Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Вплив податкових пільг та штрафних санкцій на економіку України

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 1.1 Правова основа застосування пільгової системи оподаткування 1.2 Механізм застосування пільг РОЗДІЛ 2. ДИНАМІКА ВПЛИВУ СТИМУЛІВ ТА САНКЦІЙ НА ЕКОНОМІЧНУ ТА СОЦІАЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 2.1 Аналіз впливу податкових пільг на суму надходжень до бюджетів 2.2 Динаміка нарахування штрафних санкцій, адміністративних стягнень до бюджетів м. Чернівці за 2005-2007 роки РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ ТА ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПЛАТНИКІВ 3.1 Шляхи вдосконалення системи застосування податкових стимулів 3.2 Зарубіжний досвід застосування податкових стимулів ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВСТУП На сучасному етапі розвитку України виокремились суттєві напрямки перебудови усіх сфер життєдіяльності суспільства. Якщо 90-ті роки ХХ століття передбачали перехід від адміністративно-командної системи до ринкових відносин, то сучасний етап характеризується вже якісним наповненням, забезпеченням об’єктивним змістом ринкових форм, що вже діють в Україні. Замість планової системи господарства вже утворились відповідні форми фінансово-економічного регулювання товарних та грошових потоків, здійснюється лібералізація зовнішньоекономічної діяльності тощо. Але поряд з об’єктивним і позитивним процесом в цій галузі посилюються і негативні тенденції в економіці, соціальній сфері. На сучасному етапі перехід до об’єктивних ринкових форм пов’язаний із низьким життєвим рівнем населення, необґрунтовано низьким рівнем оплати праці, зменшенням інвестування у виробничу діяльність, орієнтацією на ресурсовидобувну та торгівельну галузі. Звичайно це обумовлено певним об’єктивними потребами реформування, що пов’язані з подоланням структурних диспропорцій, зниженням ефективності та якості продукції, що випускається, але і послабленням системи державного управління. Перш за все це стосується питань та перспектив регулювання процесів формування централізованих грошових фондів за рахунок яких і можуть здійснюватись кардинальні суттєві перебудови в суспільстві, можна сподіватися на фінансове забезпечення позитивних тенденцій здійснення державою своїх функцій. Загально відомо, що формування відповідних державних фондів за рахунок яких задовольняються ці потреби здійснюються переважно за рахунок коштів від податків та зборів, що надходять до Державного бюджету, місцевих бюджетів, позабюджетних цільових фондів. Орієнтуючись на стимулювання подібних процесів зміст вирішення державних задач наштовхується на певне протиріччя. З одного боку, об’єктивно необхідне звеличення централізованих грошових фондів і звичайно розмірів податків та зборів. Але з іншого боку стимулювання підприємницької активності орієнтується на об’єктивні, у деякий час низькі розміри податкових відрахувань. Вирішення подібної дилеми і обумовлює значущість та актуальність теми даної дипломної роботи. Суттєвішу та мабуть найважливішу роль у вирішенні цього протиріччя і виконує регулювання змісту форм та видів податкових пільг та санкцій.

Саме за рахунок пільгових напрямків та механізмів виділяються найбільш перспективні для розвитку сектори та галузі господарства, найбільш суттєві та значущі напрямки діяльності юридичних та фізичних осіб як платників податків. Метою написання даної роботи є визначення найоптимальніших шляхів та способів покращення системи застосування податкових пільг та санкцій. Виходячи з мети, можна поставити наступні завдання: дослідити зміст та значення податкових пільг та санкцій; ознайомитись з нормативно-правовим забезпеченням щодо застосування податкових пільг та санкцій в Україні; здійснити аналіз впливу податкових пільг та санкцій на формування бюджету держави; проаналізувати динаміку пільг та санкцій; ознайомитись з досвідом зарубіжних країн щодо досліджуваного питання; виявити шляхи покращення системи податкових пільг та санкцій в Україні. Предметом дослідження теми даної дипломної роботи є система застосування податкових пільг та санкцій в Україні. Об’єктом – податкова система України. При написанні дипломної роботи були використані різноманітні праці вчених (підручники, статті, наукові роботи), нормативно-законодавчі документи, статистичні дані. Дослідженням аналогічної теми займалися такі вітчизняні вчені як Ю.Б. Іванов, А.І. Крисоватий, О.М. Десятник, В.П. Загородний, О.О. Василик, В.М. Опарін, В.М. Федоров та ін. РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 1.1 Правова основа застосування пільгової системи оподаткування Податкове законодавство України є одним із самих складних в правовій системі України. При цьому, спостерігається тенденція щодо його нестабільності. Проте, як показує практика його правозастосування, зміни, що вносяться до законів України з питань оподаткування, досить часто спричиняють нові проблеми. Податки – дуже складна й надзвичайно впливова на всі економічні явища та процеси фінансова категорія. Можна без перебільшення сказати, що, з одного боку, податки – це фінансове підґрунтя існування держави, мірило її можливостей у світовому економічному просторі щодо розвитку науки, освіти, культури, гарантування економічної безпеки, зростання добробуту народу. Із другого боку, податки – це знаряддя перерозподілу доходів юридичних і фізичних осіб у державі. На сьогодні податки – це найефективніший інструмент впливу на суспільне виробництво, його динаміку і структуру, на розвиток науки і техніки, масштаби соціальних гарантій населенню. Функціями податків, яка виражають їх вплив на економіку країни є регулююча та стимулююча. Перша полягає в тому, що держава змінює умови обкладання податками (вводить одні податки, скасовує інші), використовує систему податкових ставок, пільг, штрафів, чим сприяє вирішенню важливих соціально-економічних проблем. Друга – держава стимулює розвиток багатьох галузей економіки, технічного прогресу, інвестицій шляхом маневрування податковими ставками, пільгами та санкціями. Податкова пільга – це повне або часткове звільнення від податкових платежів окремих категорій платників. Податкова пільга може застосовуватися до кожного окремого виду податків і саме тому основним визначником нормативно-правових засад застосування податкових пільг є Закони України про такі податки та інші підзаконні нормативні документи, листи ДПА України та роз’яснення.

Якщо розглядати пільги щодо податку на додану вартість, то українське законодавство передбачає три їх основних види: Операції, які не є об’єктом оподаткування. Операції, що звільнені від оподаткування. Пільга у вигляді оподаткування за нульовою ставкою (рис. 1.1). Рис. 1.1. Класифікація видів пільг з ПДВ Перша група пільг пов’язана із визначенням об’єкта оподаткування , хоча далеко не всі передбачені законом вилучення слід розглядати як пільги. Не є об’єктом оподаткування: Операції з цінними паперами (п. 3.2.1). У цій сфері не є об’єктом оподаткування операції з випуску (емісії), розміщення у будь-які форми управління та продажу (погашення, викупу) за кошти цінних паперів, що випущені в обіг (емітовані) суб’єктами підприємницької діяльності, національним банком України, Мінфіном України, органами місцевого самоврядування (за виключенням операцій з продажу бланків дорожніх, банківських та особистих чеків, цінних паперів, розрахункових та платіжних документів, пластикових (розрахункових) карток). Операції, які не передбачають переходу права власності, тобто не підпадають під визначення поставки (продажу) товарів та послуг (п. 3.2.2), зокрема: передачі майна у схов (відповідальне зберігання), а також у лізинг (оренду), крім передачі у фінансовий лізинг; повернення майна зі схову (відповідального зберігання) його власнику, а також майна, попередньо переданого в лізинг (оренду) лізингодавцю (орендодавцю), крім переданого у фінансовий лізинг; нарахування та сплати відсотків або комісій у складі орендного (лізингового) платежу у межах договору фінансового лізингу в сумі, що не перевищує подвійну облікову ставку Національного банку України, встановлену на день нарахування таких відсотків (комісій) за відповідний проміжок часу, розраховану від вартості об’єкта лізингу, наданого у межах такого договору; передачі майна у заставу (іпотеку) позикодавцю (кредитору) та/або у забезпечення іншої дійсної вимоги кредитора, повернення такого майна із застави (іпотеки) його власникові після закінчення дії відповідного договору, якщо місце такої передачі (повернення) знаходиться на митній території України; грошових виплат основної суми консолідованої іпотечної заборгованості та процентів, нарахованих на неї, об’єднання та/або купівлі (продажу) консолідованої іпотечної заборгованості, заміною однієї частки консолідованої іпотечної заборгованості на іншу, або поверненням (зворотним викупом) такої консолідованої іпотечної заборгованості відповідно до закону резидентом або на пою користь. Операції з обігу валютних цінностей та грошових виплат (табл. 1.1). Таблиця 1.1 Операції з валютними цінностями та грошовими виплатами, які не є об’єктом оподаткування ПДВ Не є об’єктом оподаткування операції з: Норма Закону Особливості застосування Обігу валютних цінностей (у тому числі національної та іноземної валюти), банківських металів, банкнот та монет Національного банку України п. 3.2.4 За винятком тих, що використовуються для нумізматичних цілей, базою оподаткування яких є продажна вартість Випуску, обігу та погашення білетів державних лотерей Запроваджених за ліцензією Міністерства фінансів України Виплати грошових виграшів, грошових призів і грошових винагород; прийняття ставок, у тому числі шляхом обміну коштів на жетони чи інші замінники гривні, Поставки негашених поштових марок України, конвертів або листівок з негашеними поштовими марками України Крім колекційних марок, конвертів чи листівок для філателістичних потреб, базою оподаткування яких є продажна вартість Виплат у грошовій формі заробітної плати (іншим прирівняним до неї виплатам), а також пенсій, стипендій, субсидій, дотацій за рахунок бюджетів або Пенсійного фонду України чи фондів загальнообов’язкового соціального страхування п.

Особенность "Ноябрьского городского банка" - участие в социальных программах Ямало-Ненецкого округа (отселения из района Крайнего Севера, поддержание коренных народов Севера). Главным приоритетом в деятельности Ассоциации оставалась поддержка региональных банков, ориентированных на обслуживание предприятий реального сектора экономики. Для них Ассоциация содействовала в принятии решения о переоформлении задолженности по кредитам, предоставленным предприятиям и организациям по постановлениям Правительства в 1992-1994 годах, в государственный долг и о неприменении штрафных санкций к банка за задержку платежей в бюджет и внебюджетные фонды по таким кредитам. С учетом инициативы Ассоциации Верховным судом РФ был отменен двухпроцентный сбор в Пенсионный фонд. Другим приоритетом была работа по смягчению или устранению наиболее негативных последствий кризиса. Уже 19 августа Ассоциация обратилась в Банк России с требованием оказать срочную финансовую помощь региональным банкам в целях сохранения расчетно-платежной системы страны

1. Вплив фінансової глобалізації на економіку України

2. Вплив російської кризи на економіку України

3. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України

4. Державне регулювання іноземних інвестицій у економіку України

5. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

6. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України
7. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України
8. Формування та розвиток банківської системи України

9. Донецький економічний район. Роль агропромислового комплексу в економіці України

10. Вплив територіальних суперечностей на процеси європейської інтеграції України

11. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України

12. Реформування и в перехідній економіці України

13. Фінансове планування в сучасних умовах економіки України

14. Економіка України на початку ХХІ століття

15. Основні риси перехідної економіки України

16. Туризм та його вплив на світову економіку

Мелки для доски, 12 цветов.
Набор цветных мелков для досок. Количество цветов: 12. Яркие цвета. Без пыли и крошек. Легко стирается. Обернуты в бумажную манжетку. В
416 руб
Раздел: Мел
Бумага "IQ Selection Smooth", А4, 160 г/м2, 250 листов.
Класс: A+. Формат: А4. Количество листов: 250. Плотность бумаги: 160 г/м2. Белизна по CIE – 170 %. Подходит для двусторонней печати.
490 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Фонтан декоративный с подсветкой "У колодца", 17,5x13x25,5 см.
Фонтан декоративный с подсветкой. Размер: 17,5x13x25,5 см. Водяная помпа. Напряжение: 220V-240V. Мощность 2,5W. Провод: 135 см.
1288 руб
Раздел: Фонтаны декоративные

17. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

18. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

19. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

20. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

21. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

22. Система та процес бухгалтерського обліку
23. Теоретичні та правові засади обліку та контролю в бюджетних установах
24. Податкова адмінітрація України: завдання, функції та структура

25. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

26. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

27. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

28. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

29. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

30. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

31. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

32. Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей раннього та дошкільного віку, хворих на залізодефіцитну анемію

Пистолет для подкачки шин, пневматический.
Инструмент предназначен для подкачки сжатым воздухом автомобильных колес, оборудован манометром для контроля давления. Оборудован клапаном
562 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Подставка для колец "Единорог", арт. 62243.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка, с покрытием из серебра 0,7 микрон). Товар не подлежит
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Трюк с мячом!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда

33. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

34. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

35. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

36. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

37. Характеристика викладацької діяльності та особливостей студентського віку. Гуманістична психологія

38. Вплив бюджетно-податкового регулювання на розвиток промислового виробництва в Україні
39. Рослинність України та вплив на неї антропогенної радіонуклідної аномалії
40. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

41. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

42. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

43. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

44. Історія держави та права України

45. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

46. Податкова система Японії, Місцеві податки в Україні

47. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

48. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

Мольберт "Ника растущий", со счетами (светофор).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1902 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Цветные счетные палочки Кюизенера.
Возраст: 3 - 7 лет. Каждая палочка – это число, выраженное цветом и величиной. С математической точки зрения палочки это множество, на
399 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Ростомер говорящий "Теремок".
Дети так быстро растут! Следить за их ростом поможет говорящий ростомер «Теремок» от Азбукварика. Нужно только повесить его на
482 руб
Раздел: Ростомеры

49. Суть та завдання прокурорського нагляду в Україні

50. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

51. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

52. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

53. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

54. Культура та побут населення України
55. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр
56. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

57. Етикет України та Росії

58. Національний банк України та особливості його функціонування

59. Банківська система України та проблеми її реформування

60. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

61. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

62. Основи інтеграції та гармонізації аудиту в Україні

63. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

64. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

Защита для обуви, (синяя).
Если ваш ребенок любит кататься на каталках, то защита для обуви это для вас. Защита для обуви одевается прямо на детскую обувь и защищает
590 руб
Раздел: Каталки
Подарочный набор: визитница, ручка, брелок, арт. 140202.
Материал: искусственная кожа. Правила ухода: избегать попадания влаги. Состав: кожзаменитель, элементы металла, стекло, ПМ. В наборе:
409 руб
Раздел: Письменные наборы
Цветные карандаши Color Peps Maxi, трехгранные, 12 цветов.
Широкий грифель: плотное закрашивание, толстый карандаш удобен для самых маленьких.
371 руб
Раздел: 7-12 цветов

65. Регіональна економіка сільського господарства України

66. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

67. Економіко- і політико-географічне положення України

68. Економічні райони України

69. Місце і роль Донецького економічного району в економіці країни

70. Бюджетна компетенція України та місцевих утворень
71. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України
72. Загальні засади правоохоронної та правозахисної діяльності в Україні

73. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

74. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

75. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

76. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

77. Правовий режим використання і відновлення та захист вод України

78. Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану

79. Теорія розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову та її реалізація в Україні

80. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

Фоторамка "Poster black" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
460 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Демонстрационные шахматы, магнитные.
Об этих шахматах говорит само их название. Они предназначены для шахматных школ, кружков или секций. Основное преимущество
2295 руб
Раздел: Шахматы
Фоторамка "Asti" (30х40 см).
Рамка для фото формата 30х40 см. Материал: дерево. Материалы, использованные в изготовлении рамок, обеспечивают высокое качество хранения
431 руб
Раздел: Размер 30x40

81. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

82. Економічне становище України в роки Хмельниччини

83. Нові тенденції у культурному та духовному житті України в роки незалежності

84. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

85. Пилип Орлик та перша Конституція України

86. Прояви етносоціальних трансформацій на великому кордоні в контексті міжспільнотних взаємин України та Кримського ханства XV–XVII ст.
87. Розвиток землеробництва та тваринництва на теренах України
88. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

89. Студентство та вищі навчальні заклади Росії та України (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.)

90. Сучасна освіта та наука в незалежній Україні

91. Фактори відставання України у психологічному та історичному планах

92. Акціонерне товариство та проблеми його становлення в Україні

93. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

94. Йодний дефіцит та патологія щитоподібної залози серед дитячого населення у північному регіоні України

95. Вплив валового внутрішнього продукту на світові ціни

96. Вступ України до СОТ: переваги та недоліки

Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
551 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Банка для сыпучих продуктов "Лавандовый букет", 9,5x13 см, 500 мл.
Банка для сыпучих продуктов прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 500 мл. Размер: 9,5x13 см.
307 руб
Раздел: Керамические
Циркуль металлический "Stop System" с грифелем 2 мм.
Эксклюзивная инновация. Кронцепция Stop System фиксирует штанги циркуля в нужном положении, предотвращая их нежелательное смещение, и
357 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

97. Глобальні та регіональні системи безпеки: перспективна роль України

98. Інформаційна складова іміджу держави на міжнародній арені, на прикладі України та США

99. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

100. Політичне співробітництво України та Болгарії у 1991-2006 роках


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.