Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Роль інформації в сучасній економіці і формування ринку інформаційних послуг в Україні

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Вступ Роль інформації в сучасній економіці Визначенні інформації, її види та класифікація Інформаційні товари та послуги. Інформаційний ринок Значення інформації в економіці Інформаційна економіка Концепція інформаційної економіки та її дослідження Формування інформаційного суспільства Ринки с асиметричною інформацією та необхідність в державному регулюванні Світовий ринок інформаційних технологій Сучасний стан та розвиток ринку інформаційних послуг в Україні Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій в Україні Розвиток науково-технічної сфери в Україні Висновок Список використаної літератури Додатки Вступ В сучасному світі надзвичайно велику роль в суспільному житті відіграє інформація. Вона є основою при прийнятті рішень для здійснення будь-яких дій. Дослідження інформації є дуже актуальною темою вже протягом довгого часу. До винайдення комп’ютерів інформація досліджувалась лише як основа для діяльності в економіці та інших сферах. В нашу інформаційну епоху інформація є також товаром і засобом виробництва. Багато дослідників приділяють увагу обом значенням інформації в розвитку економіки. Щодо першого значення, прикладом може бути дослідження ринків з асиметричною інформацією (тобто різний рівень інформованості суб’єктів економічної діяльності щодо стану ринку) нобелівських лауреатів Джозефа Стигліца, Майкла Спенса, Джорджа Акерлофа, а також М.М.Єрмошенко, Є.І.Марко, О.М.Чернега та інших. Дослідженням іншого значення займались В.Глушков, О.Ю.Чубукова, В.В.Іванова, А.Балашова та багато інших. При цьому ці значення не розглядають окремо, оскільки в цьому і проявляється специфіка даного явища Зараз значення інформації в економіці набуває надзвичайно великого значення, оскільки формується новий соціально-економічний уклад, основою якого є розвиток інформаційної економіки. Ринок інформаційних технологій має найшвидші темпи розвитку, порівняно з усіма іншими галузями економіки. Тому вивчення даної теми є дуже важливим для національної науки, а розробка нових шляхів вдосконалення та розширення масштабів впровадження інформаційних методів в діяльність підприємств збільшить їх ефективність, зменшить відставання у розвитку нашої країни з більш розвинутими. Метою даної роботи є дослідити значення інформації в сучасній економіці, особливості інформації як ресурсу, тенденції розвитку ринку інформації в Україні, виявити, які є можливі способи для покращення даної ситуації. 1 Роль інформації в сучасній економіці 1.1 Визначення інформації, її види та класифікація Для визначення значення інформації в економіці необхідно чітко розуміти, що таке інформація, з чого вона складається, які має особливості, адже без розуміння сутності явища неможливо його застосовувати для своїх цілей. Інформація – це абстрактне поняття, що має різні значення залежно від контексту. «Інформація» є загальнонауковим поняттям, але до цих пір у науковій сфері воно залишається вкрай дискусійним. Загальноприйнятого визначення не існує, і воно використовується головним чином на інтуїтивному рівні. Саме слово «інформація» від латинського слова «i forma io», яке має декілька значень: роз'яснення; виклад фактів, подій; витлумачення; представлення, поняття; ознайомлення, просвіта.

Інформацію можна поділити на види за багатьма ознаками (дод.1). Економічна інформація — інформація про суспільні процеси виробництва, розподілу, обміну та використання матеріальних благ, корисні дані сфери економіки, що відображають через систему натуральних, трудових і вартісних показників планову й фактичну виробничо-господарську діяльність та причинний взаємозв`язок між керуючим і керованим об`єктами. Економічна інформація використовується на всіх рівнях управління народним господарством країни, зокрема в усіх галузях агропромислового комплексу. Економічну інформацію класифікують за рядом ознак (дод. 2). Залежно від здійснюваних в управлінні функцій розрізняють планову, облікову та регулюючу інформацію. Планова інформація в структурі економічної інформації займає 8 — 10 %. Вона містить директивні вказівки про розвиток конкретного об`єкта управління та його складових. Облікова інформація в системі економічної охоплює в середньому 88 — 90 %, відображаючи господарські процеси у вигляді натуральних, трудових і вартісних показників. Складовими частинами облікової інформації є бухгалтерські, звітно-статистичні та оперативні дані. Регулююча інформація займає в середньому майже 2 % від загального обсягу економічної інформації. На її основі приймають рішення щодо регулювання параметрів виробництва або планових завдань. За стадіями утворення економічну інформацію поділяють на первинну та похідну. Первинна інформація відображає виробничо-господарські процеси в момент їх проходження. Це, як правило, бухгалтерська інформація, збір якої переважно здійснюється вручну і заноситься на носій типу «первинний документ» (ПД). Похідна інформація є результатом обчислень і поділяється на проміжну, що підлягає подальшій обробці, та результативну. Як первинна, так і похідна економічна інформація може бути змінною (робочою, оперативною) і постійною. До змінної інформації належать показники разового використання, зокрема дані про кількість відпрацьованого часу, виконаних тонна-кілометрів, надоєного молока тощо. Показники змінної (оперативної) інформації мають властивість змінювати свої значення. Наприклад, виробіток одного й того ж працівника в різні дні, як правило, різний. Але ж норма виробітку і розцінка за працю можуть бути одними й тими ж. І тоді це вже постійні дані. Їх, якщо необхідно, вибирають із баз даних (довідників норм виробітку, норм витрат праці, норм амортизаційних відрахувань, норм витрат пально-мастильних матеріалів, розцінок за одиницю роботи і т. д.). Постійна інформація використовується багаторазово, тобто вона характеризуються деякою стабільністю. Критерієм, що визначає стабільність показника в робочому масиві, є коефіцієнт стабільності інформації. При цьому постійною вважають інформацію, коефіцієнт стабільності якої становить не менше 0,85. За об`єктивністю відображення явищ, подій, господарських операцій інформацію розподіляють на достовірну і недостовірну. За насиченістю реквізитами — на недостатню, достатню та надлишкову. Інформація надходить працівникам апарату управління як із власних структурних підрозділів, так і від інших організацій.

За цією ознакою інформацію поділяють на внутрішню і зовнішню. І, насамкінець, інформацію, що надходить до об`єкта управління, називають вхідною, а інформацію від об`єкта — вихідною. З розвитком науки і техніки інформацію почали розглядати залежно від конкретного змісту з виокремлюванням її різновидів, які стосуються різних галузей людської діяльності. Інформацію для економічного аналізу поділяють на кілька типів, які є суттєвими для розробки технологій. Це: факти, оцінки, прогнози, узагальнені зв'язки, конфіденційна інформація, чутки. Факт - це інформація про подію або умову, що їх можна безпосередньо спостерігати та аналізувати (наприклад, виробництво, продаж). Фактична інформація, яка використовується для аналізу, є дуже різноманітною і великою за обсягом, формується з різних джерел, потребує накопичення в базі даних і дальшої обробки, в основній масі циклічно повторюється. Розв'язання аналітичних задач потребує фактичної інформації як про внутрішнє, так і про зовнішнє середовище. Ця інформація є основою для аналізу виконання планів, вивчення динаміки економічних показників та прогнозування на майбутнє. Оцінка ґрунтується на висновках, зроблених щойно чи колись у минулому. Вона не завжди є достовірною і може мати різні похибки, пов'язані із використанням певних методів вимірювання і розрахунків, похибками у вибірці, глибиною професійних знань спеціаліста, який вибрав методику розрахунку та дав оцінку. За результатами оцінки формується база даних для прогнозування майбутнього, особливо коли використовуються бази знань та експертні системи. Прогнози частково ґрунтуються на аналогії і частково на тому, що заведено називати &quo ;здоровим глуздом&quo ;. Для прогнозування використовуються різні методи й моделі розрахунків (кореляційний і регресивний аналіз, екстраполяція тенденцій), знання експертів і спеціалістів у конкретній сфері. Основою для оцінки та прогнозування є узагальнені зв'язки, які характеризують рівень залежності досліджуваного показника від одного чи кількох інших показників, як, наприклад, обсяг продажу і план витрат ресурсі в підприємства. Конфіденційна інформація, як і джерело її отримання, не піддягає розголошенню і має різний рівень надійності. До неї відносять відомості про плани конкурентів, про науково-технічні досягнення, можливі зміни в законодавстві країн стосовно виробництва, торгівлі, податків тощо.В аналітичних розрахунках багато важать чутки. Хоч чутки е не дуже надійним джерелом інформації, проте коли їх опубліковано в пресі, оприлюднено в публічних виступах і заявах, вони можуть тимчасово спричинити зміни на ринку, навіть якщо зміст чуток не відповідає дійсності. Класифікація економічної інформації є дуже розгалуженою і до інформації висувається ряд вимог для її ефективного використання (дод. 3), тому розгляд цього питання є основою для подальшого вивчення теми. 1.2 Інформаційні товари та послуги. Інформаційний ринок За допомогою інформаційних продуктів споживач має можливість задовольняти свої потреби у нових відомостях та знаннях, а також різноманітні естетичні потреби. Інформаційні товари та послуги надають певну інформацію та засоби, які дозволяють відтворювати необхідні знання.

Варто зазначити, що в самій Росії будь який натяк на розширення прав регіонів чи корінних національностей (Інгушетія, Чечня, Дагестан, Татарстан, Якутія, Карелія…) "прєсєкаєтся на корню". 3.                            Катастрофічна слабкість українських патріотичних чинників, керівники яких погрузли по вуха в дуже безпринципній боротьбі за керівництво. За словами Дашкевича, до цього призводить повна занедбаність організаційної та пропагандивної діяльності в масах. 4.                            Нерозуміння Заходом мети і ролі російського месіанізму та сутності російського комунізму, як жандарма Східної Європи і в перспективі цілого світу. Очевидним і доконаним фактом є те, що комуністичні сили є прямою і безпосередньою експозитурою Кремля. Без політичної, інформаційної і матеріальної підтримки Москви в Україні вони не варті й ламаної копійки. Скинувши колись привабливі камуфляжі "оборонців трудового люду", "інтернаціоналістів", вони безсоромно, вже навіть не криючись, підтримують і проштовхують лише все російське: російську мову, російську церкву, російську політику. "Комуністи не мають Батьківщини", - це гасло давно минулих днів

1. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

2. Діяльність Книжкової палати України ім. І. Федорова зі створення інформаційних продуктів і надання інформаційних послуг

3. Роль підприємств в ринковій економіці. Види підприємств в Україні

4. Роль держави в економіці

5. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

6. Проблеми ефективності виробництва та формування ринку зерна
7. Формування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні
8. Маркетинг на ринку інноваційних товарів

9. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

10. Роль естетичного виховання у формуванні підростаючої особистості молодшого школяра

11. Формування системи композиційних закономірностей у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

12. Податковий аудит в сучасних економічних умовах

13. Мале підприємництво і його роль у реформуванні економіки та зміцненні місцевих бюджетів

14. Формування ринку праці в Україні

15. Сучасний стан науково-технічної сфери в Україні

16. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

Ящик "Профи", 25 литров.
Ящик хозяйственный "Профи" из цветного пластика. Размер: 410х295х312 мм. Объем: 25 литров.
416 руб
Раздел: Более 10 литров
Набор фломастеров (36 цветов).
Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают научиться координировать движения рук. Возраст: от 3 лет.
396 руб
Раздел: Более 24 цветов
Комплект в кроватку Polini "Я и моя мама" (7 предметов, 140х70 см).
Комплект из 7 предметов Polini Я и моя мама рассчитан на детскую кроватку со спальным ложе размером 140х70 см. Европейский дизайн и
5735 руб
Раздел: Комплекты в кроватку

17. Ринок фінансових послуг

18. Ринок горілки в Україні

19. Ринок фінансових послуг

20. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

21. Організація анімаційних послуг в закладах ресторанного господарства

22. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні
23. Дослідження сучасного стану статусу національних меншин в України
24. Шляхи формування громадянського суспільства в Україні

25. Ринок фінансових послуг

26. Економіка галузі виробництва пива в Україні

27. Кредитний ринок і його розвиток в Україні

28. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

29. Використання новітніх інформаційних технологій для формування іміджу держави

30. Компоненти та функції сучасних транспортно-навігаційних глобальних інформаційних систем ГІС. Супутникові радіонавігаційні системи СРНС для менеджменту

31. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів

32. Основні джерела небезпеки для розподілених інформаційних систем

Потолочная сушилка "Лиана", 1,9 м.
Сушилка может использоваться в ванной комнате, лоджии или на балконе. Сушилка изготовлена из прочных, экологически чистых
632 руб
Раздел: Сушилки потолочные
Набор детской посуды "Лисичка" (3 предмета).
Набор детской посуды "Лисичка" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска 18
310 руб
Раздел: Наборы для кормления
Часы "Камасутра".
Оригинальные часы с прямым обычным ходом. Высокое качество исполнения, веселые картинки, механизм обычный - тикающий. Диск выполнен из
958 руб
Раздел: Прочее

33. Інформаційний ринок та "інтелектуальне піратство"

34. Місце засобів масової інформації у сучасному суспільстві

35. Порівняльна характеристика інформаційних жанрів журналістики

36. Автоматизована система обробки економічної інформації

37. Впровадження інформаційних систем і CASE-засоби

38. Інформаційні ресурси економічної діяльності
39. Проектування інформаційних систем
40. Структура й оцінка економічної інформації

41. Файлові системи і бази даних. Потреби інформаційних систем

42. Загальнодержавні класифікатори економічної інформації

43. Електронний журнал в системі інформаційних ресурсів бібліотеки: друга половина ХХ – початок ХХІ століття

44. Розробка стабілізатора напруги на базі інформаційних технологій схемотехнічного проектування

45. Елементи інформаційних технологій в математичному програмуванні

46. Використання інформаційних технологій Інтернет в фармації

47. Стратегічна складова інформаційних технологій в менеджменті

48. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій

Карандаши цветные "Stabilo Trio Jumbo", 12 цветов.
Набор цветных карандашей. Карандаши утолщенной трехгранной формы особенно удобны для детской руки, поэтому ребенок может долго рисовать
647 руб
Раздел: 7-12 цветов
Кольцедержатель "Дерево с оленем", малый, черный.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
375 руб
Раздел: Подставки для украшений
Банка для сыпучих продуктов "Цветовная поэма" квадратная, 800 мл.
Банка для сыпучих продуктов квадратная (клипс). Размер: 9x9x18 см. Объем: 800 мл. Материал: керамика.
305 руб
Раздел: Прочее

49. Формування інформаційного пакету спеціальності "Облік і аудит"

50. Роль і місце інвестиційних фондів в економіці України

51. Економічна роль держави в ринковій економіці

52. Конкуренція, форми конкуренції, її місце та роль в ринковій економіці

53. Підприємництво: суть, види, роль у ринковій економіці

54. Ринок праці на сучасному етапі економічного розвитку України
55. Сутність економічної інформації в системі корпоративного управління
56. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

57. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

58. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

59. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

60. Інформаційне забезпечення

61. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

62. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

63. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

64. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

Набор "Учимся считать. Числовой ряд до 20".
Новый уникальный комплект для быстрого обучения детей счету от института Эриксона - ведущего европейского центра коррекционной
1069 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Магнитофончик "Мульти-пульти".
С магнитофончиком "Мульти-пульти" можно устроить настоящую дискотеку! Слушай 16 песенок ("Весёлая карусель",
340 руб
Раздел: Прочие
Папка для чертежей и рисунков, А2.
Толщина 1,3 мм. Размер - А2 (640x470 мм). 1 отделение. Материал - пластик. 2 ручки. Закрывается на молнию. Цвет в ассортименте, без
537 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

65. Інформаційні системи і технології у фінансових установах

66. Інформаційна політика США

67. Виникнення писемності та історія кодування інформації

68. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

69. Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві

70. Аналіз сучасних релігійних течій в світовій і національній практиці
71. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
72. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

73. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків

74. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

75. Формування резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків (на прикладі АКБ "Приватбанк")

76. Контроль НБУ у механізмі формування рівноваги на грошовому ринку

77. Адвентивна флора Чернігівської області: історія формування та сучасний стан

78. Використання баз даних та інформаційно-пошукових систем для раціонального ведення діловодства

79. Релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень

80. Місце і роль Донецького економічного району в економіці країни

Френч-пресс, 1000 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
503 руб
Раздел: Френч-прессы
Заварочный чайник эмалированный Mayer & Boch "Подсолнух", 1,5 л, с ситечком.
Заварочный эмалированный чайник. Материал корпуса: углеродистая сталь. Толщина стенок - 0,8 мм. Внешнее и внутреннее покрытие -
715 руб
Раздел: Чайники заварочные
Набор из скатерти и салфеток "Botanica", 140x180/42x42 см.
В набор входит скатерть и 6 салфеток "Botanica" 140x180/42x42 см. Салфетки, изготовленные из экологически чистого материала,
961 руб
Раздел: Салфетки сервировочные из ткани

81. Загальна характеристика злочинів у сфері комп’ютерної інформації

82. Інформаційні відносини

83. Інформаційно-правові основи забезпечення безпеки мореплавства

84. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

85. Роль держави в регулюванні ринкової економіки

86. Роль та перспективи діяльності прокуратури у формуванні демократичної держави
87. Ефективність і дієвість інформаційної діяльності
88. Методи збору журналістської інформації

89. Ринок телевізійних програм

90. Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність

91. Автоматизована інформаційна система надходження матеріалів

92. Аналіз інформаційної системи ВАТ КСЖ "Універсальна"

93. Аналіз методів введення обмежених обсягів текстової інформації

94. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс

95. Відображення на екрані дисплея графічної інформації

96. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

Ручки шариковые "Replay. Пиши-стирай", 4 штуки, 1 мм.
Шариковая ручка со стираемыми чернилами. Исправления делаются просто, и поэтому она идеальна для использования в школе. Стирательная
307 руб
Раздел: Цветные
Эжектор концентрат Dr.Klaus от муравьёв других насекомых, 1 л.
Концентрированное средство Dr.Klaus "Insect Super" используется для уничтожения муравьев, клещей, блох, тараканов и других
674 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Рюкзак школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
2082 руб
Раздел: Без наполнения

97. Інформатика і інформаційні технології

98. Інформаційна (автоматизована) система в Держказначействі України

99. Інформаційна система НБУ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.