумлими й шаленими силами природи, що керувались богами, котрих можна умилостивити церемонями та жертвоприношеннями. За таких умов, громадянство сучасного свту знаходить такий екввалент у всенароднй участ в широкомасштабних шануваннях  ритуалах, у виконанн етнчних  релгйних обовязкв, як повязують спльноту гадано спордненост в суспльство ври та шанування, в розумнн спльност, пробуджено символами й мтами про етнчне походження та вибрансть та колективному вшануванню засновникв  герочно полеглих. Там, де мало мсце таке поднання, ми можемо говорити про нацю з релгйними традицями та ритуалами, котр вдграють роль екввалента юридичних прав  обовязкв сучасного громадянства. Отже, ми можемо говорити про свордн античн форми нац[101]. Династичн та патрицанськ нац До третьо модел у свому перелку Адран ГастнAс зарахову середньовчн династичн та/або патрицанськ вропейськ нац

1. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

2. Страхові правовідносини та страхування цивільної відповідальності

3. Створення безпечних та нешкідливих умов та засобів праці

4. Державне регулювання в галузі туризму: становлення та розвиток в Україні

5. Життєвий рівень населення та розвиток культури в УРСР періоду застою (1965–1985 рр.)

6. Компоненти та функції сучасних транспортно-навігаційних глобальних інформаційних систем ГІС. Супутникові радіонавігаційні системи СРНС для менеджменту
7. Українська культура: становлення та розвиток
8. Встановлення дипломатичних відносин та організація дипломатичних представництв

9. Бізнес-етика в міжнародних відносинах та особливості етичної бізнес-діяльності в Україні

10. Етнонаціональні відносини та етнополітика

11. Розвиток сучасної психології

12. Буддизм в Україні. Поняття та розвиток шкіл буддизму

13. Становлення та розвиток податкової служби України

14. Зародження та розвиток політичної економії

15. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

16. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

Настольная игра "Loonacy".
Loonacy (Лунаси) – очень забавная и веселая игра, в которой победит тот, что проворнее и внимательнее. Суть игры заключается в том, чтобы
490 руб
Раздел: Карточные игры
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty", голубой.
Складной дорожный горшок HandyPotty. Он может заменить сразу три аксессуара: привычный ребенку и его родителям горшок, дорожный горшок для
1160 руб
Раздел: Прочие
Шкатулка музыкальная "Сердце", 16x15x7 см, арт. 24806.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
775 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные

17. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

18. Сутність, сучасний стан та перспективи розвитку митно-тарифних відносин

19. Сучасні форми та системи оплати праці

20. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

21. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

22. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України
23. Біосфера та сучасні погляди на її проблеми
24. Інституційний тип взаємовідносин державних службовців та підприємців

25. Розвиток іпотеки в Україні та місце банків у ньому

26. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

27. Адвентивна флора Чернігівської області: історія формування та сучасний стан

28. Особливостi аграрних реформ в державах ЦСЄ та в Українi

29. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

30. Договірні відносини процесу аудиту та аудиторських послуг

31. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

32. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

Комплект детского постельного белья "Пираты".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Терка для моркови "по-корейски" Regent "Linea Presto".
Терка для нарезки моркови "по-корейски". Материал: нержавеющая сталь, пластик. Размер: 32,7x12,5x2,5 см.
377 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки
Карандаши цветные "Triangle", 12 цветов.
В наборе: 12 цветов. Ударопрочный грифель. Пластиковый корпус треугольной формы. Заточенный наконечник. Диаметр корпуса: 10 мм. Длина: 140
357 руб
Раздел: 7-12 цветов

33. Майнові правовідносини батьків та дітей

34. Правові відносини батьків та дітей

35. Правовідносини батьків та дітей

36. Мова та історія (розвиток мови)

37. Розвиток німецьких антропонімів в історичному та мовно-географічному аспектах

38. Аграрний розвиток Німеччини напередодні Селянської війни (1524-1525 рр.)
39. Держава франків: становлення, розвиток та причини розпаду
40. Етнічний розвиток та релігійне життя Київської Русі

41. Кримські татари: історія та сучасні проблеми

42. Політичний та економічний розвиток Боснії і Герцеговини у 1990-2005 рр.

43. Політичний та економічний розвиток Польщі у 1990-2005 рр.

44. Політичний та економічний розвиток Словенії у 1990-2005 рр.

45. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

46. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

47. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

48. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

Сетка москитная, 1х30 метров, в рулоне, белая.
Полиэстеровая мелкоячеистая сетка в рулоне. Предназначена для защиты помещения от насекомых. Свободно пропускает воздух, обеспечивая
1131 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Пелёнка-кокон "Карапуз" на липучке.
Пеленка-кокон для пеленания с удлиненными краями, оснащенными липучками. Дарит чувство комфорта и безопасности новорожденному малышу,
419 руб
Раздел: Пелёнки
Асборн - карточки. Готовимся к школе.
Набор из 50 двусторонних многоразовых карточек. Вас ждут задания для подготовки к школе, игры, головоломки, задачки на внимательность,
389 руб
Раздел: Внимание, память, логика

49. Расизм та його прояви на сучасному етапі

50. Розвиток писемності, освіти та науки в Київській Русі

51. Соцiально-економiчний розвиток СРСР та УРСР

52. Сучасна освіта та наука в незалежній Україні

53. Цивілізації середньовіччя та сучасності

54. Історія виготовлення, виробництво та сучасний стан ринку коньяку
55. Етнічний стиль меблів. Стародавні та сучасні індійські меблі
56. Культура давньогрецького поділу. Міфологія та науково-технічний розвиток

57. Сучасні тенденції моди швейних та трикотажних товарів

58. Лімфоцитопосередковані механізми за умов хронічної гіперімунокомплексемії та вплив на них корвітину в експерименті

59. Морфофункціональні та біохімічні особливості системи еритрону за умов цукрового діабету 1-го типу

60. Розробка сучасних методів ведення вагітності та пологів у жінок з остеопенічним синдромом

61. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

62. Відносини Росії і США на сучасному етапі

63. Зародження та функціонування спеціальних місій, як особливого виду дипломатичних відносин

64. Політика протекціонізму в сучасному світі та Україні

Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
1065 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Настольная семейная игра "Гонки по цветовому коду".
Эта настольная игра для двух игроков заставит пошевелить мозгами и пальцами. Цель игры проста - для победы над соперником необходимо
417 руб
Раздел: Игры логические
Сменный фильтр "Аквафор В-100-5", 3 штуки.
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
576 руб
Раздел: Фильтры для воды

65. Розвиток економіки Греции в 90-х р. та її участь в Європейському союзі

66. Україна в системі сучасних міжнародних відносин: проблеми і перспективи розвитку

67. Економіка праці та соціально-трудових відносин

68. Розвиток управлінської науки (менеджменту) в світі та в Україні

69. Інформаційний документ в системі забезпечення управління та його розвиток

70. Основні риси та якості педагога в сучасній школі
71. Розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів при вивченні частин мови у 3 класі
72. Розвиток уяви та літературних здібностей молодших школярів

73. Сучасний вчитель як педагог та психолог

74. Блок Юлії Тимошенко: розвиток та еволюція політичних орієнтирів

75. Сучасна теорія політичних партій та партійних систем

76. Взаємовідносини законодавчої та виконавчої гілок державної влади України

77. Історія освоєння та сучасні методи обробки металів

78. Методика діагностики особистості і міжособистісних відносин підлітків та юнаків

79. Стигма та дискримінація у міжособових відносинах

80. Демографічні процеси та демографічна політика в сучасному суспільстві.

Скетчбук. Гарри Поттер. Хогвартс.
Да начнется магия! Новые скетчбуки прямиком из величайшей вселенной Гарри Поттера! Откройте магический блокнот для рисования, и он станет
322 руб
Раздел: Блокноты художественные
Асборн - карточки. Тренируем зрение.
Набор карточек «Тренируем зрение» создан при поддержке ведущих офтальмологов специально для профилактики утомляемости глаз,
389 руб
Раздел: Прочие
Набор цветных карандашей "Color'peps", 48 штук , 48 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель.В наборе 2 цвета металлик, 4 флюоресцентных, всего 48 цветов.
1006 руб
Раздел: Более 24 цветов

81. Політична соціологія в складі соціологічної теорії - питання та історичний розвиток

82. Соціологія груп - історія розвитку та сучасна проблематика

83. Структура українського суспільства на сучасному етапі та тенденції її розвитку

84. Генезис та сучасний стан олімпізма та олімпійського руху

85. Розвиток туристичного бізнесу у країнах Східної Азії та Тихоокеанського регіону

86. Законодавче та нормативно-правове забезпечення відносин в сфері державного кредиту
87. Особливості інвестиційної політики держави в сучасних умовах. Антикризова інвестиційна політика та її напрямки
88. Фінансовий контроль та його завдання в сучасний період

89. Концепція ризику у сучасній екології та гігієні

90. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

91. Ринкові відносини в аграрному секторі економіки

92. Сучасний склад: характеристика та функції

93. Розвиток економетричних моделей та методів в розвинутих країнах та приклади їх застосування в Україні

94. Сучасні етичні концепції та їх місце в розробці культурних стратегій спілкування

95. Полная история танков мира

96. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

Комплект в коляску Карапуз "Цветочки", цвет: бежевый (3 предмета).
Комплект в коляску состоит из 3-х предметов: - матрац 45х75 см; - подушка 45х40 см; - одеяло 75х80 см. Материал: 100% хлопок. Наполнитель:
555 руб
Раздел: Подголовники и подушечки
Стенд "Календарь природы". С карточками чисел, дней недели, месяцев и бланком дневника наблюдений.
Календарь природы — важный инструмент ознакомления детей с окружающим миром. Ежедневный учет явлений природы развивает у детей
546 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Вертикальный накопитель, пластиковый, черный, ширина 240 мм, 4 отделения, органайзер.
Изготовлен из полистирола. Многосекционный поддон с 4 отделениями (шириной по 40 мм каждое) для бумаг формата А4 и вместительным
445 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

97. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

98. Аграрное право

99. Контрольные вопросы по аграрному праву Украины


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.