Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Політичне прогнозування

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

“ПОЛІТИЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ” Навчальна література: Конституція України. – К., 1996. Політологія: підручник для курсантів вищих навчальних закладів Збройних Сил України / За заг. ред. В.Ф. Смолянюка. – 1- е видання. – Вінниця: НОВА КНИГА. – 2002. Політологія: посібник для студентів вищих навчальних закладів / За редакцією О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – К.: «Академія», 2000. Демчук П.О. Політологія Підручник для слухачів і курсантів ВВНЗ МОУ. – К.: КВГІ, 1998. (С. 230-272). Юрій М.Ф. Основи політології: Навч. Посібник. – К.: «Кондор», 2003. Закон України „Про основи національної безпеки України” / Відомості Верховної Ради. – №39. – 2003. Політичне прогнозування. Особливості воєнно-політичного прогнозування. Політичне прогнозування: сутність, зміст та задачі. Особливості та основні етапи розробки воєнно-політичного прогнозу. Однією з важливих функцій політологи є нагромадження знань з метою передбачення тенденцій та шляхів розвитку політичних явищ і процесів Актуальність і необхідність прогностичної функції політичної науки зумовлюється різними факторами. Політика – особливо мінлива сфера суспільної реальності, її компоненти (ресурси, процеси, рішення, дії) ніколи не залишаються тими ж самими, навіть у найкоротший проміжок часу. На кожному етапі будь якого виду політичної діяльності виникають нові обставини, що впливають на результат. Тому ще Н. Макіавеллі говорив, що всі мудрі князі повинні брати до уваги не лише сьогоденні, але й майбутні труднощі та з усією енергією вживати заходів проти цих останніх. Передбачивши наперед, можна легше їх побороти. Натомість запізніле лікування може не дати жодного результату, бо „хвороба” стане невиліковною. Видатний державний і політичний діяч XX ст. Шарль де Голль свого часу сказав „Тільки та держава має завтрашній день, яка дбала про нього ще вчора”. Ефективність політичної влади, реалізація політичних курсів, саме існування політичних інститутів залежать від успіхів чи неуспіхів в політичному передбаченні. Політичне прогнозування: сутність, зміст та задачі. Прагнення угадати наперед є природною властивістю людини. Далеке і близьке майбутнє люди прагнули і прагнуть передбачити, віщувати, пророкувати, вгадувати, планувати, програмувати, проектувати, прогнозувати. Науковий супротивник Вольтера П. -Л. Де Мопертюї в 1752 р. відзначав у своїх „Листах”, що людський розум „володіє ще двома здібностями – пам’яттю і передбаченням. Перше означає погляд у минуле, а друге – угадування наперед майбутнього. Думається, що саме внаслідок цих двох здібностей розум людини найбільше відрізняється від розуму тваринного”. Вчений підкреслював, що „людина не володіє досконалою пам’яттю, але прагне до досконалого передбачення”. На жаль, історія і сучасність доводять, що людина з більшою досконалістю відтворює минуле, ніж передбачає майбутні події. Розпочавши третє тисячоліття в умовах єдиного і неподільного світу, наповненого нестабільністю, глобальними, регіональними і національними конфліктами, людство не змогло завчасно розгледіти перетворення міжнародного тероризму у нову константу міжнародних відносин, головного ворога єдиної наддержави – США.

Як наслідок, знаковою віхою XXI ст. стали трагічні події 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку – терористичний акт із підривом Всесвітнього торгового центру. Сучасні реалії національного і міжнародного розвитку народів вимагають перетворення політичного прогнозування у невід’ємний елемент внутрішньої і зовнішньої політики всіх держав. Без передбачення тенденцій і перспектив політичного розвитку неможливе науково обґрунтоване управління і прийняття ефективних політичних рішень. Проблеми майбутнього хвилювали людей завжди. На початку історії майбутнє ототожнювалося з сучасним і минулим, а тому „передбачати”, ба, навіть впливати на нього було звичним заняттям. Уявлення про майбутнє втілювалось у казках та міфах про фантастичні світи на небесах і під землею. Можна сказати, це був міфічний етап у розвитку уявлень про майбутнє. Далі, упродовж тисячоліть панували релігійні та утопічні концепції майбутнього, аж до XX ст. Бажане майбутнє в утопічних концепціях уже не пов’язувалось із надприродними силами, але не було й науково обґрунтованим. Однією з перших політичних утопій був твір давньогрецького філософа Платона „Держава”, в якому описано найкращий, з погляду мислителя, суспільний лад, де на чолі держави стоять філософи, соціальна й політична структура жорстко ієрархізована, а споживання основних благ заможними станами усуспільнене з метою стримування їхньої можливої жадібності, яка б відволікала їх від громадських інтересів. В епоху Відродження поширеною формою утопій стали зображення ідеальних держав, що нібито десь існують. Автори звертаються до формулювання проектів суспільного устрою, де панує справедливий, за їхніми уявленнями, лад („Утопія” Т. Мора, „Місто сонця” Т. Кампанелли, „Нова Атлантида” Ф. Бекона та ін.). Із середини XIX ст. головними проблемами утопізму стають моральні цінності та соціальний ідеал. Перші спроби європейських дослідників передбачити майбутні суспільні стани на основі емпіричних досліджень пов’язують з ім’ям французького вченого, сучасника Великої французької революції Н. де Кондорсе, який писав: „Наші надії на майбутнє становище людського роду можна звести до трьох головних пунктів: ліквідація нерівності між народами, прогрес рівноправності всередині кожної нації, нарешті, справлене вдосконалення людини”. З другої половини XIX ст. значний вплив на формування уявлень про бажане й досяжне майбутнє має марксистське вчення про формаційний розвиток історії і неминучий перехід людства до соціалізму й комунізму. Його засновники К. Маркс та Ф. Енгельс стверджували, що їхні ідеї на відміну від утопічних вчень попередників, наукові, оскільки побудовані на ґрунтовних політекономічних розвідках Маркса. На основі марксизму, модифікованого В. І. Леніним у специфічних умовах Росії, було проведено найбільший в історії соціально-політичний експеримент з переходу до начебто „науково передбаченого” світлого майбутнього. Та колективного щастя не вийшло, бо „будівничі” перетворились на диктаторів і почали „залізною рукою” (за їхнім власним висловом) заганяти людей до свого „земного раю”.

Отже, вийшов тоталітарний режим. На олтар цієї, як виявилось, чергової утопії про суспільство соціальної справедливості, яку деякі політичні сили сприйняли як науковий прогноз і керівництво до дії, народами були принесені величезні жертви Однак, спроби „зазирнути в майбутнє” продовжувались. Поряд з марксизмом, що був утопічним проектом практичного переоблаштування суспільства (чим і завдав великої шкоди людству), наприкінці XIX – початку XX століття бурхливо розвивається жанр „наукової фантастики”, яка ненав’язлива оповідає про певні неймовірні досягнення людства, малює захопливі картинки майбутнього, не претендуючи на жодний практичний вплив. Автори художніх науково фантастичних творів та наукової публіцистики намагаються „проникнути” у майбутнє, використовуючи наукові знання й такі методи передбачення, як екстраполяцію тенденцій розвитку науки, техніки, культури на близьке і далеке майбутнє. Такими були численні твори Жюля Верна, Герберта Уеллса, а також Ш. Ріше („Через сто років”, 1892), Г. Тарда („Уривки з майбутньої Історії”, 1896), І. Мєчникова („Етюди оптиміста”, 1907) та ін. У XX ст. можна виокремити такі основні віхи у розвитку уявлень про майбутнє: 20-30- ті роки: час розквіту „роздумів про майбутнє”, появи фундаментальних монографій про перспективи розвитку науки, техніки, культури (А. Лоу „Майбутнє”, Е.  Біркенхеу „Світ у 7040 році”, Г. Уеллс „Війна і майбутнє” та ін.); 1943 р.: спроби широкого застосування прогнозів у військово-політичній сфері, виникнення терміну „футурологія”, друга половина 40 х-50-і роки: розвиток концепцій майбутнього у зв’язку з появою теорії науково-технічної революції, поступове перетворення прогнозування у спеціальну галузь наукових досліджень; 60-70-і роки: завершення перетворення прогностики в наукову галузь передбачення майбутнього, елемент управління, державної політики, формування концепцій суспільного і політичного розвитку на основі теорій індустріалізму, постіндустріалізму, пізніше – концепції інформаційного суспільства, поява песимістичного напрямку у футурології (О. Тоффлер „Футуршок”, „Екоспазм”, „Третя хвиля”); 80-90-і роки: формування інституційної бази прогностики, розвиток футурології як на міжнародному, так і на національному рівнях, поява глобального моделювання, розвиток фундаментальних та прикладних аспектів прогностики, методології прогнозування. Прогноз (від грецького prog osis; рго – наперед, g osis – пізнання) – це ймовірне науково обґрунтоване судження про можливі стани об’єкта в майбутньому і про альтернативні шляхи і терміни досягнення цих станів. Прогноз є невід’ємною частиною і завершальним етапом наукового дослідження, а політичне прогнозування є процесом розробки прогнозів у сфері політичних і владних відносин. Прогнозування є способом підготовки і розробки політичних рішень. Політичний прогноз може розглядатись як проект певного політичного курсу, стратегії і тактики політичної діяльності.

Поодинок винятки т, хто примудрявся в ц роки лишатися на плаву публчност, як-от Вадим Скуратвський,  вперто вишукувати кожну шпаринку, в яку можна втиснутися бодай би тльки пвголосом  пвнатяком, тльки пдтверджують загальну тенденцю «вбивства профес»: це все поспль представники старшого поколння, ще з радянських часв звиклого працювати в умовах тотально несвободи  шифрувати сво думки езопвською мовою з розрахунку на публку, яка вм «читати мж рядкв». Молодша генераця наших нтелектуалв, таким умнням уже не надлена, в мжчас остаточно змарAналзувалась  перейшла в «режим самозадоволення» розлзшись по глухих закапелках малотиражних «тусовочних» видань, де сама соб вс ц роки слугувала  речником,  публкою. Тимчасом ширша нтелгентна публка, спрагла скльки-небудь притомного осмислення й аналзу бжучих суспльних процесв (не тльки полтичних подй!), плавом попливла задовольняти свй нтелектуальний голод в ¶нтернет. На тл всх полтичних потряснь минулого року, як завершилися Помаранчевою революцю, дос непомченою залишаться нша, скромнша революця нформацйна, в ход яко укранський ¶нтернет здйснив надпотужний кльксний  яксний ривок, перебравши на себе функц друкованих ЗМ¶  перетворившись з забавки для тнейджерв на справжнй Гайд-парк для середнього класу

1. Політичний портрет гетьмана Павла Скоропадського

2. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

3. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

4. Нестор Махно: історично-політичний портрет

5. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

6. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства
7. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства
8. "Історія Русів” – виразник політичних поглядів автономістів

9. Політичний іслам

10. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

11. Суспільно-політична діяльність Костомарова

12. "Українське питання" у політичних дискусіях 1910-1914 рр.

13. Політична географія як складова частина СЕГ

14. Наукова систематизація об’єктів політичної карти світу

15. Держава — головний інститут політичної системи суспільства

16. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.

Горшок эмалированный с крышкой (с рисунком), 3 л.
Объем: 3 литра. Материал: эмаль. Дизайн деколи товара в ассортименте, без возможности выбора.
575 руб
Раздел: Горшки обычные
Органайзер для украшений "Little dress" (черный).
У вас много украшений? И все они, хранясь в коробке, частенько путаются между собой, теряются или гнутся? На помощь в решении проблемы
990 руб
Раздел: Подставки для украшений
Стол детский складной "Первоклашка. Осень".
Материал: металл, пластик. Размер столешницы: 600x450 мм. Высота стола: 580 мм. Возраст: от 3 до 7 лет.
820 руб
Раздел: Столики

17. Політична система Великовританії

18. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

19. Політично-правові вчення в Німеччині в кінці XVIII – поч. XIX ст.

20. Роль політичних партій у розвитку демократії

21. Особливості аргументації в політичному дискурсі як перекладацька проблема

22. Переклад суспільно-політичних реалій (на основі перекладу статей з газети Нью-Йорк Таймс)
23. Вивчення новітньої історії України через призму поняття "політична культура"
24. Герцогство Варшавське та Королівство Польське в загальноєвропейських політичних відносинах

25. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття

26. Ідейно-політичне життя Полтавщини

27. Михайло Грушевський–видатний політичний, громадський і державний діяч

28. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

29. Політична і судова система Київської Русі

30. Політична історія Київської Русі

31. Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI — середина XIII ст.)

32. Політична ситуація на Україні наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

Рюкзак для старших классов "Сладости", 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения
Карандаши цветные "Jumbo. MAXI", 12 цветов.
Высококачественные карандаши. Яркая упаковка с изображениями лошадей обязательно понравится детям. Легко затачивается. Очень мягкий
374 руб
Раздел: 7-12 цветов
Фломастеры "Birello", двухсторонние, 24 цвета.
Набор фломастеров с двойным наконечником. Толщина пишущего узла: 2,5 мм / 5 мм. Стержень: тонкий / широкий. Корпус: пластик. Количество цветов: 24.
551 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

34. Політичний розвиток України в другій половині XVII ст

35. Політичний та економічний розвиток Македонії у 1990-2005 рр.

36. Політичний та економічний розвиток Румунії у 1990–2005 рр.

37. Політичний та економічний розвиток Угорщини у 1990–2005 рр.

38. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.
39. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.
40. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

41. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

42. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

43. Роль похідних груп в еволюції ідейно-політичних засад ОУН в роки німецько-радянської війни

44. Симон Петлюра – політичний діяч

45. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

46. Суспільно-політична роль Джорджа Вашингтона у формуванні державної незалежності США

47. Суспільно-політичне життя України у другій половині 40-50-тих років

48. Суспільно-політичний рух в США в період 1945-1960 років

Магнит "FIFA 2018. Забивака с флагом".
Магнит с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
301 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Подарочный набор "Покер", арт. 42443.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
643 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Мягкая магнитная мозаика, 145 элементов, 5 цветов.
Мягкая магнитная мозаика будет интересна детям от 3 лет. В набор входит 145 элементов разных геометрических форм, окрашенных в 5 цветов.
379 руб
Раздел: Магнитная

49. Суспільно-політичні погляди правителів Київської Русі

50. Суспільно-політичні чинники Конституційного процесу в Україні

51. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

52. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

53. Застосування поліграфічної продукції у політичній рекламі

54. Політичне співробітництво України та Болгарії у 1991-2006 роках
55. Блок Юлії Тимошенко: розвиток та еволюція політичних орієнтирів
56. Держава – головний інститут політичної системи суспільства

57. Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту

58. Історія світової політичної думки

59. Ллойд Джордж Девід - британський державний і політичний діяч

60. Міжнародна політика і світовий політичний процес

61. Основні етапи становлення світової політичної думки

62. Партійна система України. Політичний маркетинг

63. Північноамериканська політична думка просвітницької доби (Т. Джефферсон)

64. Політичні партії, організації и рухи

Вешалка для одежды напольная ТД-00014, две перекладины, 800x430x1550 мм.
Длина: 80 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 2. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
1078 руб
Раздел: Вешалки напольные
Стульчик-подставка "Тачки".
Многофункциональный детский стульчик-подставка - для более комфортного пользования унитазом и умывальником. С антискользящим прорезиненным
459 руб
Раздел: Подставки под ноги
Перчатки виниловые одноразовые, размер XL, 100 шт..
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки

65. Політичні погляди Липинського

66. Політичні погляди Н. Макіавеллі та макіавеллізм

67. Політичні режими

68. Політичні технології

69. Політологія. Політичні системи в Україні

70. Розвиток політичної думки України
71. Ставлення влади та політичних партій до вступу у НАТО
72. Становлення української політичної думки

73. Суспільна думка та політична філософія

74. Сучасні футурологічні концепції про соціально-політичні перспективи людства

75. Трансформація політичного устрою Югославії в кінці 90-х – початку ХХІ ст.

76. Українська політична думка кінця XIX - початку XX ст

77. Формування етосфери в політичному житті суспільства

78. Центристські партії в політичній системі сучасної України

79. Політики і політичні лідери: особливості типологізації

80. Політична влада

Фломастеры "Хамелеон Jumbo", 8 цветов.
С помощью фломастера «проявителя» другие фломастеры «хамелеоны» из этого набора меняют цвет. Достаточно просто
373 руб
Раздел: 7-12 цветов
Держатель-рулетка для бейджей "Style", желтый.
Используется для ношения именных, магнитных или пропускных карточек. Крепление бейджа: карабин-петля. Подходит ко всем бейджам, имеющим
383 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Шары Ньютона "Эврика", металл (арт. 98085).
Движение – это жизнь! Небольшая настольная кинетическая скульптура в собранном виде демонстрирует закон сохранения энергии, открытый
891 руб
Раздел: Антистрессы

81. Політична влада

82. Політична географія і геополітика

83. Політична думка від Київської Русі до сьогодення

84. Політична еліта, лідерство і демократія

85. Політична ідеологія. Основні ідейно-політичні теорії сучасності

86. Політична культура
87. Політична наука
88. Політична система Аргентини

89. Політична теорія Макса Вебера

90. Політичне лідерство

91. Політичне лідерство в Україні

92. Політичний PR

93. Політичний менеджмент виборчої кампанії: формування стратегії та тактики

94. Політичний портрет О.Г. Лукашенко

95. Політичний тероризм: інформаційні методи боротьби

96. Політичні еліти

Изограф, 0,20 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1421 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Коврик силиконовый с разметкой, 50x40x0,1 см, розовый (арт. TK 0190).
Вы все еще делаете коржи одинаково круглыми при помощи тарелок? Но где взять столько тарелок разного диаметра, которые подойдут к каждому
379 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Шнуровка-бусы "Цветы".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки. Ребенку будет интересно каждый раз менять
345 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

97. Політичні еліти та лідерство

98. Політичні ідеї Стародавнього світу

99. Політичні ідеології


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.