Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Программное обеспечение Программное обеспечение

Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Кафедра економічної кібернетикиКонтрольна робота З дисципліни: “Інформаційні системи в менеджменті&quo ; Тема: Використання Microsof Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ “ Продукт-Сервіс ЗмістВступ 1. Загальна характеристика підприємства 2. Характеристика автоматизованої системи обробки економічної інформації, яка використовується на підприємстві 3. Технологічний процес обробки інформації конкретної задачі в системі Висновок Список використаної літератури ВступІнформаційна система є комунікаційною системою по збору, передачі, переробці інформації про об'єкт, забезпечуючи працівників різного рангу інформацією для реалізації функції управління. Інформаційна система створюється для конкретного об'єкту. СУБД (система управління базами даних) є універсальним програмним засобом, призначеним для створення і ведення (обслуговування) баз даних на зовнішніх пристроях, що запам'ятовують, а також доступу до даних і їх обробки. СУБД підтримує один з можливих типів моделей даних - мереживу, ієрархічну або реляційну, які є однією з найважливіших ознак класифікації СУБД. СУБД забезпечують багатоцільовий характер використовування бази даних, захист і відновлення даних. Наявність розвинених діалогових засобів і мови запитів високого рівня робить СУБД зручним засобом для кінцевого користувача. Основними засобами СУБД є: засоби завдання (описи) структури бази даних; засоби конструювання електронних форм, призначених для введення даних, перегляду і їх обробки в діалоговому режимі; засоби створення запитів для вибірки даних за заданих умов, а також виконання операцій по їх обробці; засоби створення звітів з баз даних для висновку на друк результатів обробки в зручному для користувача вигляді; мовні засоби - макроси, вбудована алгоритмічна мова (Dbase, Visual Basic або інші), мова запитів (SQL) і т.п., які користуються для реалізації нестандартних алгоритмів обробки даних, а також процедур обробки подій в задачах користувача; засоби створення додатків користувача (генератори додатків, засобу створення меню і панелей управління додатками), дозволяючи об'єднати різні операції роботи з базою даних в єдиний технологічний процес. База даних - це сукупність даних, організованих на машинному носії засобами СУБД. У базі даних забезпечується інтеграція логічно зв'язаних даних при мінімальному дублюванні даних, що зберігаються. База даних включає дані, що відображають деяку логічну модель взаємозв'язаних інформаційних об'єктів, що представляють конкретну наочну область. База даних організовується відповідно до моделі і структур даних, які підтримуються в СУБД. СУБД в розрахованих на багато користувачів системах. База даних, як правило, містить дані, необхідні багатьом користувачам. Отримання одночасного доступу декількох користувачів до загальної бази даних можливе при установці СУБД в локальній мережі персональних комп'ютерів і створенні розрахованої на багато користувачів бази даних. До основних властивостей СУБД і бази даних можна віднести: відсутність дублювання даних в різних об'єктах моделі, забезпечуючи одноразове введення даних і простоту їх коректування; несуперечність даних; цілісність бази даних; всілякі вибірки даних і їх використовування різними задачами і додатками користувача; захист даних від несанкціонованого доступу засобами розмежування доступу для різних користувачів, можливість модифікації структури бази даних без повторного завантаження даних; наявність мови запитів високого рівня, орієнтованого на кінцевого користувача, який забезпечує висновок інформації з бази даних по будь-якому запиту і представлення її у вигляді відповідних звітних форм, зручних для користувача.

1. Загальна характеристика підприємстваПрактична робота виконана на матеріалах підприємства акціонерного товариства відкритого типу “Продукт-Сервіс&quo ;, що утворене на підставі рішення зборів акціонерів шляхом перетворення Сумської овочевої бази у акціонерне товариство відкритого типу, відповідно до Закону України “Про господарські товариства” та чинного законодавства. АТВТ “ Продукт-Сервіс ” включено до Єдиного Державного реєстру підприємства організацій України. Форма власності - колективна. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації. Статутний фонд на момент утворення підприємства згідно установчих документів склав 201700 крб. Статутний фонд поділено на 20170 простих іменних акцій номінальною вартістю 10 грн. кожна. Здійснює свою діяльність на підставі Статуту, в якому зазначено що головною метою утворення товариства є отримання прибутку та задоволення потреб населення. Для досягнення мети підприємство здійснює наступні види діяльності: оптова торгівля продуктами харчування; роздрібна торгівля продуктами харчування; посередницькі послуги при купівлі-продажу товарів народного споживання; посередницькі послуги в галузі громадського харчування Фактично основним видом діяльності підприємства є торгівельна діяльність щодо реалізації продуктів харчування. З метою удосконалення і реалізації функції управління на підприємстві АТВТ “Продукт-Сервіс” розроблена і введена в дію своя облікова інформаційна система (Microsof Access). 2. Характеристика автоматизованої системи обробки економічної інформації, яка використовується на підприємствіНа підприємстві АТВТ “ Продукт-Сервіс” створена своя облікова система (використан Microsof Access). Теоретичні аспекти. Позамашинне інформаційне забезпечення включає позамашинну інформаційну базу і засоби її ведення. Інформаційна база об'єднує власне інформацію поза машинну сфери наочної області, а засоби її організації і ведення призначені для забезпечення роботи в ній. Позамашинную інформаційну базу утворюють дані, що містяться в документах. Позамашинна інформаційна база включає нормативно-довідкову, планову (тобто умовно-постійну) інформацію (облікову) інформацію деякої наочної області. Рішення по інформаційній базі припускають визначення складу інформації, необхідної для вирішення задач користувача. Крім того, повинна бути виявлена логічна структура інформації, що дозволяє перейти до етапу формалізації і моделювання даних, необхідного для автоматизованої обробки. Структуризація інформації позамашинной сфери знаходить віддзеркалення в її уявленні окремими структурними одиницями, їх угрупуванням в документах, впорядкуванні по класифікаційних ознаках. Документи позамашинної сфери. Документи є основним носієм інформації у позамашинній сфері. Документи відповідно до функцій управління підрозділяються на нормативно-довідкові, планові і інші документи умовно-постійної інформації, мало змінної в часі, і документи оперативної, первинної облікової інформації, що фіксує протікання тих або інших процесів. У нашому прикладі позамашинною інформацією є заява о прийнятті на роботу працівника, накладні о прийомі продуктів до бази.

Інформаційна база задачі. Внутрішньомашинне інформаційне забезпечення включає інформаційну базу на машинному носії і засоби її ведення. До внутрішньо машинної інформаційної бази відноситься база даних, структура якої відображає модель логічно взаємозв'язаних даних конкретної наочної області, а також окремі не взаємозв’язані масиви вхідних, вихідних і проміжних даних, що зберігаються на машинному носії. У базі даних, підтримуваній засобами СУБД, зберігається нормативно-довідкова, планова, тобто умовно-постійна, інформація, і оперативна, облікова інформація. Найважливішою задачею розробки внутрішньо машинної інформаційної бази є ефективна організація даних, що зберігаються на машинних носіях. Внутрішньомашинна інформаційна база включає дані, які поступають з позамашинної сфери - з документів, планових і оперативних документів і т.д. Частина даних внутрішньо машинної інформаційної бази може формуватися в процесі рішення задач або поступати по каналах зв'язку з інших систем. Внутрішньомашинна інформаційна база характеризується складом і структурою масивів, способами організації і доступу до даних на машинних носіях. Залежно від використовуваних програмних засобів організація масивів може мати свої особливості. Інформаційні масиви можуть бути організовані у вигляді окремих незалежних файлів (файлова організація) або бути у складі бази даних, що є інтегрованою сукупністю взаємозв'язаних масивів. Укрупнений алгоритм рішення комплексу задач зводиться до вказівки послідовності звернення до таблиць бази даних для вибірки необхідної інформації і застосуванням операцій реляційної алгебри. Алгоритм рішення задачі комплексу представляється у вигляді набору реляційних процедур. Так, для формування вихідного документа звіт „Продаж по місяцях&quo ; реляційна операція з'єднання сполучає відносини (таблиці) по загальних ключах зв'язку. Алгоритм рішення задачі - це система точно сформульованих правил, що визначають процес перетворення вхідної інформації у вихідну за кінцеве число кроків. 3. Технологічний процес обробки інформації конкретної задачі в системіРозглянемо на прикладі овочевого складу підприємства АТВТ “Продукт-Сервіс&quo ; роботу СУБД „АССЕSS&quo ;. База даних. Створення таблиці бази даних складається з двох етапів. На першому етапі визначається її структура: склад полів, їх імена, послідовність розміщення в таблиці, тип даних, розмір, ключові поля і інші властивості полів. На другому етапі виробляється створення запису таблиці і заповнення їх даними. Вибираємо спосіб створення таблиці: режим таблиці, Конструктора або Майстра таблиць. Режим конструктора визначається основний спосіб, при якому структура задається повністю користувачем. База даних створюється в таблицях на підставах накладних: Наприклад: створимо таблицю „Фрукти”: В таблиці ми вкажемо назву фруктів, опиши його вид, позначимо категорію, вартість, код фрукта. Отримаємо таблицю: Фрукты Код фрукта Название фрукта Опиcание фрукта Категория Cтоимоcть 1 абрикоc Канадcкие абрикоcы из Харглоу Cвежие 2 2 вишни Cвежие вишни из Cеверной Калифорнии Cвежие 3 3 перcик Cвежие перcики c запада CША Cвежие 2 4 черноcлив Итальянcкий черноcлив без коcточек Cушенные 2 5 cлива Cливы &quo ;золотая капля&quo ; c легко отделяющйcя коcточкой Cвежие 2 6 яблоки Антоновка, Оcеннее Полоcатое либо Белый налив - в завиcимоcти от поcтавок Cвежие 2 7 киви Киви из Орегона Cвежие 3 8 ананаc Медовые, ломтиками, Гавайи Cушенные 4 9 клюква Cушеная Cушенные 1 10 инжир Орегон, cушеные Cушенные 2 11 груша &quo ;Хруcтящий плод&quo ; Cвежие 2 12 апельcин Калифорния Cвежие 2 13 грейпфрут Заcахареные ломтиками, из Флориды Заcахаренные 6 14 финик Cушеные Cушенные 1 15 поcтные фрукты C юга CША Cвежие 5 16 черимойа Черимойа из Перу Cвежие 2 17 папайа Cушеная ломтиками Cушенные 4 18 манго Из Азии Cвежие 2 19 рубиновый банан Краcные бананы из Эквадора Cвежие 5 20 абрикоc Cушеные без коcточек Cушенные 3 21 вишня Cушеные, без коcточек, из Вашингтона Cушенные 1 22 яблоко Cушные ломтиками Cушенные 3 23 киви Cушеные ломтиками Cушенные 4 24 груша Cушеные ломтиками Cушенные 4 25 черешня Желто-краcная черешня Cвежие 3 26 анжуйcкая груша Краcные анжуйcкие груши Cвежие 3 27 апельcин Заcахаренные ломтиками, из Калифорнии Заcахаренные 6 28 ананаc Заcахаренные дольками Заcахаренные 11 29 вишня Вишни в cахаре без коcточек Заcахаренные 2 30 вишня Без коcточек, cушеные, в темном шоколаде В шоколаде 15 31 черника Cушеная, в темном шоколаде В шоколаде 5 32 абрикоc Без коcточек, cушеные, в темном шоколаде В шоколаде 15 33 абрикоc Cлегка подвяленные и заcахаренные Заcахаренные 9 Також створимо таблицю „Описання наборів&quo ;.

Ц люди обговорюють по кав'ярнях клпи учасникв конкурсу й закладаються, хто вийде у фнал, телефонують у радо й телеефр з запитаннями, чи буде трансляця на вуличн монтори, обмнюються з друзями 8М5-ПОВ¶ДОМЛґННЯМИ, як укранськ групи  коли саме концертуватимуть у наметовому мстечку, словом, живуть у передчутт свята: без страху, без пригнченост, без розлито в повтр тривоги Всього цього не було б, якби не було Майдану. Або якби революця програла. Це непомтний для стороннього ока ефект. Його не обернеш на кч, не пустиш на сувенри, не оцниш н в гривнях, н в вро. Йому взагал нема цни. Але чого без нього варт вс, хай би й найбучнш, шоу на свт? МИ БУЛИ ГРАДОМ БОЖИМ З¶ ЩОДЕННИКОВИХ ЗАПИѶ 1 грудня 2003 10-сторнкова «розробка психологв» «», «як боротися з мфом Ющенка» ( навть по-укранському, диви-но-ся!) [Документ, про який тут деться, -датований листопадом 2003 р. план «антиющенквсько» нформацйно вйни, з яким мен випало тод ознайомитися, скльки знаю, нколи не був оприлюднений  склада, вдтак, одну з численних «невдомих сторнок» так дос й не написано «¶стор Помаранчево революц».], продукт енергйного ума  ущербного (усченого) духа

1. Автоматизована система комерційного обліку електроенергії

2. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

3. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

4. Система та процес бухгалтерського обліку

5. Автоматизована система обліку праці та зарплати

6. Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи» На тему «Система бухгалтерського обліку»
7. Розробка автоматизованого обліку та руху товарів на складах засобами СУБД Microsoft Access
8. Розробка інформаційної системи для роботи менеджера фірми

9. Організація обліку грошових коштів

10. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

11. Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр

12. Особливості "автоцивілки" в податковому обліку

13. Проектування інформаційної системи збору даних землевпорядкування для автоматизації процесу оцінки земельних ділянок

14. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

15. Вибір форми ведення бухгалтерського обліку

16. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 36 цветов.
Количество цветов: 36 ярких цветов. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
1996 руб
Раздел: Капиллярные
Настольная игра №23 "Стану отличником. Азбука + арифметика".
НИ "Стану отличником: Азбука-арифметика" предназначена для игр и занятий с детьми от 3 до 8 лет. Игра включает в себя
479 руб
Раздел: Алфавит, азбука
Набор для автолюбителя зимний "3 в 1".
Замучились удалять снег на автостоянке подручными средствами? Тратите уйму времени на осторожную очистку стёкол и кузова от ледяной корки?
1316 руб
Раздел: Прочее

17. Іноземний досвід ведення бухгалтерського обліку

18. Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості в будівництві

19. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

20. Облік виробничих запасів. Застосування програми "1С:Бухгалтерія" для їх обліку

21. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

22. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії
23. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії
24. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

25. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

26. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

27. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

28. Організація обліку в магазині "Світанок"

29. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

30. Організація обліку доходів

31. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

32. Організація обліку на підприємстві

Подушка, с лузгой гречихи, 50x68 см.
Подушка с гречневой лузгой - самая натуральная ортопедическая подушка: она высококачественная, "дышащая", экологична. Размер
690 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Кондиционер для белья BioMio "BIO-SOFT" с экстрактом хлопка и эфирным маслом эвкалипта, 1,5.
BioMio – линейка эффективных средств для дома, использование которых приносит только удовольствие. Уборка помогает не только очистить и
383 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры
Автомобиль-каталка.
Эта симпатичная каталка в виде машинки - первое транспортное средство малыша. Ведь он еще так мал для велосипеда или самоката, а вот
851 руб
Раздел: Каталки

33. Організація обліку орендних операцій

34. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

35. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

36. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

37. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

38. Організація управлінського обліку
39. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО
40. Основи організації бухгалтерського обліку

41. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

42. Принципи побудови обліку операції та фактів поза балансом

43. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

44. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

45. Судово-бухгалтерська експертиза обліку основних засобів

46. Сучасні моделі управлінського обліку

47. Теоретичні основи обліку та аудиту

48. Теоритичні основи бухгалтерського обліку

Цветные акварельные карандаши "Lyra Osiris Aquarell", 24 цвета.
Цветные акварельные карандаши, треугольные с кистью, диаметр грифеля 3,3 мм.
753 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подушка детская Dream Time.
Приятная на ощупь подушка сделан из материала, который отличается надежностью, прочностью и легкостью ухода. В качестве наполнителя
698 руб
Раздел: Подушки для детей
Пенал школьный "Космос".
Пенал школьный с откидной планкой, без наполнения. Одно отделение, эластичные держатели для канцелярских принадлежностей, в прозрачном
460 руб
Раздел: Без наполнения

49. Українська школа бухгалтерського обліку

50. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

51. Автоматизація обліку зносу (амортизації) необоротних активів

52. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

53. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

54. Аналіз інформаційної системи ВАТ КСЖ "Універсальна"
55. Властивості інформаційних технологій, їх використання в бухгалтерському обліку
56. Інформаційна (автоматизована) система в Держказначействі України

57. Інформаційно-довідкова система

58. Основи реєстрації інтернет ресурсів в пошукових системах та каталогах

59. Проектування автоматизованої інформаційної системи для менеджера фірми

60. Проектування інформаційної системи. Життєвий цикл ІС

61. Структура інформаційної системи. Декомпозиція інформаційних систем

62. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

63. Системы балльной оценки качества пищевых продуктов

64. Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі

Дневник "My Life Story" (бежевый).
Дневник, который запечатлеет Всю историю Вашей жизни. В него Вы можете записать все, что не хотите забыть, все важные моменты Вашей жизни,
2850 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Ticket to Ride: Европа".
Эта увлекательная игра предлагает захватывающее путешествие из дождливого Эдинбурга в солнечный Константинополь. В настольной игре «Ticket
2990 руб
Раздел: Классические игры
Глобус "Двойная карта" диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
1785 руб
Раздел: Глобусы

65. Методи оцінки ефективності функціонування інформаційної логістичної системи

66. Автоматизована інформаційно-аналітична система Міністерства фінансів України

67. Денежные системы и их развитие в процессе формирования электронной финансовой системы РК

68. Організація обліку грошових коштів в касі

69. Організація бухгалтерського обліку

70. Диплом Программная система "Аттестации ИТ-специалистов"
71. Розробка облікової системи організації на прикладі Microsoft Access
72. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

73. Розробка мікропроцесорного пристрою системи автоматичного регулювання

74. Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький

75. Електрифікація лінії хімічної обробки соломи і розробка системи автоматичного керування

76. Автоматизована система "Облік паспортних даних"

77. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

78. Розробка програмного забезпечення системи збору даних про хід та параметри технологічного процесу

79. Розробка системи керування та актуалізації інформації web-сайту національного оператора енергоринку

80. Розробка двохсмугової активної акустичної системи з сабвуфером

Фоторамка "Poster gold" (30х40 см).
Фоторамка для фотографий размером: 30х40 см. Может располагаться как вертикально, так и горизонтально, на подставке. Есть настенные
321 руб
Раздел: Размер 30x40
Звуковой плакат "Домашние животные".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
576 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Чайник со свистком "Mayer & Boch", 3,5 литра, эмалированный (арт. 23854).
Этот чайник со свистком изготовлен из высококачественной нержавеющей стали. Корпус чайника имеет элегантное покрытие с цветочным рисунком.
1624 руб
Раздел: Чайники эмалированные

81. Розробка програми відновлення рухової діяльності пацієнтів після травм хребта з використанням системи інтенсивного тренінгу

82. Газифікація с. Козіївка Харківської області природним газом одноступеневою системою, з розробкою газифікації житлового будинку та рекомендацій по забезпеченню водопостачання, водовідведення та опалення будинку

83. Експертні системи в дослідженнях умов і методів обробки нових матеріалів

84. Розробка заходiв з удосконалення системи управлiння витратами ТОВ ДП "Посад"

85. Происхождение Солнечной системы и Земли

86. Вселенная, Галактика и Солнечная система
87. Происхождение и развитие солнечной системы
88. Солнечная система в центре внимания науки

89. Обзор солнечной системы

90. Солнечная система (Солнце, Земля, Марс)

91. Строение солнечной системы

92. Солнечная система

93. Тросовые системы в космосе

94. Анализ устойчивости и поддержание орбитальной структуры космической системы связи

95. Пространственная ориентация живых организмов посредством зрительной сенсорной системы

96. Система HLA и инфекционные заболевания

Логическая игра Bondibon "Замок загадок".
Построить красивый рыцарский замок – это мечта любого мальчишки! А если постройка замка – это не только интересная игра, но и
1585 руб
Раздел: Игры логические
Средство для прочистки канализационных труб "Потхан", 600 грамм.
Кондиционированное высокоэффективное средство для удаление засоров и неприятных запахов в канализационных трубах. Гранулированное. Вес: 600 грамм.
609 руб
Раздел: Для сантехники
Рюкзак для старших классов "Регги", 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения

97. Анатомия и физиология пищеварительной системы человека

98. Бактериальная система секреции белков первого типа

99. Военные реформы 1862-74 годов в России. Техническое перевооружение армии и флота, всесословная воинская повинность. Изменение системы военного управления

100. Законодательство Российской Федерации о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.