Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Методи виховання та роботи із дезадаптованими дітьми та підлітками

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

ЗмістВступ Розділ 1. Соціальна педагогіка на сучасному етапі розвитку 1.1 Соціальна педагогіка в системі педагогічних наук 1.2 Становлення соціальної педагогіки як сфери практичної діяльності в Україні 1.3 Прогноз розвитку соціальної педагогіки як наукової дисципліни: обґрунтування й висновки Розділ 2. Методи виховання та роботи із дезадаптованими дітьми та підлітками 2.1 Шкільна дезадаптація при депресивних станах у дітей і підлітків 2.2 Основні принципи профілактики й реадаптації при шкільної дизадаптації, обумовленої депресивними станами в дітей і підлітків 2.3 Порядок проведення діагностики типів важковиховуваних дітей 2.4 Психокорекційна робота з молодшими школярами 2.5 Корекція рольових позицій дитини в родині 2.6 Психокорекційна робота з підлітками Висновки Список використаних джерел ВступЯк відомо, практично в кожному класі завжди є учні, виховання яких представляє особливу складність для вчителя. Такі школярі звичайно погано вчаться, конфліктують з однокласниками або педагогами, часто пропускають уроки без поважних причин, а часом роблять аморальні вчинки й навіть правопорушення. Методи педагогічного впливу на соціально дезадаптованих учнів, на жаль, не часто дають бажаний ефект. Це пояснюється тим, що міри, прийняті вчителями й вихователями, не враховують глибинних причин відхилень у поведінці дітей. Тільки на основі ретельної психологічної діагностики можлива розробка корекційної програми ресоціалізації учнів, що становить основу виховної роботи з ними. Зазвичай приділяється значна увага методам діагностики типу важко виховуваності виходячи з детермінант поводження учнів. Незважаючи на те, що детермінанти відхилень у розвитку особистості й поведінці багатоаспектні, потрібно виявити їхні основні параметри й розробити діагностичний інструментарій, призначений для їхнього виявлення. Актуальність курсової роботи полягає в тому, що в даний час наша країна переживає як політичну так і економічну нестабільність. Це все відображається зазвичай на самому впливовому прошарку суспільства - на дітях і підлітках. Адже вони найбільш глибоко сприймають всі процеси в суспільстві, сім’ї, бачать негаразди та проблеми. Відповідно це все відбивається на їхній поведінці, яка не завжди є адекватною нормам і правилам. Отже, вивчення методів виховання дезадаптованих дітей є нагальна проблема, яку ми розглянемо в даній роботі. Мета роботи - дослідження методів роботи з дезадаптованими дітьми. Відповідно до мети поставлено завдання, а саме: розглянути предмет соціальної педагогіки в системі педагогічних наук вивчити стан соціальної роботи в Україні провести аналіз дезадаптованої поведінки дітей і підлітків вивчити методи виховання таких дітей дати висновки та рекомендації Об’єктом дослідження є діти та підлітки. Предметом дослідження є принципи та методи виховання дезадаптованих дітей, їх поведінка. Отримані результати курсової роботи можна використовувати в роботі педагогічних працівників навчальних закладів. Однак найбільш прийнятні дані методики для психологів-практиків. Структура курсової роботи складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел, який містить 20 найменувань.

Основний зміст курсової роботи викладено на 34 сторінках. Загальний обсяг роботи - 39 сторінок. Розділ 1. Соціальна педагогіка на сучасному етапі розвитку 1.1 Соціальна педагогіка в системі педагогічних наукСоціальна педагогіка, проходячи складний період визначення своєї соціокультурної сутності в умовах інформаційного суспільства, вичленовування із загально педагогічного знання, вимагає акцентування уваги фахівців не тільки на тім, що поєднує соціальну педагогіку з іншими педагогічними галузями, але й на її специфіці. Сучасні українські фахівці (И.Д. Звєрєва, А.И. Капська, Л.Г. Коваль, Л.И. Мищик, С.Я. Харченко, С.Р. Хлібик, Л.А. Штефан) уточнюють зв'язок соціальної педагогіки скоріше із граничними для педагогіки в цілому науками - антропологією, філософією, соціологією, психологією, чим з іншими педагогічними галузями. Складність періоду становлення науки полягає, по-перше, в об'єктивному різноманітті точок зору на предмет соціальної педагогіки, що відбиває принцип демократичності її розвитку; по-друге, у неприйнятті окремими вченими відокремлення соціальної галузі в соціальних, по суті, науках. Тому, з метою адекватного сприйняття науковою громадськістю, на наш погляд, будь-які соціально-педагогічні концепції повинні супроводжуватися викладом точки зору автора на предметно-сутнісні основи соціальної педагогіки. Не можна не погодитися з опонентами соціальної педагогіки, що не буває &quo ;несоціальної&quo ; педагогіки як такої, як, втім, і філософії, культурології, психології, антропології. Однак прикметник &quo ;соціальна&quo ; вказує не на джерело їхнього походження або характер, а на предметну спрямованость галузі даної науки. Тому предметом дослідження соціальної педагогіки, на наш погляд, є соціальне виховання. Специфіка соціального виховання складається з його об'єкта, мети й методу. Об'єктом є людина, група, суспільство, тобто всі соціальні суб'єкти, метою - розвиток їхньої соціальності (соціальних якостей, соціальних ціннісних орієнтацій), методом - створення спільно (соціально) сприятливих для цього умов у всіх соціокультурних сферах соціуму. Таким чином, предмет соціальної педагогіки по меті значно більше предмета педагогіки й одночасно становить його частину. Якщо розглядати теоретико-методологічним ядром педагогічних наук загальну педагогіку з усіма її структурними частинами, а прикладні педагогіки (сімейна, етно-, конфесіональна й ін.) - радіусами, що розходяться від її центра, то соціальна педагогіка, на наш погляд, являє собою &quo ;пояс&quo ;, що охоплює всі існуючі прикладні педагогіки й ті, які тільки формуються (регіональна, наприклад, європейська; глобальна). По зовнішньому колу соціальна педагогіка граничить із соціальними галузями суміжних з педагогікою наук - соціальною філософією, соціальної культурології, соціальною антропологією, соціальною психологією, педагогічною соціологією й іншими. Природно, що в практичному своєму застосуванні соціальна педагогіка спирається на теоретико-методологічну базу загальної педагогіки, створюючи умови для розвитку просоціальних якостей і відносин (теорія виховання) і освоєння соціальних знань, умінь, навичок (теорія навчання) всіх соціальних суб'єктів у різних соціокультурних сферах.

Наприклад, соціально-педагогічним аспектом у сімейній педагогіці, є проблема соціального розвитку в родині не тільки дитини, але й всіх її членів, а також родини як єдиного соціального суб'єкта. Результатом сімейного соціального виховання є соціальність як деяка протилежність індивідуальності, що дозволяє гармонізувати відносини з іншими унікальними індивідуумами в сімейному мікросоціумі. Основні витрати - сімейна дезадаптація й обмеження соціального розвитку людини тільки сімейними цінностями (різновид соціальних). Що стосується виховних впливів школи - цього центра державної педагогіки, з діяльністю якого часто ототожнюють педагогіку в цілому, то тут соціальна її галузь займається питаннями &quo ;соціальної культури&quo ; освітньої установи. Інакше кажучи, соціальна педагогіка досліджує й регулює, по-перше, виховні впливи &quo ;непедагогічного&quo ; середовища суспільства (у тому числі економіки, політики, мистецтва й т.д.), направляючи їх на зміцнення й розвиток соціальності людини й різних груп. По-друге, вона аналізує соціальні умови педагогічного середовища, що в цілому й становить предмет соціальної педагогіки. Досліджуючи виховний потенціал соціуму й соціальні обставини виховання в теорії, регулюючи їх через соціально-педагогічну практику, соціальна педагогіка створює умови гармонізації соціального розвитку, насамперед людини протягом життя у всіх соціальних середовищах, а також - умови гармонізації соціальності людини, групи, суспільства, регіону, світового співтовариства. Таким чином, соціальна педагогіка носить методологічний характер щодо прикладних педагогічних галузей у створенні умов для формування соціальності індивіда, групи. Взаємозалежна із соціальними галузями інших наук, соціальна педагогіка має можливість збагачуватися їхніми наробітками щодо соціального розвитку людини, групи, суспільства й збагачувати ними суміжні педагогічні галузі, потенційно впливаючи через них на динаміку педагогічного ядра. Такий опосередкований зв'язок загальної педагогіки й соціальної зміцнює, з одного боку, цілісність системи педагогічних галузей, &quo ;неподільність&quo ; границь педагогіки щодо інших соціальних наук, а, з іншого боку, забезпечує розвиток педагогіки відповідно до соціокультурних потреб суспільства, регіону, миру. 1.2 Становлення соціальної педагогіки як сфери практичної діяльності в УкраїніСьогодні практично немає соціальних груп населення, які почували себе соціально захищеними, благополучними. І в першу чергу це стосується дітей і молоді. Це формує надзвичайно високий попит на фахівців, що вміють професійно оцінити проблему й допомогти її вирішити, діагностувати й прогнозувати соціальний розвиток суспільства. У педагогічній сфері в 60 - 70 роки в країнах СРСР були початі спроби мати фахівців, орієнтованих на соціально-педагогічну роботу (організатори позакласної й позашкільної виховної роботи в школах, педагоги-організатори житлово-комунальних служб, працівники позашкільних установ, гуртожитків, клубів, кімнат школяра й ін). Поступово формувалася й затверджувалася ідея цілеспрямованого створення соціально-педагогічного досвіду, розвивалася ідея інтеграції, міжвідомчого підходу в соціальній діяльності, змінювався характер взаємодії школи з іншими інститутами.

Отже диною, в строгому розумнню слова, полтичною партю була партя соцальдемократв. Вона мала за собою поважне минуле (з 1901 року, мавши тод назву Революцйно Укрансько Парт й змнивши  в 1904 роц на Укр. Соц. Дем. Роб. Партю). · проAрама й тактика, корнячись у проAрам й тактиц нтернацонального соцалзму, були вже принатурен до укранських обставин. Вона мала свою сторю, сво традц, методи, свою школу. Практика пдпольно революцйно партйно роботи привчила членв  до певно орAанзац, дала виховання, виробила сталий свтогляд, дала звичку до полтично прац. Саме м'я парт, як  мена окремих дячв  були вдом серед широких кол укранського робтництва. Будучи нечисленими, партйн орAанзац в той же час складались з вихованого, передового, найбльш активного й революцйного пролетарського елементу. Все це разом було причиною того, що ця партя зразу ж по вибуху революц заняла керуюче мсце в нацональнй революц на Укран, загравши одночасно й у загально-росйськй революц не малу ролю: змайловський  семенвський полки, як в критичний момент ршили долю революц в Петроград, були орAанзован петроградською орAанзацю У. С. Д. Р. П.  нею виведен з казарм до побдного бою з царськими вйськами

1. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

2. Дослідження впливу факторів макросередовища на кон’юнктуру ринку

3. Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"

4. Соціологічне дослідження "Патріотизм у розумінні сучасної молоді"

5. Вплив експериментальних досліджень Томсона на розвиток фізики

6. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"
7. Історія стиляг. Молодіжна субкультура в СРСР (1950-1960 рр)
8. Дослідження харчування

9. Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки

10. Дослідження протоколу TCP/IP /укр./

11. Розробка моніторингових досліджень стану середніх річок степового Придніпров’я (на прикладі річки Інгулець)

12. Астрономічні експерименти з дослідження елементарних частинок

13. Метеорологічні дослідження

14. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

15. Дослідження метеорологічних умов (мікроклімату) у виробничих приміщеннях

16. Будова, функції та методи дослідження мітохондрій

Дополнительный набор карт Имаджинариум "Персефона".
Имаджинариум "Персефона" - это самое новое дополнение к настольной игре для незаурядных компаний. 98 дополнительных карт от
750 руб
Раздел: Карточные игры
Игра настольная "Кто в яйце".
В набор входят: - 4 лукошка для яиц разных цветов; - 4 набора фишек в соответствии с цветом лукошка; - 24 половинки яиц с изображениями
605 руб
Раздел: Прочие
Матрешка 5 в 1 (Д-282).
Игрушка из натуральной древесины. Матрешки: 5 в 1. Игрушка расписана цветными красками. Цель игры: развитие мелкой моторики, координации
435 руб
Раздел: Матрешки

17. Дослідження режиму опадів у південно-західній частині Одеської області

18. Експертна профілактика в окремих видах досліджень

19. Методи та етапи статистичного дослідження

20. Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок

21. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

22. Метод лінгвістичної географії. Зіставний метод. Структурний метод у лінгвістичних дослідженнях
23. Наступність і перспективність у вивченні частин мови в початкових класах (дослідження)
24. Теоретичні проблеми дослідження субстрату в європейському мовознавстві ХІХ–ХХ ст.

25. Дистрибутивний аналіз. Методика безпосередніх складників. Трансформаційний аналіз – методи лінгвістичних досліджень

26. VHDL - технології дослідження цифрових пристроїв

27. Дослідження зміни температури термопари за допомогою чисельних методів на ЕОМ

28. Дослідження методів чисельного інтегрування

29. Дослідження перехідних характеристик цифрових САК

30. Дослідження чисельних методів інтегрування

31. Історіографія досліджень голодомору

32. Історія дослідження Ольвійського полісу за археологічними даними

Набор для резки сыра из 4-х приборов и деревянной доски «Рокфор».
Сыр - продукт, требующий трепетного к себе отношения. Его производство может занимать долгие месяцы, а порой и годы. Однако если сделать
1430 руб
Раздел: Кухня
Магнитная игра "Тангос. Парадокс".
Игры «Тангос» – это компактные головоломки, которые имеют многовековую историю и предназначены для изучения детьми геометрических фигур и
471 руб
Раздел: Игры на магнитах
Набор стикеров "Среда Обитания".
Удивительный набор стикеров познакомит вашего малыша с различными животными, а также со средой их обитания: фермой, африканским оазисом,
479 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек

33. Палеонтологічні дослідження

34. Дослідження вебер-амперних характеристик магнітних кіл постійного струму

35. Дослідження математичної моделі WiMax та розрахунок покриття на її основі

36. Дослідження розбавлювача димових газів по каналу регулювання "витрата повітря – температура димових газів"

37. Синтез і дослідження оксидно-ідієвої кераміки з неомічною провідністю

38. Бітлз і їх роль у розвитку молодіжної культури ХХ століття
39. Різноманіття й багатозначність підходів у дослідженні культури
40. Дослідження Шекспірівської комедійної творчості

41. Кабінетні методи маркетингових досліджень

42. Маркетингове дослідження

43. Маркетингове дослідження збуту коньячних виробів ТМ "Жан-Жак"

44. Маркетингові дослідження

45. Маркетингові дослідження діяльності фірми

46. Маркетингові дослідження конкурентоспроможності ДП "Спектр"

47. Маркетингові дослідження ринку кави торгової марки "Якобз"

48. Методи проведення маркетингового дослідження компанією "Бізнес. Маркетинг. Технології"

Стиральный порошок "PoshOne Ecobaby Delicate" для детской одежды и деликатных тканей 2,5кг.
Posh one 2500 gr (коробка с мерной ложкой 30 гр): сухой стиральный концентрированный порошок для: цветного белья. Оригинальные импортные
684 руб
Раздел: Стиральные порошки
Этажерка "Люкс-5" с сидением, 3-х ярусная.
Удобная, компактная и функциональная этажерка для обуви с ящиком «Люкс 5» выполнена из металлических трубок с антикоррозионным
1624 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Ракета "Мир".
Модель 2018 года. Боковые разгонные блоки отделяются одновременно при перемещении оранжевого кольца вверх, следующая ступень также
412 руб
Раздел: Космический транспорт

49. Технологія організації презентації на основі маркетингових досліджень ринку

50. Товарознавчі та маркетингові аспекти дослідження ринку східних ласощів

51. Дослідження асортименту пральних машин

52. Дослідження поведінки споживачів

53. Дослідження ринку керамічної цегли та розробка маркетингової стратегії ТОВ "Євротон"

54. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас
55. Дослідження ринку автомобілів (2009-2010 рр.)
56. Дослідження антагоністичних властивостей сучасних пробіотиків

57. Дослідження механізму дії гіпервисокочастотного випромінювання на загоювання шкірних ран в експерименті

58. Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту

59. Комплексні ультразвукові дослідження в діагностиці та визначенні поширеності раку підшлункової залози

60. Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження

61. Опрацювання складу, технології та дослідження вагінальних супозиторіїв противірусної дії з протефлазідом

62. Променеве дослідження молочної залози

63. Рентгенологічний метод дослідження в променевій діагностиці

64. Сучасні методи і підходи до обробки результатів медико-біологічних досліджень

Пеногенератор для минимоек, для пистолета 375 серии.
Пеногенератор для мойки высокого давления ЗУБР предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Регулировка выхода пены. Большой
1855 руб
Раздел: Мойки высокого давления
Настольная игра "Маленький балансир".
Классическая настольная игра – балансир. Смешные, зеленые лягушата прыгают в пруду, нужно помочь им забраться на кувшинки. Настольная игра
1699 руб
Раздел: Игры на ловкость
Сейф-книга Alparaisa СС0072/1 "Вокруг света", 17х11х5 см.
Размеры: 17х11х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей. Встроенный замок, запирающийся на ключ. Аксессуары: ключ - 2 штуки.
572 руб
Раздел: Копилки

65. Хіміко-токсикологічне дослідження лікарського препарату "Тетлонг-250"

66. Променеве дослідження щитоподібної залози

67. Маркетингове дослідження міжнародного ринку продукту та продуктові експортні стратегії вітчизняних товаровиробників (на прикладі конкретного продукту)

68. Дослідження ділової кар’єри менеджера

69. Дослідження мотивації на досягнення

70. Методи дослідження затрат робочого часу
71. Інформаційне забеспечення наукових досліджень з документознавства
72. Методи тестування у дидактичних дослідженнях

73. Методологія науково-педагогічного дослідження

74. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

75. Пізнавальний інтерес, його структура і особливості дослідження

76. Технології навчання як дослідження

77. Організація і структура наукових досліджень

78. Методи політичних досліджень

79. Дослідження рухів зубообробного вестата

80. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

Игровой набор Lalaloopsy "Карусель" для создания украшений из бусинок.
Отличный набор, сочетающий игровые элементы и творчество, позволит Вашей юной мастерице создавать уникальные авторские аксессуары из
1299 руб
Раздел: Современные, герои мультфильмов
Подставка под ванночку "Карапуз" универсальная (с сушилкой).
Подставка для ванночки предназначена для того, чтобы сделать купание Вашего малыша максимально удобным. Она надежна и проста в
1223 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Кружка "Кастет", белая, золотая ручка.
Оригинальная керамическая кружка с ручкой в виде кастета. Металлизированное напыление. Упаковка стилизованная, качественный
382 руб
Раздел: Кружки

81. Метод дослідження протизносних властивостей мастильних матеріалів при радіальних коливаннях валу

82. Предмет дослідження соціальної психології

83. Дослідження групової згуртованості учнівських груп

84. Дослідження мотиваційно-ціннісної сфери в юнацькому віці

85. Дослідження тривожності п’ятикласників

86. Релігія як предмет філософського дослідження. Основи теології
87. Дослідження теоретичної концепції системи освіти с позиції соціології
88. Педагогічний експеримент як метод дослідження

89. Програма соціологічного дослідження спрямована на вивчення громадської думки городян про роботу міського громадського транспорту

90. Соціологічне дослідження ставлення людей до вивчення іноземних мов

91. Молодіжна субкультура в соціологічному вимірі

92. Дослідження організації роботи митних органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів

93. Аналітичне дослідження кривошипно-шатунного механізма автомобільних двигунів

94. Дослідження однофазного трансформатора

95. Дослідження трифазної системи при з’єднанні споживачів зіркою

96. Когрентність другого порядку як об’єкт експериментального дослідження

Кружка керамическая "FIFA 2018", 1000 мл.
Объем: 1000 мл. Материал: керамика.
1231 руб
Раздел: Кружки, посуда
Корзина "Плетенка" с крышкой, (350x290x175) (бежевый).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: бежевый.
303 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Сковорода-гриль чугунная, со съемной деревянной ручкой, 25x25х4 см (квадратная).
Размеры: 25х25х4 см. Размер рабочей поверхности: 23х23х2 см. Чугунная литая сковорода-гриль со съемной ненагревающейся деревянной ручкой,
620 руб
Раздел: Сковороды гриль

97. Дослідження фототранзистора

98. Аналіз та дослідження стану міжнародного туризму і розробка проектних рішень

99. Дослідження розвитку швидкості у підлітків загальноосвітньої школи

100. Прогностичні дослідження маїбутнього


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.