Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Проектування організаційно-технічних заходів підвищення ефективності операційної системи

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

ЗМІСТВступ 1. Загальні положення 1.1 Мета і завдання курсової роботи 1.2 Загальні вимоги до курсової роботи 1.3 Структура курсової роботи 1.4 Підбір літератури та інших матеріалів з теми курсової роботи 1.5 Вимоги до виконання та оформлення курсової роботи 2. Розрахункова частина 3. Проектування заходів по підвищенню ефективності операційної системи 3.1 Розрахунок впливу факторів росту продуктивності праці та економії трудових витрат на результати операційної системи 3.2 Розрахунок впливу факторів зниження собівартості виконання робіт на результати операційної системи 3.3 Добір організаційно-технічних заходів по економічного ефекту Додаток А Вихідна інформація по варіантах Додаток Б Розрахунок показників для побудови таблиці ТЕП ВСТУП В умовах ринку становище підприємств докорінно змінюється, розширюються їх права й обов’язки, вони набувають економічної самостійності та повністю відповідають за результати своєї діяльності, виникають нові цілі та завдання, які раніше взагалі на цьому рівні не вирішувались і не ставилися. Практика свідчить, що навіть у сучасних, досить складних та несприятливих економічних умовах (високі податки, неплатоспроможність, безперервна боротьба за контроль над власністю тощо) можна працювати прибутково. Аналіз роботи успішних підприємств, що діють в реальному секторі економіки, однозначно вказує на основну умову їх досягнень – грамотний менеджмент, особливо у виробничих підрозділах, ну і, звичайно, на верхніх рівнях управління. Щоб закріпити ці прогресивні тенденції, необхідно перенавчати виробничих управі лінів, готувати молоді кадри на високому професійному рівні. Курс “Операційного менеджменту” зорієнтовано на освоєння студентами сучасних методів управління операційною діяльністю бізнесових організацій як виробничої, так і невиробничої сфери. Виконання даної курсової роботи допоможе майбутнім менеджерам усвідомити принципи і методи раціональної організації, планування і контролю за функціонуванням операційної системи та управляти її продуктивністю. 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Навчальними планами підготовки студентів за спеціальністю „Менеджмент організацій” передбачено виконання курсової роботи з дисципліни „Операційний менеджмент”. До виконання курсової роботи слід приступити після ознайомлення з літературними джерелами та нормативними документами, що регулюють планово-економічну та господарську діяльність підприємств. Мета і завдання курсової роботи Мета курсової роботи – закріпити та поглибити набуті студентами теоретичні знання та опрацювати прикладні аспекти операційного менеджменту. Завдання курсової роботи полягає в виконанні задач практичного характеру, які мають прищепити студентам, яки вивчають дисципліну, конкретні навики збирання, аналізу та узагальнення інформації техніко-економічного та організаційно-управлінського характеру, яка безпосередньо стосується операційної (виробничої) та управлінської діяльності організації. При виконанні курсової роботи студенти повинні навчитися аналізувати основні показники ефективності діяльності підприємства і визначати відповідні напрямки її підвищення.

Щоб керувати підприємством, менеджери повинні мати чітко позначені цілі. Уся діяльність підприємства повинна бути орієнтована на досягнення цільових показників (прибутковості, росту продажів та ін.), для чого важливо використовувати сучасні принципи планування і управління. Зміст роботи – моделювання операційної системи всякого однорідного бізнесу. Ефективність кожного такого бізнесу є істотно важливим питанням для всякого генерального менеджера. Від знання цієї ефективності залежить варіант селекції бізнесу, що час від часу приходиться виконувати керівництву фірми разом із власниками. Для цього і необхідно конкретне моделювання кожного бізнесу. Управління виробництвом покликане забезпечувати ефективне з’єднання всіх видів ресурсів підприємства для їх найкращого використання в залежності від ринкових потреб. Через те, що функції постачання і збуту різних видів бізнесу часто централізуються фірмою, процес управління зводиться до моделювання операційної системи (системи виробництва продукції, послуг або робіт) – серцевини всякого бізнесу. В ході виконання курсової роботи студент повинен самостійно знайти та опрацювати спеціальну літературу з менеджменту, статті практичних керівників, здійснити відповідний аналіз статистичних даних підприємства, показати вміння вирішувати економічні завдання, застосовувати теоретичні положення у вирішенні конкретних питань економіки, організації та планування господарської діяльності підприємств. 1.2 Загальні вимоги до курсової роботиКурсова робота – це самостійне науково-практичне дослідження, яке дає можливість оцінити якість знань студента, його вміння застосовувати їх на практиці. Виконуючи роботу, студент повинен навчитися користуватися спеціальною літературою, самостійно розробляти стратегію і тактику підприємців, проводити дослідження ринкового середовища, обґрунтовувати економічну ефективність підприємницьких проектів та оцінку доцільності капіталовкладень. Виконання курсової роботи складається з таких етапів: вибір теми теоретичної та практичної частини курсової роботи виконується студентом за варіантами, наведеними у Додатках до даних методичних вказівок; вивчення літературних джерел; збір, обробка та аналіз інформації, необхідної для написання роботи; написання та оформлення курсової роботи; захист курсової роботи. Студент повинен виконати та захистити курсову роботу за тиждень до іспиту з дисципліни „Операційний менеджмент”.1.3 Структура курсової роботиСтруктура курсової роботи складається з трьох розділів: Теоретична частина. У цій частині роботи необхідно в описовій формі дати відповідь на питання (див. Додаток Б), згідно варіанта завдання, вибір якого здійснюється на підставі табл.1.1. Розрахункова частина. На основі вихідної інформації (див. Додаток В), згідно варіанта завдання, вибір якого здійснюється на підставі табл.1.1 та методичних вказівок (див. Додаток Г) студентові необхідно скласти таблицю техніко-економічних показників (ТЕП), що формують модель операційної системи (ОС) / (приклад по варіанту 0 див. Додаток Д). Проектування заходів по підвищенню ефективності операційної системи.

Вихідна інформація вибирається у відповідності з варіантом (табл.1.1) згідно Додатку Е. Висновки. Підводяться підсумки виконання курсової роботи (перелік завдань, які були вирішені в курсовій роботі), робляться висновки щодо пріоритетності заходів по забезпеченню зросту виробітку та зниженню собівартості виробництва.5. Список використаної літератури. Таблиця 1.1 – Вибір варіанту завдання для теоретичної та розрахункової частин курсової роботи Перша буква прізвища студента Остання цифра номеру залікової книжки 0,1 2,3 4,5 6,7 8,9 А-Д 1 2 3 4 5 Е-К 6 7 8 9 10 Л-С 11 12 13 14 15 Т-Ц 16 17 18 19 20 Ч-Я 21 22 23 24 25 1.4 Підбір літератури та інших матеріалів з теми курсової роботи Підбір навчальної та спеціальної літератури з теми курсової роботи студент виконує самостійно, використовуючи для цього алфавітний, предметний та систематичний каталоги, які є в кожній бібліотеці. Консультацію з питань підбору літератури студент може отримати у викладачів кафедри чи у працівників бібліотеки. Ознайомлення найкраще починати з підручників та навчальних посібників, де матеріал викладений послідовно та систематизовано. Проте при цьому не можна обмежуватись підручником. Під час підбору літератури особливу увагу слід звернути на періодичні видання та наукові статті. Обов'язково слід вивчити та використати у процесі написання курсової роботи нормативні акти (закони, постанови, положення тощо), що регулюють господарську діяльність. Список використаних літературних джерел та інших матеріалів необхідно систематизувати і розмістити після заключної частини тексту курсової роботи. 1.5 Вимоги до виконання та оформлення курсової роботи При виконанні курсової роботи необхідно дотримуватися певних вимог. Курсову роботу студенти виконують диференційовано за варіантами завдання у відповідності до вимог стандартів. Пояснювальна записка може бути виконана від руки або надрукована за допомогою комп'ютера на одній стороні білого паперу формату А4. Лист повинен мати поля по всіх чотирьох сторонах. Розмір лівого, верхнього і нижнього поля – не менше 20 мм, правого – не менше 10 мм. Курсову роботу друкують 14-м розміром шрифту через півтора міжрядкові інтервали. Текст пояснювальної записки, а також усі формули виконуються чорнилами одного кольору. Використання декількох кольорів припускається тільки у графіках. Текст пояснювальної записки повинен складатися з розділів, підрозділів і пунктів. У записці розділи нумеруються арабськими цифрами. Підрозділи також нумеруються арабськими цифрами і розділяються крапкою. Наприкінці номера крапка не ставиться. Структурні елементи “ВСТУП”, “ВИСНОВКИ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ”, “ДОДАТОК” не нумеруються. Заголовки розділів розміщуються посередині рядка, друкуються прописними літерами. Наприкінці заголовку крапка не ставиться. Кожний розділ курсової роботи починається з нової сторінки. Розділи, як і підрозділи, можуть складатися із одного і кількох пунктів. Наприклад:1.1 (нумерація пунктів першого підрозділу)1.22.1 (нумерація пунктів другого підрозділу)2.2 Розділи і підрозділи курсової роботи повинні мати змістовний заголовок.

Вони однаково любили всю ту землю, де жив один український народ. З великими надіями, з гарячим бажанням якнайскоріше станути після довгої мандрівки на старовинній київській землі, минали бувші полонені УСС та їх однодумці московсько-український кордон. А станувши своїми ногами на українській землі, оповідає учасник, вони цілувалися в почутті безмежної радости, що вперше в своєму житті вступили в пороги обітованої землі, вільної України.[170] Утворення в Києві Куреня Січових Стрільців Після кількох тижнів першого революційного захоплення, коли минули святочні дні маніфестацій та промов, коли вільний народ уже достаточно виявив стихійну радість із свойого визволення, настали сірі будні, щоденна праця над розбудовою нового життя. Перед Українською Центральною Радою були поважні труднощі та перешкоди на шляху до організації власної держави. Зараз, при перших кроках самостійної української політичної праці, показалось, що нова російська демократична влада не співчуває із домаганнями українського народу, що вона не має охоти зрікатись своєї опіки над Україною та веде політику «старшого брата», правда, вже не під кличем «собиранія русских земель», а для збереження «єдиного революційного фронту»

1. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

2. Організація навчання обдарованих студентів у вищих технічних навчальних закладах Німеччини

3. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

4. Розрахунок технічних параметрів радіолокаційної станції (РЛС)

5. Організація зв’язків з громадськістю на прикладі Кам’янець-Подільського районного споживчого товариства

6. Аналіз альтернативних підходів до формування структури організації
7. Міжнародне співробітництво в реалізації глобальних екологічних проектів
8. Технічний аналіз фондового ринку

9. Створення фермерського господарства по вирощуванню зернових та технічних культур

10. Облік витрат та собівартості продукції технічних культур та шляхи їх зниження

11. Налаштування технічних засобів ПК

12. Розробка схеми електричної принципової годинника-будильника-термометра з ІЧ ПК

13. Радіорелейні комплекси на основі перспективних схемо-технічних рішень

14. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"

15. Робота над засобами логіко-емоційної виразності читання в початкових класах

16. Застосування технічних засобів навчання на заняттях кулінарії

Электрогрелка "ГЭМР5-60".
Материал: высококачественный текстиль. Напряжение питания: 220 В. Потребляемая мощность 40 Вт. Переключатель режимов: есть
486 руб
Раздел: Грелки
Фляга S.Quire "Птицы" 0,24 л, сталь, серебристый цвет с рисунком.
Фляги S.Quire изготавливаются из высококачественной нержавеющей пищевой стали с применением современных методов производства и
760 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Тарелка Lubby "Веселые животные" с присоской.
Тарелка "Lubby" для кормления незаменима в период, когда Ваш малыш учится есть самостоятельно. Присоска препятствует свободному
345 руб
Раздел: Тарелки

17. Аналіз і розробка заходів щодо підвищення ефективності роботи готельного комплексу "Братислава"

18. Аналіз об’єму виконання технічних дій футболістами різної кваліфікації

19. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

20. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

21. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

22. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах
23. Організаційно-правові форми малого бізнесу. Контракти
24. Основні організаційно-управлінські акти міських, районних і прирівняних до них прокуратур

25. Поняття про інформаційну систему. Способи організації інформаційної бази

26. Організація науково-інформаційної діяльності

27. Види менеджменту і поєднання організаційно-управлінських культур

28. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

29. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

30. Основи організаційної діяльності у виробничій сфері

31. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

32. Формування організаційної культури

Настольная игра "Скоростные цвета".
Вдохните жизнь в чёрно-белые картинки! Бросьте взгляд на цветную версию, переверните карту и постарайтесь раскрасить её точно так же... и
1085 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши в картонной коробке. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное закрашивание. Материал корпуса: дерево. Форма
357 руб
Раздел: 13-24 цвета
Деревянная рамка для картин, белая с золотом, 40x50 см.
Деревянная багетная рамка прекрасно дополнит любую картину, придаст ей законченный вид. Утонченная, изящная рамка, выполненная в
1078 руб
Раздел: Размер 40x50

33. Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку

34. Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації

35. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах особистісно-орієнтованого навчання

36. Проект "Інноваційна вища освіта. Реалізація методології проектування техніки в межах НТУУ "КПІ"

37. Форма організації самостійної роботи учнів 5 класу на уроці німецької мови

38. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід
39. Проект на побудову каналізаційної насосної станції
40. Організація станції технічного обслуговування автомобільного транспорту

41. Організація технічного сервісу автомобіля КрАЗ-65032

42. Організаційно-правове забезпечення надання платних послуг оздоровчого характеру

43. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)

44. Вдосконалення організації технічного обслуговування виробництва (на прикладі ПП "Ларіс")

45. Зміст поточних планів та організація їх розробки

46. Організація матеріально-технічного забезпечення промислових підприємств

47. Розробка бізнес-плану реалізації проекту по випуску нової продукції на ВАТ "Іскра"

48. Суспільна організація життя слов

Таблетки бесфосфатные для посудомоечных машин "Vaily", 30 штук.
Экологически безопасные для Вас и Вашего дома. Подходят для детской посуды. Специальная формула на основе органических компонентов. Не
430 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Швабра для пола "Бахрома".
Использование швабры позволяет очистить любые поверхности от пыли и грязи, даже без использования химических средств. Благодаря насадке
328 руб
Раздел: Швабры и наборы
Подушка для сидения "Подушка-сидушка про", с "памятью".
С помощью нашей подушки для сидения "с памятью" "Подушка-сидушка про" Вы гарантированно сможете улучшить свою осанку и
872 руб
Раздел: Полезные мелочи

49. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

50. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

51. Організація праці менеджера

52. Організаційна система управління природокористуванням України

53. Організаційна система управління природокористуванням України

54. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”
55. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи
56. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

57. Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький

58. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

59. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

60. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

61. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

62. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

63. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

64. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

Брелок-сердечко.
Материал: металл.
347 руб
Раздел: Металлические брелоки
Настольная игра "Четыре времени года".
Очень интересная и полезная игра, являющаяся аналогом классического лото. На одном из четырех игровых полей, каждое из которых относится к
563 руб
Раздел: Лото детское
Настольная игра "Чудовище Джио-Джанги".
Настольная игра "Чудовище Джио-Джанги" - легендарная приключенческая игра, неоднократно переизданная и пользующаяся огромной
405 руб
Раздел: Классические игры

65. Організація діяльності "ПриватБанку"

66. Організація кредитної роботи в комерційному банку

67. Організація та планування кредитування

68. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

69. Організація будівельного майданчика

70. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"
71. Організація охорони праці на виробництві
72. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

73. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

74. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

75. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

76. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

77. Розробка комплексної механізації вирощування озимої пшениці

78. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

79. Етапи організації бухгалтерського обліку

80. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

Защитный барьер для детской кровати "Polini kids", белый.
Нет ничего важнее безопасности ребенка. При переходе на подростковые кровати дети могут перевернуться и упасть во сне. Удобным и
1827 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Фоторамка (коллаж) на 6 фото (10x15 см), 45x2x37 см.
Фоторамка на 6 фото. Размер: 45x2x37 см. Размер фото: 10x15 см. Материал: пластик.
384 руб
Раздел: Мультирамки
Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 26x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
417 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

81. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"

82. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

83. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

84. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

85. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

86. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
87. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")
88. Організація документаційного забезпечення установи

89. Організація і методика аудиту

90. Організація і методика аудиту доходів підприємства

91. Організація і методика проведення аудиту касових операцій

92. Організація облікового процесу на підприємстві

93. Організація обліку

94. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

95. Організація обліку власного капіталу підприємства України

96. Організація обліку запасів на підприємствах

Конструктор "Зоопарк" (39 деталей).
Конструктор «Зоопарк» относится к тематическим наборам для конструирования, так как включает в себя не только детали для конструирования
561 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Бумага "Снегурочка", для ксерокса, А3.
Формат - А3. 80 грамм, 97%, 500 листов.
533 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Карандаши двухсторонние, 12 штук, 24 цвета.
Когда дети занимаются творчеством, это всегда чудесно. Ведь подобное занятие дает возможность ребенку проявить свою фантазию и логическое
401 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

98. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

99. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

100. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.