Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

1. Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист Нецінові фактори. Слід розрізняти нецінові фактори: 1) сукупного попиту та 2) сукупної пропозиції. Загалом коливання цін зумовлюють такі зміни в обсязі видатків покупців - домогосподарств, фірм, держави та іноземців, що дають змогу прогнозувати зміни в реальному обсязі національного продукту. Це означає, що підвищення цін за інших рівних умов зменшуватиме величину попиту на реальний обсяг виробництва. Навпаки, зниження цін збільшуватиме цю величину. Ситуацію, коли змінюється лише рівень цін, а інші чинники залишаються сталими, можна зобразити як рух від однієї точки до іншої по стабільній кривій сукупного попиту. Проте якщо одна або кілька умов змінюються, то крива сукупного попиту переміщується. Ці інші умови називають неціновими чинниками сукупного попиту. Основними неціновими чинниками сукупного попиту є макроекономічна політика, зовнішні змінні (обсяг ВВП у зарубіжних країнах, динаміка курсів цінних паперів та цін на нерухоме майно, світове виробництво ключових продуктів, зокрема енергоносіїв) та сподівання споживачів і підприємців. У довгостроковому періоді крива сукупної пропозиції є вертикальною лінією. Кількість товарів і послуг, яку в цьому періоді постачають фірми, залежить від факторів пропозиції - кількості та якості трудових ресурсів, обсягу капіталу та рівня технології - і не залежить від загального рівня цін. Крива довгострокової сукупної пропозиції переміщується під впливом заходів економічної політики й економічних процесів, що змінюють обсяг виробництва за даної природної норми безробіття, та заходів і процесів, спрямованих на зміну природної норми безробіття. Чинники, що викликають переміщення кривої довгострокової сукупної пропозиції, переміщують у тому самому напрямі й криву короткострокової сукупної пропозиції. Проте остання може переміщуватися і тоді, коли крива довгострокової сукупної пропозиції залишається незмінною. У короткостроковому періоді кількість товарів і послуг, що їх постачають фірми, залежить від заробітної плати і рівня цін, які було встановлено на підставі очікувань. Недискреційна фіскальна політика – автоматична фіскальна політика, при якій бюджетний дефіцит та бюджетний надлишок виникають автоматично, внаслідок дії автоматичних стабілізаторів економіки. Такими стабілізаторами в економіці є прогресивна податкова система і трансфертні платежі. Зміна вказаних величин внаслідок циклічних коливань сукупного доходу приводить до збільшення чистих податкових надходжень у періоди зростання ВВП і до їхнього зменшення у фазі економічного спаду. Автоматичні (вмонтовані) стабілізатори – механізми ринкової економіки, що не залежать від держави і згладжують спади і підйоми в економіці, або це механізм, який дозволяє зменшити циклічні коливання в економіці без проведення спеціальної економічної політики. Дія автоматичних стабілізаторів впливає на зміну обсягу виробництва, рівня цін і ставок відсотка. Стабілізатори при зміні попиту забезпечують більш плавну зміну випуску продукту. Дія автоматичних стабілізаторів відбивається на розмірі циклічного дефіциту/профіциту бюджету.

Основні автоматичні стабілізатори: • прогресивне оподатковування. Впливає на розмір прибутку – збільшення валового прибутку індивіда або підприємства збільшує їхні податкові відрахування. Вплив на прибуток контролює сукупний попит. У періоди піднесення/спаду витрати збільшуються/знижуються більш плавно, ніж одержувані прибутки; • соціальні виплати. При піднесенні кількість безробітних і малозабезпечених скорочується, зменшуючи соціальні витрати держави; • споживання. При зростанні доходів споживання домашніх господарств зростає, але не тією мірою, як доход. Зміна вказаних величин внаслідок циклічних коливань сукупного доходу приводить до збільшення чистих податкових надходжень у періоди зростання ВВП і до їхнього зменшення у фазі економічного спаду. Соціальний захист (соціальне забезпечення) - система суспільно-економічних заходів, спрямованих на матеріальне забезпечення населення від соціальних ризиків (хвороба, інвалідність, старість, втрата годувальника, безробіття, нещасний випадок на виробництві тощо). З макроекономічної точки зору соціальне забезпечення - це система управління соціальними ризиками з метою компенсації шкоди, зниження або запобігання їх дії на процес розширеного відтворення населення. Як соціально-економічна категорія соціальне забезпечення є відносинами щодо перерозподілу національного доходу з метою забезпечення встановлених соціальних стандартів життя для кожної людини в умовах дії соціальних ризиків. 2. Основні функції, які виконує Центральний банк України Основною функцією Національного банку є здійснення грошово-кредитної політики. Грошово-кредитна політика являє собою визначену сукупність заходів у сфері грошового обігу та кредиту, що спрямовані на забезпечення стабільності національної валюти, стримування інфляційних процесів в економіці країни, регулювання економічного зростання, забезпечення зайнятості населення та вирівнювання платіжного балансу країни. Кредитно-грошова політика полягає в зміні грошового пропонування з метою стабілізації сукупного обсягу виробництва, зайнятості та рівня цін. Науковці визначають стратегічні, проміжні, тактичні цілі, які переслідує центральний банк, розробляючи монетарну політику. Стратегічними цілями монетарної політики центробанку є кінцеві цілі загальноекономічної політики держави - досягнення такого зростання суспільного виробництва, за якого буде забезпечена повна зайнятість, стійкість цін (стримування інфляції), збалансованість платіжних відносин із зовнішнім світом. Проміжними цілями монетарної політики є досягнення такого стану деяких ключових економічних перемінних, який сприятиме досягненню стратегічних цілей. Тактичні цілі монетарної політики мають короткостроковий, оперативний характер і покликані забезпечити досягнення проміжних цілей. Основними економічними засобами і методами грошово-кредитної політики є регулювання обсягу грошової маси через: - визначення та регулювання норм обов'язкових резервів для комерційних банків; - процентну політику; - рефінансування комерційних банків; - управління золотовалютними резервами; - операції з цінними паперами (крім цінних паперів, що підтверджують корпоративні права, у тому числі з казначейськими зобов'язаннями) на відкритому ринку; - регулювання імпорту та експорту капіталу; - емісія власних боргових зобов'язань та операції з ними.

Національний банк установлює банкам норматив обов'язкового резервування коштів. При цьому: - норматив обов'язкового резервування встановлюється єдиним для банків у процентному відношенні до загальної суми залучених банком коштів в національній та іноземній валютах; - для різних видів зобов'язань можуть установлюватися різні нормативи обов'язкового резервування; - рішення про підвищення нормативу обов'язкового резервування набирає чинності не раніше ніж через 10 днів після його опублікування. Національний банк встановлює порядок визначення облікової, ломбардної та інших процентних ставок за своїми операціями. Національний банк забезпечує управління золотовалютними резервами держави, здійснюючи валютні інтервенції шляхом купівлі-продажу валютних цінностей на валютних ринках з метою впливу на курс національної валюти щодо іноземних валют і на загальний попит та пропозицію грошей в Україні. Національний банк відповідно до законодавства України про зовнішньоекономічну діяльність та систему валютного регулювання і валютного контролю регулює імпорт та експорт капіталу. Розробка основних засад грошово-кредитної політики статтею 100 Конституції України покладена на Раду Національного банку України, яка повинна також здійснювати контроль за її проведенням. У Законі України «Про Національний банк України» (стаття 9) регламентуються основні показники, за якими здійснюється грошово-кредитна політика. При цьому відповідно до статті 51 Закону України «Про національний банк України» Нацбанк двічі на рік повинен надавати Президенту України та Верховній Раді України інформацію про стан грошово-кредитного ринку в державі. Національний банк має виключне право на емісію, тобто випуск в обіг грошових знаків в усіх формах. Принципи організації емісійних операцій: - централізм у проведенні емісійних операцій полягає в тому, що установи банків самостійно розпоряджаються готівковими грошима, які надходять до їх кас, а емісію грошей проводять лише в межах, установлених вищестоящими установами центрального банку; - безумовне виконання завдань з вилучення грошей із обігу; - своєчасне та безперебійне задоволення обґрунтованих потреб у наявних грошах підприємств, організацій та установ; - складення всіма установами банків, що здійснюють касові операції, розрахунку можливих щоденних надходжень та видач готівкових коштів з метою попереднього визначення величини можливої емісії; - самостійне вилучення грошей із обігу у випадках, коли фактична сума грошей, які знаходиться в оборотній касі установ банків, перевищує встановлену межову суму. До основних інструментів регулювання грошово-кредитного ринку можна віднести: - політику обов'язкових резервів - з використанням уніфікованої ставки резервування залучених коштів комерційними банками як у національній, так і в іноземній валюті; - процентну політику, основою якої є використання облікової ставки Національного банку України та процентних ставок за його операціями як базової ціни національної валюти та одного з важелів стабілізації грошово-кредитного ринку; - здійснення відповідних регулюючих операцій на кредитному, валютному та фондовому ринках з метою дотримання стабільності курсу національної валюти.

Ми завжди обстоюмо незалежнсть укрансько полтики, яка керуться тльки укранською рацю, а не кокетуванням (безуспшним!) з стороннми силами. Стоть питання про основну лню укрансько полтики пд час минуло вйни, зокрема супроти Нмеччини. Вйна Нмеччини з ншими державами, доки вона не зачпала Украни, вимагала вд нас повно невтральности. Украна поневолена большевицькою Росю  в стан боротьби з нею за сво самобутн снування, за державну сувереннсть не мала н змоги, н рац будь-як втручатися в справу чужо вйни. Коли ж на перелом 19391940 р. з нмецького боку були виявлен намагання на захднх окранах  в Польщ втягти укранцв у вйну на заход й вербувати х до спецяльних вйськових частин, призначених на захднй фронт. Органзаця  все укранство поставилося до цього ршуче неAативно. Це пройшло немов непомтно, бо справа була неголосна, але нею було позначене важливе полтичне виршення. Коли ж Нмеччина пшла вйною проти Рос, нашого ворога, то Украна не могла прийняти неприхильне цього факту

1. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України

2. Вплив елементів фіскальної політики на формування бюджету України

3. Фіскальна політика держави, її особливості в трансформаційній економіці України

4. Фіскальна політика як інструмент стабілізації

5. Політика США в умовах боротьби за українську державність в 1917-1923 роках

6. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.
7. Стабілізаційна політика в Україні: передумови, фактори, реалізація
8. Інформаційна політика США

9. Ціна і цінова політика планування ціни. Мета цінової політики і її роль у маркетингу

10. Нова економічна політика: суть, значення, уроки

11. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

12. Товарна політика і комерційна діяльність

13. Цінова політика фірми та її оцінка

14. Еластичність попиту та формування цінової політики фірми

15. Амортизаційна політика на підприємстві

16. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Державна інноваційна політика

Набор продуктов.
В комплект входят 5 продуктов, традиционно любимых в нашей стране: курица, сосиски, сыр, колбаса, яйцо. Продукты похожи на настоящие,
330 руб
Раздел: Продукты
Ручка шариковая BIC "Orange", 20 шт, синие.
Ручка шариковая одноразовая. Шестигранный пластиковый корпус. Вентилируемый колпачок. Цвет колпачка и верхней заглушки соотвествует цвету
387 руб
Раздел: Синие
Стул детский "Ника" складной, моющийся (цвет: синий, рисунок: горошек).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики

17. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

18. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

19. Національна політика СРСР в роки перебудови

20. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

21. Основні напрямки зовнішньої політики України

22. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці
23. Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили
24. Процентна політика комерційного банку

25. Гендер і сучасна ідеологія та політика.

26. Транснациональные корпорации: новый фактор мировой политики

27. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика

28. Державна політика в галузі охорони праці

29. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

30. Організація облікової політики підприємства

31. Формування облікової політики підприємства

32. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

Кресло детское.
Мягкое удобное кресло для отдыха. Кресло имеет прочный металлический каркас и покрытие из текстиля, оно легко собирается и разбирается и
706 руб
Раздел: Стульчики
Детские футбольные ворота 2 в 1.
Игровой набор включает в себя всё необходимое для тренировок маленьких футболистов - пластиковые сборно-разборные ворота с сеткой,
1306 руб
Раздел: Футбол
Мешок для обуви "Мерцающие звезды", 33х40 см.
Мешок для обуви. Размер: 33х40 см.
315 руб
Раздел: Сумки для обуви

33. Концепція регіональної політики

34. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

35. Принципи розробки та оцінки державної політики України

36. Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки

37. Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.

38. Зовнішня політика Англії у XVI-XVIII столітті
39. Зовнішня політика Німеччини в 30-х рр. ХХ ст.
40. Зовнішня та внутрішня політика Філіпа IV Красивого

41. Маргарет Тетчер та її політика в історії Великобританії

42. Мусульманське право (шаріат). Політика Ф. Рузвельта

43. Основні напрямки зовнішньої політики СРСР в 1933–1939 рр.

44. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.

45. Політика суцільної колективізації

46. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

47. Царювання та політика Павла І

48. В’ячеслав Липинський – видатний український історик, політик, державний діяч

Пеленки одноразовые впитывающие TerezaMed "Normal" (60х90 см, 30 штук).
Одноразовые пеленки TerezaMed "Normal" сочетают в себе высокое качество материалов и доступную цену. Они созданы специально для
599 руб
Раздел: Пелёнки
Спрей для очистки маркерных досок, 250 мл.
Спреи для очистки маркерных досок предназначены для очистки маркерных досок после окончания работы с ними. Порой недостаточно использовать
320 руб
Раздел: Аксессуары для досок
Шампунь детский "Bubchen", 400 мл.
Детский шампунь моет особенно бережно и предотвращает сухость кожи головы. Волосы легко расчесываются и приобретают шелковистый блеск.
436 руб
Раздел: Шампуни

49. Аналіз товарної інноваційної політики заводу "АКВАІЗОЛ"

50. Аналіз товарної політики ВАТ "НВАТ ВНДІ Компресормаш"

51. Маркетингова політика комунікацій

52. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

53. Удосконалення маркетингової політики на ПП "Конекс"

54. Глобалізація сучасного світу – провідна тенденція світової політики
55. Державна політика стимулювання зайнятості
56. Здобутки і проблеми зовнішньої політики України на сучасному етапі

57. Коммунітарна регіональна економічна політика в Європейському Союзі

58. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

59. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

60. Торговельна політика розвинутих країн

61. Валютна політика України

62. Кадрова політика

63. Кадрова політика організації

64. Державна політика в Україні

Микрофон "Пой со мной! Любимые песенки малышей".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 весёлых песенок, включая «Песню Львёнка и Черепахи»,
314 руб
Раздел: Микрофоны
Стиральный порошок Ушастый нянь, 9000 г.
Стиральный порошок "Ушастый нянь" создан специально для новорожденных детей. Активные добавки, которые входят в состав порошка,
999 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Игровой набор "Строим дом".
Игровой набор "Строим дом" из серии "Детский сад" от компании ПК "Форма" состоит из домика и строительного
646 руб
Раздел: Наборы строительной техники

65. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

66. Етнонаціональні відносини й національна політика

67. Лобізм як явище сучасної політики

68. Міжнародна політика і світовий політичний процес

69. Партійна система України. Політичний маркетинг

70. Природа політики
71. Політика великих держав на Близькому Сході
72. Політика як суспільне явище

73. Політики і політичні лідери: особливості типологізації

74. Політика і етика: соціально-філософський аспект

75. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

76. Державна молодіжна політика на сучасному етапі

77. Розвиток освіти як напрям соціальної політики

78. Соціальна політика

79. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя

80. Митна політика

Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (фиолетовый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Фоторамка на 11 фотографий С31-021 Alparaisa "Family", коричневый, 47x53,5 см.
Размеры рамки: 47x53,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (4 штуки), - 15х10 см (7 штук). Фоторамка-коллаж для 11-ти фотографий. Материал:
868 руб
Раздел: Мультирамки
Портфель "Attache", A4, серый.
Одно отделение.
375 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

81. Митна політика України на сучасному етапі

82. Особливості проведення в життя митної політики

83. Проблема громадянської свободи у політико-правовій теорії Вольтера

84. Бюджетна політика держави

85. Грошово-кредитна політика

86. Грошово-кредитна політика Франції. Грошова система СРСР
87. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій
88. Суть фінансової політики держави

89. Фінансова політика

90. Формування політики антикризового фінансового управління підприємством

91. Вплив податкової політики на інвестиційну діяльність

92. Грошово-кредитна політика держави

93. Державна промислова політика

94. Концепція непослідовності політики у часі

95. Особливості інноваційної політики розвинених країн

96. Політико-правове середовище МЕВ в Україні

Точилка Berlingo механическая "Яблоко".
Оригинальная механическая точилка в форме яблока. С одним отверстием для заточки карандашей. Лезвие из высококачественной стали. Механизм
352 руб
Раздел: Точилки
Гидромассажная ванночка для ног (арт. ATH-6411 blue).
Характеристики: - Расслабляющий и оздоровительный массаж. - Мощный компрессор для водно-пузырькового массажа. - 3 сменные насадки. -
1368 руб
Раздел: Прочее
Корзина для белья "Виолетта" (30 литров).
Корзина для белья решит проблему хранения большого количества грязного белья. Благодаря своей прямоугольной форме она может быть легко
396 руб
Раздел: Корзины для белья

97. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

98. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

99. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.