Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Наскрізна програма практики студентів системи управління виробництвом та розподілом електроенергії

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Наскрізна програма практики студентів спеціальності 7.090615 (8.090615) системи управління виробництвом та розподілом електроенергії (Затверджена на засіданні кафедри автоматизації енергосистем, протокол від 22.10.97 р. за № 3; затверджена на засіданні ради ФЕА НТУУ «КПІ», протокол від 16.02.98 р. за № 5) Укладач: Голота А.Д. Рецензенти: Самойлов А.В., Банін Д.Б. Наскрізна програма практики розроблена на основі Методичних рекомендацій Головного управління вищої освіти, Інституту змісту і методів Міносвіти України. Програма практики студентів відповідає: положенню про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України; навчальному плану кафедри автоматизації енергосистем факультету електроенерготехніки та автоматики НТУУ «КПІ»; кваліфікаційній характеристиці спеціаліста; освітньо-професійній програмі підготовки фахівців; особливостям енергетичної галузі, в якій працюватимуть випускники після закінчення вузу; особливостям баз практики. Вступ В умовах економічної кризи в Україні, зменшеної діяльності підприємств і тимчасового зниження потреби у спеціалістах, а також безперервна перебудова НТУ України, перехід на ступеневу підготовку фахівців привели до порушення зв’язків кафедр з підприємствами та організаціями. Відсутність фінансового забезпечення відряджень звузили бази практики автоматизації енергосистем виключно Києвом та частково Київською областю. Бази практики практично не зацікавлені в проведенні практики за відсутністю належних стимулів. Єдине що підтримує закріплення підприємств як баз практики за вищими навчальними закладами, – це закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22 грудня 1994 року № 334/94-ВС (стаття 9, пункт 9.2.3), за якими витрати на заробітну плату керівникам практик відносити на собівартість виробів (робіт, послуг) які не оподатковуються, і вищі навчальні заклади звільняються від фінансування цього виду навчального процесу. Отже, практично місця практики надаються керівниками підприємств та організацій електроенергетичної галузі на основі колишніх зв’язків і дружніх відносин. Ще одна складність – ступенева підготовка фахівців. Після закінчення четвертого курсу і отримання диплома ступеня бакалавра (юридично це вже фахівці, які можуть самостійно працювати) їм не обов’язково продовжувати навчання і отримувати диплом спеціаліста чи магістра. Внаслідок цього практика після четвертого курсу не має логічного змісту, тому що вона могла б проводитися лише після захисту диплома бакалавра, після чого бакалаври відраховуються з числа студентів і для продовження навчання бажаючі продовжити навчання оформляються як студенти п’ятого курсу. Не дають можливості створити стабільну програму практики дуже часті зміни назви спеціальності. Ця програма розроблена відповідно до спеціальності 7.090615 (8.090615) – системи управління виробництвом та розподілом електроенергії. Отже, програма практики розроблена відповідно до цього нестабільного періоду підготовки фахівців. В умовах, що склалися, не може бути й мови про проходження практики цілими групами з переміщення студентів в межах підприємств по підрозділах.

Навчальними планами кафедри передбачено практику для спеціальності 7.090615 (8.090615) – системи управління виробництвом та розподілом електроенергії після третього курсу – чотири тижні, четвертого – два тижні та вісім тижнів переддипломної практики для шостого курсу. Строки практики визначаються кафедрою, практика четвертого курсу організовується на протязі сьомого та восьмого семестрів за рішенням кафедри. Термін проведення переддипломної практики 01.09 – 31.10. Можливі бази практики: Національний диспетчерський центр енергетики України (НДЦ), Центральний регіональний диспетчерський центр (ЦРДЦ), Державні акціонерні енергопостачальні компанії (ДАЕК), обчислювальні центри, науково-дослідні, проектні установи енергетичного профілю, електростанції і районні енергетичні мережі (РЕМ) та ін. Зміст усіх практик має бути тісно пов'язаний з теоретичним навчання студентів в університеті. Найбільший зв'язок промислових завдань практики проглядається для таких теоретичних курсів: Вступ в спеціальність; Програмування і вирішення задач на ЕОМ; Основи метрології та електричні вимірювання; Математичні задачі енергетики; Основи і засоби передачі інформації; Теорія засобів управління; Електричні мережі і системи; Електрична частина станцій і підстанцій; Релейний захист та автоматика електричних систем; Диспетчерське управління електричними системами; Економіка галузі; Менеджмент енергетики. На базі наскрізної програми конкретними керівниками практик повинні бути розроблені робочі програми для відповідних курсів і місць (баз) практики. В них подаються основні завдання і плани конкретної діяльності студента на конкретному підприємстві, відповідно до особливостей бази практики. Обов’язки керівника практики від профілюючої кафедри наведені в додатку 1, обов’язки старшого групи студентів в додатку 2, керівників баз практики в додатку 3. Наскрізна програма об’єднує загальні питання, а не є формальним об’єднанням в одну програму декількох програм окремих курсів. 1. Цілі і завдання практики В умовах, що склалися, перша практика студентів спеціальності 7.090615 (8.090615) – системи управління виробництвом та розподілом електроенергії проводиться після третього курсу. Термін проходження практики – чотири тижні. Головною метою практики є ознайомлення студентів із структурою, умовами роботи даного підприємства (бази практики) в системі Міненерго України. Це можуть бути підрозділи енергогенеруючих та електропостачальних компаній, проектні та науково-дослідні організації, пуско-наладочні управління та фірми, обчислювальні та диспетчерські центри. Відповідно до місця практики визначається конкретна мета: отримання практичних навиків роботи з інформаційно-обчислювальною технікою; отримання робочої професії (оператора ПЕОМ, слюсаря-електрика, наладчика) з підтвердженим посвідченням; отримання кваліфікаційної групи допуску до роботи в електричних установках (другої групи), з отриманням посвідчення відповідної групи допуску; розширення та поглиблення знань с теоретичних дисциплін; Засвоєння взаємозв’язків всіх ланок енергосистеми та ін.

Завдання практики: ознайомлення з основами організації підприємств енергетики в умовах Енергоринку, проектних науково-дослідних організацій; технологічних процесів виробництва та розподілу електроенергії, організації робочих місць операторів ЕОМ, оволодіння навичками роботи з обладнанням обчислювальних центрів, засвоєння технології проведення робіт пуско-наладочними організаціями по релейному захисту та автоматизації об’єктів енергосистеми, знання взаємостосунків в колективах. Щодо практики студентів четвертого курсу (ступінь бакалавра), то останнім часом два тижні практики прийнято проводити в університеті на кафедрах без відриву від теоретичних занять під час самостійної роботи студентів. Ця практика в навчальному плані іменується учбовим практикумом. Метою цієї практики є освоєння студентами системи автоматизації підготовки графічної документації MEGACAD. Після чого студенти повинні уміти виконувати графічні роботи курсових і дипломних проектів. Основним завданням цієї практики є уміння підготувати всі умовні зображення електричних схем відповідно до вимог ЄСКД, створення графічних зображень за допомогою принтерів, а також великомасштабних схем за допомогою плотерів на листах формату А1. Цілі і завдання переддипломної практики більш різноманітні та багатогранні. На кафедрі автоматизації енергосистем в керівництві практикою беруть участь всі викладачі кафедри без виключення. Кожний керівник дипломного проекту є керівником практики свого студента-дипломника і, звичайно ж він ставить конкретну мету і завдання практики. Основними цілями переддипломної практики є безпосередня практична підготовка до самостійної роботи на первинній посаді інженера своєї спеціальності чи спеціалізації та вибір теми дипломного проекту, актуальної для даної бази практики. Як правило, майже всі дипломні проекти індивідуальні або комплексні і реальні, тому мета практики направлена на їх реалізацію. Завдання переддипломної практики: збір матеріалів для виконання дипломного проекту; забезпечення вибраної теми дипломного проекту відповідними початковими (вхідними) даними, які повинні задовольняти техніко-економічні вимоги, математичне забезпечення вирішення інженерних задач; обрання відповідного економічного обґрунтування дипломного проекту; засвоєння вимог до охорони праці та довкілля (екологічний аспект). Програма переддипломної практики студентів, які навчаються без відриву від виробництва, повинна відрізнятися від практики студентів стаціонару. В їх програмах повинні бути відображені рівень підготовки, специфіка місця праці та інші особливості навчання. Якщо студент, який навчається без відриву від виробництва, не може пройти практику на своєму підприємстві, він направляється на іншу базу практики і проходить її за програмою студентів стаціонару. Студенти, що виявили бажання навчатись в магістратурі, від переддипломної практики звільняються. Для них на протязі 11 та 12 семестрів може бути передбачене стажування відповідно до індивідуального плану. 2. Зміст практики Зміст практики направлений на закріплення теоретичних знань основних профільних дисциплін (курсів), пройдених до відповідної практики, придбання практичних навичок самостійної роботи, виконання індивідуального завдання, збір матеріалів для виконання курсових, дипломних проектів та робіт по лінії студентського наукового товариства (СНТ).

В период производственной практики студенты, как правило, занимают рабочие места — от квалифицированного рабочего до техника и инженера — непосредственно на производстве, в лабораториях, конструкторских бюро и т.п. Завершается производственное обучение в период преддипломной практики (на 5-м курсе), в течение которой студенты собирают материал и на базе его разрабатывают свой дипломный проект (работу).   Подготовка специалистов с В. о. без отрыва от производства и повышение их квалификации осуществляются в системах вечернего и заочного образования. В 1970 по дневной системе В. о. готовились специалисты 385 специальностей, заочной — 255, вечерней — 252. В заочном В. о. принята предметно-курсовая система обучения: студент обязан являться в вуз только на лабораторно-экзаменационную сессию для выполнения всех лабораторных работ и сдачи зачётов и экзаменов. В дневных и вечерних вузах (факультетах, отделениях) обучение осуществляется по курсовой системе: студент обязан посещать все учебные занятия, которые в вечерней системе, как правило, проводятся 4 раза в неделю по 4 ч

1. Організаційна система управління природокористуванням України

2. Системи управління базами даних

3. Аналіз системи управління персоналом ВАТ "Рівненська кондитерська фабрика"

4. Методологія системи управління персоналом

5. Філософські аспекти японської системи управління

6. Формування системи моніторингу управлінської діяльності органів управління освітою як основи ефективної діяльності регіональної системи управління освітою
7. Вдосконалення системи управління персоналом організації (за матеріалами ЗАТ "Страхова група "ТАС" Криворізька філія)
8. Система управління податками в Україні

9. Управління ресурсоспоживанням та ресурсозбереженням в тваринництві

10. Ефективне управління виробництвом

11. Енергетичне обстеження будівлі ДНЗ №7 управління науки та освіти Сумської міської ради

12. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

13. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

14. Аналіз системи стратегічного управління ДП "Укрдонбасекологія"

15. Управління виробничими витратами як складова управління продуктивністю операційної системи

16. Управління системами якості на підприємствах мобільного зв’язку

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. World Cup Russia", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
416 руб
Раздел: Кружки, посуда
Вешалки-плечики "Стандарт", комплект 10 штук, синие.
Вешалка-плечики металлическая, покрыта слоем ПВХ. Предназначена для бережного хранения одежды. Металличекая, покрытая слоем ПВХ. Размер:
333 руб
Раздел: Вешалки-плечики
Сахарница с ложкой "Mayer & Boch", 450 мл.
Оригинальная сахарница MAYER&BOCH выполнена из высококачественного стекла и нержавеющей стали. Данная модель отличается современным
655 руб
Раздел: Сахарницы

17. Аналіз проблем управління регіональними системами природокористування в Росії

18. Программа Производственной практики студентов 4 курса экономического факультета по направлению – 521500 "Менеджмент"

19. Ділові взаємовідносини в апараті управління

20. Методи управління підприємством

21. Процес управління та його основні стадії

22. Системний підхід до управління персоналом фірми
23. Управління затратами
24. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

25. Концептуальные основы дифференцированного физкультурного образования студентов системы среднего профессионального образования

26. Управління фінансами України

27. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

28. Управління житловим фондом шляхом утворення кондомініумів

29. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

30. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

31. Кредитний ризик та методи управління ними

32. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

Кольцеброс с корзинами и мячами.
Спортивная игра. Цель играющих - набросить кольца с установленного расстояния на один из четырех вертикальных стержней, так чтобы кольца
470 руб
Раздел: Кольцебросы, кегли
Рюкзак "Стрит", черный.
Практичный рюкзак с универсальным дизайном подойдет для тех, кто в первую очередь ценит комфорт и сохранность своих вещей. Станет надежным
330 руб
Раздел: Без наполнения
Комплект детского постельного белья 1.5 "Принцесса".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое

33. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

34. Валютні ризики: економічна природа та управління

35. Інженерне управління у виробничих і обслуговуючих структурах сільськогосподарських товаровиробників

36. Управління ризиками

37. Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів

38. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства
39. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління
40. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

41. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

42. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями

43. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

44. Поняття і наукові засади державного управління

45. Практика студентов вузов

46. Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії

47. Структура державного управління

48. Сучасні принципи державного управління

Счеты детские "Умный жираф".
Счеты - это не только первый математический прибор, но и увлекательная игра. Пусть ребенок отсчитает столько косточек на счетах, сколько у
377 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Шкатулка для рукоделия "Сундучок", 18x13x8 см, арт. 80863.
Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
627 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Точилка механическая "Classic", черная.
Цветной пластиковый корпус с прозрачным контейнером, объемный контейнер для стружки, стальные самозатачивающиеся ножки. Цвет корпуса - черный!
317 руб
Раздел: Точилки

49. Теорія і методологія дослідження управління

50. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

51. Форми державного управління

52. Функції управління в аграрному праві

53. Оптимальне управління діяльністю авіакопанії засобами гетерогенних комп’ютерних мереж

54. Системний аналіз складних систем управління
55. Управління файлами за допомогою файлового менеджера Windows Commander
56. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

57. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)

58. Інформаційні технології управління маркетингом

59. Управління асортиментом, якістю та продажем консервованих і заморожених томатопродуктів

60. Управління збутовою діяльністю ДП "Електротяжмаш"

61. Управління ціновою політикою підприємства

62. Наукове обґрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістичного управління

63. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

64. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

Звуковой плакат "Говорящая азбука".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
849 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Наушники "Philips SHE3550", черные.
Маленькие громкие динамики наушников-вкладышей "Philips SHE3550" обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами.
803 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Таблетки для посудомоечной машины "All in 1", 21 штука.
Для безупречного мытья посуды в посудомоечной машине воспользуйтесь таблетками Meine Liebe All in 1. Это моющее средство придаст вашей
413 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

65. Аналіз ефективності управління персоналом бази відпочинку "Чорноморка"

66. Аналіз управління персоналом на ТОВ "Рондо"

67. Діяльність органів управління освітою

68. Економічні та правові основи управління організацією

69. Забезпечення процесу стратегічного управління в компанії

70. Заохочення працівників як метод управління персоналом
71. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління
72. Конфлікти та методи управління ними

73. Корпоративне управління акціонерним товариством

74. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

75. Методичні підходи до створення інтегрованих систем управління

76. Міжнародний досвід діяльності органів управління трудовими ресурсами

77. Моделі управління запасами в прийнятті управлінського рішення

78. Організаційна структура управління персоналу підприємства

79. Організаційна структура управління підприємством

80. Організація управління персоналом підприємства

Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", порошкообразное, 2,5 кг.
Средство для мытья посуды в посудомоечных машинах порошкообразное, начинает действовать сразу, устраняя даже самые сильные
718 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Цветные карандаши Color Peps, трехгранные, 12 цветов, в металлической коробке.
Яркие, насыщенные цвета, трехгранная форма для удобного захвата, прочный, легко затачиваемый корпус из древесины американской липы.
386 руб
Раздел: 7-12 цветов
Стул детский Ника складной, моющийся (цвет: синий, рисунок: птички).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
670 руб
Раздел: Стульчики

81. Основи внутрішньо-фірмового управління нововведеннями: стратегія і структура

82. Основні управлінські культури. Етносоціальні особливості управління

83. Особливості управління в організаційних формуваннях АПК

84. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

85. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

86. Поняття та сутність ефективності управління
87. Проблема управління прибутком на підприємстві
88. Психологія поведінки індивіда в організації і способи управління нею

89. Розвиток науки управління

90. Стилі управління

91. Стратегічне управління підприємством

92. Стратегічний аналіз у системі управління підприємством

93. Стратегія управління як основа менеджменту

94. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

95. Сучасні методи управління проектами

96. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

Обучающая игра "Спирограф-линейка. Чудесные узоры".
Большинство прописных букв состоит из плавных линий, которые необходимо рисовать безотрывно, а этот прибор в игровой форме разрабатывает
369 руб
Раздел: Трафареты фигурные, наборы
Настольная игра "Лапочки".
Зверята любят играть и резвиться вместе. Даже вечером их не зазвать домой! Вам нужно помочь собрать их в доме, чтобы они вовремя покушали,
712 руб
Раздел: Карточные игры
Штатив с Bluetooth для создания снимков "selfie" (Camera Stick - Selfie Stick).
Поднимите искусство селфи на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите самые
309 руб
Раздел: Держатели и подставки

97. Удосконалення управління персоналом організації

98. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

99. Управління енергетичною безпекою


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.