Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Информатика - шпаргалка на украинском языке

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Розділ 1 ППО та якість програмної продукції 1. Комп’ютерізація-процесс розвитку індустрії комп’ютерних виробів і послуг і їх широке використання в сусп-ві, це наси щення в-ва, засобів транспорту, зв’язку, сфери упр-ня, науки, освіти, попиту обчисл. технікою. 2. Осн.причина стійких і швидких темпів впровадж.сис-м обробки данних і ПЗ є можл-сть підвищення продсті праці в усіх сферах людської д-сті за рахунок використання ЕОМ 3. Осн.тенденції розвитку сис-м обробки данних: Обч.сис-ми висок.прод-сті, які склад.базу нових інф.технологій. Мережи передачі данних і сусп. БД і передачі знань. Нові інф.технології та сис-ми штучного інтелекту. Засоби прискорення розробки та впровадж.інф.систем. 4. Для фун-я сис-мы обр-ки Д.надо состав ресурсов: 1.тех.средства 2.труд.ресурсы 3.програмні засоби 5. Ф-ции ПО: 1. Управ.техн. средств., направленно на выполнение всех действий, необходимых для обработки Д. 6. Реализация op c т. зр. квалиф.пользователя уровня общения между человеком и выч.маш 7 Реализация op c т. зр. квалиф.пользователя уровня общения между человеком и выч.маш 8. ПО ЭВМ-это сов-ть пр-м и док-ции на них, предназначен ная для реал-ции на ЭВМ целей и за-дач пользователя. ПО (всис-ме обр-ки Д) - сов-ть инф-х эл-тов, образующая сов местно с техн. обеспечением сис-му автомат. обр-ки Д. для пользователя. 9. В состав систем ПЗ входять: заг. або системне ПЗ прикладне або спеціальне ПЗ 10. В состав систем ПЗ входять: заг. або системне ПЗ для автоматизації розробки пр-м і в певній мірі алгоритмів для орг-ції обчисл.процесу та кон тролю за його виконанням на ЕОМ. прикладне або спеціальне ПЗ для розв’язання конкр.з-ч урізних сферах людськ.д-сті. Воно разом з технічн.засобами та заг.пр-ним забеспеченням становить спеціалізовану систему обробки данних. 11. Прикладне або спеціальне ПЗ для розв’язання конкр.з-ч урізних сферах людськ.д-сті. Воно разом з технічн.засобами та заг.пр-ним забеспеченням становить спеціалізовану систему обробки данних. 12. Склад загального програмного забеспечення: операц. систему, систему пр-ння; системні обслуговуючи пр-ми, засоби контролю та діагностики. 13. Склад загального програмного забеспечення: операц. систему-комплекс керуюч.пр-м, які забеспеч.функц-ня ЕОМ, вкл.план-ня, упр-ня ресурсами ЕОМ, виконання з-ч за запи тами кор-чів, упр-ням вв., вив. данних, систему пр-ння комплекс засобів для розробки та налагодження пр-м: мови пр-ня, транслятори, різні обслуговуючи пр-ми для редагув. текстів і налагодження пр-м системні обслуговуючи пр-ми-призначені для викон.типов.дій з носіями данних (ініціалізація дисків, перевірка дисків на наявність пошкод жених ланок, оптимізація розмішення ф-лів на дискі, інше), засоби контролю та діагностики-перевірки непошкодженності окр.пристроїв та локалізації пошкодженностей 15. Склад ППЗ: для розв’язання конкр.з-ч різних сферах людськ.д-сті. Воно разом з технічн.засобами та заг.пр-ним забеспеченням становить спеціалізов. систему обробки данних. Склад: пр-ми окремого кор-ча, прикладні пр-ми, пакети прикладних пр-м 16. Склад: пр-ми окремого кор-ча-розв’яз.специф.з-ч, жор стко закладені особл-сті сис-ми обробки данних конкр.о

рг ції, прикладні пр-ми-універсальність,ширлоке розповсюд ження, пакети прикладних пр-м-осбл.форма прикладн.пр-ми,багатофункц.комплекс взаємопов’яз.пр-м, має певні правила побудови. 17. Ознаки т-ру: 1) ПЗ створ-ся не для власн.споживання, а на продаж, 2) Пр-ні засоби призначені для задоволення по-треб кор-чів по авт-ції їх з-ч=>мають споживчу вартість. 3) У процесі в-ва пр-них засобів витрач.жива і упредметне-на праця. 18. Пр-мное изделие- это пр-ма на носителе Д, явл-ся пр-том пр-го пр-ва. (его особенности: 1. Разр.не знаком с польз. и требования к майб. пр-ту формирует сам=> спеціаліст в ПОбласті; 2. ПИзделие д. сохранять работо-способность в широком диапазоне конфігур.техн. ср-в і різному систем-ному пр-мному середовищі=>вимоги до мобільності пр-них виробів.; 3. Кор-ч запровадж. пр-ний виріб чи самі, чи зі стороньою допомогою,но не від розробника допомо-га=>вимога до простоти наладнання пр-ного виробу ; 4. Проблеми, що вникають під час застосування пр-ного ви-робу кор-ч повинен вирішувати шляхом листування або через посередника=>різко зро-стають вимоги до док-ції та заг.якості пр-ного виробу. 19. Осн.направл.разв.прог-ния: 1) Совершенствование техноло-гии разработки пр-м за счет внедрения в програ-е традиц. приемов пром-ного пр-ва.2) Авт-тизация прог-ния. 3) Раз-работка м-дов и ср-ств авт-зации проектирования ПО. 20. Автом-ция прог-ния. Мета АП-підвищ.прод-сті праці за умови покращ. якості пр-кції. АП-это предоставление по-льзов-лю наиблее простого и удобного языка для его вза-имодействия с ЕОМ в процессе решения поставленной з-чи, на сегодня выделяют: -языки прог-ния высокого уров-ня; -ППП (пакеты прикладных программ) ) 21. Совершенствование технологии разработки пр-мм за счет внедрения в програ-е традиц. приемов пром-го пр-ва. Понятие технологично-сти включает в себя: качв-во пла-нирования пр-са разр-ки отд-ных компонент и всего ПИ; ур-нь упр-ния коллектива спец-стов, ведущих разработ-ку и орг-цию контр. за объектным состоянием разрботки ; ур-нь авт-зации пр-са разработки пр-мы; оценка выпо-лненного Vр-т и его кач-ва на отдельных стадиях проекти-рования и по завершению разработки. 22. При выборе ППО утсанавливается : 1) возм-сть исп-ия в исх виде: 1.оценка выходн. полезно-сти пр-мы; 2.оцінка рівня якості пр-ми: наскільки надійно еф-но м. її використовувати у початковому вигляді; 3.оц-інка співвід-ня фін., техн. і трудов. ресурсів кор-ча та умов експл-ції пр-ми .2) возм-сть развития и модификации-: ( уровень модифицируемости пр-мы: - это степень просто-ты внесения в нее изменений, к-рая зависит от кач-ва док-ции, стр-ры пр-мы, уровня читабельности текста пр-мы и уровня ее отлаженности .) 1. Необх.понимать внутр. стр-ру пр-мы в целом и призначення окр. її частин. 2.вияв. эл-ти, що підляг.модифікації та зрозуміти, як вони реалі-зовані.3.оц.рівень її модифікування, який видбиває можл-сть внес.змін в пр-ми без значних витрат часу і пра-ці. 23. М-ды упр-ния кач-вом.1) орг-ные.2) технологичес-кие При разработке ПО осущ-тся :1) Оцінка, выбор альтернатив-ных проектн. решений.2) Выбор технологич. ср-в и м-дов разработки прогр-ного пр-кта по его техничеким х-кам: без застос-ня стандартів на прогр-ня; із викори-стнанням принципів модульного прогр-ня; із дотрим.

принципів модульного прогр-ня; шляхом нисхідного проектування; із застос. мозаїчного або складального програм-ня.3) контрольз за ходом разработки.4) провер-ка соответствия якості прогр. продукта его технческим х-м 24. Св-ства ППр-та - его оличит.особенность, кот-я м. прояв-ляться при создании, исп-нии, ан-зе или изменении. Кач-во ПП Это сов-ть св-ств продукта, к-рые обуславливают его пригодность удовлетворять заданные или предпола-гаемые потребности в соответвии в его назначением. Уро-вень пригодности ПП это степень удовлетворения потреб-ностей, предсталения посредством конкретного набора хар-к кач-ва . 25. При разработке ПОбеспеч. осущ-ся : 1) Пошук серед багатьох варіанів реалізації поставленної з-чі такого, який би забеспечив компроміс між витрата-ми на в-во і екксплуатацією пр-ми та рівнем її якості2) Вы-бор технологических ср-в и м-дов разработки програм-много пр-та по его техничеким хар-кам: без застос-ня стандартів на програмув-ня; із використнанням принци-пів модульного програмув-ня; із дотрим. принципів мо-дульного прогр-ня; шляхом нисхідного проектування; із застос.мозаїчного або складального програм-ня.Існує велика к-сть м-дів і засобів пр-м, які дозволяють створюв. працездатні пр-ми, що маютьпевн.рівень якості. 3) конт-роль за ходом разработки .Мета-запобігання проникнен-ня в пр-му помилок. Часті превірки на яких розглядається невелика порція м-ла має перевагу над тривалими, але рід-кими обговореннями. 26. Обобщенный показатель кач-ва Э=Эисп-Сзатр Э-эк. эффект, представляющий собой суммарную эко-номию всех производительных ресурсов, кот-ую получает н/х в рез-те пр-ва и исп-ия пр-та .Эисп-эффект, получен-ный в ед.времени и обусвовленный применением данного пр-та. Сзатр -это стомостые затраты на раз-ку, экспл-цию и сопроводение ПП. Сзатр=Сразр Сэксп Ссопр. 27. Жизнен-ный цикл ПП: Ст-сть разработки включает зат-раты на непосредственную разр-ку, затраты на аппарат-ные ср-ва, затраты на технгологические ср-ва. Ст-сть эк-сплуатации затраты на непосредствен.эеспуатацию, поте-ри в следсвие ограниченных ресурсов (технических, пр.), потери вследсвие отказов в р-те пр-мы. Ст-сть сопровож-дения затраты на утранение ошибок, затраты на раз-вите и модернизацию пр-мм 28. Ф-ры, влияющие на стоимостные затраты :1) на ст-сть разр-ки: - объем разарбатыва-емой пр-мы; -соложность ;-на-значения; -исползуемый языке програмирования; -квали-фикация разработчиков; -исползуемые м-ды раз-ки ;-сте-пень применяемост ранее разрабтанного ПО; -орг-я упр-я разработкой ;-ограниченость технических хар-к; -размеры и стр-ра инфомац. базы; -стабильность требования ползо-вателей.2) на ст-сть эксплуатации :-ст-сть ма-шинных ре-сурсов; -оплата труда персонала; -обеспечиваемый интер-фейс ползователей с ПП; -простота ввода данных ;-техни-ческие хар-ки ЭВМ; -ур-нь отлаженности ПП; -защита от искажения исх. Д; на-личие ср-в защиты от отказов.3) на ст-сть сопровождения: -кач-во док-ции ;-обозримость стр-ры ПП; -читабельность текстов пр-мы; -изменение требо-вания пользователя; -повторное программирование для д-сти сис-мы ;-изменене стр-ры Д; -изменение аппаратных ср-в; -совершенствование док-ции 29.

Старался не повторить ошибки тех, кто не помогал нам или мешал. Общаясь со своими студентами, я вспоминал и собирал воедино все те вещи, за которые всю жизнь считал (и считаю) себя благодарным своим учителям. И тогда я, конечно же, снова вспоминал Михаила Ильича Ромма. А он, таким образом, в который раз в жизни приходил мне на помощь. Ассистент у Брауна ...Итак, как я уже сказал выше, после защиты своего диплома я решил работать на Украине. Это моя родина. Я люблю ее белые хатки, ее чудные песни и щедрую природу, украинский язык звучит для меня, как музыка. Меня тянуло туда там прошло мое детство, там жили мои родители, я любил украинский язык. На Киевской студии меня приняли, как всех вгиковцев, без энтузиазма. Там нас считали обузой: "Слишком много о себе понимают, давай им место в общежитии, давай постановку. Москва требует: выдвигайте молодых, а на студии и своих претендентов хватает!" Продукция Киевской студии не пользовалась в то время авторитетом. Директор студии Пономаренко недоумевал, почему такая несправедливость. - У нас такие же сценаристы и режиссеры, как в Москве..

1. Билеты по всемирной истории для 11 класса на украинском языке

2. Индексная оценка пародонтального статуса (на русском и украинском языке)

3. Украинский язык

4. Украинский язык

5. Топики для сдачи экзамена по английскому языку в 11-ом классе (Шпаргалка)

6. Русский язык (Шпаргалка)
7. Шпаргалка по истории в 9 классе украинской школы
8. Шпаргалки по современному русскому языку

9. Экономическая история Украины (шпаргалка на укр. языке)

10. Шпаргалки по русскому языку за 9 класс

11. Разработка электронного учебника по математике для студентов I курса, отделения "информатика - иностранный язык"

12. Шпаргалки по информатике

13. Архитектура (шпаргалки)

14. Биология (Шпаргалка)

15. Шпаргалка по цитологии

16. Шпаргалки по биологии

Фигурка (копилка) декоративная "Зайчонок/Непоседы" 9x11x22,5 см.
Фигурка декоративная, настольная. Изготовлена из полимерных материалов. Размер: 9x11x22,5 см.
460 руб
Раздел: Копилки
Центр игровой надувной Upright "Паровозик".
Надувной центр рассчитан для детей от 9 месяцев. Можно использовать как на улице, так и в помещении. Шарики яркие, легкие, удобны и
2544 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Пенал-косметичка "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (красный, розовый).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
858 руб
Раздел: Без наполнения

17. Теория Эволюции (шпаргалка)

18. Шпаргалки к экзамену по ОБЖ (Брянск)

19. География: 9 класс (Шпаргалка)

20. Картография (шпаргалка)

21. Шпаргалка для сдачи экзаменов по экономической и социальной географии мира

22. Роль высших растений в почвообразовании (шпаргалка)
23. Инвестиционное право РФ (Шпаргалка)
24. Административно право (шпаргалки)

25. Шпаргалки для госэкзамена по теории государства и права

26. Шпаргалки по Денежно-кредитному регулированию

27. Шпоры по гражданскому праву (Шпаргалка)

28. Гражданское право (Шпаргалка)

29. Гражданское право РФ (шпаргалка)

30. Шпаргалки по гражданскому праву

31. Шпаргалка по Гражданскому Праву РФ (часть первая и вторая)

32. Шпаргалка по гражданскому процессу

Аэрозоль Gardex "Extreme" от кровососущих насекомых и клещей, 150 мл.
Уникальный продукт с самым широким спектром действия. От всех летающих кровососущих насекомых: комаров, москитов, слепней, мокрецов,
372 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Шнуровка-бусы "Весна".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки и сделать яркие бусы! Ребенку будет
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Подгузники-трусики для девочек Huggies DryNights, 8-15 лет, 9 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от 4х лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики Хаггис Драйнайтс для девочек 8-15 лет (30 - 47
427 руб
Раздел: Обычные

33. Исполнительное производство в РФ (шпаргалка)

34. Земельное право (шпаргалка)

35. Шпаргалка по земельному праву (2005г.)

36. Всеобщая история государства и права зарубежных стран (Шпаргалка)

37. Шпаргалки по истории государства и права Казахстана

38. История России (шпаргалка)
39. Шпаргалки по истории отечественного гос и права 18-19 века
40. Шпаргалки по истории политических учений

41. Краткие лекции и шпаргалка по конституционному праву зарубежных стран

42. Шпаргалка по теории и истории кооперативного движения

43. Конституционное право (Шпаргалка)

44. Шпаргалки к госэкзамену по экономике и праву

45. Шпаргалка по международному праву

46. Шпаргалка по международному частному праву (Вопросы к экзамену по МЧП)

47. Шпаргалка по международному частному праву (2005г.)

48. Шпоры по муниципальному праву (Шпаргалка)

Потолочная сушилка "Лиана", 1,9 м.
Сушилка может использоваться в ванной комнате, лоджии или на балконе. Сушилка изготовлена из прочных, экологически чистых
632 руб
Раздел: Сушилки потолочные
Набор детской посуды "Лисичка" (3 предмета).
Набор детской посуды "Лисичка" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска 18
310 руб
Раздел: Наборы для кормления
Часы "Камасутра".
Оригинальные часы с прямым обычным ходом. Высокое качество исполнения, веселые картинки, механизм обычный - тикающий. Диск выполнен из
958 руб
Раздел: Прочее

49. Муниципальное право (шпаргалка)

50. Шпаргалки по налогам

51. Шпаргалка по праву (Пермь)

52. Римська держава Ё цивЁльне право (шпаргалка)

53. Римское право (Шпаргалка)

54. Основные понятия в римском праве (шпаргалка)
55. Шпаргалка по общей теории права
56. Теория государства и права (Шпаргалка)

57. Шпаргалка по теории государства и права

58. Шпаргалки по теории государства и права

59. Шпаргалки по ТГП к гос экзамену

60. Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

61. Шпоры по трудовому праву (Шпаргалка)

62. Шпаргалка по Трудовому праву (ТК РФ)

63. Финансовое право Украины (Шпаргалка)

64. Финансовое право РФ (шпаргалка)

Мусоровоз.
Мусоровоз выглядит совсем как настоящий. В наборе имеется мусорный бак, который автомобиль может загрузить в контейнер. Сверху открывается
985 руб
Раздел: Прочее
Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), серая.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку
Логический теремок.
Прекрасная развивающая и обучающая игрушка для Вашего малыша. Развивает логику, моторику рук, а также восприятие цвета и формы. Цвет
759 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

65. Шпоры по экологическому праву (Шпаргалка) (WinWord7.0, PageMaker6.5)

66. История английского языка

67. Лингвистическая типология (шпаргалка)

68. Введение новых правил в орфографии в немецком языке

69. Топики по английскому языку за 11 класс

70. Алкоголь(на немецком языке)
71. Топики по английскому языку на тему "Я ученый"
72. Образцы писем делового характера по английскому языку

73. Билеты по немецкому языку за 11 класс (2001 год)

74. Использование интегрированных курсов при изучении иностранного языка

75. Категория "противоположность" в английском языке

76. Куча топиков по английскому языку

77. Переводы по английскому языку из учебника Л.Н. Адрианова

78. Политическая система государства /на англ. языке/

79. Социокультурный компонент содержания обучения как средство повышения мотивации изучения иностранных языков на среднем этапе общеобразовательной школы

80. Топики для сдачи экзаменов по английскому языку

Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: коричневый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки
Карандаши цветные "Triocolor", 24 цвета, трехгранный корпус.
Трехгранная эргономичная форма корпуса. Яркие, насыщенные цвета, линии мягко ложатся на бумагу. Грифель устойчив к механическим
464 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Топики по английскому языку

82. Формы обращения в английском языке

83. Шпаргалка по лексикологии

84. Южнодунайские диалекты румынского языка

85. Грамматические трансформации при устном переводе с русского языка на английский

86. Тесты по английскому языку
87. Латинский язык: Практические задания для студентов заочного отделения исторического факультета
88. Глаголы французского языка (Le regime des verbes francais)

89. Словообразовательные модели неологизмов в современном английском языке

90. Роль заимствований в английском языке

91. Становление категории залога в англ. языке

92. Пословицы, поговорки английского языка. Их значение, употребление и русские эквиваленты

93. Использование библейских сюжетов в проектной деятельности учащихся старших классов средней школы (на примере немецкого языка)

94. Обучение письменной речи на французском языке в старших классах

95. Структуры экономического дискурса во французском языке. Роль коннекторов в построении аргументации

96. Поле запаха в немецком языке на примере романа П.Зюскинда ПАРФЮМЕР

Настольная игра "Уве Розенберга Пэчворк".
Настольная игра "Пэчворк" - одна из лучших абстрактных игр в мире. На протяжении игры участники составляют полотно из отдельных
900 руб
Раздел: Классические игры
Мотоцикл-каталка 2-х колесный, желтый.
Мотоцикл каталка обязательно станет любимой игрушкой Вашего малыша. Большое удовольствие доставляет ребенку самостоятельно оттолкнувшись
1700 руб
Раздел: Каталки
Карандаши цветные "Magic", 12+1 цветов.
Уникальные цветные карандаши с многоцветным грифелем, который дает возможность рисовать и писать сразу тремя цветами. В каждом наборе
713 руб
Раздел: 7-12 цветов

97. Фразеологический анализ ФЕ с компонентом-соматизмом Mund/рот в немецком и русском языках

98. Лекции Л. И. Городнего по лексикологии английского языка

99. Предмет исследования теоретической грамматики. Грамматический строй английского языка


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.