Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Діяльність державної податкової інспекції

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

ВСТУП Значне зростання практичного досвіду пов’язане з необхідністю прискорення прийняття альтернативніших рішень в умовах ринкової економіки. Практика для студентів є складовою частиною підготовки магістрів у вищих навчальних закладах. Вона передбачена навчальним планом, є однією із складових підготовки фахівців податкової служби за освітньо – кваліфікаційним рівнем – магістер. Метою магістерського стажування – є поглиблення і закріплення теоретичних знань, які були набуті в процесі навчання, надбання практичних навичок з аудиту і державного контролю в системі оподаткування та вміння застосувати їх при вирішенні конкретних виробничих ситуацій, формування відповідальності при прийнятті управлінського рішення, оволодіння сучасними формами та методами економічної, контрольної та організаторської роботи, набуття необхідних навичок правильності нарахування та сплати підприємствами податків, зборів до бюджету та інших неподаткових платежів, передбачених діючим законодавством, формування професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в сучасних умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. Головні завдання практики – це отримання практичної підготовки, необхідної для виконання обов’язків обліковця, податкового інспектора та набуття досвіду організаторської роботи. Завданнями переддипломної практики є: поглиблення та розширення теоретичних знань, набуття практичних навичок з усіх дисциплін навчального плану; підбір статистичного та звітного матеріалу для виконання дипломної роботи магістра; глибокий аналіз чинного законодавства з питань аудиту і державного контролю в системі оподаткування, виявлення проблемних питань; виявлення недоліків в організації обліково – аналітичної роботи підприємств, податкових інспекторів – ревізорів; опрацювання питань щодо вдосконалення аудиту і державного контролю в системі оподаткування. Виходячи із завдань економічної практики можна сказати, що цей вид практики є одним з найважливіших елементів у формуванні магістрів. Вона дозволяє сформулювати початкову оцінку та ціну магістра на ринку робочої сили його готовність до зайняття певної посади, адже тільки в реальних життєвих обставинах на конкретних прикладах можна зрозуміти та навчитися поєднувати теорію та практику, збагнути їх подібність та відмінність. Кожна країна прагне до збільшення своїх доходів. На рівень доходів країни впливає безліч факторів. Фактор діяльності податкових служб – найголовніший у цьому питанні. В Україні даному фактору приділяється набагато менше уваги ніж він потребує. Тому в процесі прямування України у світовий економічний простір першочергового значення і особливої актуальності набуває розробка напряму вдосконалення державної податкової служби. Питаннями вдосконалення роботи податкових служб розглядаються в наукових працях Азарова М.Я, Данилова О.Д, Закірова А.М., Мерзлякова І.М., Садикова Ф.А. та інших видатних вчених. Проте дане питання потребує подальших розробок та пошуків нових шляхів вдосконалення.

Одним із завдань проходження практики є викладення теоретичних та практичних основ та напрямків вдосконалення роботи податкових служб на прикладі МДПІ таким чином, щоб даний виклад віддзеркалював стан податкової служби в Україні, а запропоновані заходи вдосконалення були б цілком придатними для практичного застосування та дозволять покращити методику проведення контрольно – перевірочної діяльності та дозволять поповнювати державний бюджет. Одним із методів покращення діяльності податкових служб в сучасних умовах являється вдосконалення контрольно – перевірочної роботи. В даній роботі розглядається практичний досвід роботи МДПІ, що є базю практики та типова методика здійснення контрольно – перевірочної роботи даної служби. МДШ об'єднує території районів, які розташовані у північно – східному регіоні області. Максимальна відстань від обласного центру 165 км. Площа території, яку обслуговує МДШ, складає 2141 кв. км, або 7,6 % від загальної площі області. На цій території знаходиться 113 населених пунктів з чисельністю населення 76,36 тис. чоловік, що становить 6,1 % від загальної чисельності населення області. Основна галузь діяльності – сільське господарство, яке станом на 1.01.2008р. налічувало 447 сільськогосподарських підприємств, з 51 сільськогосподарських товаровиробників, 369 фермерських господарств. Всього на території регіону зареєстровано 912 юридичних осіб та 1430 фізичних осіб – СПД (суб’єкта підприємницької діяльності ). Проходження економічної практики дає змогу більш детально ознайомитися зі структурними підрозділами податкової інспекції, функціональними обов’язками працівників, організацією обліку платників податків та обліку податків і зборів, оволодіти навиками перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати різноманітних податків, зборів та інших платежів, узагальнення результатів документальних перевірок. Таким чином, проходження практики є важливим етапом для студентів. Студенти мають зробити науковий аналіз поєднавши теорію та практику, внести свої пропозиції щодо модернізації та вдосконалення певного економічного процесу (організації роботи, обчислення податків та інше), напрямів удосконалення організації контролю в ДПІ та шляхів підвищення ефективності аудиторських перевірок, використовуючи вже набутий під час проходження практики власний досвід. ЗАГАЛЬНЕ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ІЗ СТРУКТУРОЮ МДПІ ТА ЇЇ НОРМАТИВНО – ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Кожна країна прагне збільшити свої доходи. На рівень доходів країни впливає багато різноманітних факторів. Одним із найважливіших факторів являється діяльність податкових органів. Слід відзначити, що в країнах з розвинутою ринковою економікою найбільше уваги приділяється питанням діяльності податкових служб. Ось чому, в сучасних умовах господарювання особливо актуальним залишається питання організаційної діяльності податкових служб. До системи органів державної податкової служби в Україні, належать: Державна податкова адміністрація України, державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах.

У складі органів державної податкової служби знаходяться відповідні спеціальні підрозділи по боротьбі з податковими правопорушеннями – податкова міліція. Державна податкова адміністрація України залежно від кількості платників податків та інших місцевих умов може утворювати міжрайонні (на два і більше районів) державні податкові інспекції, саме такою і є МДПІ. Та об'єднані (на місто і район) державні податкові інспекції та у їх складі відповідні підрозділи податкової міліції. МДШ об'єднує території районів, які розташовані у північно – східному регіоні області. Максимальна відстань від обласного центру 165 км. Площа території, яку обслуговує МДШ, складає 2141 кв. км, або 7,6 % від загальної площі області. На цій території знаходиться 113 населених пунктів з чисельністю населення 76,36 тис. чоловік, що становить 6,1 % від загальної чисельності населення області. Основна галузь діяльності – сільське господарство, яке станом на 1.01.2008р. налічувало 447 сільськогосподарських підприємств, з 51 сільськогосподарських товаровиробників, 369 фермерських господарств. Всього на території регіону зареєстровано 912 юридичних осіб та 1430 фізичних осіб – СПД (суб’єкта підприємницької діяльності ) . Державна податкова інспекція у смт. (далі – МДПІ) створена відповідно до Закону України від 4 грудня 1990 року № 509-XII “Про державну податкову службу в Україні” (із змінами і доповненнями). МДПІ є органом державної податкової служби у системі органів виконавчої влади, яка підпорядковується Державній податковій адміністрації в області і забезпечує реалізацію єдиної державної податкової політики на відповідній території, а також державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів. МДПІ є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, інші печатки і штампи, відповідні бланки, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства України, має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов’язки в межах своїх повноважень, бути позивачем і відповідачем у судових органах. МДПІ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України ”Про державну податкову службу в Україні” та іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно – правовими актами органів державної влади, власними розпорядчими документами (наказами, розпорядженнями тощо) ДПА України, ДПА в області, рішеннями органів місцевого самоврядування з питань оподаткування, виданими у межах їх повноважень, та іншими законодавчими актами. Гранична чисельність працівників ДПІ затверджується головою ДПА в області. Організаційна структура МДПІ затверджується головою ДПА в області за погодженням з організаційно – розпорядчим відділом ДПА щорічно у термін до 15 грудня. Організаційна структура МДПІ станом на 01.01.08 показана на рисунку 1.1 в додатку А1. Як видно з додатку А2 керівництво налічує 5 чол.: начальник інспекції, перший заступник начальника інспекції, заступник начальника інспекції – начальник відділення – 2 чол.,

Якраз Гернг очолив дяльнсть фашистських змовникв з економчного пограбування окуповано теритир СРСР. Ще до вроломного нападу на СРСР, 29 квтня 1941 року, вдбулася нарада з розробки економчних заходв щодо плану «Барбаросса». У результат ц наради був створений економчний штаб особливого призначення «Ольденбург», пдпорядкований Гернгу. Було передбачено створення у великих мстах СРСР спецальних господарських нспекцй  команд, перед якими були поставлен широк завдання з використання  пограбування радянсько промисловост та сльського господарства. Повдомлення Надзвичайно Державно Комс СРСР про злодяння, здйснен гтлервцями в Кив та нших мстах, говорять про те, що ц злочинн плани пдсудного Гернга  його поплчникв були значною мрою реалзован. Для забезпечення нмецько вйськово промисловост та сльського господарства робочою силою  водночас з метою фзичного винищення  економчного послаблення поневолених народв пдсудний Гернг  його поплчники використовували рабську працю ноземних робтникв

1. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

2. Інвестиційна діяльність страхових компаній

3. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

4. Виробничо-торговельна діяльність підприемства

5. Діяльність земств у напрямку допомоги населенню

6. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства
7. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств
8. Життя та діяльність І.П.Котляревського

9. Видавнича діяльність. Комп’ютерні видавничі системи

10. Діяльність СГ "ТАС"

11. Маркетингова діяльність комерційного банку

12. Інвестиційна діяльність страхових компаній

13. Життєдіяльність личинок волохокрильців

14. Аудиторська діяльність

15. Геологічна та рельєфоутворююча діяльність льодовиків

16. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

Набор маркеров-текстовыделителей "Boss Original Pastel", 4 цвета.
Набор текстовыделителей — классика в пастельных тонах, ориентированный на течение в индустрии моды. Выполненный в спокойной цветовой
535 руб
Раздел: Текстовыделители
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 2/S (3-6 кг), 70 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
661 руб
Раздел: 0-5 кг
Машинка закаточная (улитка, полуавтомат) "Мещера-1".
Машинка идеальна для домашнего консервирования, она проста в использовании и надежна в работе. Конструкция машинки обеспечивает ее
419 руб
Раздел: Консервирование

17. Політична нейтральність і професійність державної служби в Україні

18. Приватна детективна і охоронна діяльність

19. Характеристика емоцій і почуттів, їх вплив на діяльність юриста

20. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

21. Видавнича діяльність університетських наукових історичних товариств на початку ХХ ст.

22. Діяльність Євгена Коновальця
23. Діяльність органів міліції Станіславської області в 1939-1946 роках. Історико-правовий аспект
24. Київська Русь: діяльність київських князів Олега, Ігоря, Ольги

25. Культурницька діяльність єврейських громад в Україні в середньовіччі

26. Політична діяльність Лазара Кагановича

27. Діяльність Книжкової палати України ім. І. Федорова зі створення інформаційних продуктів і надання інформаційних послуг

28. Акторська діяльність І. Тобілевича

29. Життя та творча діяльність Остапа Вишні

30. Виробничо-комерційна діяльність ресторану "Гомін Карпат"

31. Комерційна діяльність

32. Комерційна діяльність посередницьких підприємств

Карандаши цветные Faber-Castell "Grip", 12 цветов.
Эргономичная треугольная форма корпуса карандаша "Grip" обеспечивает правильный захват карандаша тремя пальцами. Массажные
627 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сушилка для белья Vileda "Мультифлекс".
Компактная (занимает мало места, удобно размещать даже в небольшом помещении). Очень устойчивая. С защитным покрытием от воздействий
5739 руб
Раздел: Сушилки напольные
Мягкий пол "Ассорти", универсальный, 60x60 см, 1.44 кв.м.
Размер 1 листа: 60x60 см. Площадь4 листов: 1.44 кв.м. Состав: 1 красный лист, 1 желтый лист, 1 зеленый лист, 1 синий лист.
1080 руб
Раздел: Прочие

33. Маркетингова діяльність Call-центру Окі-Токі ТОВ "Масском"

34. Міжнародна діяльність автомобільного концерну BMW

35. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

36. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності

37. Гуманітарна діяльність Організації Об’єднаних Націй

38. Діяльність транснаціональних компаній в Україні
39. Діяльність ФАТФ
40. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Nadiya"

41. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

42. Міжнародна фінансово-інвестиційна діяльність

43. Діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку

44. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

45. Діяльність компанії "Макдональдз" в Україні та у світі

46. Інноваційна діяльність на ринку товарів та послуг

47. Операційна діяльність підприємства

48. Групова навчальна діяльність

Батут.
Каркас: сталь Полотно: дюралевая нейлоновая сетка. Окантовка: прочный защитный материал. Количество ножек: 6 шт. Размер: 91 см. Допустимая
2821 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Свечи чайные белые (100 штук).
Свечи чайные в гильзе. Количество: 100 штук. Цвет: белый.
361 руб
Раздел: Свечи чайные
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 4/L (7-14 кг), 44 штуки.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
425 руб
Раздел: Более 11 кг

49. Освітня діяльність як предмет педагогіки вищої школи. Її методологія і категорії

50. Самостійна учбова діяльність молодших школярів

51. Діяльність викладача в процесі навчання

52. Діяльність соціального педагога дозвіллєвої сфери

53. Політичні погляди і діяльність Платона

54. Діяльність Пирятинського сирзаводу
55. Сумісна діяльність психолога та логопеда при роботі з дітьми логопедичних груп
56. Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини

57. Пророк Мухаммад: життя та діяльність

58. Соціально-педагогічна діяльність як професія

59. Життя і діяльність О. Конта

60. Діяльність закладу швидкого харчування "Картопляна хата"

61. Адміністративно-юрисдикційна діяльність санітарно-епідеміологічної служби

62. Діяльність фінансових фондів

63. Інвестиційна діяльність підприємства

64. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

Стиральный порошок Ушастый нянь, 9000 г.
Стиральный порошок "Ушастый нянь" создан специально для новорожденных детей. Активные добавки, которые входят в состав порошка,
999 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Игровой набор "Строим дом".
Игровой набор "Строим дом" из серии "Детский сад" от компании ПК "Форма" состоит из домика и строительного
646 руб
Раздел: Наборы строительной техники
Наполнитель бумажный (50 грамм), натуральный.
Вес: 50 грамм. Бумажный наполнитель используют в качестве декоративного материала, создавая из него на поверхности подарков различные
448 руб
Раздел: Упаковочные ленты, банты

65. Фінанси і фінансова діяльність

66. Фінансова діяльність підприємства

67. Фінансова діяльність та політика держави

68. Вплив антропогенного фактора на життєдіяльність водних організмів

69. Екологія і практична діяльність людини

70. Інвестиційна діяльність в ринковій економіці
71. Інноваційна діяльність
72. Інфляція та інвестиційна діяльність

73. Підприємницька діяльність в умовах конкурентного господарювання

74. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу

75. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

76. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері податкового законодавства

77. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

78. Особливості та різновиди державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні

79. Боротьба за державну незалежність у XVIII ст., стосунки України з Росією

80. Сучасна українська державність

Перчатки смотровые, нитриловые, нестерильные "Klever", неопудренные, текстурированные, размер S, 50.
Особенности и преимущества: превосходное растяжение; устойчивость к порезам, разрывам и проколам при сохранении тактильной
430 руб
Раздел: Перчатки
Фигурка "FIFA2018. Забивака. Класс!", 8,5 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
302 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Игра настольная "Словодел".
Игра представляет собой пластмассовую коробку с пластмассовым полем, состоящим из 225 клеток (15х15) и 120 фишками с буквами. Главное
485 руб
Раздел: Игры со словами

81. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку

82. Податковий облік і звітність

83. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

84. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

85. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

86. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)
87. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку
88. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

89. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

90. Творчість Рембрандта

91. Маркетингова сутність реклами

92. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

93. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

94. Сутність та зміст сучасного менеджменту

95. Податкова система

96. Податкова політика України

Антимоскитная сетка "Лето" для дверного проема, 2.1x1.0 м.
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
579 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 60x45 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
681 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Глобус Зоогеографический с подсветкой, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
1069 руб
Раздел: Глобусы

97. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету

98. Форма держави, форма державного правління, форма державного устрою.

99. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.