Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Шпаргалка по политологии (на укр. языке)

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

1. Предмет, методи і функції політології. Політологія - наука, об(єктом якої є політика та її взаємовідносини з особистістю і суспільством Деякі науковці вважають, що політологія - це наука про систему закономірних взаємозв(язків соціальних суб(єктів з приводу політичної влади, боротьби за неї, про сутність методи та форми політичного владування Ряд політологів продметом політології вважають вивчення політичних систем як сукупності владних інститутів, а також політичної влади як основи розвитку і функціонування політичних систем. Інша група вчених вважає предметом політології вивчення системи закономірностей розвитку і функціонування демократії, її змісту, місця і ролі у політичній системі. Політології властиві різноманітні функції: Теоретико-пізнавальна, що означає вивчення, систематизацію, пояснення, аналіз, узагальнення і оцінку політичних явищ. Вона виступає теоретичною основою політичної творчості, політичних реформ і реорганізацій. Теоретичне пізнання дає змогу всебічно вивчити і дослідити досвід політичної діяльності соціальних суб(єктів. Методологічна функція політології охоплює способи, методи і принципи теоретичного дослідження політичної і практичної реалізації здобутих знань.через світоглядну функцію утверджуються цінності, ідеали, норми цмвілізованої політичної системи, політичної культури соціальних суб(єктів, що сприяє досягненню певного консенсусу у супільстві, оптимальному існуванню політичних інститутів. Прогностична функція полягіє у передбаченні шляхів розвитку політичних процесів, різних варіантів політичної поведінки. Прикладна функція забезпечує вироблення практичних рекомендацій щодо шляхів реалізації політичних знань. Методи політології -філософський, загальнонауковий, спеціальний. Широко використовуються емтоди емпіричних соціологічних досліджень, математичні методи, аналіз статистичних даних та ін. 2. Етапи становлення політичної науки. Розвиток політології в Україні. Виникнення політології йшло такими стадіями: 1 - від чпсів Аристотеля до середини ХІХ ст. (філософський період розвитку політології); 2 від середини ХІХ ст. до закінчення другої світової війни (емпіричний період розвитку науки, опора на практичний досвід); 3 - від закінчення другої світової війни донині (період критисного переосмислення всього арсеналу накопичених емпіричних і теоретичних знань та подільшого їх поглиблення). В 1903 році було створено Американську асоціацію політичних наук, а в 1949 під егідою ЮНЕСКО виникла Міжнародна асоціація політичної думки. У Радянському Союзі до кінця 80-х років політологію називали лженаукою. Окремі політичні дослідження якщо здійснювалися, то лише в межах історичного матеріалізму, наукового комунізму, історії КПРС, теорії держава і права. Але й вони зводилися до засилля догм офіційного марксизму. В Україні розвиток політології став можливим лише з набуттям незалежності. З 1990 р політологія як навчальна дисципліна почала запруваджуватися у вищих навчальних закладах. 3. Політична думка в країнах Стародавнього Сходу (Конфуцій, Лаоцзи, Заратустра) Конфуцій створює правильну, на його думку, концепцію державного управління, висловлює з цього приводу конкретні практичні поради, які можна і сьогодні брати на озброєння, вчить правителів методам завоювання довіри народу, обгрунтовує принципи керування суспільством, забезпечення всезагального щастя на шляху чеснот і справедливості.

Трактат «Лунь-юй» протягом багатьох віків вважався основним предметом у китайських школах. Конфуцанство розвивали Мен-цзи та Сунь-цзи. Мен-цзи одним з перших висловив сумнів у абсолютності влади правителя, відкидав ідеї демократії. Вважаючи їх не придатними для Сходу. Сунь-цзи стверджував природність зла у людині, а тому закликав до її самовдосконалення у суспільстві. На його думку теза про рівність людей - це направда, а застосуваня сили на основі права і закону дає гарні наслідки. Основоположною категорією Лаоцзи є «дао», що символізує природний, незалежний ні від кого і ні від чого перебіг подій, втілення чеснот, природної справедливості та загальної рівності. Навіть перемога у війні сприймається Лаоцзи як благо.основний принцип поведінки - можливість діяти не відходячи від вимог «дао». Даосизм у всіх сферах орієнтувався на поміркованість, стриманість, незміність природного стану справ. Моїзм - найзначнішіми його досягненнями є:чітке обгрунтування теорії суспільного договору виникнення держави; висунення ідеї федеративного устрою держави; практичні пропозиції щодо побудови жорсткої адміністративної системи; доктрина казарменого рівноправ(я. Легізм - держава виступає як найвища мета і вінець діяльності людини, а право і закон як найліпший засіб досягнення такої мети. Головні риси закону - верховенство, унівуерсальність, жорстокість, обов(язковість для всіх. Основні методи побудови деспотичної держави матеріальне стимулювання приватних власників, спрямованість їх на землеробство; заохочення бідних до набуття власност, а багатих до добровільної віддачі частини майна бідним;методм нагород і покарань, де перевага надається покаранням. 4. Політична думка мислителів Стародавньої Греції (Платон і Аристотель). Головні праці Платона «Політика», «Держава», «Закони». Найвидатніші заслуги Платона було закладення основ політичної філософії, розробка концепції ідеальної справедливої держави, політичної солідарності, колективізму і рівності, аристократії, тимократії, олігархії, монархії, тиранії, демократії, філософське обгрунтування теорій політики, політичного знання, політичного мистецтва, ідеології, геніальне передбачення розмежування влад, поділу праці, освіченого абсолютизму, скасування приватної власності, оригінальні пропозиції системи державної влади.Держава виконує три функції (радницьку, захисну і ділову), які покладаються на три стани (правителів, вояків і виробників). Існує 8 типів держав:1) істинне правління; 2) законна монархія; 3) незаконна монархія тиранія; законна влада небагатьох - аристократія; 5) незаконна влада небагатьох - олігархія; 6) законна демократія із законами; 7) незаконна демократія без законів;8) тимократія - спартанський тип владування. Політика - це царське мистецтво, засноване на знанні і таланті правити людьми. Аристотель - головні праці «Політика», «Афінська політія», «Риторика», «Етика». Розглядає людину як політичну істоту, об(єктивне начало всіх політичних явищ. Держава - організація лише тих людей, хто може брати участь в законотворчій, судовій і військовій діяльності. Держава, що виникла природнім шляхом - це самодостатня для існування сукупність громадян.

Правильні форми держави ті, де правителі турбуються про суспільне благо, неправильні - ті, де правителі турбуються про приватні інтерси. Ідеальна форма - політія, поєднання демократії і олігархії, де багаті замирюються з бідними шляхом швидкого зростання чисельності середнього класу. Для запобігання політичних переворотів принцип рівності політики доповнюють принципом справедливості. Політична справедливість можлива лише у стосунках між вільними і рівними людьми і втілюється у політичній формі владування. Право - це виключно політичний інститут. Воно складається з природнього права і встановленого людьми права. Всесвітньо історичне значення політичної концепції Аристотеля полягає: у завершенні мислителем стародавньої політології, як науки наук; вчення про найвище благо людини і держави; у започаткуванні політичної етики, розумінні політики як високоморальної інтелектуальної справедливої діяльності; у створенні політичної юриспунденції, обгрунтуванні конституціалізму, право народу на законодавчу владу; у закладенні основ майбутніх теорій держави; у збагаченні правових доктрин. 5. Політичні погляди Марка Туллія Цицерона. Праці «Про державу», «Про закони», «Про межі добра і зла», «Про обов(язки». Він суттєво розвинув ідеї Платона та Аристотеля про державу як республіку, тобто справу народу, згуртованого спільними інтересами і згодою у питаннях, яке виростає згідно з божественною настановою природнім шляхом. Однак погляди Цицерона суперечливі з одного боку рівність всіх людей, з іншого рабство зумовлене природою. Цицерон досить виразно подає концепції «істиного правителя» - мудрого, справедливого, обачного, обізнаного з ученнями про державу, готового заради благополуччя держави на будь-які кроки; «ідеального громадянина», що осягає істину, справедливість, зберігає велич духу і благопристойність, не шкодить іншим і чужій власності, добре працює і захищає вітчизну; «істинного права», яке виникло задовго до держави, без втручання людей, яке повністю відповідає божественним настановам, природі як джерелу і критерію справедливості, поширюється на всіх без винятку індивідів і яке є вічним незмінним; «істинних законів» - писаних актів, встановлених людьми, які не пурушують природній порядок. Цицерон виходив з постулату під дію законів попадають всі і на такій основі сам розробив проекти закоів про релігію і про магістрати тут детально визначаються повноваження державних службовців, окреслюється міра їх влади Ще однією видатною заслугою Цицерона є закладення ним правових основ міжнародного політичного спілкування, міжнародного права шляхом формулювання принципів гуманного поводження з полоненими, необхідності дотримання міжнародних зобов(язань, поділу воєн на справедливі і несправедливі. 6. Політична думка часів Середньовіччя (Фома Аквінський, Аврелій Августин). Аврелій Августин у своєму вченні запропонував цілісну картину світу, причому таку довершену, що протягом восьми століть Захід не зміг створити нічого подібного. Під кутом зору політичної науки можна вирізнити два найважливіші чинники його вчення. Передусім цінність Августина для історії всього європейського мислення у відкритті ним теорії особистості, в центрі якої ставлення людини до Бога і до світу.

Получив тот тли иной счёт к оплате, в указанное в этом счёте время мне нужно было оплатить оказанную услугу. И вот я, вооружившись шпаргалкой на английском языке, на которой у меня были записаны все числительные по-английски, я садился за свой письменный стол и приступал к выписыванию чеков для оплаты! И естественно при этом вёл точный учёт сумм выписанных чеков и наличия денег на моём счёте. Ошибаться, особенно в ущерб банку, не рекомендовалось. Если на твоём счёте не окажется нужной суммы, а в твой банк поступит твой чек — банк не оплатит такой чек, даже если на твоём счёте не будет хватать до нужной суммы 5-10 долларов! Мне рассказывали один забавный случай, когда один иммигрант, впервые получив на руки чековую книжку, начал выписывать чеки «направо» и «налево», забыв положить на свой счёт в банке деньги, и был очень удивлён, когда людям, которым он выписал чеки, возвращали их не оплатив, и они стали предъявлять ему претензии. Он «думал», что если банк выдал ему чековую книжку, то должен и оплатить все его чеки, выписанные на любую сумму! Конечно, это комедийная ситуация, но … в реальности у такой комедии мог бы быть и очень плохой конец! Дело в том, что банк просто не оплатит Ваш чек и наложит на Вас штраф в размере 25 долларов или немного больше, в зависимости от того, какой это банк

1. Шпаргалки по курсу аудита (Шпаргалка)

2. Политология (шпаргалка 2002г.)

3. Экономическая история Украины (шпаргалка на укр. языке)

4. Архитектура (шпаргалки)

5. Биология (Шпаргалка)

6. Шпаргалка по цитологии
7. Шпаргалки по биологии
8. Теория Эволюции (шпаргалка)

9. Шпаргалки к экзамену по ОБЖ (Брянск)

10. География: 9 класс (Шпаргалка)

11. Картография (шпаргалка)

12. Шпаргалка для сдачи экзаменов по экономической и социальной географии мира

13. Роль высших растений в почвообразовании (шпаргалка)

14. Инвестиционное право РФ (Шпаргалка)

15. Административно право (шпаргалки)

16. Шпаргалки для госэкзамена по теории государства и права

Игра настольная "Тараканы в холодильнике".
Настольная игра предназначена для детей старше 7 лет. В распоряжении каждого игрока команда из трех тараканов, цель которых унести из
391 руб
Раздел: Карточные игры
Настольная игра "Друг-утюг".
Очень веселая игра для шумной компании, которая одинаково понравится и детям, и взрослым. Игровой процесс прост и в то же время невероятно
780 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Багетная рама "Lucy", 40x50 см (цвет: светло-салатовый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
791 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон

17. Шпаргалки по Денежно-кредитному регулированию

18. Шпоры по гражданскому праву (Шпаргалка)

19. Гражданское право (Шпаргалка)

20. Гражданское право РФ (шпаргалка)

21. Шпаргалки по гражданскому праву

22. Шпаргалка по Гражданскому Праву РФ (часть первая и вторая)
23. Шпаргалка по гражданскому процессу
24. Исполнительное производство в РФ (шпаргалка)

25. Земельное право (шпаргалка)

26. Шпаргалка по земельному праву (2005г.)

27. Всеобщая история государства и права зарубежных стран (Шпаргалка)

28. Шпаргалки по истории государства и права Казахстана

29. История России (шпаргалка)

30. Шпаргалки по истории отечественного гос и права 18-19 века

31. Шпаргалки по истории политических учений

32. Краткие лекции и шпаргалка по конституционному праву зарубежных стран

Беговел "Moby Kids KidBike", цвет: розовый.
Беговел - велосипед без педалей - помогает ребенку ощутить всю радость от знакомства с миром скорости и научит быстро и весело освоить
1833 руб
Раздел: Беговелы
Вспышка для селфи, белая, 65x35x11 мм (арт. TD 0399).
Не можете и дня прожить не сделав снимок на смартфон? Для тех кто не любит упускать удачные снимки из-за плохого освещения - съемная
462 руб
Раздел: Прочее
Канистра-бочка с навесными ручками, 30 л (диаметр горловины 215 мм).
Канистра изготовлена из прочного пищевого пластика и предназначена для транспортировки и хранения пищевых жидкостей. Изделие безопасно для
496 руб
Раздел: Баки, канистры

33. Шпаргалка по теории и истории кооперативного движения

34. Конституционное право (Шпаргалка)

35. Шпаргалки к госэкзамену по экономике и праву

36. Шпаргалка по международному праву

37. Международное частное право (шпаргалка)

38. Муниципальное право (Шпаргалка)
39. Шпаргалки по муниципальному праву
40. Налоговая система (шпаргалка)

41. Уголовное право зарубежных стран. Экзаменационные вопросы с ответами (Шпаргалка)

42. Римська держава Ё цивЁльне право (шпаргалка)

43. Римское право (Шпаргалка)

44. Основные понятия в римском праве (шпаргалка)

45. Шпаргалка по общей теории права

46. Теория государства и права (Шпаргалка)

47. Шпаргалка по теории государства и права

48. Теория государства и права (шпаргалки для госэкзамена)

Коробка для хранения, на молнии, складная, 30x40x25 см, серо-белая.
Коробка предназначена для хранения небольших предметов. Размер: 30x40x25 см. Материал: пластик, кант из нетканого полотна. Цвет: серо-белый.
320 руб
Раздел: Более 10 литров
Рюкзак молодёжный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (черный, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
3018 руб
Раздел: Молодежные, подростковые
Швабра с распылителем "Любаша".
Швабра с распылителем оснащена емкостью для воды и моющих средств, что значительно облегчает процесс мытья полов. Распыление происходит
1079 руб
Раздел: Швабры и наборы

49. Теория государства и права (шпаргалки)

50. Шпоры по трудовому праву (Шпаргалка)

51. Шпаргалка по Трудовому праву (ТК РФ)

52. Финансовое право Украины (Шпаргалка)

53. Финансовое право РФ (шпаргалка)

54. Шпоры по экологическому праву (Шпаргалка) (WinWord7.0, PageMaker6.5)
55. Лингвистическая типология (шпаргалка)
56. Шпаргалки по english

57. Шпаргалки для контрольной по немецкому (средняя ступень)

58. Культура древних цивилизаций (Шпаргалка)

59. Культурология (шпаргалка)

60. Сочинения по литературе (шпаргалка)

61. Морфология: шпаргалка для экзамена в школе

62. Шпаргалка по русскому языку

63. История Украины (шпаргалки)

64. История (Шпаргалка)

Мат для швабры Vileda "Ultra MaX" для швабры.
Насадка изготовлена из микрофибры, крепится на кнопках. • Эффективно и быстро, без чистящих средств удаляет любые загрязнения. • Насадку
889 руб
Раздел: Тканевые, микрофибра
Набор фломастеров Bic Kid "Couleur", 12 цветов.
Цветные фломастеры со средним пишущим узлом и чернилами на водной основе. Вентилируемый колпачок обеспечивает безопасность при
323 руб
Раздел: 7-12 цветов
Дождевик для коляски "Карапуз".
Дождевик выполнен из плотной непромокаемой ПВХ ткани. Универсален - подходит для любой коляски-люльки. Сезон: всесезонный. Расцветка
755 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

65. Шпаргалка по истории в 9 классе украинской школы

66. Страны Центральной и Восточной Европы (шпаргалка)

67. Шпаргалка по истории

68. Шпаргалки по истории России

69. История Европы и Америки в новое время (шпаргалка)

70. История международных отношений (шпаргалка)
71. Автоматизированная обработка информации (Шпаргалка)
72. Шпаргалки по Fortrany

73. Тригонометрия (Шпаргалка)

74. Стереометрия (Шпаргалка)

75. Тригонометрия (Шпаргалка)

76. Формулы по алгебре, тригонометрии, электродинамике (Шпаргалка)

77. Все формулы (тригонометрия) (Шпаргалка)

78. Тригонометрия (Шпаргалка)

79. Шпаргалки по ВЫШКЕ

80. Формулы по тригонометрии (шпаргалка)

Набор детской посуды "Ангел".
Набор посуды детский "Ангел". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, красная.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки
Пенал-косметичка "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный, синий).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
799 руб
Раздел: Без наполнения

81. Шпаргалки по математическому анализу для 1-го семестра в МАИ

82. Шпаргалки по высшей математике

83. Высшая математика, интегралы (шпаргалка)

84. Шпаргалки по высшей математике (1 курс)

85. Шпаргалки по геометрии, алгебре, педагогике, методике математики (ИГПИ)

86. Экзаменационные билеты по геометрии (9 класс, шпаргалка)
87. Шпаргалки по физиологии высшей нервной деятельности
88. Всеобъемлющая шпаргалка по инфекции

89. Шпаргалка на экзамен по Фармакологии (Казань)

90. Шпаргалки по Анатомии и Физеологии человека

91. Правоохранительные органы России (Шпаргалка)

92. Общая часть Уголовного Кодекса РФ (Шпаргалка)

93. Шпоры по уголовному праву (Шпаргалка)

94. Шпаргалки по уголовному праву (особенная часть)

95. Доказательство Эволюции (Шпаргалка)

96. Правовые аспекты охраны труда (Шпаргалка)

Шкатулка музыкальная "Сердце", 20x19x8 см, арт. 24804.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
1027 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Магнитная игра для путешествий "Подводный мир".
Расположи 4 магнитные детали на игровой доске таким образом, чтобы только указанные в задании обитатели подводного мира остались видны.
554 руб
Раздел: Головоломки
Игра настольная "Дом с привидениями".
Эта веселая соревновательная ролевая игра предназначенна для 2 игроков в возрасте от 5 до 10 лет. Один из них играет за команду из 7
314 руб
Раздел: Классические игры

97. Теория и методика воспитания (шпаргалка)

98. Шпаргалки по современному русскому языку

99. Методика преподавания естествознания (шпаргалка)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.