Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Аналіз альтернативних підходів до формування структури організації

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

АНАЛІЗ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ПІДХОДІВ ДО ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ОРГАНІЗАЦІЇ Зміст. Введення Розділ 1. Історичні корені &quo ;Оригінальної методики аналізу альтернативних підходів до формування структури організації&quo ; 1.1. Математичний підхід до керування Теорії мотивації 1. 3. Етапи розробки альтернативних дій 1.4. Про системний аналіз Розділ 2. Три джерела (три складові частини) &quo ;Оригінальної методики аналізу альтернативних підходів до формування структури організації&quo ; 2.1. Основи моделювання економічних процесів 2.2. Особливості мотивації до праці банківського персоналу 2.3. Теорія обґрунтування рішень Розділ 3. &quo ;Оригінальна методика аналізу альтернативних підходів до формування структури організації&quo ; 3.1. Власне методика Висновок Література Введення. Ця курсова робота, присвячена викладу &quo ;Оригінальної методики аналізу альтернативних підходів до формування структури організації&quo ; (Розділ 3). Тема, позначена на титульному листі, була свідомо звужена до конкретної методики, що застосовувалася на практиці, й у розробці якої автор курсової роботи брав безпосередню участь. Структура організації розумілося як усе внутрішнє середовище організації (у широкому змісті). Виклад теоретичних зведень управлінської науки було підлегле обмеженню обсягу курсової роботи й бажанню викласти конкретну методику. Ціль роботи: упорядкувати знання автора курсової роботи про системний і математичний підходи до керування і продемонструвати добірність &quo ;Оригінальної методики аналізу альтернативних підходів до формування структури організації&quo ;. Основні задачі: по-перше, розкрити тему, дотримуючи структури вимог до курсових робіт по &quo ;Теорії керування&quo ;; по-друге, до викладу матеріалу застосувати принципи системного підходу (системного аналізу). Наявність розгорнутого плану дозволяє не приводити анотацію роботи. Розділ 1. Історичні корені &quo ;Оригінальної методики аналізу альтернативних дій&quo ;. 1.1. Математичний підхід до керування. Історичні корені математичного підходу до керування можна знайти вже у відкриттях Архімеда й роботах Рене Декарта (&quo ;Геометрія&quo ;, 1637 рік). Так, так. &quo ;Основним досягненням Декарта з'явився створений їм метод координат&quo ; . Осі абсцис і ординат, графіки й діаграми без них неможливо представити сьогодні деякі сучасні напрямки менеджменту, та й економічну науку в цілому. Продовжимо цей чудовий ряд прізвищ: Д.Рикардо, К.Маркс із його формалізацією простого і розширеного відтворення, Дж.М.Кейнс і Н.Д.Кондратьев із їхніми моделями макроекономічного середовища, В.В.Леонтьев, Р.Акофф , С.С.Шаталин, Н.Н.Федоренко і багато хто, багато хто інші. Основи сучасного розуміння математичного підходу до керування (у рамках предмета, що сформувався на сьогоднішній день, &quo ;Теорії керування&quo ;) заклали Черчмен, Марч, Саймон і Райф, застосовуючи методи дослідження операцій, моделювання, теорію рішень, математичні моделі, на тлі росту розмірів корпорацій, &quo ;холодної війни&quo ;, спаду виробництва й розвитку військово-промислового комплексу. Індустрія математичного підходу до керування видавала методи і практичні методики відповідно до еволюції теорії і практики менеджменту, що висувала на перший план то одні, то інші проблеми: у 50-60-і роки в центрі уваги стояла організаційна структура керування; у 60-70-і роки виникає стратегічне планування; 80-і роки, ознаменовані переходом передових західних фірм від стратегічного планування до стратегічного керування.

У ході еволюції у рамках науки керування відбулося злиття методів різних напрямків (наприклад, системний і математичний підходи майже поглинули один одного). Різкому стрибку популярності математичного підходу до керування в останні десятиліття сприяв прогрес в оргтехніці - від швидкозшивача й рахунків до комп'ютера. Зростання значення інформатики викликало появу нової професії - інформаційного менеджера. &quo ;Те, що відбувається сьогодні в теорії й практиці керування, називають “тихою управлінською революцією”. Її початок збігся з вступом західного суспільства в інформаційну стадію. На зміну старої (раціоналістичної) парадигмі керування приходить нова (неформальна), що прийнято характеризувати як оновлюючу, емпіричну чи маркетингову, індивідуалістську, “інформаційну” &quo ; . 1.2. Теорії мотивації. &quo ;Мотивація - це процес спонукання себе й інших до діяльності для досягнення особистих цілей чи цілей організації&quo ; . Важливість питання мотивації цілком відповідають тій увазі, що було йому приділено теоретиками наукового керування. У найбільшій мірі вимогам практиків відповідала теорія мотивації (ієрархії потреб), розроблена в 40-і роки Абрахамом Маслоу . Відповідно до цієї теорії мета індивідуума поділяється по ступені важливості в такий спосіб: фізіологічна потреба; потреба в безпеці; потреба в приналежності до соціальної групи; потреба в повазі до себе; потреба в самоствердженні. Потреби першого порядку - це так звані базисні потреби, що зв'язані із забезпеченням виживання (їжа, одяг, житло і т.д.). Після того як ці потреби успішно задоволені, що домінує значення, здобувають потреби наступного рівня, тобто потреба бути упевненим у тім, що базисні потреби будуть і надалі задовольнятися. Потреба в приналежності до соціальної групи - це потреба поєднуватися з іншими людьми. Потреба в самоповазі повинна задовольняти самолюбство людини, а потреба в самореалізації - це потреба самовираження й здійснення бажаного. Поряд із теорією мотивації й ієрархією потреб Абрахама Маслоу в літературі виділяють ще ряд теорій. Так, у середині 50-х років Ф.Херцберг розробив свою модель мотивації, засновану на потребах. Відповідно до його теорії всі мотиви до праці поділяються на гігієнічні фактори, зв'язані з навколишнім середовищем, у якій здійснюється робота (сюди входять умови праці, його оплата й інші фактори, зв'язані з фізіологічними потребами людини), і безпосередньо мотивації - фактори, зв'язані з характером і сутністю роботи. Причому Херцберг вважав, що гігієнічні фактори не є мотивами, але при їх незабезпеченні виникає незадоволеність роботою. Інший теоретик в області мотивації - Дэвид Макклелланд вважав, що гігієнічні фактори взагалі не варто враховувати, тому що питання задоволення фізіологічних потреб уже вирішене (імовірно, з цим можна погодитися, з огляду на високий рівень життєзабезпечення в економічно розвитих країнах), та всю увагу варто приділити лише трьом людським потребам: влади, успіху й причетності (потреби людей у колі знайомих, дружних стосунок, наданні допомоги). Теорії, безпосередньо зв'язані з потребами, одержали назву змістовних теорій мотивації й у цілому орієнтовані на дві групи потреб: первинних - зв'язаних із фізіологічними факторами і вторинних – які являються по своїй природі психологічними.

Трохи інший підхід до розглянутої проблеми пропонують процесуальні теорії мотивації. Так, Віктором Врумом була розроблена теорія, по якій мотивація залежить від трьох факторів: чекання можливого результату, чекання винагороди від цього результату й очікуваної цінності винагороди. Інше пояснення мотивації дає теорія справедливості, яка стверджує, що люди суб'єктивно оцінюють справедливість винагороди за затрачувані ними зусилля і зіставляють його з винагородою інших людей. Якщо не вдоволену в одержуваній винагороді людину вчасно не мотивувати, вона значно знизить інтенсивність і якість праці. Лайман Портер і Эдвард Лоллер розробили модель мотивації, що об'єднала теорію чекання й теорію справедливості. Відповідно до моделі Портера-Лоллера рівень прикладених зусиль визначається цінністю винагороди і ступенем упевненості в тім, що даний рівень зусиль дійсно спричинить за собою визначений рівень винагороди. Різні теорії мотивації в основному не суперечать один одному, а взаимодополняют один одного, відображаючи багатогранність і нестандартність самого процесу мотивації і, визначаючи необхідність комплексного підходу до рішення цієї складної проблеми. 1. 3. Етапи розробки альтернативних дій Процес вибору стратегії складається з етапів розробки, доведення й аналізу (оцінки). На першому етапі створюються стратегії, що дозволяють досягти поставлених цілей. Тут важливо розробити можливо більше число альтернативних стратегій. На другому — стратегії допрацьовуються до рівня адекватності цілям розвитку організації у всім їхньому різномаїтті і формується загальна стратегія. На третьому — аналізуються альтернативи в рамках загально обраної загальної стратегії фірми й оцінюються по ступені придатності для досягнення її головних цілей. На цьому етапі відбувається наповнення загальної стратегії конкретним змістом. Сучасна концепція стратегічного планування передбачає при розробці стратегії організації використання ефективного методичного прийому — стратегічної сегментації й виділення стратегічних зон господарювання (СЗГ). Об'єктом такого аналізу є СЗГ — окремий сегмент зовнішнього оточення, на який організація має бажання одержати вихід. Спочатку формується набір СЗГ, потім здійснюється добір досить вузького кола СЗГ, інакше рішення по них утратять повноту й здійсненність. Такий аналіз дозволяє оцінити перспективи, що відкриваються в даній зоні будь-якому конкуренту з погляду розвитку, норми прибутку, стабільності й технології, а це дозволяє вирішити, як організація збирається конкурувати в даній зоні з іншими фірмами. Після вибору СЗГ організація повинна розробити відповідну номенклатуру продукції, із яким збирається вийти на ринок у даній області. Вибір стратегії — центральний момент стратегічного планування. Часто організація вибирає стратегію з декількох можливих варіантів. Так, якщо організація хоче збільшити свою частку на ринку, вона може досягти своєї мети декількома шляхами: Знизити ціни на продукцію. Продавати товар через більше число магазинів. Представити на ринок нову модель. Через рекламу представити більш привабливий образ товару і т.д

СПЕЦСЛУЖБИ ДЕРЖАВНОГО ЦЕНТРУ УНР І ПАРТИЗАНСЬКО-ПОВСТАНСЬКИЙ РУХ НА ТЕРИТОРІЇ УСРР Питання взаємовідносин спеціальних служб ДЦ УНР з партизансько-повстанським рухом в УСРР викликає інтерес, оскільки діяльність розвідувальних і контррозвідувальних органів Центру була підпорядкована досягненню головної мети - всеукраїнського повстання і звільнення країни від більшовицької окупації. Задля цього спецслужби брали участь в організації партизанських і підпільних формувань, сприяли налагодженню зв'язку зі структурами Центру, здійснювали інформаційне забезпечення керівників партизанських та підпільних угруповань, координували роботу їх спеціальних ланок, аналізували одержані від них відомості, надсилали співробітників на місця для допомоги партизанам і підпільникам в підготовці й проведенні диверсійно-терористичних акцій та оволодінні правилами конспірації тощо. Дослідники історії радянських органів державної безпеки наводять такі дані: "Тільки за 1921 р. за завданнями польської розвідки ППШ направив на територію республіки близько 900 шпигунів, емісарів, ватажків петлюрівського підпілля, десятки озброєних загонів, які сприяли пожвавленню політичного бандитизму на Україні в 1921-1922 рр

1. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

2. Формування організаційних структур управління підприємством

3. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

4. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

5. Типи організаційних структур бухгалтерії (лінійна, ступінчата, комбінована)

6. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління
7. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту
8. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

9. Аналіз світового досвіду організації лізингових операцій

10. Аналіз середовища господарської організації

11. Операційний менеджмент у структурі менеджменту організації

12. Організаційна структура управління персоналу підприємства

13. Організаційна структура управління підприємством

14. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

15. Характеристика організаційних структур та методів керування ТОВ "Україна"

16. Організація і структура наукових досліджень

Мешок для обуви "Kitten", 1 отделение, светоотражающая полоса.
Удобный мешок для обуви со светоотражающей полосой и карманом на молнии. Размер: 370х470 мм. Материал: полиэстер.
400 руб
Раздел: Сумки для обуви
Чехол с поролоном, антипригарный, для гладильной доски (тефлон).
Чехол для гладильной доски антипригарный. Размер чехла: 129х48 см. Максимальный размер доски: 125х40 см. Рисунок ткани в ассортименте без
364 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Игра "Супер Твистер".
Игра "Твистер" известна по всему миру людям от мала до велика. У нее простые правила, которые будут понятны как взрослым, так и
378 руб
Раздел: Подвижные игры, твистеры

17. Організаційна структура митної системи України

18. Структура органов власти в США по конституции 1787 года

19. Суспільна організація життя слов

20. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

21. Організація праці

22. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat
23. Структура органов государственной власти
24. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

25. Організаційна система управління природокористуванням України

26. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

27. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

28. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

29. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

30. Рельєф та ландшафтна організація

31. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

32. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики
Маркеры для доски, 8 цветов, футляр.
8 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
358 руб
Раздел: Для досок
Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Wearable One Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки

33. Організація банківської справи

34. Організація біржової торгівлі

35. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

36. Організація діяльності "ПриватБанку"

37. Організація кредитної роботи в комерційному банку

38. Організація та планування кредитування
39. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві
40. Організація будівельного майданчика

41. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

42. Організація робочого місця бухгалтера

43. Рівні організації організму людини

44. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

45. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

46. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

47. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

48. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

Именная ложка с надписью "Любимый папа".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу - именная ложка. Ложка изготовлена из нержавеющей стали, а ее
388 руб
Раздел: Прочее
Кружка керамическая "FIFA 2018", 1000 мл.
Объем: 1000 мл. Материал: керамика.
1231 руб
Раздел: Кружки, посуда
Корзина "Плетенка" с крышкой, (350x290x175) (бежевый).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: бежевый.
303 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

49. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

50. Етапи організації бухгалтерського обліку

51. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

52. Організаційні процедури аудиту заробітної плати

53. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

54. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії
55. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
56. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

57. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

58. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

59. Організація документування господарських операцій

60. Організація і методика аудиту грошових коштів

61. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

62. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

63. Організація облікової політики підприємства

64. Організація обліку в магазині "Світанок"

Багетная рама "Melissa" (цвет - коричневый+золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 30x40
Настольная игра "Спрячь крота".
Игра на ловкость рук и остроту глаза. Способствует развитию зрительно-моторной координации движений, концентрации внимания и зрительного
574 руб
Раздел: Игры на ловкость
Магнит "FIFA 2018. Забивака. Удар!".
Магнит с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: полистоун.
365 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

65. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

66. Організація обліку доходів

67. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

68. Організація обліку на підприємстві

69. Організація обліку орендних операцій

70. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"
71. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві
72. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

73. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

74. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

75. Організація управлінського обліку

76. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

77. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

78. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації

79. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

80. Становлення професійних бухгалтерських організацій

Подушка "Нордтекс. Цветочный заяц", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Фиксатор головы ребенка для автокресла "Совы".
Клювонос надежно поддерживает голову ребенка во время сна в автокресле и не сползает со лба ребенка на лицо и шею, так как система
730 руб
Раздел: Удерживающие устройства
Карандаши цветные "Artberry", 24 цвета.
Шестигранные цветные карандаши с толщиной грифеля 3 мм, толщина самого карандаша 7 мм. Увеличенное количество цветовых пигментов для еще
321 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

82. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу

83. Анализ системы и структуры органов государственной власти на примере Новосибирской области

84. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

85. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

86. Організації (органи) господарського керівництва
87. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі
88. Організація роботи Верховної Ради України

89. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

90. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

91. Правова організація працевлаштування громадян

92. Правовое обеспечение организационной структуры органов территориального общественного самоуправления

93. Структура органов местного самоуправления

94. Центральна виборча комісія: правовий статус і організація роботи

95. Організація видавничій справи

96. Організація баз даних

Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: розовый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши цветов "Color Emotion", трехгранные, 36 цветов.
Карандаши цветные, трехгранные. Количество цветов: 36. Материал корпуса: липа.
692 руб
Раздел: Более 24 цветов
Светильник "Плазма №4".
Размер светильника: 19х11х11 см. Диаметр лампы - 9 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке, при включении создаёт внутри
1078 руб
Раздел: Необычные светильники

97. Поняття про інформаційну систему. Способи організації інформаційної бази

98. Застосування в інформаційній діяльності організації або установи експертних систем

99. Організація постачання промисловими товарами цивільного населення України у 1943-1944 рр.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.