Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Методика формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання пейзажу

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

ЗмістВступ Розділ 1. Теоретичні основи дослідження 1.1 Пейзаж як жанр образотворчого мистецтва 1.2 Сутність та основні образотворчі засоби живопису 1.3 Особливості ознайомлення молодших школярів із творами живопису Розділ 2. Дослідно-експериментальна робота 2.1 Методика виконання пейзажу у початкових класах 2.2 Організація і зміст експериментального дослідження 2.3 Аналіз результатів експериментального дослідження Висновки Список використаної літератури Додаток ВступАктуальність дослідження. У сучасних умовах становлення незалежної держави в Україні постають важливі завдання гуманізації освіти та виховання підростаючого покоління, які вимагають здійснення наукових досліджень та пошуку нових фундаментальних підходів до розробки проблеми формування естетичної культури дітей. Постає нагальна необхідність чітко визначити роль і місце образотворчого мистецтва та мистецької підготовки у загальній системі виховання учнівської молоді. В естетичному розвитку провідну роль відіграє мистецтво завдяки його унікальній здатності комплексно впливати на духовний світ людини . Комплексне образотворче мистецтво розглядають як цілісний феномен художньо-творчої діяльності обдарованої особистості. Тому &quo ;мистецтво є джерелом комплексних естетичних знань, основою для формування досконалої людини&quo ; . З іншого боку, художньо-творча діяльність є одним із проявів мистецьких прагнень людини. Тож &quo ;сутність мистецтва полягає у творчості, яка визначає і процес творення мистецьких та культурних надбань, і процес їх сприйняття&quo ; . На сучасному етапі розвитку суспільства спостерігається тенденція переходу до гуманістичної освіти, основою якої є збереження, трансляція й набуття духовних особистісних цінностей. Метою навчання в такому контексті має бути послідовна реалізація гуманістичного принципу - дбайливе ставлення до внутрішнього світу дитини, її інтересів і потреб, збагачення її духовного потенціалу . Досягненню цієї мети сприяє впровадження в освітньому процесі особистісно-орієнтованого підходу, спрямованого на цілісний розвиток особистості учня. Освітній процес за таких умов має на меті створення ситуацій для розвитку особистості, в яких вихованець набуває можливостей оволодіти досвідом особистісного ставлення до навколишньої дійсності. Ідея особистісно орієнтованого підходу набула останнім часом статусу найважливішого методологічного принципу й посідає значне місце в педагогічних та психологічних розробках. У дослідженнях низки вітчизняних та зарубіжних учених (К. Абульханової-Славської, В. Загвязинського, І. Кона, Д. Зембицького, В. Кан-Каліка, О. Петровського, О. Мудрика, Н. Роджерс, М. Боуэн та інших) розкривається сутність особистісного підходу в навчально-виховному процесі, його значення як базової ціннісної орієнтації сучасного педагога, визначаються умови гуманістичної взаємодії вчителя з учнем, її психологічні принципи . До проблеми комплексного естетичного виховання і міжжанрового зв'язку різних видів мистецтва зверталися філософи, психологи, мистецтвознавці, педагоги Б.В. Асаф’єв, Т.І. Крижанівська, Г.М. Падалка, В.О

. Разумний, В.О. Сухомлинський та ін. У працях Н.О. Антонової, І.В. Барвінок, М.М. Баскіна, К.Л. Горбунової, С.Т. Грибкова, Г.О. Фролової міститься наукове обґрунтування педагогічної мети, завдання й змісту образотворчого мистецтва у початкових класах, яке покликане задовольняти соціально-культурні прагнення дітей. При цьому науковці спираються на основні теоретичні положення естетики, педагогіки, психології та передовий педагогічний досвід. Завдання естетичного виховання шляхом ознайомлення молодших школярів з образотворчим мистецтвом визначені у нормативних та законодавчих документах: у Законі України “Про освіту” , “Концепції національного виховання в Україні (проект) ” , “Національній державній комплексній програмі естетичного виховання (проект) ” , “Державній національній програмі “Освіта&quo ; (“Україна ХХІ століття”) ” . Відповідно до вимог цих документів, естетичне виховання дитини має здійснюватись у процесі формування її естетичних потреб та досвіду (емоцій і почуттів, поглядів, смаків, ідеалів, інтересів) як основи виховання естетичного ставлення, активності до сприймання, освоєння та перетворення дійсності. Це, в свою чергу, сприятиме вихованню різнобічно й гармонійно розвиненої особистості, максимальному використанню естетичного фактора в удосконаленні національної самосвідомості дитини, піднесенню її трудової і соціальної активності, зростанню творчого потенціалу молодих громадян України. Згідно із завданнями, передбаченими цими документами, &quo ;дитина входить у світ практичної та духовної діяльності людини, розвивається її потреба в реалізації власних творчих здібностей, удосконалюються вміння цінувати рукотворні вироби, виявляти інтерес до надбань національної та світової культури, володіти різноманітними способами реалізації власних творчих здібностей&quo ; . У практиці навчання образотворчого мистецтва молодших школярів важливим є проблема використання творів живопису. Аналіз навчальних програм та методичних праць з образотворчого мистецтва показав, що в початковій школі передбачається ознайомлення учнів з творами українських (Й. Бокшай, Е. Волобуєв, М. Глущенко, С. Шишко, Т. Яблонська та ін), російських (І. Айвазовський, В. Васнєцов, І. Рєпін, О. Саврасов, І. Шишкін та ін) та зарубіжних художників (Анрі Матісс). Також ми звернули увагу на те, що твори, які включено до програм, різняться манерою письма, наприклад, О. Шовкуненко „Повінь. Конча-Заспа&quo ; та М. Глущенко „Зимовий день&quo ;, виконані в різних техніках накладання мазків фарби на полотно, характером художніх образів тощо. Разом з тим в сучасних дослідженнях підкреслюється визначальна роль творів живопису у формуванні естетичної культури особистості, розвитку уявлень про мистецтво загалом. Найважливішим живописним жанром у початковій школі є пейзаж. Проте аналіз методичних праць , а також власні спостереження за навчально-виховним процесом з образотворчого мистецтва виявили, що у початковій школі недостатньо використовують цей жанр мистецтва з метою розвитку естетичних уявлень учнів, формування у них поняття про твори живопису та технічних навичок роботи з образотворчими матеріалами.

Відтак актуальність та недостатня розробленість проблеми й зумовили вибір теми дипломної роботи - &quo ;Методика формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання пейзажу&quo ;. Об’єкт дослідження - формування навичок живопису на уроках образотворчого мистецтва. Предмет дослідження - особливості малювання пейзажу у початковій школі. Мета дипломної роботи - узагальнити й експериментально перевірити удосконалену методику формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання пейзажу. Завдання дослідження: Вивчити стан дослідження проблеми у тематичній літературі. Описати особливості пейзажу як жанру образотворчого мистецтва. Визначити зміст методики формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання пейзажу. Експериментально перевірити ефективність удосконаленої методики. Гіпотеза дослідження: виконання пейзажів молодшими школярами на уроках образотворчого мистецтва є дієвим засобом формування у них навичок живопису. Методи дослідження: теоретичні: аналіз та узагальнення наукової інформації з проблеми дослідження; аналіз, синтез, узагальнення і систематизація теоретичних та даних; моделювання естетичного виховання школярів на уроках образотворчого мистецтва; порівняння та узагальнення отриманих експериментальних даних; емпіричні: спостереження за навчально-виховним процесом; бесіди з вчителями, учнями; педагогічний експеримент. Структура дослідження. Робота складається зі вступу, двох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг магістерської роботи становить 86 сторінок. Розділ 1. Теоретичні основи дослідження 1.1 Пейзаж як жанр образотворчого мистецтваПейзажем називають зображення природи, міст, архітектурних споруд, моря тощо. Малювання пейзажу є одним з основних завдань у розвитку просторової уяви та просторового зображення у тих, хто малює. Зображення пейзажу розвиває естетичні почуття, навчає спостерігати дійсність, знаходити красу в звичайному і виділяти характерне. З дитинства нас супроводжують картини природи, відображені відомими художниками. Усім відоме монументальне полотно пейзажиста І.І. Шишкина &quo ;Жито&quo ; (1878): безкрає поле дозріваючого жита, облямоване ланцюгом могутніх сосен на горизонті, сприймається як епічний образ безкрайніх просторів рідної землі. Серед інших образів природи й тихі сумні літні вечори, і неозора водна гладінь, і невичерпна глибина фарб золотої осені. Це картини І.І. Левітана. Його картини настільки глибоко увійшли до нашого життя, що ми часто говоримо: &quo ;левітанівський куточок&quo ;, &quo ;левітанівський настрій&quo ;. Художник зумів розкрити своєрідний ліризм природи, показати її красу . На прикладі творів Шишкіна і Левітана видно, що в зображеннях природи виражається світогляд художника і його епохи, національні, історично обумовлені особливості сприйняття природного світу. Адже французьке слово &quo ;пейзаж&quo ; означає &quo ;природа&quo ;, а в образотворчому мистецтві так називають жанр, присвячений відтворенню природної або перетвореної людиною природи. Пейзажем називають також окремий художній твір (переважно живопису, графіки, рідше скульптурний рельєф), що зображає природу.

Работы его учеников вызвали восторженный отзыв посетившего училище Репина. Тем временем у художника развивается жестокая сердечная болезнь. В последние годы он страдает одышкой, ему тяжелы физические усилия, болезнь угнетает его дух, он чувствует приближение конца. В апреле 1900 года, будучи с учениками на этюдах, он простудился и слег. Умер Левитан 4 августа того же года. М.В. Нестеров сказал: «Наше искусство потеряло великолепного художника-поэта… Левитан показал нам то скромное и сокровенное, что таится в каждом русском пейзаже, – его душу, его очарование». КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ КОРОВИН (1861–1939) Коровин – тонкий мастер пленэрной живописи, автор эмоциональных пейзажей и жанровых картин, написанных в свободной декоративной манере. Константин Алексеевич Коровин родился 5 декабря 1861 года в Москве на Рогожской улице, в доме деда Михаила Емельяновича Коровина, московского купца первой гильдии. Дед разбогател в ямском извозе. Отец Константина, Алексей Михайлович, получил университетское образование, неплохо рисовал

1. Аналіз педагогічного досвіду формування графічних умінь у молодших школярів на уроках трудового навчання

2. Види вправ з розвитку мовлення молодших школярів на уроках читання

3. Методика формування ігрової діяльності у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

4. Психолого-педагогічні основи розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів на прикладі уроків курсу "Я і Україна"

5. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках української мови

6. Система інтегрованих уроків, як засіб розумового розвитку молодших школярів
7. Формування в молодших школярів знань про людину на уроках природознавства
8. Формування графічних умінь молодших школярів на уроках трудового навчання

9. Формування мовленнєвої комунікації молодших школярів на уроках розвитку зв’язного мовлення

10. Формування соціокультурного досвіду молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

11. Формування у молодших школярів комунікативних умінь і навичок на уроках рідної мови

12. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

13. Аналіз диференційованого підходу у навчанні математики молодших школярів у педагогічному досвіді

14. Вивчення теми "Прикметник" як засіб формування пізнавальної активності молодших школярів

15. Виконання тематичної композиції молодшими школярами

16. Використання засобів логіко-емоційної виразності у читанні молодших школярів

Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные с рюшями, арт. 1141, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Доска пробковая, с деревянной рамой, 120x90 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления. Информация крепится при помощи флажков, кнопок или
1590 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Именная ложка с надписью "Любимый папа".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу - именная ложка. Ложка изготовлена из нержавеющей стали, а ее
388 руб
Раздел: Прочее

17. Вплив темпераменту на успішність навчальної діяльності молодшого школяра

18. Гра як метод виховання молодших школярів

19. Методика формування навичок зображення форми у процесі графічної діяльності молодших школярів

20. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи

21. Особливості методики корекції порушення постави молодших школярів засобами фізичних вправ

22. Особливості форм і методів навчання молодших школярів з урахуванням психічного розвитку дитини
23. Педагогічні основи розвитку процесів запам’ятовування у молодших школярів
24. Профілактика порушення зору молодших школярів засобами фізичного виховання

25. Рівні роботи в розвитку мовлення молодшого школяра

26. Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів при вивченні теми "Прислівник"

27. Розвиток мовлення молодших школярів

28. Розвиток пізнавального інтересу молодших школярів у процесі вивчення курсу "Я і Україна" в 3-4 класах

29. Розвиток у молодших школярів уявлень про народне мистецтво (на прикладі творчості Катерини Білокур)

30. Роль естетичного виховання у формуванні підростаючої особистості молодшого школяра

31. Самостійна учбова діяльність молодших школярів

32. Стимулювання навчальної діяльності молодших школярів

Ретро телефон к мобильному устройству.
Телефон работает по принципу наушников. Кнопки регулировки громкости нет. Стандартный штеккер 3,5 мм. Материал: пластик. Цвет: черный.
1263 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Дневник школьный "Пробка", цвет обложки бирюзовый.
Формат: А5+ (210х170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Способ крепления блока:
362 руб
Раздел: Для младших классов
Игрушка деревянная ALATOYS "Сортер".
Оригинальная деревянная конструкция представляет собой яркий привлекающий детское внимание сортер, включающий в себя 12 разноцветных
443 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

33. Теоретичні основи формування ціннісних орієнтацій молодших школярів

34. Фізичне виховання молодших школярів у напрямку родина-школа

35. Формування готовності до оволодіння самостійним писемним мовленням у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення

36. Формування екологічної культури молодших школярів у сучасній початковій школі

37. Формування комунікативних умінь і навичок у молодших школярів

38. Формування мотивів природоохоронної діяльності у молодших школярів
39. Формування патріотичних почуттів молодших школярів у позаурочній діяльності
40. Формування у молодших школярів граматичних понять роду, числа і відмінка іменників

41. Формування у молодших школярів навичок естетичного сприймання у процесі використання творів живопису

42. Формування у молодших школярів організаційних умінь і навичок

43. Формування у молодших школярів читацьких інтересів у процесі роботи з дитячою художньою книжкою

44. Формування читацьких інтересів молодшого школяра на основі використання ілюстрованого матеріалу

45. Шляхи розвитку у молодших школярів бережливого ставлення до природи

46. Дидактичні умови забезпечення оптимального первинного сприймання навчального матеріалу у молодших школярів

47. Диференційований підхід у процесі навчання молодших школярів розв’язувати текстові задачі

48. Збагачення словникового запасу молодших школярів під час засвоєння граматико-орфографічних знань

Настольная игра "Хватайка".
«Хватайка» — быстрая игра на развитие реакции и наблюдательности. Бросьте кубики и быстрее всех найдите карту, которая совпадает
690 руб
Раздел: Игры на ловкость
Глобус политический, диаметр 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
791 руб
Раздел: Глобусы
Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (midi).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду и содержит
379 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

49. Евристична бесіда як метод розвитку пізнавальної активності молодших школярів

50. Виховання в сім’ї як першооснова інтелектуального розвитку особистості молодшого школяра

51. Виховання наполегливості молодших школярів у процесі позакласної ігрової діяльності

52. Вікові особливості молодших школярів та їх врахування у забезпеченні пізнавальної активності

53. Мотивація в структурі учбової діяльності молодших школярів

54. Особливості спілкування молодших школярів у шкільному колективі
55. Психодіагностика та корекція агресивної поведінки молодших школярів
56. Психологічні особливості формування пізнавальних здібностей та пізнавальної активності молодших школярів

57. Розвиток мовлення молодших школярів

58. Роль уваги у навчальній діяльності молодших школярів

59. Нетрадиційні форми навчання школярів на уроках української мови та літератури

60. Розвиток творчих здібностей школярів на уроках зарубіжної літератури

61. Нетрадиционные формы урока

62. Использование видео на уроках английского языка

63. Использование художественной литературы на уроках истории

64. Развитие воображения младших школьников на уроках музыки

Мультиплеер "Антошка".
Супермодный плеер для малышей "Антошка" в оригинальном дизайне! В нем собрано 15 популярных песенок и 5 любимых сказок. Бонус!
344 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Ниблер силиконовый "Зайчик", голубой.
Каждая мама знает, насколько важный этап в жизни младенца представляет собой прикорм. Но как же проблематично скормить хотя бы ложечку
373 руб
Раздел: Ниблеры
Мягкий пол универсальный, зеленый, 33x33 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с ковриками-пазлами "Морские животные", "Листья" и
729 руб
Раздел: Прочие

65. Розвиток процесів памiяті в молодшому шкільному віці

66. Устный счет как средство повышения интереса к уроку математики

67. Экологическое воспитание младших школьников на уроках природоведения

68. Приемы обучения непроверяемым написанием на уроках русского языка

69. Развитие продуктивного мышления на уроках математики

70. Возможности использования детских фортепианных сочинений К. Дебюсси и М. Равеля на уроках музыки в общеобразовательной школе
71. Элементы художественного творчества на уроках развития речи в начальной школе
72. Урок в современной школе

73. Планы уроков английского языка

74. Роль долговременной памяти в формировании орфографического навыка у младших школьников на уроках русского языка

75. Дидактические игры и их применение на уроках английского языка

76. Методика преподавания географии (конспекты уроков)

77. Проблема эффективности урока графики

78. Развитие творческих способностей учащихся на уроках "Технология швейного производства"

79. Развитие познавательного интереса к урокам русского языка. Роль занимательности в процессе обучения

80. Региональная культура и история на уроках немецкого языка в средней школе

Подушка "Нордтекс. Лондон", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Настольная игра "Викторина первоклассника".
В игре вы найдёте 600 вопросов из разных областей знаний: математики, языкознания, культуры и искусства, биологии, естествознания и
342 руб
Раздел: Викторины
Подставка под горячее с пробкой "FIFA 2018".
Подставка под горячее с пробкой + окантовка. Диаметр: 16 см. Материал: керамика.
346 руб
Раздел: Кружки, посуда

81. Нетрадиционные формы урока

82. Ролевые игры на уроках английского языка

83. Конспект традиционного урока

84. Ролевые игры на уроках английского языка на основной ступени обучения в средней школе

85. Реализация эвристического обучения учащихся на уроках математики

86. Геометрический материал на уроках математики (наглядность)
87. Использование видео на уроках английского языка
88. Уроки чтения на русском языке в азербайджанской школе

89. Особенности работы с учебником на уроках «Окружающий мир» по УМК Н.Ф. Виноградовой

90. Дидактическая игра как средство развития познавательного интереса учащихся на уроках математики

91. Фашизм. История и уроки

92. Психолого-педагогическая помощь трудным подросткам на уроках музыки и внеклассных занятий

93. Некоторые философские уроки З. Фрейда

94. К урокам иракского кризиса 2003 года

95. Уроки родиноведения в школе и техническом вузе

96. Уроки смутного времени

Музыкальная игрушка "Осьминог".
Веселый "Осьминог" станет настоящим музыкальным центром для вашего малыша, в нем так много звуков! Ребенок будет с восторгом
335 руб
Раздел: Животные
Брелок оленёнок "Rike. Принцезин Лиллифи. Prinzessin Lillifee".
Брелок олененок Rike с карабином. Отличное украшение для сумки и рюкзака.
886 руб
Раздел: Детские брелоки
Набор насадок для кондитерского мешка BE-0389/4 "Webber", 4 штуки.
Размеры: Ø3,5х2,5х4 см. Набор кондитерских насадок открывает невообразимое число возможностей сделать десерт роскошным и неповторимым
307 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности

97. Игровые моменты и опорные конспекты на уроках истории

98. Творчество Нестерова на уроках

99. К вопросу об изучении проблемы духовной ситуации России конца XIX-начала XX вв на уроках литературы


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.