Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Поняття та сутність ефективності управління

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Реферат на тему Поняття та сутність ефективності управління Одна з центральних проблем людської діяльності - проблема ефективності. Вона стосується усіх сфер, видів, форм, методів, організації життєзабезпечення людини. Найбільшою мірою це стосується управління як діяльності, що здійснюється людьми, щодо людей та виключно в інтересах людей. Від ступеня ефективності цієї діяльності безпосередньо залежить якість життя людини. В підсумку йдеться про ефективність суспільної системи. Питання, як підвищити соціальну життєдіяльність суспільства, ефективність усіх його інституційних структур, намагаються вирішити і вчені, і політичні діячі. Фактично весь спектр людського знання тією чи іншою мірою вивчає цю проблему. Вчені юристи-управлінці досліджують нормативно-юридичну основу управлінської діяльності, процедуру прийняття рішень і контроль за їх виконанням, функції, структуру, систему органів управління, їх компетенцію, форми і методи роботи, правове становище і діяльність посадових осіб, але, на жаль, значно менше уваги вони приділяють поведінці людини, що вступає в управлінські відносини. Весь комплекс цих питань органічно пов'язаний з проблемою ефективності управлінської діяльності. В остаточному підсумку цим критерієм відзначається її результат, оскільки від управлінського впливу залежать конкретні результати соціальної діяльності людини, трудових колективів. На думку відомого американського вченого у галузі менеджменту П. Друкера, криза, перед якою сьогодні опинилися деякі держави, - це криза не економіки бізнесу або профсоюзів, а управління, наслідок неефективної діяльності уряду та його структур. Це криза не лише людей, а й установ. Загальна інфляція значною мірою є результатом того, що в кожній країні переважна більшість валового національного продукту йде в урядові структури та інституції, продуктивність яких досить сумнівна та в яких в більшості випадків навіть не знають, як визначити їхню продуктивність. Незважаючи на очевидність та актуальність проблеми ефективності управління, вона ще не дістала адекватного відображення в науковій літературі. Причина цього полягає, з одного боку, в її складності та багатогранності, а з іншого - в критеріях оцінки поведінки людини в сфері управління, які складно визначити. Звідси невизначеність та розбіжності в літературі з питань управління, нормативних і методичних матеріалах, що безпосередньо відбивається на практиці управління. Добиватися високої ефективності й управління на підставі глибокого освоєння його теорії і практики завжди було соціальним замовленням суспільства. Суспільна свідомість пов'язує з цим своє ставлення до соціально-політичного ладу й управлінсько-владних державних структур. Це становлення загострюється в перехідні періоди суспільного розвитку, коли різко зростає ціна помилкових і неефективних рішень. Можна навести чимало прикладів з процесу становлення суверенної України, вони помітні не лише для спеціалістів, а й для громадськості. Як результат, проблема ефективності управління все більше пов'язується громадською свідомістю з перспективами матеріального буття, правового становища людини в суспільстві, а в підсумку - з правомірністю існуючих державних структур і суспільного ладу.

Відомо, що в доктрині поділу влади поставлена одна з основних цілей - добитися більш ефективного функціонування державного механізму і кожної гілки влади окремо. Поділ та спеціалізація праці завжди ефективні. Найбільш продуктивно це виявилося у сфері виконавчої влади, де ієрархія поряд з децентралізацією управління дали суспільству найбільший економічний і соціальний ефект. При цьому важливо відзначити політичну ефективність поділу влади, яка виявляється у зменшенні ризику тиранії, можливості слугування для окремих груп, незалежно від того, більшість це чи меншість. Так що критерій політичної ефективності у поділі влади у соціальній практиці надто великий, щоб недооцінювати проблему управління і наслідки управлінських рішень, особливо нормативного характеру, що приймаються у галузі державного управління. Цілком очевидно, що соціально-економічний розвиток можна забезпечити лише при зростаючому використанні управлінських ресурсів. Інакше немає змоги реалізувати об'єктивні можливості нового суспільства. Шлях до високої якості й ефективності будь-якого виду соціальної діяльності людини пролягає через підвищення ефективності й якості управління. Ось чому різке підвищення якості й ефективності управлінської діяльності, функціональної результативності роботи державного апарату стало важливим політичним, економічним та організаційним завданням сучасного періоду. Однак цю проблему недоцільно зводити лише до господарського значення, не менш важливим є її політико-ідеологічний аспект. Проблеми ефективності, насамперед виробництва, часто порушувались у партійних, державних документах у радянський період і меншою мірою або майже не ставилося питання про ефективність в установах публічних служб. Комуністична модель державного устрою не враховувала аргументів організаційної раціональності й економічної ефективності державної служби, встановлюючи жорсткий централізм, виключаючи фактично будь-який автономний менеджмент, щоб не послабити політичного контролю КПРС. Панував принцип: влада - передусім і вища за ефективність виробництва та державних інституцій. Сучасне суспільство висунуло такі моральні цінності, як раціональність, ефективність і продуктивність. В Україні сьогодні здійснюється робота по створенню практично нового високоефективного апарату державного управління, їй треба надати планомірного, цілеспрямованого і конкретного характеру. При цьому важлива не тільки організаційна перебудова існуючого апарату управління, хоча і це передбачається, скільки підвищення якості й ефективності повсякденної управлінської праці, що зводиться переважно до дедалі чіткішого визначення нових завдань і методів їх вирішення, до різкого підвищення культури праці, організованості й дисципліни. «Ефективність», «організованість», «дисципліна», «відповідальність» - найбільш вживані сьогодні слова в лексиці працівників матеріального виробництва і сфери управління. Багато з цих термінів науково визначені й однозначно використовуються в повсякденній практиці управління, а щодо терміна «ефективність», який дедалі ширше використовується в нормативних і публіцистичних матеріалах для характеристики результативності управлінської діяльності, особливо у сфері економіки, то до цього часу не дано його чіткого наукового тлумачення, не визначено його змісту, не вивчено достатньою мірою і факторів, що впливають на ефективність управління, немає науково обґрунтованої методики розрахунку, визначення, оцінки такої ефективності.

Різне тлумачення змісту цієї управлінської категорії породжує термінологічну й понятійну плутанину в теоретиків і практиків управління. Тому перш ніж визначити основні шляхи й засоби досягнення високої ефективності управлінської діяльності, що є предметом цього дослідження, слід з'ясувати деякі загальні питання і дати тлумачення категорії «ефективність», розкрити її зміст і роль у галузі управління. Ефект означає виконання, дію. Ефективність - це результат, наслідок якихось причин, сил, дій. Звідси найбільше поширення понять терміна «ефективність» пов'язується з діями, що приводять до потрібних результатів, тобто ефективних ознак. Часто ефективність визначають як узгодженість результату з метою. Так, відомий дослідник сучасного менеджменту С. Черта вказує, що управлінська ефективність визначається в рамках використання ресурсів залежно від досягнення організаційної мети. Найбільш обґрунтовано ця категорія розроблена економічною наукою і є одним з важливих показників рівня розвитку, функціонування та раціональної організації галузі народного господарства й економіки країни. Досить точно економічна наука визначила й основні фактори підвищення ефективності суспільного виробництва. Економічний зміст ефективності народного господарства виявляється в тому, що можна звести всі відповідні оцінки до звичайних фінансових показників. Коли йдеться про ефективність управління у сфері економіки, то мається на увазі переважно робота господарських органів. Економісти визначають економічну ефективність управління виробництвом як результат діяльності системи управління, що забезпечує досягнення мети, поставленої перед об'єктом управління, за найменших витрат. С. Черто визначав управлінську (економічну) ефективність із співвідношення загальних організаційних ресурсів до вкладу їх у продуктивність виробничого процесу. Тому ефективність управлінської системи розуміють як взаємозв'язок мети і результатів її досягнення, виражених у кінцевих результатах виробничої діяльності. Проблема ефективності роботи органів управління нерідко зводиться до ефективності праці службовців апарату, зміни їх чисельності, якості, затрат часу. Фактично про це зазначають Дж. Кнот і Г. Міллер. На їх думку, мета науки управління - досягнення передусім економічної і технічної ефективності за допомогою наукового спостереження й аналізу. Економічна (виробнича) продуктивність - це умова усередині організації, а ефективність - взаємовідносини між організацією і навколишнім соціальним середовищем, в якому фіксується певний ефект. Суто економічна ефективність може не тільки не збігатися з ефективністю, а й суперечити їй, що випливає із загального соціального призначення управління в тій чи іншій сфері суспільного життя. Наприклад, не завжди збігаються економічна й соціальна сторони ефективності управління у сфері культури. Як наслідок цього, сьогодні відбувається орієнтація мистецтва, літератури на елітарну (багату) частину населення, а для решти його існує низькопробна, так звана масова, культура. Найбільш яскравим прикладом може бути система кінопрокату. Касовий збір від кінопрокату є визначальним стосовно його соціально-виховної ролі.

Теоретичний матерал З давнх часв людина використову моделювання для дослдження обктв та явищ в рзних галузях дяльност. Результати цих дослджень допомагають визначити та покращити характеристики реальних обктв та процесв, краще зрозумти сутнсть явищ та пристосуватися до них або керувати ними, конструювати нов та модернзувати стар обкти. Моделювання допомага людин приймати обгрунтован ршення та передбачати наслдки сво дяльност. Компютерне моделювання це використання в цьому процес компютера як потужного сучасного засобу обробки нформац. Завдяки компютеру суттво розширюються галуз застосування моделювання, а також забезпечуться всебчний аналз отриманих результатв. Що ж таке модель? Моделлю можна назвати  матеральн макети реально снуючих обктв,  нематеральн обкти (наприклад так, як теоря розвитку суспльства або всм вдома формула земного тяжння Р = mgh), багато чого ншого. Як же в одному слов можна обднати так рзн поняття? Справа в тому, що поняття модел обдну дещо спльне, а саме те, що модель це штучно створений людиною абстрактний або матеральний обкт

1. Організація захисту державної таємниці в Росії

2. Ефективність контролю в організації: поняття, основні параметри, система показників, проблеми

3. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

4. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

5. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

6. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності
7. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві
8. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

9. Поняття про інформаційну систему. Способи організації інформаційної бази

10. Організація науково-інформаційної діяльності

11. Організація збутової діяльності на підприємстві

12. Оцінка ефективності організації системи розподілу продукції на ЖКУВП "Біатрон-3"

13. Методологія соціально – ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення

14. Вдосконалення організації експортно-імпортної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

15. Особливості організації дипломатичної діяльності в Україні

16. Організаційні форми інноваційної діяльності

Именная ложка с надписью "София".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу - именная ложка. Ложка изготовлена из нержавеющей стали, а ее
388 руб
Раздел: Прочее
Сушилка для белья напольная складная, 180x55x96 см, голубая.
Сушилка для белья напольная складная. Размеры: 180x55x96 см. Цвет каркаса: бело-голубой.
936 руб
Раздел: Сушилки напольные
Подарочная расчёска для волос "Лиза".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

17. Організація діяльності підприємства

18. Організація інформаційного обслуговування менеджера. Методи матеріального заохочення. Документація управлінської діяльності

19. Основи організаційної діяльності у виробничій сфері

20. Поняття організації та її ознаки

21. Праця державних службовців: організація, оплата, ефективність

22. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів
23. Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею
24. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи

25. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

26. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)

27. Організація фінансового контролю в Україні

28. Організація діяльностї зовнішньоторговельної фірми ТОВ "L’Oreal Ukraine"

29. Організація робіт та розрахунок техніко-економічних показників очисного вибою

30. Организация налоговых органов и контроль за уплатой налогов в США и Германии

31. Суспільна організація життя слов

32. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

Умные кубики. Уши, лапы и хвосты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики «Уши, лапы и хвосты» — это универсальный набор для развития дошкольника. Выполняя игровые задания, ребёнок учится
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Конструктор металлический для уроков труда №1, 206 элементов.
Конструктор раскрывает перед ребенком неограниченные возможности моделирования и создания множества своих собственных
313 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Ковш "Классика", 1 литр.
Ковш предназначен для приготовления пищи, долговечен и неприхотлив в эксплуатации. Изготавливается из нержавеющей (коррозионностойкой)
579 руб
Раздел: Ковши

33. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

34. Організація праці менеджера

35. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

36. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

37. Організаційна система управління природокористуванням України

38. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”
39. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи
40. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

41. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

42. Рельєф та ландшафтна організація

43. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

44. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

45. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

46. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

47. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

48. Організація кредитної роботи в комерційному банку

Фанты "Масло в огонь".
Это настолка для влюбленных пар с различным «стажем» отношений, подойдет в качестве презента на свадьбу или годовщину
1291 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Пазл "Россия" (Русский), 100 деталей.
Пазлы - это прежде всего обучающие пазлы. С фотографической точностью прорисованы обитатели и растительный мир самых отдаленных уголков
548 руб
Раздел: Пазлы (100-199 элементов)
Каталка-мотоцикл "МХ".
Новая каталка-мотоцикл "МХ" впечатлит вашего малыша. Он сможет почувствовать себя настоящим байкером, ведь эта каталка не просто
2899 руб
Раздел: Каталки

49. Організація та планування кредитування

50. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

51. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

52. Організація охорони праці на виробництві

53. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

54. Організація охорони праці на виробництві
55. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах
56. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

57. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

58. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

59. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

60. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

61. Внутрішній аудит організації

62. Ефективність системи внутрішнього контролю та її визначення

63. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

64. Організаційні процедури аудиту заробітної плати

Подгузники Libero Newborn, 24 штуки, 0-2,5 кг.
Первые в жизни подгузники для малыша должны быть особенно мягкими и комфортными. Подгузники "Libero Newborn" специально созданы
345 руб
Раздел: 0-5 кг
Фломастеры "Jungle Innovation" на подставке, 12 цветов.
Чернила легко смываются с рук и одежды. Эти фломастеры идеальны для раскрашивания, поскольку они долговечны, их краски насыщенны, хорошего
343 руб
Раздел: 7-12 цветов
Карандаши акварельные "Mondeluz", 24 цвета.
Акварельные карандаши применяются в живописи, рисовании, работе в смешанных техниках. Совмещают в себе свойства цветного карандаша и
384 руб
Раздел: Акварельные

65. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

66. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

67. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

68. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

69. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

70. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї
71. Організація документування господарських операцій
72. Організація і методика аудиту грошових коштів

73. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

74. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

75. Організація облікової політики підприємства

76. Організація обліку в магазині "Світанок"

77. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

78. Організація обліку доходів

79. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

80. Організація обліку на підприємстві

Форма для кексов "Easy", 27х18х3 см.
Форма для кексов с антипригарным покрытием. Материал: углеродистая сталь. Размер: 27х18х3 см.
385 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (цветная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения
Комод "Girl" (четырехсекционный).
Этот комод не оставит Вас равнодушными. Яркая оригинальная расцветка комода привлечет и взрослого, и ребенка, и того, кто предпочитает
1862 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы

81. Організація обліку орендних операцій

82. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

83. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

84. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

85. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

86. Організація управлінського обліку на підприємстві
87. Основи організації бухгалтерського обліку
88. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

89. Ревізійні комісії підприємств і організацій

90. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

91. Становлення професійних бухгалтерських організацій

92. Типи організаційних структур бухгалтерії (лінійна, ступінчата, комбінована)

93. Аудит в організації

94. Аналіз факторів територіальної організації Стаханово–Алчевського промислового вузла

95. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

96. Організації (органи) господарського керівництва

Портфель "Attache", A4, серый.
Одно отделение.
375 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Пенал-книжка для начальной школы "Ever After High", 21x14 см.
Пенал-книжка для начальной школы. 1 отделение, держатели письменных принадлежностей. Застегивается на молнию. Размер: 21х14х3 см.
303 руб
Раздел: Без наполнения
Набор инструментов.
Помогаю папе - отличный игровой набор для юных мастеров. Научит начальным профессиональным навыкам. Поможет ребенку почувствовать себя
589 руб
Раздел: Инструменты и мастерские

97. Організаційно-правові форми малого бізнесу. Контракти

98. Організація роботи Верховної Ради України

99. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

100. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.