Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Вдосконалення організації технічного обслуговування виробництва (на прикладі ПП "Ларіс")

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний економічний університет Вінницький інститут економіки Кафедра економіки підприємств і корпорацій Дипломна робота за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА (НА ПРИКЛАДІ ПП «ЛАРІС») Спеціальність 7.050107 - економіка підприємства Студентка групи ЕПс-51 Ванжула І.П Науковий керівник: к.е. н., доц. Чорнодон В.І. Вінниця – 2010 АНОТАЦІЯ Ванжула І.П. Вдосконалення організації технічного обслуговування виробництва. - Рукопис. Дослідження на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю 8.050107 «Економіка підприємства» - ВІЕ ТНЕУ. - Вінниця, 2010. Розглянуто актуальні питання організації процесу технічного обслуговування виробництва. Досліджується доцільність організації технічного обслуговування виробництва. Робота пройшла апробацію на ПП «Ларіс» та відображена в доповіді: «Шляхи удосконалення процесу технічного обслуговування виробництва на підприємстві», де підтвердили актуальність даного дослідження. ЗМІСТВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВІ 1.1 Поняття та сутність технічного обслуговування виробництва на підприємстві 1.2 Нормативно-правове забезпечення організації технічного обслуговування на виробництві 1.3 Методичні підходи до організації технічного обслуговування виробництва РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА НА ПП «ЛАРІС» 2.1 Організаційно-економічна та фінансова характеристика ПП «Ларіс» 2.2 Аналіз показників процесу організації та технічного обслуговування виробництва на ПП «Ларіс» РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА 3.1 Напрямки вдосконалення організації технічного обслуговування на виробництві 3.2 Покращення системи технічного обслуговування на підприємствах із застосуванням комп’ютерних технологій ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВСТУП Актуальність теми. Найважливішими тенденціями, що визначають перспективи економіки в епоху інформаційного суспільства, є інтелектуальні складові економічної моделі. Відбувається не просто поступовий перехід до нового технологічного укладу, а глобальна неоекономічна революція, обумовлена, перш за все, технологічними змінами, переходом на новітні наукоємні, високопродуктивні та гнучкі види виробництва, що затверджують домінування інтелектуальної економіки. Тому особливе значення набуває визначення пріоритетів розвитку, які забезпечать як зростання конкурентоспроможності української економіки, так і економічну безпеку країни. Серед найбільш пріоритетних напрямків розвитку економіки України необхідно виділити технологічне і технічне відновлення базових галузей економіки. Приладобудівна галузь переживає період серйозних випробувань. Особлива роль приладобудування обумовлена тим, що в структурі економіки країни воно виступає як фондостворюючий комплекс, що формує основні фонди практично для всіх галузей національного господарства і тим самим впливає на рівень науково-технічного потенціалу країни.

Першочерговою задачею державної науково-технічної політики для промисловості України є прискорений розвиток виробничого і науково-технічного потенціалу. Це, в свою чергу, потребує дослідження етапів розвитку техніко-технологічних систем підприємства і відповідних до них рівнів технічного обслуговування виробничих систем. Саме в подоланні традиційного відставання розвитку обслуговування техніко-технологічних систем від розвитку самих цих систем полягає один із головних резервів підвищення ефективності функціонування підприємств країни, зріст рівня конкурентоспроможності продукції. Проблемами ефективного відтворення виробничих фондів на підприємствах займалася значна кількість науковців. Цій тематиці присвячені роботи Александрової В.П., Акбердина Р.З., Бельтюкова Є.А., Борисова Ю.С., Буркинського Б.В., Бутенко А.І., Галперіна А.С., Грузнова І.І., Захарченко В.І., Колегаєва Р.М., Консона А.С., Маліцького Б.А., Покропивного С.Ф., Орлова П.А., Осипова В.М., Яковлєва А.І. та інших. Але недостатнє вивчення питань організації системи обслуговування технічної бази сучасних підприємств, їх важливість для забезпечення ефективного розвитку підприємства зумовили вибір теми роботи і окреслили основні напрямки, внутрішню логіку і структуру дослідження. Мета і задачі дослідження. Мета дослідження полягає в розробці теоретичних положень та розробці практичних рекомендацій щодо організації системи обслуговування технічної бази сучасних підприємств, удосконаленні її функціонування. Досягнення зазначеної мети зумовило вирішення таких основних завдань: - дослідити поняття та сутність технічного обслуговування виробництва на підприємстві; - проаналізувати нормативно-правове забезпечення організації технічного обслуговування на виробництві; - дослідити методичні підходи до організації технічного обслуговування виробництва; - розширити аналіз показників технічного обслуговування виробництва; - сформулювати напрямки вдосконалення організації технічного обслуговування на виробництві; - проаналізувати покращення системи технічного обслуговування на виробництві із використанням комп’ютерних технологій. Об’єкт дослідження – процеси, пов’язані з організацією системи обслуговування технічної бази підприємства. Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні підходи до організації системи обслуговування технічної бази сучасних підприємств. Методи дослідження. Методологічною основою виконаного дослідження є діалектичний метод, що дозволяє розглядати явища і процеси в динаміці. Теоретичною основою є сучасні концепції розвитку економіки, наукові праці провідних вітчизняних і зарубіжних учених з проблем розвитку на підприємствах виробничих процесів. Для дослідження існуючих підходів використовувалися такі методи дослідження: системний підхід - у визначені сукупності теоретичних, концептуальних і методичних питань, які потребують, відповідно до мети роботи, дослідження і розв’язання; економіко-статистичний, порівняльного і структурного аналізу - для визначення місця технічного обслуговування в удосконаленні організаційно-економічного розвитку підприємства; проблемно-цільовий і економіко-математичний метод - для розробки концепції організації на виробничому підприємстві системи технічного обслуговування.

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та інші нормативні документи методичного характеру, статистичні дані Держкомстату України, нормативно-правові документи різних рівнів управління, публікації у наукових та періодичних виданнях з досліджуваної проблеми. РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВІ 1.1 Поняття та сутність технічного обслуговування виробництва на підприємстві Технічне забезпечення є важливою передумовою виробничого процесу. Без нього неможливе виробництво продукції, забезпечення населення продуктами харчування, а промисловість – сировиною. Товарообмін між промисловістю і сільським господарством є одним із неодмінних умов розвитку всіх галузей народного господарства України, в тому числі й аграрної. Без оснащення агарних товаровиробників різноманітною сільськогосподарською технікою (машинами, агрегатами, обладнанням) не можна чекати тієї кількості сільськогосподарської продукції, яка необхідна для задоволення потреб населення країни. Отож неминучий належний розвиток таких галузей народного господарства, які покликані забезпечувати потреби сільськогосподарських товаровиробників. В свою чергу, оснащення товаровиробників сільськогосподарської продукції технічними засобами, а також утримання їх в належному стані створюють умови для збільшення обсягів сільськогосподарської продукції для забезпечення продовольчої безпеки країни. Цими та іншими факторами обумовлюється необхідність належної організації технічного забезпечення товаровиробників. Організація технічного забезпечення господарства це процес своєчасного і комплексного задоволення потреб підприємств у технічних засобах . Н.Н. Вєдєнін вважає, що відповідно до господарства доцільно використовувати нарівні з терміном «матеріально-технічне забезпечення» ширше поняття «виробничо-технічне забезпечення», яке охоплює як матеріально-технічне забезпечення господарства, так і різні види його технічного обслуговування. Об’єднуючи поняття «матеріально-технічне забезпечення» та «виробничо-технічне обслуговування» в одне загальне поняття - виробничо-технічне забезпечення господарства, Н.Н. Вєдєнін робить висновок, що поняття матеріально-технічне забезпечення не є рівнозначне «виробничо-технічному обслуговуванню». Матеріально-технічне забезпечення господарства і його виробничо-технічне обслуговування - це дві різні, хоча і взаємопов’язані, форми виробничо-технічного забезпечення господарства, їх об’єднання в одне поняття не виключає можливості самостійного розгляду цих правових категорій. Матеріально-технічне забезпечення може бути кваліфіковано і як складова частина виробничо-технічного забезпечення сільського господарства (Рис. 1.1), і як самостійна функція відповідних органів . Рис. 1.1. Функції виробничо-технічного забезпечення господарств Виробничо-технічне забезпечення включає широке коло різних дій з обслуговування підприємств та організацій. До них відносяться: 1) матеріально-технічне забезпечення господарств технікою, запасними частинами, мінеральними добривами та іншими матеріально-технічними засобами; 2) механізовані роботи, меліоративне, агрохімічне та інші види виробничого обслуговування підприємств та організацій; 3) ремонт та технічне обслуговування техніки.

Бо економчна полтика, а з нею й зверхницька роль держави можуть давати корисн наслдки лише тод, коли саму державуй  владу персонфкуютьне класов й узурпаторськ клки (як це бачимо в умовах кап]талстично демократ  комунстично диктатури),а цле нацональне суспльство, зорганзоване в формах, що беру]чи його занеподльну днсть водночас рахуються з його органчним, функцональним розподлом на окрем частини(соцальн групи). Цею формою суспльно органзац  для нацократ державний синдикалзм. В свой, практичнй сут синдикалзм це насамперед (умовлене розвитком господарсько спецалзац обднання людей, зайнятих виробництвом у певнй господарськй галуз, для охорони хнх професйних нтересв. Вияви професйно органзац бачимо вже в середньовчних корпорацях, що в свй час вдграли велику економчну роль в феодальному суспльств. Капталзм  нов де економчного лбералзму спричинилися до занику корпорацй; вузько-становий, моно]полстичний характер старого корпоративного устроювже не мг узгднитися з вимогою вльно гри капталстичних сил

1. Організація станції технічного обслуговування автомобільного транспорту

2. Вдосконалення організації допоміжного виробництва

3. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

4. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

5. Функції цитати, як одного із засобів організації художнього простору тексту (на прикладі твору Л.Н. Большакова "Повернення Григорія Вінського")

6. Вимоги до експлуатації і технічного обслуговування машин
7. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів
8. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

9. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

10. Організація виробничого процесу у часі та ремонтного обслуговування виробництва

11. Організація матеріально-технічного забезпечення промислових підприємств

12. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

13. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

14. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

15. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

16. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

Чековая книжка желаний "Для Неё".
Этим подарком женщина обещает исполнить несколько заветных желаний мужчины по его выбору. В каждой книжке содержится 12 листов с
390 руб
Раздел: Прочее
Чехол для гладильной доски, 50х140 см.
Синтетический материал с металлизированной нитью.
308 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Подушка детская Dream Time.
Детская подушка: стеганный чехол (наполнитель бамбуковое волокно 150 г/м2, ткань 100% хлопок - сатин). Наполнитель: полое сверхтонкое
775 руб
Раздел: Подушки для детей

17. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

18. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

19. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

20. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

21. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

22. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління
23. Організація обслуговування споживачів за типом "шведського столу" або "шведської лінії"
24. Маркетингова програма організації виробництва і реалізації інноваційної продукції

25. Організація і технологія продажу товарів та обслуговування в спеціалізованих магазинах

26. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

27. Організація виробництва в дільниці виробничого цеху

28. Організація інформаційного обслуговування менеджера. Методи матеріального заохочення. Документація управлінської діяльності

29. Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати

30. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")

31. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

32. Проектування організаційно-технічних заходів підвищення ефективності операційної системи

Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 22x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
364 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Настольная игра "Обманщик".
Не верь обманщикам! Если будешь лукавить, твой нос будет расти! Эта карточная игра рассчитана на 3-4 игроков, которым предстоит
436 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Стиральный порошок "Burti Color" для цветных вещей, 1,5 килограмм.
Стиральный порошок "Burti Color" предназначен для стирки цветных вещей. Благодаря современным комбинациям поверхностно-активных
377 руб
Раздел: Стиральные порошки

33. Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку

34. Організація та методика проведення занять з технічної праці в 5-му класі

35. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

36. Організація виробництва на АТ "Будівельник"

37. Організація патопсихологічного дослідження

38. Технологія і організація санітарно-технічних робіт житлового 18-ти квартирного будинку в м. Чернігів
39. Організація експлуатації автомобільної техніки
40. Організаційні основи фінансів виробництва. Оцінка фінансової стійкості

41. Економічна ефективність організації виробництва пальто

42. Організація виробництва продукції на підприємстві

43. Організація і управління як елемент суспільного виробництва

44. Організація роботи команди засновників фірми у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (на прикладі ТОВ "БРАВОГЛАСС")

45. Оцінка стану та використання майна організації (на прикладі ВАТ "Запоріжтрансформатор")

46. Характеристика проекту реконструкції з метою організації виробництва автомобільного листа

47. Суспільна організація життя слов

48. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

Кресло детское мягкое "Мяу-Мяу".
Кресло-игрушка "Мяу-Мяу" (Кошечка) - яркое и оригинальное кресло для детской комнаты, выполненное с использованием вышивальной
1442 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Сумка для обуви "Феи и невиданный зверь".
Пошита из водонепроницаемого износостойкого полиэстра. Подходит для частой стирки, не выцветает. Размер: 31х44 см.
309 руб
Раздел: Сумки для обуви
Цветные акварельные карандаши "Lyra Osiris Aquarell", 24 цвета.
Цветные акварельные карандаши, треугольные с кистью, диаметр грифеля 3,3 мм.
753 руб
Раздел: 13-24 цвета

49. Організація праці

50. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

51. Організаційна система управління природокористуванням України

52. Організація оплати праці на підприємстві

53. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

54. Організація обліку грошових коштів
55. Організація евакуаційних заходів
56. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

57. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

58. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

59. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

60. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

61. Організація діяльності "ПриватБанку"

62. Організація кредитної роботи в комерційному банку

63. Організація та планування кредитування

64. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

Планшетик "Умный светофор".
Правила дорожного движения важно знать всем детям. Теперь их можно учить с новым планшетиком от Азбукварика «Умный светофор»! В планшетике
406 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Пеленка непромокаемая "Наша мама" детская (70х100 см).
Непромокаемая пеленка предназначена для использования: в кроватке, в коляске, на пеленальных столиках, в кровати родителей. Пеленка в
323 руб
Раздел: Пелёнки
Микрофон "Пой со мной! Песенки Владимира Шаинского".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 любимых песенок, включая «Пусть бегут неуклюже»,
314 руб
Раздел: Микрофоны

65. Організація будівельного майданчика

66. Рівні організації організму людини

67. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

68. Планування технічних обслуговувань машин

69. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

70. Етапи організації бухгалтерського обліку
71. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці
72. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"

73. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

74. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

75. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

76. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

77. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

78. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

79. Організація документування господарських операцій

80. Організація і методика аудиту грошових коштів

Набор детской посуды "Тачки. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Тачки" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бокс с наклейками "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" (50 пакетиков в боксе).
Коллекция наклеек для всех любителей футбола и для тех, кто с нетерпением ждет начала главного события лета 2018 - Чемпионата мира по
2562 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор универсальных прозрачных обложек для учебников, 120 мкм, 232x455 мм, 20 штук.
Материал: ПВХ. Плотность: 120 мкм. Размер: 232х455 мм. В наборе: 20 штук. Цвет: прозрачный.
310 руб
Раздел: Обложки для книг

81. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

82. Організація облікового процесу на підприємстві

83. Організація обліку

84. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

85. Організація обліку власного капіталу підприємства України

86. Організація обліку запасів на підприємствах
87. Організація обліку на підприємстві
88. Організація обліку орендних операцій

89. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

90. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

91. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

92. Організація управлінського обліку

93. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

94. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

95. Ревізійні комісії підприємств і організацій

96. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

Кондитерский шприц с насадками "Mayer & Boch" (15 предметов).
Кондитерский шприц - это легкое и простое в использовании приспособление для рисования кремом или шоколадом. С его помощью можно легко
556 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Кролик "Bunnies" с магнитами, 9,5 см.
Симпатичные кролики приглашают вас весело провести время! Благодаря магнитным свойствам вы можете комбинировать их по-разному. Материал:
386 руб
Раздел: Дикие животные
Глобус "Двойная карта" диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, может использоваться в
1141 руб
Раздел: Глобусы

97. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

98. Аудит в організації

99. Аналіз факторів територіальної організації Стаханово–Алчевського промислового вузла


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.