Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Біологічні основи інтродукції видів рододендрон в Житомирському Поліссі

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДЕРЖАВНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЇ ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ «Біологічні основи інтродукції видів рододендрон в Житомирському Поліссі» 7.070801 – Екологія та охорона навколишнього середовища Виконав ст.1 групи 4 курсу В.В. Мельник Керівник доц. В. Т. Харчишин Житомир 2007 ЗМІСТ РЕФЕРАТ АНОТАЦІЯ ВСТУП Розділ 1 Сучасний стан питання. Задачі роботи Флора Житомирського Полісся Інтродукція як джерело збагачення рослинних ресурсів Задачі роботи Розділ 2 Природні умови, об’єкти, методи досліджень та історія вивчення інтродукції рододендронів у Житомирському Поліссі 2.1 Природні умови, об’єкти та методи досліджень 2.2 Історія вивчення та інтродукції рододендронів у світі та Житомирському Поліссі Розділ 3 Результати дослідження та їх аналіз 3.1 Особливості розмноження інтродукованих видів рододендронів 3.1.1 Насіннєве розмноження 3.1.2 Вегетативне розмноження 3.2 Використання рододендронів у культур Висновки і практичні рекомендації Літератур Додатки РЕФЕРАТ Дипломний проект Мельника В.В. &quo ;Біологічні основи інтродукції видів рододендрон в Житомирському Поліссі.&quo ; Розроблені пропозиції щодо збереження та охорони рідкісних видів рослин Житомирського Полісся. А також проаналізовані біологічні основи інтродукції видів рододендрон в Житомирському Поліссі. Робота складається з реферату, анотації, вступу, трьох розділів, містить стор., 3 таблиці, рисунки, 28 літературних джерел, додатки, виконана в ботанічному саду ДАУ м. Житомир в 2007 році. Проведені дослідження згідно затвердженого завдання на виконання дипломного проекту по дослідженню біологічних основ інтродукції рододендронів в Житомирському Поліссі. На підставі проведених досліджень розроблені пропозиції щодо доцільності продовження вивчення даної теми з метою пошуку варіантів покращення умов збереження рідкісних рослин та впровадження їх у використання для озеленення в Житомирському Поліссі. Ключові слова: декоративні види, Житомирське Полісся, біорізноманіття, флора, інтродукція, рододендрон. АНОТАЦІЯ Дипломний проект присвячений біологічним основам інтродукції видів рододендрон в Житомирському Поліссі. На підставі проведених досліджень розроблені пропозиції щодо доцільності продовження вивчення даної теми з метою пошуку варіантів покращання умов збереження і захисту рідкісних видів рослин Житомирського Полісся. АННОТАЦИЯ Дипломный проект посвящен биологическим основам интродукции видов рододендрон в Житомирском Полесье. На основании проведенных исследований разработаны предложения о целесообразности продолжения изучения данной темы с целью поиска вариантов улучшения условий сохранения и охраны редких видов растений Житомирского Полесья. SUMMARY his work is holdi g o elabora io he models, which describe he spreadi g of rare species Ukrai e vege a io . he proposals abou improvi g si ua io are do e. Some proposals are do e accordi g o co i ua lear i g he problems. ВСТУП Актуальність теми досліджень. Рододендрони, як високо декоративні представники світової флори, характеризуються різноманітністю форм, розміром та забарвленням квіток та листків, видом крони та розміром рослин.

В умовах інтродукції вони можуть бути листопадними, вічнозеленими та напіввічнозеленими. Все це сприяло широкій популяризації цих рослин в країнах Європи, Азії та Північної Америки. Широка екологічна пластичність рододендронів сприяє використанню їх у паркобудівництві, озелененні міст, селищ та промислових підприємств. У природній дендрофлорі, рододендрони зустрічаються лише в Житомирському Поліссі. Тут природно зростає рододендрон жовтий, він є аборигенним видом. В озелененні населених місць регіону рослини майже не зустрічаються, а в колекційних насадженнях зустрічаються лише окремі види у не багатьох ботанічних садах чи дендропарках. Тому інтродукція рослин роду Rhodode dro L. та вивчення їх біологічних особливостей в умовах культури в нашому регіоні є актуальними і мають практичне значення. Об’єкт дослідження – інтродуковані види рододендронів Житомирського Полісся. Предмет дослідження – види рододендронів Житомирського Полісся та впровадження їх в декоративне садівництво. Зв’язок теми досліджень зі спеціальністю. Відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики професійного спрямування “Екологія та охорона навколишнього середовища” спеціаліст еколог має освоїти основні напрямки поліпшення екологічної ситуації. Рослинний світ як одна з вищих форм існування матерії характеризується винятковою властивістю не тільки творити розмаїття нових форм, а й еволюціювати ці форми, постійно удосконалюючи їх, одночасно розвивати відносно постійний фенотип протягом мільйонів років. Сучасну людину можна вважати однією з форм еволюції, однією з її рушійних сил, і вплив людини на рослинний світ не має меж. Техногенний тиск на природу щодня збільшується, внаслідок чого окремі ланки її деформуються чи руйнуються, в зв’язку з чим окремі види, особливо морфогенетично-консервативні, елімінують і безповоротно зникають. Не викликає заперечень, що кожний біологічний вид - це неповторний експеримент природи, який одержав чи, точніше, успадкував генетичну інформацію багатьох поколінь своїх предків, розшифрування якої має важливе наукове і практичне значення. Кожний вид, що зародився на планеті, має право на продовження еволюційного розвитку і зникнення біологічного виду - це надзвичайно велика втрата для людства, тому збереження зникаючого виду рослин стало першочерговим завданням сучасної науки. Мета і завдання досліджень. Метою досліджень було вивчення біоекологічних особливостей видів рододендрон та їх адаптаційних здатностей в Житомирському Поліссі, зокрема аборигенних та інтродукованих видів рододендронів. Відповідно до мети досліджень у задачі досліджень входило: вивчення сучасного стану інтродукованих видів рододендрон Житомирському Поліссі; дослідження біологічних особливостей виду рододендронів; використання рододендронів для озеленення; розробка рекомендацій щодо інтродукції, збереження та використання виду рододендрон в Житомирському Поліссі; Новизна роботи – розробка рекомендацій щодо інтродукції, збереження та використання виду рододендрон в Житомирському Поліссі; Практична цінність роботи Доведена можливість успішного вирощування багатьох видів рододендронів в умовах Житомирського Полісся, зокрема в ботанічному саду ДАУ.

Основні положення, що виносяться на захист: сучасний стан використання та впровадження видів рододендрон в Житомирському Поліссі; вивчення біологічних особливостей виду, та використання даної інформації при інтродукції рододендронів; впровадження в декоративне садівництво та озеленення територій Житомирського Полісся; інтродукція, репродукція та використання видів рододендрон в Житомирському Поліссі. Розділ I Сучасний стан питання. Задачі роботи 1.1 Флора Житомирського Полісся Флора Житомирського Полісся нараховує значну кількість видів вищих судинних рослин, з яких кожний десятий належить до категорії рідкісних і зникаючих. У сучасному рослинному покриві основна роль належить лісовій та болотній рослинності як за зайнятою площею, так і за функціональним значенням. Лісові екосистеми містять найбільшу кількість біотопів і переважну кількість наземних видів рослин, тварин, грибів та мікроорганізмів. Вони забезпечують захист ґрунтів і водних ресурсів, регуляцію клімату і водного стоку, умови існування і простір для тварин і людини, функціонування біосфери та підтримку її екологічної рівноваги. Значні площі займає також лучна рослинність, що розвивається на суходільних, низинних та заплавних луках . Природна рослинність найкраще представлена в північній частині Житомирського Полісся, де розораність території не перевищує 15%. В інших місцях розораність території понад 60%. Осушені великі території низинних та заболочених лук, які майже повністю трансформовані в сільськогосподарські угіддя. Постійно розорюються суходільні луки . Лісистість поліської території порівняно висока - від 10 до 50% і в середньому становить 32,1%. Сучасна лісова рослинність Полісся представлена сосновими, сосново-дубовими, дубово-грабовими та вільховими лісами У лісах Полісся зосереджено 36% лісового, 32% – лісосічного фонду і 33% усіх запасів деревини країни. У лісовому фонді цієї зони основне місце належить хвойним насадженням (50%), зокрема лісостани з переважанням сосни звичайної (Pi us sylves ris L.) становлять 50% площі. Сосна звичайна являє собою могутнє дерево першої величини, досягає 30 – 35м заввишки і живе до 300-350, а іноді до 500 років. В перші 15 – 20 років сосна росте дуже швидко, поступаючись в цьому відношенні лише перед модриною. До ґрунтових умов маловимоглива і може рости на сухих, вологих і сильно заболочених ґрунтах, а також у заплавах річок на алювіальних фунтах. Властива сосні велика амплітуда коливань щодо ґрунтових умов пояснюється пластичністю її кореневої системи. На ґрунтах з низьким рівнем ґрунтових вод у сосни звичайної добре розвивається стрижневий корінь, а на ґрунтах з високим рівнем ґрунтових вод коренева система має поверхневий характер. Соснові ліси займають найвищі ділянки з бідними піщаними дерново-підзолистими ґрунтами, на яких сосна має найменше конкурентів. На сухих ґрунтах ростуть соснові ліси лишайникові, а на вологіших ґрунтах соснові ліси зеленомохові. У низинах, в найвологіших умовах трапляються соснові ліси чорницеві з високопродуктивним деревостаном. За площею переважають соснові ліси зеленомохові.

Причем среди тех, кто увлекся произведениями новоявленного пророка, были люди, занимавшие высокое положение в обществе, получившие хорошее образование и считавшие себя до знакомства с Блаватской и ее трудами даже вольнодумцами и атеистами. Что же их привлекало в учении Блаватской? В упрощенном виде ее идеи нашли свое отражение в программе Теософского общества. Во-первых, заложить основы всеобщего братства без различия пола, народности, расы и веры. Во-вторых, содействовать изучению арийских и других учений и сочинений по религии и науке, прежде всего древнеазиатской и, главным образом, брахманской, буддийской и зороастрийской философий. В третьих, исследовать сокровенные тайны Вселенной, особенно же психические силы, дремлющие в человеке. Все это Блаватская изложила в своей основной книге «Раскрытая Исида» (1877), где доказывала, что теософия внутренняя сущность религиозных и философских систем древности, магии, спиритизма, то есть представляет своего рода экстракт из самых лучших учений прошлого. Тому, кто отважится отведать этот экстракт, Блаватская обещала после периода ученичества достижение сверхъестественных способностей и приобщение к вечному и священному

1. Влияние магнитного поля

2. Магнитные поля Галактики

3. Форма, размеры и движения Земли и их геофизические следствия. Гравитационное поле Земли

4. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

5. Поле запаха в немецком языке на примере романа П.Зюскинда ПАРФЮМЕР

6. Поль Сезанн
7. С русскими воинами через века и поля боевой славы
8. Лексико-семантическое поле "женщина" в современном английском языке

9. Миграция сельского населения XVIII - I пол. XIX вв.: исторические и психологические аспекты

10. Использование полей и закладок для оформления и автоматизации редактирования и обработки экономической информации в документах Word

11. Расширения полей

12. Факторы неспецефической защиты - первая лекция: Перикиси, свободные радикалы. ПОЛ, ФНО, БОФ (белки острой фазы), нуклеазы, фибронектины, интерферон, лизоцим, катионные белки, NO, лектины

13. Влияние электромагнитного поля на живые организмы и защита от вредного воздействия электромагнитного поля

14. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

15. Подготовка и вскрытие шахтного поля шахты Полосухинская

16. Безопасность взаимоотношения с противоположным полом с точки зрения мужчин

Клей для ткани UHU Textil, 19 г.
Клей для ткани UHU Textil обеспечивает быстрое и прочное склеивание большинства видов ткани (хлопок, лен, джинса, смешанные ткани и т.д.)
307 руб
Раздел: Специальный (стекло, ткань)
Набор подарочный для новорождённого "Моя малышка".
Запечатлите мимолетные мгновения жизни Вашего ребенка с помощью необычного набора для новорождённого «Моя малышка». Рамка для
850 руб
Раздел: Прочие
Набор керамической посуды Disney "Холодное сердце. Эльза", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Предметы набора оформлены красочными изображениями мультгероинями. Набор, несомненно, привлечет внимание вашего ребенка и не позволит ему
472 руб
Раздел: Наборы для кормления

17. Семантическое поле страха на основе произведения Стивена Кинга "Цикл оборотня"

18. Расчет напряженности поля радиотелецентров

19. Определение горизонтальной составляющей магнитного поля Земли

20. Исследования магнитных полей в веществе (№26)

21. Движение в центральном симметричном поле

22. Гравитация с точки зрения общей теории поля
23. Торсионные поля. Миф или реальность
24. Электромагнитное поле и его влияние на здоровье человека

25. Развитие концепции гуманизма в современной западной философии /Мартин Хайдеггер, Жан-Поль Сарт, Карл Ясперс/

26. Статья "Молекула Бензола в сильном лазерном поле" ([Статья])

27. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

28. Мировая полит-история

29. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

30. Національна політика СРСР в роки перебудови

31. Нестор Махно: історично-політичний портрет

32. Революція 1905-1907 р.р. в Росії, розстановка ії політичних сил

Противень глубокий "Easy" (42х32х5 см).
С противнем Easy вы всегда сможете порадовать своих родных оригинальной выпечкой. Изделие равномерно и быстро разогревается, что
487 руб
Раздел: Противни
Трусики Libero Dry Pants (6), XL, 13-20 кг, экономичная упаковка, 30 штук.
Одноразовые подгузники для детей в форме трусиков Libero Dry Pants: -надежно впитывают день и ночь; -высокие барьеры вокруг ножек помогают
605 руб
Раздел: Обычные
Канистра-бутыль с ручкой, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
324 руб
Раздел: Баки, канистры

33. Взаимоотношения Полоцких и Смоленских князей в конце XII-пер.пол.XIII в.

34. СС и руны

35. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

36. Жан Поль Марат

37. Основоположник учения об электромагнитном поле

38. Поль Гоген
39. Сезанн Поль
40. Государственный мемориальный и природный заповедник Музей-усадьба Л.Н.Толстого Ясная Поляна

41. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

42. Ранние повести «Материнское поле» и «Первый учитель»

43. Толстой и Ясная поляна

44. Алгебраические расширения полей

45. Построение приближенного решения нелинейного уравнения методом Ван-дер-Поля

46. Энергия гравитационного поля

47. Приборное изучение воздействий естественных магнитных полей на бат человека: методы, средства, результаты

48. Математическое моделирование нестационарного электрического поля анодной защиты

Карандаши акварельные "Progresso Aquarelle", 24 цвета, 24 штуки.
Набор акварельных карандашей Koh-i-noor Progresso содержит 24 бескорпусных цветных карандаша, размещенных в металлической упаковке.
1027 руб
Раздел: Акварельные
Кровать для кукол деревянная (большая).
К кроватке прилагается матрасик, одеяльце и подушечка. Размеры дна кровати: 50х20 см. Размеры боковых сторон (качалки): 27х24
469 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Средство для посудомоечных машин биоразлагаемое "Synergetic", концентрированное, 5 л.
Концентрированное средство для мытья всех видов посуды от любых видов загрязнений. За счет полностью натурального состава обладает 100%
849 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

49. Луна и планирование пола ребенка

50. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

51. На древнем Кучкове поле

52. Податкова політика України

53. Причина магнитного поля Земли?

54. Торсионные поля или размышления биофизика
55. Аппараты для воздействия на водонефтяные эмульсии магнитным полем
56. Конвергирующее поле - новое поле не волновой природы

57. Электромагнитное поле

58. Электрические вихревые несоленоидальные поля

59. Мир глазами Поля Дирака: объединение идей квантовой механики и релятивизма

60. Странности магнитного поля Земли

61. Картина мира в свете теории единого поля

62. Электрические вихревые несоленоидальные поля

63. Возмущенные вариации магнитного поля высоких широт: геоэкологические аспекты

64. Cучасні політичні партії в Україні

Чайник со свистком "Орхидея" ЕМ-25001/8, (2,5 л).
Внешнее высокопрочное японское эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых кислот. Зачерненное дно с
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Набор посуды керамической "Леди Баг", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Оригинальный набор керамической посуды из трех предметов (тарелка, миска и кружка) с изображением любимых героев – прекрасный подарок для
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion", 750 мл.
Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion" можно использовать как самостоятельное средство для стирки спортивной
331 руб
Раздел: Гели, концентраты

65. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

66. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

67. Меридиан консерватизма или поле традиционализма?

68. Факторинг в поле зрения налоговых органов

69. Физический эксперимент как средство формирования понятий "Электрическое поле. Постоянный электрический ток"

70. Теория поля (К.Левин)
71. Влияние уровня притязаний на уровень удовлетворенности отношениями с противоположным полом
72. Семантические поля учебной деятельности (на примере изучения младшими школьниками русской грамматики)

73. Философия пола

74. Изменение пола как форма реабилитации больных транссексуализмом

75. Импотенция: половая слабость сильного пола

76. Поле власти и порнография

77. Пол и сексуальность Детерминанты пола

78. Социология пола и гендерных отношений

79. Материалы для полов

80. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

Набор стаканов "Loraine", 6 предметов, 260 мл.
В наборе: 6 стаканов. Материал: стекло. Цвет: прозрачный. Рисунок: золотой орнамент. Объем: 260 мл. Информация об объеме изделия,
321 руб
Раздел: Наборы посуды
Подушка "Нордтекс. Цветочный заяц", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Фиксатор головы ребенка для автокресла "Совы".
Клювонос надежно поддерживает голову ребенка во время сна в автокресле и не сползает со лба ребенка на лицо и шею, так как система
730 руб
Раздел: Удерживающие устройства

81. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

82. Магнитное поле

83. Отклонение Электрона электрическим и магнитным полями

84. Теория электромагнитных полей

85. Электрическое поле

86. Магнитное поле в кольцевом шихтованном сердечнике с анизотропными свойствами
87. Исследование и моделирование с помощью компьютера электрических полей
88. Экспериментальные исследования электростатических полей с помощью электролитической ванны

89. Водное поло

90. Жан Поль Сартр и экзистенциализм

91. "Больше поле битвы, чем человек"

92. Культура и духовно-энергетическое поле

93. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

94. Экология геофизических полей

95. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

96. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

Алфавитная книга записи обучающегося.
Книга записи обучающихся является основой первичного учета и ведется в каждом общеобразовательной учреждении. Книга имеет алфавитную
371 руб
Раздел: Бланки, книги учета
Кукла "Берта", 32 см.
Кукла Берта одета в длинное белое платье, украшенное кружевом. На ее ножках - красивые туфельки. Светлые длинные волосы берты собраны в
305 руб
Раздел: Классические куклы
Детское удерживающее устройство "Фэст", 15-25 кг (серо-голубой).
Детское удерживающее устройство "Фэст" — уникальная отечественная разработка. Компактное, надежное, очень простое в эксплуатации
482 руб
Раздел: Удерживающие устройства

97. Центральний банк і монетарна політика

98. Монетарна політитика і її інструменти

99. Модернизация и глобализация: поиски поля равновесия


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.