Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Методи управління банківськими ризиками

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Зміст Вступ 1. Класифікація методів управління банківськими ризиками 2. Методи уникнення банківських ризиків 3. Методи прийняття банківських ризиків Висновок Список використаної літератури Вступ Останнім часом банки різних країн усе гостріше відчувають проблему управління кредитним ризиком. Вона ще більш актуальна для вітчизняної банківської системи, рівень простроченої позичкової заборгованості в якій протягом останніх 5-7 років мав стійку тенденцію до зростання. Часто ефективність кредитних угод, про яку ми можемо судити за показниками рентабельності вкладень, рівнем проблемних кредитів у портфелі банку й іншими критеріями, залежить як від факторів зовнішнього середовища, так і від сукупності методів управління кредитним ризиком. Оскільки впливу зовнішніх факторів уникнути практично неможливо, першочерговим завданням банків повинна стати розробка системи методів управління, адекватних потенційному кредитному ризику, з урахуванням внутрішніх можливостей. Спираючись на загальноприйняте визначення поняття «управління ризиком», слід зазначити, що управління банківським кредитним ризиком — це суворо формалізований процес з чіткою послідовністю етапів, механізмів і методів управління. Управління ризиком як процес містить у собі етапи планування стратегії у сфері ризику, реалізацію стратегічних орієнтирів банку за допомогою сукупності тактичних методів, ідентифікацію ризику, визначення й аналіз факторів ризику, розробку і здійснення заходів, спрямованих на попередження, вимір, оцінку, прогнозування, зниження, запобігання, мінімізацію наслідків реалізації ризику. Тому методи його оцінки, вимірювання і прогнозування є невід'ємним елементом системи методів управління кредитним ризиком банку. Іншими словами, якщо процес управління містить у собі стадію аналізу кредитного ризику, методи його здійснення логічно віднести до сукупності методів управління кредитним ризиком банку. 1. Класифікація методів управління банківськими ризиками Класифікація методів управління банківськими ризиками передбачає виявлення та ідентифікацію всіх груп методів та визначає склад методів у кожній з груп. Методи управління банківськими ризиками поділяються на такі дві групи: методи уникнення банківських ризиків; методи прийняття банківських ризиків. У свою чергу, методи прийняття банківських ризиків поділяються на такі підгрупи: методи зниження банківських ризиків; методи самостійного протистояння банківським ризикам; методи передання банківських ризиків. Зауважимо, що на практиці доцільно використовувати не окремі методи зниження ризику, а комбінацію їх, застосовуючи як зовнішні, так і внутрішні способи. Варто пам'ятати, що існує також низка специфічних методів зниження ризику, притаманних тому чи іншому банківському ризику. Запропонована класифікація методів управління банківськими ризиками дає змогу: 1) виявити та ідентифікувати групи методів управління банківськими ризиками та їх характеристик; 2) визначити склад методів кожної з наведених груп; 3) чітко визначити місце кожного методу в загальній класифікації. Наведена класифікація методів управління банківськими ризиками дає загальне уявлення про різноманітність та різноплановість підходів до їх зниження, проте не може охопити всіх існуючих способів управління, оскільки банки активно працюють над розробкою нових прогресивних методів, механізмів та інструментів управління ризиками.

2. Методи уникнення банківських ризиків Методи уникнення ризиків є найпростішими та найбільш дійовими прийомами управління банківськими ризиками. їх сутність полягає в ухиленні від ризикованої банківської діяльності. Методи уникнення можна застосовувати лише до внутрішніх банківських ризиків. Вони потребують відмови від певних видів банківської діяльності та, відповідно, призводять до втрати доходів від такої діяльності. Оскільки, уникаючи ризику, банк позбавляє себе можливості отримати не тільки поточний прибуток, а й додатковий прибуток у майбутньому (наприклад, через отримання ліцензій на проведення ризикованіших банківських операцій), застосування зазначених методів у банківській діяльності не є поширеним. Методи уникнення банківських ризиків: Відмова від певної банківської діяльності. Однак навіть у цьому разі можуть виникати ситуації, коли уникнути ризиків неможливо чи уникнення одного виду ризику може призвести до появи інших. Виконання банківської діяльності іншим (нетрадиційним) способом. Найчастіше мова йде про заміну старих технологічних схем (карт) продуктів та послуг банку новими. Однак зміна існуючої банківської діяльності потребує суттєвих внутрішніх змін, перерви в роботі й навіть зумовлює істотне подорожчання банківських операцій чи послуг. Зміна місця виконання банківської діяльності. Методи уникнення банківських ризиків можуть використовуватись і на рівні ризиків, зумовлених технічно-організаційними проблемами банку, такими як відмова від сумнівних комп'ютерних технологій, відмова у працевлаштуванні особам, професійні якості котрих викликають сумнів, тощо. Методи ухилення від ризиків досить активно використовуються комерційними банками, однак застосування цих методів можливе лише у тому разі, якщо банк має повну інформацію про ризики. Насамперед ідеться про те, що необхідно знати як якісні, так і кількісні параметри ризику. Основою для прийняття рішень насамперед має бути наявність достатньої критичної маси інформації, що відповідає таким критеріям, як точність, достовірність, цінність, повнота, своєчасність та можливість вибору альтернативних рішень. Атрибутивною особливістю банківських ризиків є інформаційна невизначеність, яка значною мірою впливає на правильність прийняття рішення. Загальновідомо, що однією з причин провалів у діяльності банків є брак чи недостатність необхідної інформації в момент прийняття важливих рішень. Прийняття рішення щодо того чи іншого банківського пасиву або активу в умовах невизначеності називається інформаційним ризиком. Інформаційний ризик виступає у двох формах: 1) ризик використання необ'єктивної чи неповної інформації; 2) ризик відсутності у керівництва банку необхідної для прийняття рішення інформації. Інформованість можна визначити як ступінь усвідомлення суб'єктом банківської діяльності того питання, яке розглядається в певний час. Фактор часу має важливе значення при визначенні ступеня інформованості, оскільки ця категорія є досить динамічною через таку властивість інформації, як старіння. Слід ураховувати, що в умовах конкурентної боротьби різні сторони часто застосовують дезінформацію, поширення неправдивих даних через засоби масової інформації та за допомогою державних органів.

Неправильна оцінка ризику і відповідно ухилення від нього можуть спричинити втрату потенційних клієнтів, що призведе до втрати можливих прибутків. 3. Методи прийняття банківських ризиків Методи прийняття банківських ризиків поділяються на такі підгрупи: методи зниження банківських ризиків; методи самостійного протистояння банківським ризикам; методи передання банківських ризиків. Методи зниження банківських ризиків Методи зниження банківських ризиків дають змогу банку знизити або ймовірність збитків, або величину негативних наслідків. Процес управління ризиками, як правило, має на меті не усунення ризику, а лише його зниження та спрямований на отримання банком відповідної винагороди за прийняття ризику. Винятками є деякі ризики, рівень яких не пов'язаний з рівнем та величиною винагороди банку. Наприклад, НБУ до таких ризиків відносить юридичний ризик, ризик репутації, стратегічний. Існують такі методи зниження банківських ризиків: удосконалення організаційної структури та авторизація; підвищення кваліфікації персоналу; удосконалення технічних засобів; диверсифікація; лімітування; моніторинг та контроль; лобіювання банківських інтересів. Методи самостійного протистояння банківським ризикам Методи самостійного протистояння банківським ризикам (методи поглинання/прийняття банківських ризиків) дають змогу банку покривати збитки у разі їх виникнення за рахунок власних коштів. Питання доцільності використання цього методу має дискусійний характер. Якщо втрати від розміщення активів можуть бути покриті банком за рахунок власного капіталу, то цей ризик можна виправдати. Проте може виникнути ситуація, коли поглинання банківських ризиків не буде виправданим, тоді виникне проблема банкрутства банківської установи. Банки застосовують такі методи самостійного протистояння банківським ризикам: створення власних резервів (самострахування); компенсація ризику за рахунок поточного прибутку (метод прямого списання). Створення резервного фонду та фондів спеціального призначення слід віднести до запланованого (свідомого) прийняття (поглинання) ризику. У такому разі банку відома частота можливих збитків і ці збитки покриваються з поточного прибутку, якщо в цілому вони невеликі. Свідоме прийняття ризику має також сенс, коли ймовірність збитків невелика. Резервні фонди створюються відповідно до принципів міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності. Такими є принцип обережності (обачності), згідно з яким банки мають оцінювати якість своїх активів на звітну дату з погляду їх можливих втрат, і принцип регулювання активів. їх застосування дає змогу: впливати на якість активів банку! поліпшувати її; зменшити ризик можливої незбалансованості ліквідності в результаті слабкого управління активами; уникнути розподілу частини валового прибутку банку, яка може бути необхідна для покриття майбутніх втрат за активними операціями і підтримання ліквідності банку та якості його активів. Одночасно резервні фонди підвищують надійність і стабільність банківської системи в цілому. Варто також мати на увазі, що резервні фонди для самострахування ризиків є капіталом, що не приносить банку прибутку.

За даними "Версии" саме через це СП безмитне ввозились в Украну величезн парт товарв, серед них спиртн напо  тютюнов вироби. До реч, американський спвзасновник СП Джеф Островський був розстрляний в аеропорту Нью-Йорка, за твердженням "Версии", кримнальним авторитетом Алком Магаданом, який незабаром теж загинув. Надзвичайно важливе мсце у фнансовй мпер посда Укранський кредитний банк, спвзасновниками  спввласниками якого  Г.Суркс  В.Медведчук. З грудня 1992 року головою правлння банку працю один з членв "чудесно смки" Лях Юрй ¶ванович, який до того ж входив до складу бржового комтету Укрансько мжбанквсько брж, через яку "чудесна смка" легко контролювала операц з купвл-продажу валюти  мала доступ до фнансових потокв держави. Як пише "Версия", "Восени 98-го розпорядженням прем'р-мнстра в управлння ЗАТ "Укранський кредитний банк" (в його раду входить Григорй Суркс) передаються держпакети акцй (25%) регональних енергорозподльчих компанй (обленерго) Кровоградсько, Тернопльсько  Херсонсько областей До початку 1999 року пд контролем Суркса-старшого  його компаньйонв опинилися практично вс енергетичн пдпримства Захдно Украни, Чернгвсько  Сумсько областей"

1. Методи управління підприємством

2. Конфлікти та методи управління ними

3. Сучасні методи управління проектами

4. Соціально-психологічні методи управління й проблеми їхнього використання

5. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

6. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків
7. Управління ризиками
8. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

9. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

10. Аналіз та удосконалення оперативного управління

11. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

12. Процес управління та його основні стадії

13. Системний підхід до управління персоналом фірми

14. Управління затратами

15. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

16. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

Детская горка, цвет: красный/желтый, скат 140 см.
Для активного летнего отдыха вам пригодится пластиковая горка Долони. Горка изготовлена из яркого пластика и украсит любую детскую комнату
2200 руб
Раздел: Горки
Магнитная игра для путешествий "Волшебный лес".
Уникальная логическая игра-головоломка для отличного времяпрепровождения и тренировки ума. Имеет компактное игровое поле с магнитными
530 руб
Раздел: Игры на магнитах
Папка для тетрадей "Кошечка", А4.
Папка для тетрадей формата A4, закрывается на молнию. Отличается вместительностью и ярким дизайном (полноцветная печать на пластике). Для
359 руб
Раздел: Папки для тетрадей

17. Управління фінансами України

18. Організаційна система управління природокористуванням України

19. Управління утворенням прибутку підприємства

20. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

21. Акти державного управління

22. Мораль і соціальне управління
23. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств
24. Банківські ризики

25. Інженерне управління у виробничих і обслуговуючих структурах сільськогосподарських товаровиробників

26. Управління ресурсоспоживанням та ресурсозбереженням в тваринництві

27. Види, форми та методи внутрішнього банківського контролю

28. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

29. Державне управління в сфері охорони здоров’я

30. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

31. Державне управління у сфері житлово-комунального господарства

32. Договір про управління цінними паперами та грошовими коштами

Деревянный пазл «Часы календарь».
Знакомят ребенка с понятием «время», учат узнавать время по часам, развивают мелкую моторику рук, целостное восприятие, познавательный
309 руб
Раздел: Деревянные пазлы
Измеритель любви.
Измеритель любви - это чувствительный прибор, отмечающий малейшие изменения в вашем внутреннем состоянии. Нижнюю капсулу нужно зажать в
315 руб
Раздел: Прочее
Вкладыши "Лето".
Вкладыши "Лето" - это развивающая игрушка, предназначенная для детей в возрасте старше 3-х лет. При помощи такой игрушки ребёнок
503 руб
Раздел: Рамки-вкладыши

33. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

34. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

35. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

36. Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії

37. Структура державного управління

38. Сучасні принципи державного управління
39. Теорія і методологія дослідження управління
40. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

41. Форми державного управління

42. Функції управління в аграрному праві

43. Автоматизація управління персоналом на базі програмного засобу "Система: Кадри"

44. Оптимальне управління діяльністю авіакопанії засобами гетерогенних комп’ютерних мереж

45. Системи управління базами даних

46. Стандарти автоматизованих систем управління в банку

47. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

48. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)

Копилка-сейф пластиковая большая, красная.
Высокое качество изготовления, пластик. Сейф-копилка - игрушка электронная для монет и купюр с автоматическим затягиванием купюр
1679 руб
Раздел: Копилки
Нож-скальпель, 2 запасных лезвия.
Нож канцелярский (скальпель) предназначен для аккуратной и точной работы по бумаге. Резиновый грип препятствует скольжению
349 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Подставка под ноги "Мишки" антискользящая.
Подставка для ног от торговой марки Tega поможет крохе самостоятельно воспользоваться умывальником, унитазом или достать до высокого
449 руб
Раздел: Подставки под ноги

49. Інформаційні технології управління маркетингом

50. Управління асортиментом, якістю та продажем консервованих і заморожених томатопродуктів

51. Управління збутовою діяльністю ДП "Електротяжмаш"

52. Управління ціновою політикою підприємства

53. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

54. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень
55. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства
56. Американські вчені ХХ століття в галузі трудових відносин і управління персоналом

57. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

58. Аналіз системи управління персоналом ВАТ "Рівненська кондитерська фабрика"

59. Аналіз управління персоналом на ТОВ "Рондо"

60. Діяльність органів управління освітою

61. Економічні та правові основи управління організацією

62. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

63. Закономірності формування корпоративного управління

64. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління

Табурет складной "Моби".
Табурет изготовлен из пищевой пластмассы и абсолютно безопасен для детей, легко собирается и моется. Яркая цветовая гамма табурета
522 руб
Раздел: Стульчики
Двусторонние клеевые подушечки UHU Fix, 50 штук.
Двухсторонние клеящие подушечки с высокой клеящей способностью для постоянного крепления. Позволяют прикрепить практически любой нетяжелый
350 руб
Раздел: Универсальный
Сетка москитная на кроватку "Карапуз", размер М.
По всему краю данное изделие имеет резинку. Закрывает кроватку полностью, сверху и по бокам. Для кроватки 120х60 см. Сезон: лето.
385 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

65. Концепція управління персоналом в комерційному банку АКБ "Приватбанк"

66. Критерії якості праці менеджера та ефективності управління

67. Менеджмент та система управління

68. Методичні підходи до створення інтегрованих систем управління

69. Міжнародний досвід діяльності органів управління трудовими ресурсами

70. Моделі управління запасами в прийнятті управлінського рішення
71. Національні моделі корпоративного управління
72. Організаційна структура управління підприємством

73. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

74. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

75. Основи управління персоналом підприємств

76. Особливості антикризового управління

77. Особливості управління організацією

78. Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру "Сумилада")

79. Персонал як об’єкт управління організації

80. Принципи управління персоналом

Настольная игра "Баскетбол".
Задача - забить мяч в корзину соперника, используя клавиши по краям игры. Клавиши управляют бойками в отверстиях поля, с помощью которых
620 руб
Раздел: Настольный баскетбол, бильярд, боулинг
Горшок надувной дорожный "PocketPotty" со сменными пакетами.
Горшок Pocket Potty от торговой марки Roxy-kids станет незаменимым аксессуаром дома, на прогулке или в длительной поездке с малышом.
560 руб
Раздел: Горшки обычные
Точилка механическая "KW-trio".
Механическая точилка. Пластиковый корпус. Размер: 95x65x100 мм. Расцветка представлена в ассортименте, без возможности выбора.
482 руб
Раздел: Точилки

81. Проблеми теорії та практики управління проектами у виробничій системі

82. Психологія поведінки індивіда в організації і способи управління нею

83. Розвиток науки управління

84. Система управління персоналом

85. Стратегічне планування і управління на підприємстві

86. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу
87. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")
88. Структура теорії управління та сучасні тенденції її розвитку

89. Сутність лідерства та управління

90. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства

91. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

92. Управління виробничими витратами

93. Управління енергетичною безпекою

94. Управління інноваційним розвитком підприємств

95. Управління інтелектуальною власністю та її комерціалізація в університетах і дослідницьких центрах

96. Управління керівним персоналом у сфері державної служби України

Подушка "Волк Забивака", 30x33 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Таблетки для посудомоечных машин BIOMIO "BIO-TOTAL" с эфирным маслом эвкалипта, 30 штук.
Экологичные таблетки для посудомоечной машины 7-в-1 "BioMio" эффективно и деликатно, с заботой о посуде, удаляют самые стойкие
502 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Набор контейнеров для хранения грудного молока и детского питания "Happy Baby", 6 штук.
Специальные контейнеры для хранения молока и питания позволяют сохранять ценные питательные элементы сцеженного грудного молока, в том
350 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары

97. Управління корпоративною власністю підприємства

98. Управління людськими ресурсами

99. Управління персоналом


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.