Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Соціально-трудові відносини як система

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Економіка праці Тема: &quo ;Соціально-трудові відносини як система&quo ; Історія формування, поняття та зміст соціально-трудових відносин Соціально-трудові відносини – це відносини між робітником, роботодавцем та державою в ході використання праці та її результатів, спрямовані на задоволення соціальних потреб кожного з учасників цих відносин. Взаємовідносини між робітниками та роботодавцями є однією з гострих проблем в будь-які часи. Питання соціальної стабільності в повному обсязі не вирішені ні в одній країні світу. Але рівень соціально-трудових відносин в них не однаковий. На сучасному етапі економічного розвитку проходить період всесвітніх динамічних соціальних перетворень. Більшість вчених прийшла до висновку, що потрібні нові підходи до вирішення соціально-трудових проблем, бо без цього можливі негативні явища у всіх сферах життєдіяльності країн, в тому числі й в економіці. Проблему ускладнює те, що ці негативні явища не будуть обмежені лише кордонами країни, в якій виникли. Тому розв’язання соціальних проблем в кожній державі, а звідси і в кожній організації – загальносвітовий обов’язок. Особливо гостро це питання постає перед країнами, що мають перехідну економіку, до яких належить і Україна. Всі процеси перетворення соціально-трудових відносин в Україні проходять спонтанно, що приводить до їх розрізненості, відокремленості, запізненості в часі. Реформи мають суто економічний характер, що стримує розвиток соціально-трудових відносин. Держава вже не в повному обсязі регламентує соціально-трудові відносини, тоді як інші чинники впливу на них ще не встигли почати працювати на повну потужність. Особливо це відноситься до соціального партнерства. Тому можна підкреслити, що головні проблеми в соціально-трудовій сфері сконцентровані на базовому рівні – на рівні підприємств та організацій. Та необхідно відмітити й ті позитивні зміни, що все ж таки відбулися в соціально-трудовій сфері: Роздержавлення, ліквідація монополії держави на використання робочої сили в результаті виникнення різноманіття форм власності й господарювання. Усунення правових обмежень мобільності робочої сили. Підвищення гнучкості ринку праці. Нові можливості щодо вибору форм та видів трудової діяльності. Підвищення особистої відповідальності за свій добробут кожної людини та організації, відживання утриманських настроїв, соціального інфантилізму. Посилення турботи з боку найманих працівників щодо підтримання та підвищення своєї конкурентоспроможності на ринку праці. Формування готовності до більш продуктивної та інтенсивної праці під впливом зростання конкуренції між найманими працівниками за робочі місця. Формування більш активної поведінки працівників як реакція на розширення пропозиції товарів та послуг, що сприяє бажанню підвищувати доходи. Отже, одним з головних питань сучасного розвитку України є створення соціально орієнтованої ринкової економіки. Це вимагає від держави невід'ємної законодавчої та виконавчої підтримки соціальних прав людини: гарантованого мінімального доходу, необхідної кількості робочих місць, довжини робочого дня, захисту від безробіття, пенсійного забезпечення, забезпечення освіти, житлових умов, відпочинку, охорони материнства та дитинства, інших прав та гарантій.

На розв'язання цього питання спрямована соціальна політика держави. При цьому не можна вважати, що проблеми соціального захисту відносяться лише до малозабезпечених верст населення. Гарантій цього потребує кожна людина. Наприклад, на пенсійне забезпечення, виплати в разі безробіття, медичну допомогу розраховує кожен громадянин незалежно від займаної посади. Проте, в сучасних умовах соціальна сфера є найменш захищеною в планах діяльності підприємств та організацій. Саме за її рахунок проходить економія коштів. Економічний стан в Україні вимагає нових, більш ефективних механізмів розробки та реалізації соціальної політики як чинників значного підвищення результативності праці робітників, особистої відповідальності громадян за свій матеріальний стан. Для цього використовується соціальне управління. Під ним розуміють регулювання соціальних процесів та явищ, що протікають в соціальній сфері керованої системи. При цьому є функції, що властиві лише цьому виду діяльності – зміни в умовах життєдіяльності людей; формування та розвиток соціальних якостей людини; формування, функціонування та розвиток соціальних систем, до яких відносять трудові та суспільні організації. Управлінська діяльність звичайно розподіляється на декілька складових: економічну, технологічну та соціальну. Можна виділити ще декілька елементів, але особливістю розподілу в кожному випадку зостанеться відокремленість цих складових між собою в практичній діяльності. В переважній більшості організацій функції соціального управління розподіляють між підрозділами без взаємоузгодження. Тому важливо посилити узгодженість управлінської діяльності в цьому напрямку взагалі. Метою такої діяльності має бути посилення соціальної орієнтації праці. Соціально-трудові відносини є складовою частиною соціального управління. Це об'єктивно існуючі взаємозв'язки й взаємовідношення між індивідуумами та їх групами в процесах, що обумовлені трудовою діяльністю та спрямовані на врегулювання якості трудового життя. Вони характеризують економічні, соціальні та психологічні аспекти вищезгаданих взаємозв'язків, а також правові аспекти цього питання. Об'єктом дослідження соціально-трудових відносин є праця. Суб'єктами соціально-трудових відносин є: – наймані працівники (як індивідууми, як члени певних груп, колективів); – роботодавці (як окремі особистості, члени групи, певна організація); – держава (суспільство). При цьому, участь у будь-яких соціально-трудових відносинах сприяє прискоренню усвідомлення особистістю свого місця в цих відносинах, ідентифікації себе як одного з суб'єктів вказаних відносин. Наприклад, робітник хімічної промисловості при створенні відповідних умов на робочому місці відчуває себе особистістю, при аналізі розмірів оплати праці – складовою хімічного підприємства з правом на підвищену оплату праці за погіршені її умови, а при оцінці сплачених податків – членом суспільства, що формує державний добробут. На базі комплексної ідентифікації особистості, відношення до всіх трьох суб'єктів господарювання одночасно, створюються алгоритми, форми, способи дії особистості. Парадоксом соціально-трудових відносин є потреба в компромісній відмові кожного з учасників соціально-трудових відносин від своїх переваг на користь іншої сторони: робітник прикладає зусилля на виконання визначених вимог до результатів своєї діяльності, підприємство витрачає кошти на створення відповідних умов праці, держава спрямовує кошти на підтримку тих, хто не зайнятий в даний момент корисною працею.

І тільки за цих умов кожен з учасників соціально-трудових відносин виграє. Можна сказати, що соціально-трудові відносини – це відносини між робітником, роботодавцем та державою в ході використання праці та її результатів, спрямовані на вдоволення соціальних потреб кожного з учасників цих відносин При встановленні соціально-трудових відносин, як і при використанні інших категорій, пов'язаних з соціальною сферою, стає питання про справедливість. З одного боку, соціально-трудові відносини справедливі до кожного з їх суб'єктів, бо захищають їх права, з другого – несправедливі, бо за допомогою певних обов'язків вимагають ряду витрат, як матеріальних, так і моральних. Ще одним чинником значущості поліпшення соціально-трудових відносин є особливості національного розвитку. На протязі багатьох років етапу соціалістичного розвитку України її громадяни звикли, що їх достаток більш як на половину складається з соціальних виплат, наданих послуг соціальної сфери різноманітних організацій (безкоштовні путівки, лікування, дитячі заклади та ін.). Консерватизм робітників, або їх споживницьке ставлення до праці, роботодавців та держави змушують їх і зараз чекати соціальних пільг. Тому наявність цих складових на окремих підприємствах та в організаціях стримує переміщення робочої сили не залежно від рівня оплати праці. Вплив цього фактору викликає збільшення кількості малозабезпечених верств населення, тобто вимагає підвищення соціального забезпечення цих людей з боку держави, негативно впливає на розвиток організацій. Але крайні кроки в цьому напрямку – майже повна ліквідація соціальних благ в організаціях – теж створює певні труднощі для робітників, знижує продуктивність праці, зацікавленість в закріплені спеціаліста на робочому місці. Отже, необхідно створювати оптимальну систему соціально-трудових відносин на кожному економічному рівні – від держави до робочого місця. Погляди фахівців, що займаються проблемами праці на даному етапі розвитку економіки, при прогнозуванні розвитку соціально-трудових відносин в Україні сформували дві протилежні точки зору. Одні стверджують, що протиріччя між суб’єктами соціально-трудових відносин – постійні, глибокі та не можуть бути розв’язані ні при яких умовах, отже вирішити їх неможливо. Інші, навпаки, вважають процес вирішення соціально-трудових питань в Україні налагодженим та оптимальним. Обидві позиції, на наш погляд, не відповідають дійсності. Проблеми соціально-трудових відносин існують, проте, вони можуть бути вирішені при використанні накопиченого досвіду та постійного пошуку нових підходів до їх розв’язання. В світовій практиці сформувалися декілька моделей відносин соціального партнерства в сфері праці: Китайська – двосекторна модель, для якої характерна домінуюча роль централізованого адміністративного управління в державному секторі та лібералізація цих же відносин у приватному секторі; Англосаксонська модель, особливістю якої є мінімізація втручання держави у відносини між робітником та роботодавцем; Європейська модель, яка об’єднує потенціал впливової соціальної політики держави та соціального партнерства.

И при контроле над минимумом и максимумом потребительских доходов (расходов) граждан гаран]тирует отсутствие бедности и нищеты, неизбежных в исторически сложившейся культуре вседозволенности в ценообразовании на рын]ках продуктов и рынке труда. Если же номинальные цены растут, это означает: Pлибо правящий режим антинародный, марионеточный; Pлибо общество переживает продолжительное стихийное или соци]альное бедствие, объективно неподвластное его государственности. Т.е. трёхконтурная система СССР могла обеспечить экономичес]кий и общекультурный взлёт страны. Вследствие этого такая схема мешала паразитам, которые: Pдля себя признают одни нравственно-этические принципы, Pот других требуют соблюдения других нравственно-этичес]ких принципов, Pа изображают свою приверженность «общечеловеческим ценностям», опустив при этом миллиарды людей в нищету и бес]культурье по всему свету. Однако внешние паразиты не в состоянии были избавиться от трёхконтурной КФС до тех пор, пока в СССР к власти не пришли внутренние паразиты

1. Громадське суспільство й соціально-трудові відносини

2. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

3. Соціальна психологія як наука

4. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

5. Суспільство як цілісна соціальна система

6. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства
7. Демократія як соціальне явище
8. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

9. Система соціального захисту в Україні

10. Мова як символ соціальної солідарності

11. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

12. Джейн Ейр Шарлотти Бронте як соціально-психологічний роман виховання

13. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

14. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

15. Економіка праці та соціально-трудових відносин

16. Сучасне розуміння держави як соціального партнера

16 разноцветных восковых смываемых, треугольных мелков.
Мамы и папы могут быть уверены, что выбрав восковые мелки Crayola, они доставят радость своим детям. С их помощью можно нарисовать
419 руб
Раздел: Восковые
Подгузники-трусики "Pampers Pants", 6 ( 15+ кг), 44 штуки.
Когда малыши вертятся или ползают, подгузники надевать сложно. Тогда стоит использовать трусики Pampers Pants. Трусики Pampers легко
1117 руб
Раздел: Более 11 кг
Кружка с сердцем на дне (для правши или левши).
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
390 руб
Раздел: Оригинальная посуда

17. Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога

18. Тривожність як соціально-педагогічне явище

19. Соціальний психолог як учасник соціальних змін

20. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

21. Роль релігії як соціального інституту в розвитку суспільства

22. Бідність як соціальна проблема
23. Групи самодопомоги як інноваційна форма соціальної роботи
24. Масове безробіття в Україні як соціальна проблема

25. Розвиток освіти як напрям соціальної політики

26. Соціальна робота як професія. Права і функціональні обов’язки соціального працівника

27. Соціально-педагогічна діяльність як професія

28. Структура соціальної системи

29. Молодь як об’єкт соціальної роботи

30. Онтологія техніки як соціально-філософська проблема

31. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

32. Формування системи соціального захисту в Україні

Набор STABILO LeftRight для левшей.
В наборе: шариковая ручка, механический карандаш, грифели, ластик, точилка. STABILO LeftRight: • Созданы специально для обучения письму
666 руб
Раздел: Механические
Коробка подарочная "Большая медведица".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Настольная игра "Сумасшедший лабиринт".
Логическая, веселая и азартная игра нацелена на развитие внимания, ловкости и скорости мысли. Игроки в постоянном напряжении, передвигая
1990 руб
Раздел: Игры-ходилки с фишками

33. Соціальне становище Запорізького краю

34. Соціальні групи

35. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

36. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

37. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

38. Роль власності у соціально-економічних процесах
39. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті
40. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

41. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

42. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

43. Соціальне та особисте страхування

44. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

45. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

46. Соціальна інфраструктура України

47. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

48. Розвиток соціальної географії в СРСР

Точилка механическая "Classic", черная.
Цветной пластиковый корпус с прозрачным контейнером, объемный контейнер для стружки, стальные самозатачивающиеся ножки. Цвет корпуса - черный!
317 руб
Раздел: Точилки
Кружка "Котик белый".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки
Магнитная игра "Пингвины на параде".
Если вы любите игру «Пингвины на льдине», то вам придется по вкусу и эта игра! Это новое магнитное путешествие маленьких забавных
512 руб
Раздел: Игры на магнитах

49. Історія соціально-економічної географії світу

50. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

51. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

52. Соціальна держава

53. Соціальна обумовленість державної служби

54. Соціальне партнерство в Україні
55. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки
56. Сутність та соціальне призначення держави

57. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

58. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

59. Історія України. Соціально-політичні аспекти

60. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

61. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

62. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

63. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

64. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

Соковарка ВЕ-08/1 "Webber", 8 л.
Кастрюля для воды: 24х11,5 см; 5 л. Контейнер для фруктов: 26х16см; 8 л. Контейнер для сока с силиконовой трубкой: 26х16 см; 8 л. Толщина
2673 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Набор посуды "Тролли", 3 предмета.
Набор посуды в подарочной упаковке. Кружка 210 мл. Миска 18 см. Тарелка 19 см.
521 руб
Раздел: Наборы для кормления
Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), темно-синяя.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку

65. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

66. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях

67. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

68. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

69. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

70. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті
71. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер
72. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

73. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)

74. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

75. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства

76. Соціологія культури як галузь соціології та культурознавча наука

77. Соціальні проблеми в романах Дж. Стейнбека "Грона гніву" та "Зима тривоги нашої"

78. Вплив девіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект

79. Соціальний проект: "Сортування сміття в м. Суми"

80. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

Руль музыкальный "Вперёд!".
Чтобы игрушка превратилась в мини-синтезатор достаточно включить поворотники. Кроме того, руль обучит ребенка видам транспорта. На кнопках
665 руб
Раздел: Рули
Коллекция "Гардероб".
Кукольный гардероб для одежды кукол. У гардероба две распашные дверцы, нижний ящик с откидной крышкой, внутренние полочки, перекладина для
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие
Коробка подарочная "Прованс".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки

81. Клініко-соціальна характеристика осіб, визнаних обмежено осудними, і особливості скоених ними протиправних діянь

82. Порівняльний фармакологічний аналіз імунотропних властивостей ряду антибактеріальних препаратів, які застосовуються при туберкульозі легенів

83. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

84. Світовий порядок як система

85. Українсько-словацькі відносини: формування системи міждержавного співробітництва (1990-ті роки)

86. Аналіз сучасних підходів до стратегій керівництва персоналом в соціальних службах
87. Соціальна психологія організацій
88. Соціально-психологічні аспекти праці менеджера

89. Управління персоналом в соціальній сфері

90. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

91. Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації

92. Особливості діяльності соціального педагога в дошкільному навчальному закладі

93. Подолання порушень мовлення у дітей в умовах соціально-реабілітаційного закладу

94. Робота соціального педагога в загальноосвітній школі

95. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

96. Філософські підходи до соціально-педагогічної роботи

Фигурка "FIFA2018. Забивака. Класс!", 8,5 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
302 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Игра настольная "Словодел".
Игра представляет собой пластмассовую коробку с пластмассовым полем, состоящим из 225 клеток (15х15) и 120 фишками с буквами. Главное
485 руб
Раздел: Игры со словами
Сидение для купания (голубое).
Сидение очень легкое и в тоже время устойчивое, так как внизу имеются 4 присоски, которые прекрасно фиксируются к поверхности ванны. С
492 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

97. Зміст і форми роботи соціального педагога з різними типами сімей

98. Проблема спрямованості особистості соціального педагога

99. Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.