Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Ринок - економічна основа комерційної діяльності

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

МІНІСТЕРСТВО НАУКИ І ОСВІТИ УКРАЇНИ МИКОЛАЇВСЬКИЙ МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ВІДКРИТОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА» Кафедра комерційної діяльності Індивідуальне завдання З дисципліни Комерційна діяльність На тему: «Ринок – економічна основа комерційної діяльності» Миколаїв 2009 Зміст:1. Вступ 2. Ринкова економіка і комерційна діяльність 3. Організаційно-правові форми комерційних підприємств: 3.1 Чинники, що обумовлюють організаційно-правові форми підприємства 3.2 Індивідуальне підприємство та господарські товариства сфери малого бізнесу 3.3 Картель та інші форми об'єднання підприємств 4. Висновки 5. Використана література 1. Вступ У процесі становлення і розвитку товарно-грошових відносин формується такий найважливіший її елемент, як ринок. Тому причини виникнення цих відносин розкривають і причини виникнення товарного обігу й ринку. Ринок є складним утворенням з власною структурою. Для його функціонування потрібні специфічні умови. Ринок – це економічна основа комерційної діяльності. Саме так звучить тема мого індивідуального завдіння і розкрию її в своїй роботі. Актуальність даної теми обумовлена тим, що комерційна діяльність охоплює усі сфери суспільного життя. Ринок відіграє найважливішу роль в сучасному суспільному житті. Від того, наскільки розвинений ринок країни, залежить її економічний стан. Усі розвинені країни світу живуть за ринковою економікою. Без ринку не може існувати комерційна діяльність. Перше питання присвячено ринковій економиці та комерційній діяльності. В цьому питанні я розкрию сутність ринку, ринкової економіки та перечислю умови функціонування ринкового механізму для комерційної діяльності. У другому питанні розглянуто організаційно-правові форми комерційних підприємств. У всіх країнах світу з ринковою економікою існує велика кількість різноманітних підприємств. Підприємство – основний суб`єкт комерційної діяльності. Підприємства можуть бути різної форми влісності, що є важливою умовою функціонування ринкового механізму для комерційної діяльності. Тому в цьому питанні буде розглянуто їх класифікацію за якісними та кількісними параметрами. 2. Ринкова економіка і комерційна діяльність Досвід країн, в яких функціонує ринкова економіка, свідчить про те, що вона являє собою ефективно працюючий механізм. Ринок без централізованого інтелекту в особі Держплану або Держпостачу успішно вирішує складні економічні проблеми, що не під силу сучасним ЕОМ. Тим більше, що, за оцінками фахівців, найсучасніша електронно-обчислювальна машина здатна оптимально спланувати виробництво і розподіл не більш ніж 2 тис. виробів. Ринкова економіка – така система організації господарств, при якій взаємодія виробників і споживачів, покупців і продавців і розв`язання всіх основних проблем здійснюється через ринковий механізм. Як же працює ринковий механізм? Щоб відповісти на це запитання, необхідно розглянути його складові елементи, їх чотири. Це - попит, пропозиція, ринкова ціна і конкуренція. У загальному вигляді попит являє собою потребу в певному товарі, що забезпечена грошима. Розмір попиту визначається кількістю товарів, яка може бути реалізована на ринку за існуючими цінами.

Пропозиція - це сукупність товарів, які представлені на ринку. Його розмір визначається кількістю товарів, що пропонуються для продажу в певний період часу за існуючими цінами. Ринкова ціна - це ціна, що встановлюється на ринку. Розрізняють ціни попиту, пропонування і рівноваги. Під ціною попиту розуміють граничну максимальну ціну, за яку покупці ще згодні брати товар, а під ціною пропонування - граничну мінімальну ціну, за яку продавці ще готові пропонувати свій товар. Ціна рівноваги - це ціна, за якої розмір попиту дорівнює розміру пропонування. І нарешті, конкуренція. Вона являє собою процес суперництва між окремими продуцентами, постачальниками і покупцями товарів за найвигідніші умови їх виробництва та реалізації. Конкурентна боротьба має місце, коли на ринку певного товару кількість його продавців така, що жоден з них не в змозі самостійно або в об'єднанні з іншими впливати на ціну. За цих умов найважливіші питання економічного життя - що і скільки виробляти, яким чином і для кого - розв'язуються в результаті взаємодії попиту, пропонування і ринкових цін. Комерційна діяльність підприємств здійснюється на ринку. Ринок – це певна система економічних відносин між продавцем та покупцем у сфері обміну, що включає такі отрибути ринкового механізму, як попит, пропозиція, ринкова ціна і конкуренція, які вже було розглянуто вище. Отже, комерційна діяльність – це організація і управління комерційними процесами та операціями, пов`язаними з товарно-грошовим обміном з метою задоволення потреб споживачів та отриманням прибутку. Кінцевою метою комерційної діяльності є здійснення процесів купівлі-продажу товарів та послуг і отримання прибутку. Тобто, виходячи з усього вище сказаного, можна зробити висновок, що ринок – це основа комерційної діяльності. Це вдбувається у сучасній ринковій економіці через ринковий механізм. Функціонування ринкового механізму для комерційної діяльності потребує певних умов. Такими умовами є: наявність нормативно-правової бази, що забезпечує ринкові відносини і реалізацію всіх умов, що створюють основу його ефективного функціонування; наявність різноманітних форм власності (рівноправність всіх її видів), при якій забезпечується відособленість усіх товаровиробників, що мають у своєму розпорядженні право володіння і розпорядження засобами виробництва і результатами своєї праці; повна оперативно-господарська самостійність комерційного підприємства; неприпустимість адміністративного втручання державних органів управління в господарську діяльність підприємств; наявність основних елементів ринкового механізму; вільне ринкове ціноутворення; створення можливості для нових підприємств вільно , швидко затверджуватись на ринку; наявність інфраструктури ринку, яка б забезпечила вільну взаємодію між суб`єктами ринкових відносин. Лібералізація ринку (тобто свобода, невтручання держави в підприємництво) сприяє економічному розвитку країни, її суспільства. Але дія ринкового механізму має свої межі. Чого ж не може ринок? По-перше, ринок не в змозі регулювати так звані &quo ;зовнішні ефекти&quo ; економічної діяльності.

Вони не мають грошового виміру, але реально впливають (позитивно чи негативно) на добробут суб'єктів економічних відносин. Це, наприклад, такі соціальні наслідки виробництва в умовах конкуренції, як безробіття або забруднення навколишнього середовища. У даному випадку вплив негативний, і його хтось повинен компенсувати. Або інший приклад. Підприємець вкладає гроші в якісне медичне обслуговування своїх робітників. Від цього виграє не тільки він і вони, а й суспільство в цілому (зменшується ймовірність епідемічних захворювань, збільшується продуктивність суспільної праці тощо). Те ж саме від підвищення професійної майстерності робітників - соціальний ефект буде позитивний. Як його виміряти і компенсувати витрати ініціаторам? Ринок це зробити не може, такі функції має брати на себе держава. По-друге, ринковий механізм не в змозі врахувати потреби знедолених груп населення: безробітних, непрацездатних і малозабезпечених, їхні потреби, як правило, не забезпечені грошима, і - тому ринок їх не бачить. У результаті, наприклад, кішка багатого господаря може одержати молоко, необхідне дитині з бідної сім'ї. По-третє. Ринок не може забезпечити країну суспільними благами. Йдеться насамперед про товари і послуги колективного користування, в споживанні яких беруть участь усі громадяни без винятку (оборона, освіта, управління, охорона правопорядку тощо). Ці блага світова економічна наука називає &quo ;суспільним товаром&quo ;. Крім такої властивості, як невиключеність із споживання, вони мають і таку особливість, як те, що дістаються усім споживачам приблизно порівну. По-четверте, ринок не бачить перспективи. Криві попиту і пропонування відображають поточні потреби суспільства. Такі ж стратегічні цілі розвитку країни, як здоров'я нації, достатній рівень освіти населення, культура, здорове навколишнє середовище, структурна перебудова економіки під впливом НТП і вичерпання продуктивних ресурсів, залишаються за межами інтересів суб'єктів ринкових відносин. Часто-густо інтереси підприємців і суспільства стосовно цих питань протилежні. Отже, існує ряд проблем, вирішення яких мають взяти на себе державні і громадські інститути. Це - регулювання зовнішніх ефектів встановлення соціальної рівноваги, забезпечення населення соціальними благами, перспективний розвиток країни. Таким чином, ринковий механізм має певні межі своєї дії. Більше того, його ефективне функціонування передбачає наявність певних умов. Однією з них є розвинута інфраструктура ринку. 3. Організаційно-правові форми комерційних підприємств 3.1 Чинники, що обумовлюють організаційно-правові форми підприємства У всіх країнах з розвиненою ринковою економікою існує велика кількість різноманітних підприємств, класифікація яких здійснюється за якісними та кількісними параметрами. Основним якісним параметром є форма власності. А кількісним – чисельність працівників і обсяг продукції, що випускається та реалізовується. До найважливіших чинників, що визначають організаційно-правові форми підприємства як головного суб'єкта господарювання, належать такі: • цілі, які ставить перед собою підприємець (група підприємців), та шляхи їх здійснення в конкретному соціально-економічному середовищі; • спосіб формування стартового капіталу; • методи здійснення виробничо-господарської діяльності; • організаційна форма та методи управління підприємством; • законодавча та нормативно-технічна база, що регламентує створення, функціонування та ліквідацію діяльності суб'єкта господарювання; • форми власності майна, що використовує підприємець; • форма організації виробництва тощо.

Але воно не могло забезпечити необхідну кваліфіковану допомогу та організувати спеціалізовані кооперативи. Цю потребу взявся задовольнити Василь Нагірний — піонер західноукраїнського кооперативного руху, який протягом 10 років займався вивченням досвіду швейцарських кооперативів. У 1883 р. він організував споживчий кооператив «Народна торгівля», що ставив собі за мету закуповувати й продавати великі партії продуктів, оминаючи посередників, а заощаджені гроші передавати селянам. За допомогою своєї організації Нагірний сподівався привчити українців до комерційної діяльності. Поступово виникали інші кооперативи. У 1899 р., щоб навчати селян сучасних методів господарювання, Євген Олесницький заснував «Сільський господар», який у 1913 р. налічував понад 32 тис. членів. Однак найчисельнішими серед кооперативів були кредитові спілки. Деякі з них виникли ще в 1873 р., проте лише в 1894 р. із заснуванням спілки «Віра» вони отримали стабільну, добре відрегульовану основу. Даючи десятипроцентні позички, ці спілки, яких налічувалися сотні, швидко витіснили більшість лихварів

1. Економічна діагностика діяльності Дослідно-експериментального заводу УкрНДІВЕ

2. Вивчення економічного потенціалу регіону Житомирської області та виявлення можливих напрямків комерційної діяльності на ринку обробки деревини

3. Суть комерційної діяльності на підприємстві

4. Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

5. Аналіз і оцінка комерційної діяльності ПП РТА "Рубін"

6. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів
7. Еколого-економічна оцінка природоохоронної діяльності підприємства СП "Шахта ім. В.І. Леніна"
8. Економічна роль держави в ринковій економіці

9. Економічна теорія предмет і методи вивчення

10. Економічна інтеграці в АТР

11. Міжнародна економічна система та її головні елементи

12. Економічна безпека Росії

13. Основи страхової діяльності

14. Валютні ризики: економічна природа та управління

15. Економічна ефективність виробництва великої рогатої худоби у ТОВ "Аграрій СВПП" с. Краснопілка, Уманського району, Черкаської області

16. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

Муфта для коляски "Bambola" (шерстяной мех + плащевка + кнопки), бежевая.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку
Шкатулка декоративная "Стиль", 15,5x12,5x11,5 см (бутылочный).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 15,5x12,5x11,5 см. Материал: комбинированный.
1586 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (фиолетовый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики

17. Економічна ефективність виробництва соняшника

18. Економічна ефективність рослинництва

19. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

20. Виробництво зерна, його економічна ефективність

21. Економічна сутність виробничих запасів

22. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку
23. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи
24. Основи інформаційної безпеки

25. Економічна думка Древнього Сходу

26. Технології формування іміджу комерційної установи на національному та міжнародному рівні на прикладі приватної фірми "РЕНОМЕ"

27. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

28. Економічна характеристика країн Африки

29. Зовнішня економічна діяльність

30. Міжнародна економічна інтеграція

31. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

32. Економічна сутність та форми оплати праці

Игровой набор "Строим дом".
Игровой набор "Строим дом" из серии "Детский сад" от компании ПК "Форма" состоит из домика и строительного
646 руб
Раздел: Наборы строительной техники
Наполнитель бумажный (50 грамм), натуральный.
Вес: 50 грамм. Бумажный наполнитель используют в качестве декоративного материала, создавая из него на поверхности подарков различные
448 руб
Раздел: Упаковочные ленты, банты
Каска с подставкой под банки.
Не дай себе засохнуть! На стадионе или в парке, на дискотеке или вечеринке, в жаркий полдень или среди ночи, если с Вами пивная каска,
524 руб
Раздел: Прочее

33. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

34. Використання ділової гри на тему "Економічна оцінка родючості ґрунтів та врожайності с/г культур"

35. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

36. Економічна природа митного тарифу, його класифікація та функціональні завдання

37. Економічна оцінка пасиву балансу підприємства

38. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення
39. Еколого-економічні інструменти природоохоронної діяльності на ВАТ "АЗОТ"
40. Економічна безпека підприємства

41. Економічна безпека України

42. Економічна діагностика

43. Економічна думка Росії 17-18 ст. Економічні погляди І.Т. Посошкова

44. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

45. Економічна ефективність організації виробництва пальто

46. Економічна і національна безпека України

47. Економічна концентрація

48. Економічна криза в Україні та шляхи її подолання

Подушка "MediumSoft Стандарт", 70х70 см.
Подушка Medium Soft Стандарт "Файберсофт". Наволочка - 100 % микрофайбер. Наполнитель - силиконизированное волокно
389 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Руль электронный "Я тоже рулю".
Игрушка обязательно понравится Вашему ребёнку! Функции: ключ зажигания, кнопка "Разгон", реалистичный звук двигателя и тормоза
518 руб
Раздел: Рули
Вкладыши "Полянка".
Увлекательный набор "Полянка" состоит из игрового поля и 8 деталей, из которых нужно сложить фигурки. Задача малыша -
460 руб
Раздел: Рамки-вкладыши

49. Економічна модель підприємства

50. Економічна політика як система: визначення, основні критерії, класифікація

51. Економічна система. Способи і типи суспільного виробництва

52. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі

53. Економічна теорія

54. Економічна теорія фізіократів
55. Капітал як економічна категорія товарного виробництва
56. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

57. Продуктивність праці: економічна суть, методи вимірювання та планування росту за техніко-економічними факторами

58. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

59. Соціально-економічна характеристика Знам’янського району Кіровоградської області

60. Товарне виробництво: загальні економічні основи, мета та еволюція

61. Економіко-математичне моделювання діяльності кредитних спілок

62. Економічна статистика

63. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків

64. Основи організаційної діяльності у виробничій сфері

Одеяло 2-х спальное "Стандарт", шерсть мериноса.
Одеяло 2-х-спальное (стандарт). Материал: овечья шерсть, мериноса (смесь натурального и искусственного шерстяного наполнителя). Чехол:
916 руб
Раздел: Одеяла
Банка для чайных пакетиков (диспенсер) "Ирис", 9x8x19 см (фарфор).
Банка для чайных пакетиков (диспенсер) "Ирис". В фарфоровой банке чай отлично сохранится, а доставать пакетики из специального
599 руб
Раздел: Стеклянные
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 24 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1280 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

65. Функціональні райони потенційного ринку туристсько-екскурсійної діяльності в Південному регіоні Одеської області

66. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

67. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

68. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

69. Монополістичні тенденції і монополії в ринковій економіці

70. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку
71. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів
72. Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ "Правекс-банк"

73. Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

74. Аналіз ефективності діяльності комерційного банку з використанням стандартизованої рейтингової системи CAMEL

75. Основи безпеки життєдіяльності

76. Контроль та аудит діяльності комерційного банку

77. Аудит ефективності діяльності комерційних банків за міжнародними стандартами

78. Економіко-географічна характеристика Азербайджана

79. Економіко-географічна характеристика Чілі

80. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

Ручка перьевая "Silk Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/хром.
Перьевая ручка Silk Prestige. Цвет корпуса: черный/хром. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
375 руб
Раздел: VIP-ручки
Средство для мытья посуды Finish "All in 1 Shine&Protect", (лимон), 65 штук.
Средство для посудомоечных машин с функцией "блеск и защита" обеспечивает сверкающую чистоту и блеск посуды, а также защищает
880 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Головоломка "Шар-лабиринт 138 шагов", диаметр 19 см.
Это средняя по сложности, самая известная и популярная модель. Диаметр сферы составляет 19 см, внутренний лабиринт насчитывает 138 шагов.
679 руб
Раздел: Головоломки

81. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

82. Правові основи підприємницької діяльності

83. Ефективність і дієвість інформаційної діяльності

84. Організація науково-інформаційної діяльності

85. Методичні основи сегментації ринку

86. Ситуаційний аналіз умов збутової діяльності Київського торгівельного представництва ЗАТ "Галичина" на ринку молочних продуктів Київської області
87. Діагностика міжнародного економічного середовища. Характеристика сутності і форм прямого інвестування як стратегії виходу фірми на міжнародний ринок
88. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

89. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

90. Економічні та правові основи управління організацією

91. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

92. Основи менеджменту економічної безпеки в галузях народного господарства

93. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

94. Удосконалення інноваційної діяльності за рахунок мотивації праці

95. Поняття "носій інформації" та "матеріальна основа документа": семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

96. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи

Увлекательная настольная игра "Турбосчет Форсаж".
Продолжение самой "хитовой" игры "Турбосчет", еще больше карт с условиями, еще больше "прокачиваем" устный
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Настольная игра "Имаджинариум".
Каждый игрок выбирает себе слона и набор карточек для голосования того же цвета, что и слон. Карточек для голосования семь. Вам пригодится
1750 руб
Раздел: Карточные игры
Картриджи чернильные "Cartridge Quink", синие, 5 штук.
Картриджи подходят для всех перьевых ручек Parker. Картриджи с чернилами позволяют легко и просто заправить перьевую ручку, при этом не
309 руб
Раздел: Чернила, тушь, штемпель

97. Економічне виховання учнів загальноосвітньої школи в процесі позакласної навчально-виховної діяльності

98. Особливості розвитку емоційно-комунікативної діяльності у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку

99. Психологічні аспекти осягнення феномену релігійної віри


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.