Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Категорія виду та часу в англійській та українській мовах

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Зміст Вступ 1. Категорія виду в англійській та українській мовах 1.1 Категорія виду в англійській мові 1.2 Порівняльний аналіз категорії виду в англійській та українській мовах 2. Категорія часу в англійській та українській мовах 2.1 Категорія часової віднесеності в англійській мові 2.2 Порівняльний аналіз категорії часу в англійській та українській мовах Висновки Список використаної літератури Вступ Останнім часом з’явилося чимало нових праць, присвячених зіставному вивченню категорії виду та категорії часу в різних мовах. Були висловлені також міркування про перспективність досліджень порівняльної аспектології. Зокрема Ю.С. Маслов висунув такі вимоги до контрастивного вивчення виду в різних мовах: – враховувати в першу чергу функціонально-семантичну подібність і розбіжність порівнюваних мов і тільки на цій основі – подібність і розбіжність зовнішньо-структурного порядку; – не обмежуватися пошуками в одній мові смислових еквівалентів видових категорій в іншій, але намагатися виявити, що в сфері аспектуальної інтерпретації дії, вираженої дієсловом, утворює специфіку даної мови в порівнянні з іншими; – у ході семантичного аналізу видових категорій переносити центр ваги з глобальних загальних значень на часткові значення форм і на типи їх вживання: – розглядати не лише «явні» граматичні категорії, але навіть у «видових мовах» широко брати до уваги явища «прихованої граматики» і взагалі все: функціонально-семантичне поле аспектуальності. Порівняльний аналіз категорії виду в англійській та українській мовах наштовхується на значні труднощі насамперед через великі розбіжності щодо природи граматичних явищ, які виступають в цих мовах під спільною назвою – вид. Хоч останнім часом з'явилося багато праць, присвячених категорії виду, в тому числі ряд порівняльних досліджень, багато питань залишається дискусійними й надалі. Однією з причин, що не дозволяє знайти «точку опори» для порівняльного вивчення цієї категорії в різних мовах, є те, що різні автори в поняття категорії виду вкладають різний зміст. 1. Категорія виду в англійській та українській мовах 1.1 Категорія виду в англійській мові Широкий підхід до категорії виду дозволила виділити у сучасній англійській мові видову опозицію – нетривалий вид: тривалий вид, за іншою термінологією: непрогресив, прогресив. Загальне значення форм тривалого виду – вираження конкретно – процесної дії, що відбувається у певний момент часу і не має межі взагалі або ще не досягла цієї межі. Категорія виду в усіх мовах тісно пов’язана з лексичним значенням дієслів, які істотно доповнюють видові значення і впливають на його функціональні особливості. Опозиція тривалий вид: нетривалий вид в англійській мові виражається протиставленням форм типу: Нетривалий вид Тривалий вид / o -Co i uous Aspec / /Co i uous Aspec / Особові форми asks is aski g asked was aski g has asked has bee aski g is asked is bei g asked was asked was bei g asked Неособові форми o ask o be aski g o have asked o have bee aski g havi g asked havi g bee aski g. Категоріальна, форма нетривалого виду – немаркована. Маркованим членом видової опозиції є форма тривалого виду, що має аналітичну структуру зі складною морфемою be i g.

Не всі англійські дієслова охоплені опозицією тривалий: нетривалий вид. Дієслова не мають форм тривалого виду або виступають в цій формі дуже рідко, причому з деяким зміщенням лексичного значення. Це зумовлюється несумісністю цих дієслів за своєю семантикою з поняттям тривалості конкретної дії в певний момент часу. Через те в англійській мові немає конструкцій типу he book is co sis i g of hree chap ers. Отже, форми тривалого виду визначаються наявністю семантичних ознак тривалості дії та її конкретністю. І, навпаки, форми нетривалого виду не дають дієслову якої-небудь конкретної характеристики. Формами нетривалого виду можуть виражатися: – багатократні дії: І always rеаd my paper i he eve i g; – однократно-миттєві: he driver s opped he car; – дії, що відбуваються тривалий час: Не worked a school from 1965 o 1970; – дії не обмежені в часі: he ow occupies a area of 111 sq. kilome ers та ін. Однак ці значення виражаються не лише формою нетривалого виду, але й контекстом, в якому вона виступає. Зв’язок перфекта з видовими значеннями в англійській мові проявляється в тому, що перфектні форми гермінативних дієслів виражають досягнутість межі дією, результат якої актуальний для центра часової співвіднесеності. Перфектні форми неграничних дієслів означають дію або стан, що продовжується до моменту мовлення або якогось іншого конкретного моменту в минулому. Таким способом в перфектних формах регулярно реалізується істотний семантичний компонент категорії виду – опозиція значень досягнутості меж дією, що в свою чергу зумовлюється поняттям граничності або неграничності, виявленим в лексичному значенні дієслова і його оточення. Проте більшість граматистів не включає опозиції перфект: неперфект в категорію виду, а виділяє в окреме категоріальне значення «часової віднесенності», або, за іншим терміном, «часової кореляції». 1.2 Порівняльний аналіз категорії виду в англійській та українській мовах Зробимо спробу провести загальний контрастивний аналіз характерних видових значень англійської мови та їх семантико-функціональних еквівалентів в українській, з одного боку, і ряду конкретних значень форм українських префіксальних дієслів ДВ та їх англійських еквівалентів – з другого. Аналіз здійснюється на матеріалі художніх перекладів з англійської мови на українську та з української на англійську. В аналізі зупинимося лише на маркованому члені видової опозиції в англійській мові, тобто на значеннях форм тривалого виду. Форми тривалого виду виражають два основні видові значення: однократної дії, що не досягла або не має межі, необмежено тривалої, локалізованої, та необмежене кратної дії, що досягла межі, локалізованої. В українській мові цим значенням відповідають форми НДВ. Характер видової ознаки в українських текстах виражається контекстуально або лексично, за допомогою уточнюючих слів. І. Однократна, необмежено тривала дія, що не має або не досягла межі, виражається формами Prese , Pas і Fu ure Co i uous. Prese Co i uous –а НДВ теп. ч. Англ. «Well, where are you aki g me, he ?» she asked – укр.» – Куди ж ви мене везете? – спитала вона ».

Pas Co i uous –а НДВ мин. ч. НДВ теп. ч. а) англ. hey were ow far beyo d he ci y limi s, a d he rai was scuddi g across he I dia a li e a a grea ra e укр. «Вони були вже далеко від міста і поїзд на повнім розгоні перетинав кордон штату Індіана»; б) англ. She ever wearied of wa deri g where he people i he cars were were goi g or wha heir e rolme s were – укр. «Здавалось, їй ніколи не набридне догадуватись, куди їдуть усі ці люди, які розваги їх чекають». Fu ure Co i uous –а НДВ майб. ч. Англ. I shall be livi g wi h my sis er – укр. «Я житиму в сестри і » 2. Необмежене кратна дія, локалізована, виражається формами Prese і Pas Co i uous Prese Co i uous –а НДВ теп. ч. НДВ мин. ч. а) англ. Par icularly if i be eve i g – ha mys ic period be wee he glare a d gloom of he world whe life is cha gi g from o e sphere o co di io o a o her – укр. «Особливо увечері, в цю таємничу пору ніж світлом і сутінками, коли все навколо переходить з одного стану до іншого». б) англ. A di er Droue , fa cied he was wi i g Carrie o her old- ime good a ured regard for him – укр. «А Друе уявив, що успішно завойовує колишню прихильність Керрі». Форми Perfec Co i uous не передають завершеності дії, але і не вказують на її незакінченість. Отже, форма в собі не містить значення закінченості чи незакінченості. На вибір відповідного еквівалента при перекладі на-українську мову впливає саме уява про дію, яка або досягла її, або не досягла її. При перекладі таку уяву дають найчастіше українські та російські форми НДВ. Як і у випадку неперфектних форм, форми Perfec Co i uous мають значення однократної, локалізованої дії, яка не досягла, або взагалі не має межі, та неоднократної, локалізованої дії, що досягла або не досягла межі в кожному окремому акті. Prese і Pas Perfec Co i uous –а НДВ а) англ. Whe Carrie come Hurs wood had bee wai i g ma y mi u es – укр. «Коли Керрі прийшла в парк, Герствуд давно вже чекав на неї». б) англ. Не heard he clock icki g audibly a d half suspec ed ha he had bee dozi g – укр. «До нього долинуло цокання годинника, і він подумав, що, мабуть, задрімав». Цікаві статистичні дані щодо частотності форм тривалого виду в англійській мові взагалі та в різних її стильових різновидах були виявлені Бархударовим Л.С. За цими даними, співвідношення між формами тривалого і нетривалого виду в англійській мові становить 4 і 96%. В писемній мові найбільша частотність форм тривалого виду в текстах художньої прози 0,78% загальної кількості лексичних одиниць тексту, найменша – в офіційному стилі. Щодо статистичних даних про використання українських форм НДВ і ДВ при передачі англійських форм тривалого виду виявлених Бархударовим Л.С., то, за приблизними підрахунками, вони виражаються процентними відношеннями. НДВ ДВ Prese Co i uous 76 24 Prese Perfec Co i uous 75 25 Pas Co i uous 85 15 Pas Perfec Co i uous 80 20 2. Категорія часу в англійській та українській мовах 2.1 Категорія часової віднесеності в англійській мові В англійській мові категорією часової віднесеності або, за іншою термінологією, «часової кореляції» вважають опозицію неперфектних і перфектних форм дієслова, які означають дію, що протікала в період, який передував певному моменту часу і співвідноситься з цим моментом часу.

Кивська школа 20 ма 16 тисяч книжок у свой бблотец. З них укранською лише 480. У школ 116  6136 книжок, з них укранською мовою 197[435]. У школ 178  323 книжки, з них украномовних 14. У школ 118 жодно украномовно. Школа 47 ма лише одну книжку В. Сосюри, та й та в переклад московською мовою[436]. Це в столиц. Жодна людина, жодна установа в СРСР не ма права сама видати жодно книжки, навть дозволено цензурою. Кервництво всм книговиданням зосереджено в Москв, вона визнача що, скльки, де видавати[437]. Зрозумло, чому Харквський унверситет не видав 1965 року жодного пдручника укранською мовою, а Кивський педагогчний нститут видав 205 московською  31 укранською. З усх пдручникв для технкумв СРСР видано: у РРФСР 94,5%, а в УРСР 2,9%, та й т московською мовою[438]. В УРСР  5500 шкл з московською мовою навчання. В середнх школах з укранською мовою навчання на цю мову й лтературу видлено 2046 годин, а на московську 1365[439]. Московська мова  обовязковою в УС¶Х школах Украни, а укранська не обовязкова в жоднй москвомовнй

1. Українські легенди про гріхопадіння перших людей та їхнє вигнання з раю

2. Українські легенди про походження та характеристичні особливості деяких народностей

3. Додаткові українські легенди та перекази про людину

4. Українські легенди та перекази про гадів

5. Українські легенди та перекази про диких птахів

6. Українські легенди та перекази про небо і світила небесні
7. Особливості відмінкових парадигм в англійській та українській мовах
8. Англійські вигуки та їх українські еквіваленти

9. Лексико-тематична група соматичної лексики в українській мові

10. Освоєння іншомовної лексики в сучасній українській мові

11. Особливості функціонування іменників pluralia tantum "множинностi" в українській мові

12. Топоніми-американізми в сучасній українській мові

13. Комбінована варіантність слів в сучасній українській мові

14. Українські космогонічні легенди та перекази про квіти і хлібні злаки

15. Українські космогонічні легенди та перекази про хрін, часник та тютюн

16. “Енеїда” І.Котляревського – її місце в українській духовній культурі

Мебель для кукол "Спальня Конфетти".
Спальня "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из пуфика, кровати и трюмо. Мебель собирается по схеме. При сборке не забудьте
565 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: синий).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Фоторамка Crystocraft "Бабочка", 10x19 см.
Цвет: золотистый. Материал: сталь. Размер: 10x19 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
383 руб
Раздел: Прочие

17. Видатні українські діячі коректури друкованого видання

18. Українська мова серед інших слов’янських мов

19. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.

20. Період "руїни" в українській історіографії

21. Українські землі наприкінці XVII - в першій половині XVIII ст.

22. Українські землі під владою сусідніх держав
23. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини
24. Українські землі у складі Литви і Польщі (середина XIV – перша половина XVII ст.)

25. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ - у першій половині ХІХ ст.

26. Видатні українські гравери

27. Українські міста в контексті європейської культури

28. Образ Г.С. Сковороди в українській літературі

29. Середньовіччя в українській літературі

30. Чи потрібна інформатизація українській медицині?

31. Українські легендарні оповіді про надприродних істот. Доля.

32. Українські легендарні оповіді. Уособлення днів тижня: Святий Понеділок, Свята Неділя та Свята П’ятниця

Бутылочка для кормления "Avent Classic+", 260 мл (розовая, рисунок: бабочка), от 1 месяца.
Ограниченная серия - бутылочка для кормления розовая c рисунком (бабочка), серия Classic+. Зарекомендовавшая себя серия Classic была
403 руб
Раздел: Бутылочки
Пакеты с вырубной ручкой "Stones & Samson", 50х40 см (50 штук).
Размер: 50х40 см. В упаковке: 50 штук. Материал: полиэтилен (ПВД).
331 руб
Раздел: Узоры
Набор со стикерами и фоном "Транспорт".
Этот красочный набор стикеров включает в себя 5 глянцевых картинок, на которых изображены различные местности, а также более 165 виниловых
479 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек

33. Українські спортсмени на олімпійських іграх в Турині

34. Традиції та особливості розвитку філософської думки України. Філософія нового часу

35. Іноземні інвестиції в українській економіці: необхідність і дійсність

36. Українські народні оповіді та перекази про легендарних людей і народи

37. Твори на англійській мові

38. Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові
39. Семантико-інтонаційні особливості вираження концепту "страх" у сучасній англійській мові на матеріалі відеофільмів
40. Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові

41. Функціонування паронімів в сучасній англійській мові

42. Колороніми в структурі фразеологізмів в англійській мові

43. Значення слова в англійській мові, його типи, мотивація, зміна значення при введенні нових лексичних одиниць на уроці

44. Абсолютне вживання перехідних дієслів в англійській мові

45. Використання віршованих матеріалів під час навчання лексиці англійської мови

46. Нетрадиційні форми навчання школярів на уроках української мови та літератури

47. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

48. Поняття, форма та функції Конституції України

Набор цветных карандашей Trio, 12 цветов.
Тонкий карандаш с трехгранной формой корпуса. Грифель 2,5 мм. 12 цветов.
443 руб
Раздел: 7-12 цветов
Домик игровой с забором.
Дом предназначен для игры на свежем воздухе. Замечательный домик высокого качества, будет радовать ваших детей и вас на вашем садовом
10536 руб
Раздел: Домики и комплексы
Стиральный порошок с ферментами "Top Home", 900 г.
Порошок устраняет самые трудновыводимые и застарелые пищевые и технические пятна и убивает бактерии, делая белье идеально чистым.
353 руб
Раздел: Стиральные порошки

49. Суржик - проблема української мови

50. Зміни в українському правопису в наш час

51. Розвиток української мови

52. Розвиток форм забезпечення банківських кредитів в Україні

53. П’ять родів військ українських військово-повітряних сил

54. Форми української держави
55. Українська мова у медіапросторі
56. Лексичні одиниці з елементом скорочення в англійській авіаційній термінології та їх переклад

57. Опис когнітивно-комунікативного потенціалу еліптичного речення сучасної англійської мови

58. Особливості перекладу англійських та українських юридичних термінів

59. Особливості розвитку англійської мови в Індії

60. Практикум з стилістики англійської мови

61. Реалії в сучасній англійскій мові та їх переклад на рідну мову

62. Соціолінвальні параметри нової фразеології англійської мови

63. Українська літературна мова: формування, норми та стилі. Ділова українська мова.

64. Українська мова у професійному спілкуванні

Набор столовый детский "Антошка" (4 предмета).
Набор детских столовых приборов: - ложка столовая -1 шт; - вилка столовая - 1 шт; - нож столовый - 1 шт; - ложка чайная - 1
399 руб
Раздел: Ложки, вилки
Подставка для ножей AK-210ST "Alpenkok", 11x22 см.
Размеры: 11х22 см. Подставка для ножей мраморной расцветки с черным наполнением. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть:
673 руб
Раздел: Подставки для ножей
Колокольчик декоративный "Узор", 8x13 см.
Цвет: белый. Материал: фарфор. Размер: 8x13 см.
355 руб
Раздел: Миниатюры

65. Фразеологія англійської мови

66. Історія розвитку української мови

67. Засоби інтенсифікації виразності газетного тексту у мові сучасної української преси

68. Архаїчне значення слів у словнику української мови

69. Вивчення сучасної української літературної мови

70. Граматика англійської мови
71. Інтерактивна система навчання для вивчення англійської мови
72. Переслідування мови царизмом як продовження утисків української культури (Валуєвський циркуляр 1863 р.)

73. Релігійне життя України в роки війни та післявоєнний час

74. Українсько-російські культурні відносини у 1991–2004рр.

75. Значення української літератури. Найбільші надбання. Місце серед слов’янських та іноземних мов

76. Українська літературна мова очима Пантелеймона Куліша

77. Аналіз програми та підручників з української мови щодо вивчення частин мови в початковій школі

78. Вивчення мовленнєвого етикету на уроках української мови

79. Вивчення української мови в початкових класах

80. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

Карандаши цветные "Triangle", 12 цветов.
В наборе: 12 цветов. Ударопрочный грифель. Пластиковый корпус треугольной формы. Заточенный наконечник. Диаметр корпуса: 10 мм. Длина: 140
357 руб
Раздел: 7-12 цветов
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см. Цвет: белый.
370 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Зонт на коляску Lorelli, цвет: зелёный.
Универсальный зонт для коляски. Защитит малыша во время продолжительных прогулок как от солнца, так и от внезапного дождика. Универсальное
425 руб
Раздел: Зонтики для колясок

81. Моделювання уроків української мови в школах нового типу

82. Підготовка до ЗНО - українська мова

83. Розвиток зв’язного мовлення учнів початкових класів на уроках української мови

84. Роль позашкільної роботи з української мови та літератури

85. Форма організації самостійної роботи учнів 5 класу на уроці німецької мови

86. Форми і методи здійснення екологічної освіти молодших школярів на уроках курсу "Я і Україна"
87. Заочна форма навчання у вищих закладах освіти Міністерства внутрішніх справ України
88. Взаємовідносини законодавчої та виконавчої гілок державної влади України

89. Еволюція форм грошей на українських землях

90. Архитектурные формы Месопотамского искусства

91. Поиск внеземных форм жизни

92. Поиск и исследование внеземных форм жизни. Планетарный карантин, необходимый при этом

93. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

94. Патологические формы простейших и их биология

95. Два часа, которые потрясли мир

96. Форма, размеры и движения Земли и их геофизические следствия. Гравитационное поле Земли

Швабра с распылителем "Любаша".
Швабра с распылителем оснащена емкостью для воды и моющих средств, что значительно облегчает процесс мытья полов. Распыление происходит
1079 руб
Раздел: Швабры и наборы
Многоразовые развивающие карточки. Рисование.
Ваш малыш хочет рисовать, но пока не умеет этого делать? Помогите ребенку научиться рисовать при помощи уникальных многоразовых карточек!
344 руб
Раздел: Прочие
Сумка-транспортный чехол Baby care "TravelBag" для коляскок "Трость", чёрный.
Размер: 380х180х1100 мм. Цвет: черный.
634 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

97. Геологическаа форма движения материи

98. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

99. Инфляция: сущность и формы проявления


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.