Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Досліджено комплексний підхід до аналізу інноваційної діяльності підприємства та оцінку ефективності інновацій. Визначено основні етапи комплексного аналізу інноваційної діяльності підприємства. Встановлено, що ефективність інновацій - це величина, що визначається конкретною здатністю інновацій зберегти певну кількість трудових, матеріальних і фінансових ресурсів із розрахунку на одиницю створених продуктів, технічних систем, структур. Ключові слова: інновації, ефективність, ефект. В умовах безперервних економічних змін інновації стають основним чинником, що сприяє динамічному розвитку і підвищенню результативності функціонування як окремих ринкових суб'єктів господарювання, так і економічної системи загалом. За умов переходу економіки країни і суб'єктів господарювання до інноваційної моделі розвитку значно зростає роль системного та своєчасного аналізу інноваційної діяльності підприємства. Результативність впровадження інновацій залежить як від специфіки функціонування конкретного підприємства, так і мінливого зовнішнього середовища. Питанням аналізу інновацій та всебічної оцінки ефективності реалізації інноваційних проектів на рівні підприємства присвячено низку наукових праць як вітчизняних, так і зарубіжних науковців, зокрема, І.Р. Бузько, О.В. Вартанова, Г.О. Голубченко , А.А. Крилова , Д. Хомутського тощо. Проте механізм оцінювання ефективності інноваційних проектів, відображення результативності реалізації цих проектів в економічній літературі не завжди носить комплексний характер. Метою наукового дослідження є розроблення теоретичного підходу до комплексного аналізу інноваційної діяльності підприємства, виокремлення його етапів та розроблення методики оцінки інноваційного процесу підприємства на основі врахування як економічного, так і неекономічних ефектів від запровадження інновацій на рівні підприємства. Запровадження ефективних інноваційних технологій дає змогу, з одного боку, підприємству отримати конкурентні переваги: покращити конкурентну ситуацію на ринку свого продукту та фінансовий стан, якісно підвищити виробничий потенціал та потенціал персоналу тощо, а з іншого - потребує значного часу та ресурсів. Щоб забезпечити високу ефективність інноваційних заходів, сьогодні зростає актуальність системного, своєчасного та комплексного аналізу інноваційної діяльності підприємства. Мета комплексного аналізу інноваційної діяльності полягає в обґрунтуванні найбільш ефективних напрямів інноваційної діяльності, інноваційних програм і проектів фірми. Основними завданнями комплексного аналізу є: визначення відповідності фінансового стану фірми його цільовим параметрам щодо інноваційного розвитку; оцінювання спроможності до інноваційного розвитку; вибір інноваційних проектів; оцінювання показників інноваційної діяльності; виявлення невикористаних резервів підвищення ефективності інноваційної діяльності; оцінювання впливу інноваційних рішень на фінансові результати діяльності фірми. Для комплексного аналізу інноваційної діяльності фірми потрібно використовувати різноманітні джерела інформації: дані спеціальних обстежень, статистичні дані Державного комітету статистики України, звітні дані підприємства, регістри бухгалтерського обліку, первинну документацію підприємства.

Процес комплексного оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємства можна здійснювати за етапами, наведеними на рисунку. Одним із найскладніших етапів оцінювання ефективності інновацій є побудова системи моніторингу зовнішнього оточення фірми, тобто системи постійного спостереження за напрямами й досягненнями науково-технічного прогресу в конкретній та суміжній галузях. Особливістю підходів до оцінювання ефективності інновацій суб'єктів господарювання різних рівнів, діючих у ринкових умовах, варто вважати різницю в цілях, які вони визначають у своїй діяльності. Так, державні органи влади й управління, що мають регулювати соціально-економічні процеси в державі, виходять із глобальних завдань розвитку суспільства загалом. Держава формує зовнішні умови (інноваційну політику) для господарювання підприємств, стимулюючи зростання національної економіки. В економічній літературі звернено увагу на потребу нових підходів до оцінювання ефективності інновацій в умовах ринкової економіки. У сучасних ринкових умовах підвищують вимоги до економічних вимірів і економічних обґрунтувань прийняття рішень стосовно інноваційних проектів, які можуть фінансуватись тільки після економічного оцінювання кожного з можливих їхніх варіантів. Варто зважати на те, що підприємства (організації) будують свою діяльність в напрямі досягнення своїх локальних завдань, насамперед можливості успішно функціонувати на ринках виробництва нових товарів і послуг, які з'являються внаслідок впровадження нових технологій. Кінцевим результатом інноваційної діяльності будь-якої організації є виробництво конкурентоспроможної продукції та зміцнення позицій на ринку і свого фінансового стану. За такого підходу вибір кращого варіанта інноваційного проекту передбачає отримання більших результатів із меншими чи однаковими витратами. Отже, загалом економічну ефективність інновацій визначають порівнянням результатів з витратами, що забезпечили цей результат. Водночас у деяких наукових публікаціях висловлюють думку, що необхідно розрізняти ефективність і результативність. Зокрема, інноваційна діяльність, як вважає П. Друкер, є &quo ;добре організована, раціональна, систематична робота&quo ; . Такий підхід дає змогу побачити в інновації мету діяльності, яка стає або стала реальністю, що продовжується у тих самих умовах та із використанням тих самих ресурсів, але із результатом, який кардинально змінюється і включає потенціал для наступних нововведень. &quo ;Нововведення, в основі якого лежать нові знання, саме викликає зміни і націлене на створення нової потреби&quo ;, передбачає новаторство як систему, як образ мислення і дії . Результативність, на думку П. Друкера є наслідком того, що &quo ;робляться потрібні, правильні речі&quo ; (doi g he righ hi gs), а ефективність є наслідком того, що &quo ;правильно створюються ці самі речі&quo ; (doi g hi gs righ ). І перше, і друге однаково важливо. Стосовно питання визначення ефективності інноваційної діяльності, такий підхід, на нашу думку, є особливо актуальним. Отримуючи інновацію (у вигляді нового продукту, технології, методів організації й управління), що є наслідком інноваційного процесу, важливо не тільки отримати нововведення з мінімальними витратами, а й саме нововведення як цінність, що має бути корисним і потрібним, тобто відповідати певним вимогам як з боку підприємства, ініціюючого його запровадження, так і з боку споживачів цієї інновації.

Для оцінювання економічної ефективності інновацій (інноваційних проектів) у вітчизняній практиці використовують систему показників, які широко висвітлюються в літературі. Ці показники відображають співвідношення витрат і отриманих результатів, які будуть одержані від реалізації інновацій. Ефективність інновацій - це величина, що визначається конкретною здатністю інновацій зберегти певну кількість трудових, матеріальних і фінансових ресурсів із розрахунку на одиницю створених продуктів, технічних систем, структур. Питанням оцінювання ефективності інновацій менеджери-практики країн із розвиненою ринковою економікою приділяють належну уваги. За даними дослідження, яке здійснили керівники вищої ланки управління північноамериканських приватних підприємств, ефективність запроваджених інновацій насамперед оцінюють за допомогою різноманітних систем числових показників - такий підхід підтримують більше половини з 355 респондентів проведеного анкетування. Числовими критеріями за таких умов є: вплив інновацій на зростання доходів підприємства (78 %), задоволеність клієнтів (76 %), зростання доходів від реалізації нових продуктів (74 %), підвищення продуктивності праці (71 %) та динаміка прибутку (68 %). При цьому дослідники консалтингової компанії, яка проводила опитування, наголошують на тому, що інноваційні групи, в яких проводиться кількісний вимір досягнутих результатів, мають набагато значнішу підтримку керівництва, ніж групи з цілями, які не зазнають кількісного розрахунку ефекту від реалізації . Ефективність інноваційної діяльності виявляється на мікроекономічному та макроекономічному рівнях. Мікроекономічний рівень - це рівень окремих суб'єктів господарювання, які прагнуть поліпшити результати свого господарювання і отримати вищий прибуток у довготерміновій перспективі. Макроекономічний рівень - це рівень держави, метою якої є забезпечення динамічного розвитку всього суспільства. Про ефективність реалізації інновацій свідчать не лише економічні результати. Інновації можуть змінювати й умови праці, зменшувати потребу в поновлюваних ресурсах, створювати можливість виконання тих робіт, які досі були поза межами людських чи технічних можливостей, формувати нові напрями науково-технічного розвитку тощо. Основними критеріями оцінювання результатів інновацій є актуальність, значущість та багатоаспектність. Види ефекту від реалізації інновацій наведено у табл. 1. З метою врахування цих ефектів, їх відповідно оцінюють. Виділяють науково-технічне, економічне, ресурсне, соціальне та екологічне оцінювання. У процесі науково-технічного оцінювання визначають: наскільки прийняті технічні рішення відповідають технологічним вимогам в індустріально розвинених країнах, сприяють руху до постіндустріального суспільства; який рівень і масштаб новизни інноваційного проекту, його складових частин, чи ґрунтується він на інтелектуальному продукті чи на захищеній патентами інтелектуальній власності; наскільки перспективними є закладені в проект технології й технічні засоби; на який ринок (зовнішній чи внутрішній) розрахована нова продукція. Зазвичай, для здійснення такого оцінювання інновацію характеризують за кількома істотними параметрами, які цікавлять їхніх користувачів.

облку робочого часу, да дозвл на проведення надурочних робт, робт у вихдн дн тощо; разом з власником або уповноваженим ним органом виршу питання соцального розвитку пдпримства, полпшення умов прац, матерально-побутового, медичного обслуговування працвникв; бере участь у виршенн соцально-економчних питань, визначенн та затвердженн перелку  порядку надання працвникам соцальних пльг; бере участь у розробленн правил внутршнього трудового розпорядку пдпримства, установи або органзац; представля нтереси працвникв за х дорученням пд час розгляду ндивдуальних трудових спорв та у колективному трудовому спор, сприя його виршенню; прийма ршення про вимогу до власника або уповноваженого ним органу розрвати трудовий договр (контракт) з кервником пдпримства, установи, органзац, якщо вн порушу Закон Украни «Про професйн сплки, х права та гарант дяльност» (1045-14), законодавство про працю, ухиляться вд участ в переговорах щодо укладення або змни колективного

1. Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області

2. Фактори впливу на обсяг фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні

3. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

4. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

5. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

6. Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу і шляхи її підвищення
7. Розвиток інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств
8. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

9. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

10. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

11. Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області кредитними ресурсами

12. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

13. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

14. Організація збутової діяльності на підприємстві

15. Стратегія ефективного використання прибутку на підприємстві

16. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

Комод четырехсекционный "Орнамент" (белый/мраморный).
Комод поможет вам поддерживать порядок и сделает интерьер уютнее. В нём найдётся место для канцтоваров, игрушек, сувениров, текстиля и
1302 руб
Раздел: Комоды
Карниз для ванной комнаты металлический, раздвижной, 210 см, с кольцами (металлик).
Карниз с 12 пластиковыми кольцами в наборе. Стальная труба с пластиковой фурнитурой. Силиконовые вставки в фурнитуру предотвращают
404 руб
Раздел: Штанги и кольца
Настольная игра "Остров обезьян".
В зависимости от количества участников выбирайте нужное число обезьянок для путешествия по лианам за фруктами. Их должно быть на одну
518 руб
Раздел: Игры с фигурками

17. Аналіз моделі маркетингового менеджменту на підприємстві ТОВ "Кераміка"

18. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

19. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

20. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

21. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

22. Діагностика діяльності підприємств готельного господарства (на прикладі ГК "Русь")
23. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві
24. Аналіз фінансової ситуації на підприємстві

25. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

26. Економічна ефективність використання оборотних активів промислових підприємств Липовецького району: стан, шляхи покращення

27. Індексний аналіз товарообігу промислової продукції на підприємстві

28. Организанізаційно-правові форми підприємств

29. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

30. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

31. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств

32. Система маркетингового планування на підприємстві

Карандаши цветные "Космос", 36 цветов.
Шестигранный корпус. Яркие насыщенные цвета. В комплекте: 36 цветных карандаша.
354 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мелки восковые "Maxi", 24 цвета.
Мелки восковые удобные и яркие. Они не крошатся, хорошо рисуют, имеет насыщенные цвета. Безопасно для детей. Восковые мелки в специальной
308 руб
Раздел: Восковые
Точилка механическая.
Точилка механическая. Большой контейнер для стружки. Не скользит по поверхности. Материал корпуса: пластик. Цвет представлен в
569 руб
Раздел: Точилки

33. Податок на прибуток підприємств

34. Правовий статус підприємств

35. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

36. Реструктуризація підприємств

37. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

38. Ревізія розрахункових операцій на підприємстві
39. Кредитування підприємств
40. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

41. Организація охорони праці на досліджуваному підприємстві

42. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин

43. Доходи сільськогосподарських підприємств

44. Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності

45. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві

46. Звітність сільськогосподарських підприємств

47. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

48. Облік запасів на підприємстві ТОВ "УНІКУМ 2007"

Швабра-вертушка "Торнадо Хенди".
Швабра для пола "Торнадо" обладает крутящейся насадкой из микрофибры, обеспечивающей отличное впитывание грязи и жидкости во
1385 руб
Раздел: Швабры и наборы
Ручка "Автомат", 12 штук, в коробке.
Любовь сильного пола к различного рода оружию известна с давних пор. Но если настоящий автомат в руках подержать может далеко не каждый,
449 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Гель для купания младенцев "Bubchen", 400 мл.
Подходит для ежедневного очищения чувствительной кожи и тонких волос. Экономичен в использовании. Имеет дозатор. Обеспечивает мягкое
508 руб
Раздел: Гели, мыло

49. Облік собівартості продукції на підприємстві

50. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

51. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

52. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

53. Організація обліку на підприємстві

54. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"
55. Організація управлінського обліку на підприємстві
56. Ревізійні комісії підприємств і організацій

57. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

58. Аудит неопераційних витрат на підприємстві

59. Аудит основних засобів на підприємстві харчової промисловості

60. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

61. Особливості правового статусу працівників сільськогосподарських підприємств кооперативного типу

62. Правовий статус комунальних підприємств

63. Органiзацiя виробничих процесiв на на підприємстві ЗРЦІТ "Інфотехцентр"

64. Інтернаціоналізація підприємств

Руль электронный "Я тоже рулю".
Игрушка обязательно понравится Вашему ребёнку! Функции: ключ зажигания, кнопка "Разгон", реалистичный звук двигателя и тормоза
518 руб
Раздел: Рули
Вкладыши "Полянка".
Увлекательный набор "Полянка" состоит из игрового поля и 8 деталей, из которых нужно сложить фигурки. Задача малыша -
460 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Давайте вместе поиграем. Игры с логическими блоками Дьенеша.
Это яркое красочное пособие поможет организовать занятия с набором блоков для детей старшего дошкольного возраста. Комплект поможет
326 руб
Раздел: Прочие

65. Комерційна діяльність посередницьких підприємств

66. Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні

67. Моделювання конкурентних стратегій фармацевтичних підприємств

68. Стимулювання збуту на підприємстві Філія "Черкаська ДЕД" ДП "Черкаський облавтодор"

69. Управління запасами матеріалів на підприємстві

70. Товарна стратегія маркетингу на підприємстві
71. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"
72. Дослідження та розробки на підприємстві

73. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

74. Основи управління персоналом підприємств

75. Персонал на підприємстві

76. Рух кадрів на підприємстві

77. Стратегії розвитку підприємств в ринкових умовах господарювання

78. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

79. Управління якістю на підприємстві

80. Шляхи вдосконалення бізнес-планування на підприємстві (на прикладі ПП "Агро-тера")

Карандаши цветные "Jumbo", трехгранные, 12 цветов + точилка.
Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не токсичны!. В комплекте: 12
410 руб
Раздел: 7-12 цветов
Настольная игра "Паника в лаборатории".
Подопытные амёбы разбежались во все стороны, срочно нужно найти их! Все игроки одновременно ищут беглянок по особым приметам — форме,
862 руб
Раздел: Карточные игры
Набор лаков для ногтей, 8 штук, арт. Т11204.
Новинка весеннего сезона - волшебный Лак Lucky. Что может быть лучше, чем накрасить ногти ярким лаком? Конечно, красить и перекрашивать их
736 руб
Раздел: Косметика для девочек

81. Організаційний розвиток підприємств

82. Автоматизація процесу оцінювання персоналу на підприємстві

83. Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску)

84. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання

85. Аналіз вхідних і вихідних грошових потоків підприємства

86. Бюджетування на підприємстві на прикладі ТОВ "Енергоресурси–7"
87. Державна фінансова підтримка санації підприємств
88. Джерела фінансування виробничих інвестицій підприємств

89. Кредитування підприємств

90. Методика інвестування підприємств

91. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

92. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

93. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

94. Основи фінансів підприємств

95. Податок на прибуток підприємств у системі прямого оподаткування, зміни у оподаткуванні юридичних осіб

96. Сутність і призначення санації підприємств

Именная кружка с надписью "Любимый папа".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Глобус с подсветкой "Физико-политический", 320 мм.
Невероятно удобный физико-политический глобус с подсветкой отлично подойдет и для домашнего пользования, и как учебный инвентарь в школах.
1068 руб
Раздел: Глобусы
Папка для чертежей "Городская площадь", А3.
Папка для чертежей и рисунков, с ручками. Формат: А3. Материал: пластик. Застежка: на молнии.
441 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

97. Фінанси підприємств

98. Фінансова санація та банкрутство підприємств

99. Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю

100. Фінансовий облік на підприємстві


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.