Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Резерви збільшення випуску та реалізації продукції

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Контрольна робота З дисципліни: «Економічний аналіз» Зміст Резерви збільшення випуску та реалізації продукції Практичні завдання Список використаної літератури 1. Резерви збільшення випуску та реалізації продукції Резерви збільшення випуску і реалізації продукції розглядаються як науково обґрунтований запас виробництва для забезпечення гарантії виконання договорів поставки і як невикористані можливості зростання і вдосконалення виробництва продукції та його кінцевих фінансових результатів. Резерви випуску і реалізації продукції виникають постійно під впливом науково-технічного прогресу, вдосконалення організації виробництва, праці й менеджменту. Невикористані можливості виробництва і реалізації продукції є основним об'єктом аналітичного пошуку, оскільки визначається не лише втрачена вигода, а й оцінюються можливості та доцільність їх мобілізації. Доцільно виділити чотири етапи дослідження резервів виробництва та реалізації продукції. На першому етапі дають оцінку зовнішніх і внутрішніх резервів. Зовнішні резерви виробничої програми формуються зміною кон'юнктури товарного ринку (попиту на продукцію, її конкурентоспроможності, можливостей конкурентів і контрагентів ринку), станом ринків капіталу, фондів, матеріалів, робочої сили та ін. Внутрішні резерви виробництва і реалізації продукції виражають можливості підприємства і пов'язані насамперед з використанням виробничого потенціалу. Вони є основною галуззю аналітичних досліджень. На другому етапі виділяють інтенсивні та екстенсивні резерви виробництва і реалізації продукції. Процес екстенсивного нарощування виробничого потенціалу потрібний, проте обмежується фінансовими можливостями підприємства та економічною доцільністю. Економічно виправданим є таке нарощування виробничого потенціалу, яке супроводжується вищим приростом фінансових результатів, соціальними та економічними передумовами. Це, зокрема, нарощування виробничої потужності для забезпечення монопольного становища на ринку, збільшення витрат ресурсів для поліпшення якості і конкурентоспроможності продукції та ін. Визначальним напрямом мобілізації резервів виробництва та реалізації продукції є інтенсифікація виробничо-збутової діяльності. Інтенсифікація використання виробничих ресурсів є головною передумовою досягнення високих фінансових результатів та стійкого фінансового стану . Сукупний вплив екстенсивних та інтенсивних факторів може бути оцінений з використанням методу ключової матриці. Перевага такої оцінки полягає в тому, що можуть бути налагоджені міжресурсні зв'язки та визначені можливості інтенсифікації. Модель ключової матриці показана на рис. 1, де: П – випуск продукції, тис. гри.; ОЗ – вартість основних засобів, тис. грн.; Т – вартість оплати праці, тис. грн.; М – вартість витрачених матеріалів, тис. грн.; ОЗв – віддача основних засобів, грн./грн.; Ро – зарплатовіддача, грн./грн.; Мо – матеріаловіддача, грн./грн.; Оп – місткість продукції за основними засобами, грн./грн.; Ор – зарплато-місткість продукції, грн./грн.; Ом – матеріаломісткість продукції, грн./грн.; Рф – озброєність праці основними засобами, грн./

грн.; Моз – озброєність основними засобами обробки матеріалів грн./грн.; Мр – працезабезпеченість обробки матеріалів, грн./грн.; Мр – забезпеченість роботи осн. засобів робочою силою, грн./грн.; ОЗм – матеріалозабезпсченість роботи основних засобів, грн./грн.; Рм – матеріалозабсзпеченість праці, грн./грн. За властивостями моделі можна легко виділити вплив показників інтенсифікації використання виробничих ресурсів (віддачі основних засобів, зарплатовіддачі) на випуск продукції, враховуючи те, що П=ОвґРозґМрґМ Крім того, можуть бути оцінені міжресурсні зв'язки, які характеризують умови інтенсифікації використання виробничих ресурсів. І П ОЗ Т М П І ОЗ/П=О т/п= ор М/П= ОМ ОЗ п/оз= озВ І Т/ОЗ=ОЗТ м/оз= озм Т П/Т=РО ЩЗ/Т=РОЗ І М/Т=РМ М п/м=мо оз/м=мОЗ т/м= мр І Рис. 1. Модель ключової матриці аналізу дії екстенсивних та інтенсивних факторів виробництва Оцінка результатів інтенсифікації охоплює таку систему розрахунків: а) визначення динаміки показників інтенсифікації використання виробничих ресурсів; б) визначення співвідношення приросту використання виробничих ресурсів у розрахунку на 1% приросту обсягу виробництва; в) розрахунок частки впливу зміни показників інтенсифікації на приріст обсягу виробництва продукції; г) розрахунок відносної економії виробничих ресурсів; д) комплексна оцінка всебічної інтенсифікації виробництва. Для оцінки досягнутого рівня інтенсифікації використовують табл. 1. За цими показниками інтенсифікації визначають її економічний результат (табл. 2). Результат оцінки відносної економії ресурсів свідчить про втрачену вигоду чи приріст фінансового результату, досягнутих за рахунок інтенсифікації виробництва . На третьому етапі дають оцінку резервів організації виробничого процесу. Раціональна організація виробничого процесу пов'язана із забезпеченням ритмічності та комплектності виробництва і збуту продукції відповідно до умов договорів поставки. Таблиця 1. Характеристика показників інтенсифікації виробництва Показник Минулий рік Звітний рік Відхилення % Валова продукція v зіставннх цінах. Тис. грн. 1850 2000 108.1 Промислово-виробничий персонал, осіб 810 815 100.6 Матеріальні витрати, тис. грн. 1401) 1550 110.7 Основні засоби, тис. грн. 1800 2100 116,7 Оборотні засоби, тис. грн. 920 960 104.3 Продуктивність праці, тис. грн./особу 2.28 2.45 107,4 Матеріаловіддача, грн./грн. 1.32 1.29 97.7 Оборотність оборотних засобів (кількість обертів) 2.01 2.08 103,5 Віддача основних засобів, грн./грн. 1.03 0,95 92,2 Фонд оплати праці промислово-виробничого персоналу, тис. грн. 780 830 106,4 Таблиця 2. Оцінка результатів інтенсифікації виробництва Види ресурсів Динаміка показників інтенсифікації Приріст ресурсу на 1% приросту продукції Частка впливу на 100% приросту продукції Відносна економія ресурсів екстенсивних факторів інтенсивних факторів Промислово-виробничий персонал 1.074 0.6/8.1= 0. 074 7.4 92,6 -63 Матеріальні Ресурси 1.107 10.7/8.1= 1.321 132.1 -32,1 -37 Основні фонди 0.922 16.7/8.1= 2.062 206.2 -106,2 154 Оборотні засоби 1.035 4.3/8.1= 0.531 53.1 46,9 -34 Визначено за відносною економією коштів на оплату праці Під ритмічністю роботи підприємства розуміють випуск цехами деталей, напівфабрикатів і виробів згідно з добовими чи місячними графіками виробництва.

її порушення негативно впливає на роботу суміжних підрозділів, виконання договірних зобов'язань, якість продукції та ін. Неритмічний випуск продукції протягом місяця найчастіше спричиняється використанням запасу незавершеного виробництва, відсутністю достатнього запасу, напівфабрикатів заготівельних цехів, перебоями у постачанні сировини, простоями робітників і устаткування, змінами виробничих завдань та ін. Ці причини повинні бути виявлені під час аналізу. Ритмічність роботи підприємства визначають за днями чи декадами у межах місяця, за місяцями і кварталами з поділом на декади. Показником ритмічності є також відношення випуску продукції за першу декаду до її випуску в третій декаді попереднього місяця. Для характеристики ритмічності випуску продукції протягом року доцільно будувати динамічні ряди за місяцями, кварталами з розподілом на декади і дні (табл. 3). Як видно з таблиці, підприємство допускало «штурмовщину», оскільки в третій декаді випущено від 42 до 49% продукції. «Штурмовщина» і неритмічний випуск продукції свідчать про заниження можливого випуску продукції. Аналізуючи показники, поряд з виявленням причин неритмічної роботи доцільно визначити додатковий випуск продукції за умови ліквідації відставання виробництва в першу і другу декади. Не враховують кількість чи вартість продукції, виготовленої в третій декаді за рахунок понаднормованих робіт. Один з варіантів розрахунку обсягу продукції полягає в тому, що для перших двох декад цей обсяг визначають за обсягом третьої декади. Наприклад, у третій декаді було випущено продукції на 500 тис. грн., з них на 100 тис. грн. – понаднормовані, у першій і другій – на 600 тис. грн. Отже, додатковий обсяг продукції за умови продуктивної та ритмічної роботи міг би становити (500 -100)ґ2 – 600 = 200 тис. грн. Таблиця 3. Характеристики ритмічності виробництва продукції підприємством зарік Місяць Декада, % до фактичного обсягу товарної продукції перша друга третя Січень 24 27 49 Лютий 23 29 48 Березень 27 28 45 Квітень 28 30 42 Недоліком цього методу є лише те, що брати за основу третю декаду недоцільно, оскільки комплектуючі вироби та напівфабрикати надходять саме наприкінці місяця не завжди з вини підприємства. Доцільніше визначати додатковий випуск у нормо-годинах, порівнюючи нормо-години, витрачені в третій декаді і в першій та другій. Наприклад, виробництво продукції за рік передбачало витратити 2210 нормо-годин. Планові питомі обсяги випуску продукції за декадами становлять: у першій – 32%, в другій – 33%, в третій – 35%. На підставі фактичної питомої ваги випуску продукції за декадами визначаємо розподіл витрат праці за декадами. Фактично за першу декаду питома вага в нормо-годинах – 30%, другу – 31%, третю – 39%. Тобто, на випуск витрачено нормо-годин: за першу декаду 2210ґ30/100 = 663,0 за другу декаду 2210 31/100 =685,1 за третю декаду 2210ґ39/100 = 861,9 Витрати за першу і другу декади становили 1348,1, а за третю 861,9 тис. нормо-годин. Із загальної кількості нормо-годин у третій декаді вилучаємо понаднормові (17,9 тис), тобто 861,9 – 17,9 = 844 тис. нормо-годин.

За цих обставин командування військ УНР згодилось здати зброю і відвести свої сили з міста. Скориставшись із сум’яття, нерозберихи, робітничі бойові дружини за наказом більшовицького ревкому захопили багаті збройні трофеї і на деякий час 18 грудня запанували в низці ключових пунктів Одеси. Однак, не маючи ще достатніх сил, більшовики віддали наказ робітничим загонам відступити в навколишні села, перейти на нелегальне становище й приступити до організації партизанської боротьби. На заклик більшовиків встати на боротьбу за відновлення влади рад під їх прапори прийшло чимало жителів південного регіону і Одеса виявилася практично блокованою. Військовий губернатор Гришин-Алмазов доповідав у штаб Денікіна, що „Одеса перебуває у стані обложеної фортеці”[929]. Спроби антантців розширити зону окупації навколо міста наражалися на істотний спротив партизанів і з великими труднощами врешті вдалося закріпитися лише на деяких залізничних станціях (Роздільна, Вознесенськ тощо). Отже, попри всю військово-економічну й політичну могутність країн Антанти, реальність реалізації первісних планів окупації України без підтримки інших союзних сил, без зміни підходів до справи, зокрема — істотного збільшення інтервенційного корпусу, на кінець 1918 р. слід визнати дуже проблематичною

1. Аналіз випуску готової продукції та її реалізації

2. Аналіз виробництва та реалізації продукції

3. Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"

4. Індексний аналіз товарообігу промислової продукції на підприємстві

5. Розробка бізнес-плану реалізації проекту по випуску нової продукції на ВАТ "Іскра"

6. Методика аудиту готової продукції та ії реалізації
7. Облік доходів від реалізації готової продукції ПП "Газель і К"
8. Облік реалізації продукції (робіт, послуг) та розрахунків з покупцями та замовниками

9. Судово-бухгалтерська експертиза операцій з виробництва, реалізації і собівартості сільськогосподарської продукції

10. Маркетингова програма організації виробництва і реалізації інноваційної продукції

11. Особливості формування виручки від реалізації продукції в підприємствах комунальної власності

12. Фінансові методи збільшення капіталу

13. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

14. Побудова моделі для аналізу та прогнозу поквартального випуску продукції компанії

15. Анализ себестоимости промышленной продукции и резервы ее снижения

16. Технология производства продукции на ЗАО Анит ЛТД

Сейф-книга "Alparaisa СС0023/1" (карта первооткрывателей).
Размеры: 17х11х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей.
576 руб
Раздел: Копилки
Набор столовый детский "Юниор" (2 предмета).
Набор детских столовых приборов. Нержавеющая сталь. Красочная упаковка, детский рисунок на каждом предмете. Толщина металла 2 мм. Размеры:
321 руб
Раздел: Ложки, вилки
Стул для школьника регулируемый Polini City / Polini Smart L (цвет: белый/серый).
Регулируемый стул подходит к растущей парте-трансформер Polini Simple М1 75х55 см, белый-серый и растущей парте-трансформер Polini Simple
2629 руб
Раздел: Стульчики

17. Розробка технологічного процесу виготовлення друкарських форм для випуску журнальної продукції

18. Маркетинговий аналіз парфумерної продукції

19. Акцизний збір в України

20. Аналіз виконання плану з собівартості продукції підприємства

21. Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг

22. Аналіз обсягу виробництва продукції (надання послуг)
23. Розрахунок виробничої потужності технологічної лінії по випуску продукції
24. Сертификация пожароопасной продукции и информирование населения. Общие положения и порядок надзора

25. Сертификация пожароопасной продукции и информирование населения. Общие положения и порядок надзора

26. Технические резервы в страховой компании

27. Лексическая эквивалентность при переводе художественного текста с нидерландского языка на русский. Особенности перевода метафор. (на материале перевода отрывка из романа Анны Энквист "Тайна")

28. "Реквием" Анны Ахматовой

29. Анна Андреевна Ахматова

30. Анна Герман

31. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

32. Загрязнение сельскохозяйственной продукции

Шкатулка музыкальная "Сердце", 20x19x8 см, арт. 24804.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
1027 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Магнитная игра для путешествий "Подводный мир".
Расположи 4 магнитные детали на игровой доске таким образом, чтобы только указанные в задании обитатели подводного мира остались видны.
554 руб
Раздел: Головоломки
Игра настольная "Дом с привидениями".
Эта веселая соревновательная ролевая игра предназначенна для 2 игроков в возрасте от 5 до 10 лет. Один из них играет за команду из 7
314 руб
Раздел: Классические игры

33. Качество продукции машиностроительного производства

34. Разрешение внутренних и международных споров о качестве продукции

35. Анализ финансовых результатов от реализации продукции растениеводства

36. Анализ себестоимости продукции плодоводства в СХПК «Кочетовский» Мичуринского района Тамбовской области

37. Анкета по социологии. Выявление потребительского спроса жителей города N на алкогольную продукцию

38. Резервы снижения себестоимости
39. Учет готовой продукции, ее учет и реализация
40. Формирование, учет и анализ резервов

41. Экономический анализ затрат на производство продукции

42. Аудит расчетов при реализации продукции

43. Учет капитала и резервов (на примере ООО "Багульник" г. Бийск)

44. Бухгалтерский учет резерва незаработанной премии

45. Затраты на производство и реализацию продукции

46. Калькуляция себестоимости продукции

47. Себестоимость продукции, прибыль, рентабельность

48. Затраты на производство продукции

Ранец жесткокаркасный для начальной школы "Динозавр", 17 литров, 34х26х16 см.
Серия предназначена для мальчиков 7-10 лет. Яркий и необычный принт привлечет внимание школьников. Надежная конструкция этого
1633 руб
Раздел: Без наполнения
Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: оранжевый.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids Comfort 10х8 EVA. В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары, которые
4194 руб
Раздел: Трехколесные
Стул-стол для кормления Вилт "Алекс" (салатовый).
Удобный стульчик-трансформер для кормления Вашего малыша. Можно использовать без столешницы, поэтому по мере взросления вашего малыша, вы
1337 руб
Раздел: Стульчики для кормления

49. Aормирование затрат на выпуск продукции. Учет готовой продукции в системе 1С:Предприятие

50. Калькуляция себестоимости масложировой продукции

51. Каналы распределения продукции

52. "Маркетинговый план продвижения продукции на рынок СНГ"

53. Качество продукции как показатель деятельности предприятия

54. Управление качеством продукции
55. Организация подготовки производства к выпуску новой продукции
56. Организация закупки и транспортировки продукции из региона в регион

57. Анализ себестоимости продукции и путей ее снижения

58. Технико-экономический анализ. Анализ выпуска и объемов продаж продукции

59. Анализ качества продукции на конкурентоспособность предприятия

60. Себестоимость продукции в угольной промышленности. Повышение эфективности производства в горной промышленности.

61. Качество продукции - элемент выживаемости фирмы в условиях рыночной конкуренции

62. Расчет себестоимости продукции и экономической эффективности предприятия по производству офисных стульев

63. Себестоимость продукции

64. Изучение уровня затрат предприятия на производство (реализацию) продукции (услуг)

Набор детской посуды "Морские животные" (3 предмета).
Набор детской посуды "Морские животные" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска 18
310 руб
Раздел: Наборы для кормления
Пакеты фасовочные "Экстра" в евроупаковке, 24х37 см (1000 штук), 8 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
378 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Умные кубики. Контуры. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики "Контуры" - универсальный набор интеллектуальных игр для дошкольников. IQ-кубики помогают развивать моторную и
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками

65. Нахождение оптимальных планов производства продукции и их экономико-математический анализ

66. Факторы и резервы в экономичексом анализе

67. Древняя Русь и Франция в XI веке судьба русской царевны Анны Ярославны

68. Толстой: Анна Каренина

69. Аничков мост

70. Анна Зегерс. Антифашистская направленность ее произведений
71. «Романность» лирики Анны Ахматовой
72. Тема Родины в поэзии Анны Ахматовой

73. Особенности поэтического мира Анны Ахматовой

74. О поэме Сергея Есенина "Анна Снегина"

75. Влияние творчества Блока на поэзию Анны Ахматовой

76. С. Есенин. "Анна Снегина"

77. Поэма "Реквием" Анны Ахматовой как выражение народного героя

78. Роман "Анна Каренина"

79. Анна Ахматова

80. Л.Н. Толстой. Роман Анна Каренина

Маркер выделитель текста Edding "E-345/6S", 6 цветов 1-5 мм.
Для выделения слов или текста в книгах, брошюрах, письмах и т.п. Практически для любой бумаги для копирования и факсов. Высокая
361 руб
Раздел: Текстовыделители
Кружка-хамелеон "Чеширский кот".
Вам нравятся необычные вещи? Любите удивляться и удивлять всех вокруг? Кружка-хамелеон "Чеширский кот" будет поднимать
304 руб
Раздел: Кружки
Насос ножной Phantom.
Количество цилиндров: 2. Суммарный рабочий объем цилиндров: 0,55 литра. Длина шланга: 0,55 м.
698 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные

81. Ана

82. "Поэма без героя" Анны Ахматовой

83. Анна Ахматова

84. Выработка маркетинговой стратегии и оценка прибыли при подготовке к выпуску ассортиментной продукции

85. Демографические, географические и психографические данные в продвижении продукции

86. Научно-техническая продукция
87. Оценка качества продукции
88. Оценка уровня конкурентоспособность продукции

89. Стандартизация и сертификация продукции в условиях рынка

90. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

91. Аналіз та удосконалення оперативного управління

92. Анализ и управление себестоимостью продукции на примере ОАО Владивостокский рыбокомбинат

93. Маркетинг и управление сбытом продукции

94. Системы управления качеством продукции

95. Улучшение сбыта и продвижения продукции организации (на примере ОАО вино-водочный завод Майкопский)

96. Формирование кадрового резерва

Чехол-органайзер для спинки авто "Happy Baby".
Чехол-органайзер – аксессуар, просто незаменимый во время поездок на автомобиле, благодаря множеству вместительных карманов. Помимо
699 руб
Раздел: Прочее
Детская горка, цвет: красный/желтый, скат 140 см.
Для активного летнего отдыха вам пригодится пластиковая горка Долони. Горка изготовлена из яркого пластика и украсит любую детскую комнату
2200 руб
Раздел: Горки
Магнитная игра для путешествий "Волшебный лес".
Уникальная логическая игра-головоломка для отличного времяпрепровождения и тренировки ума. Имеет компактное игровое поле с магнитными
530 руб
Раздел: Игры на магнитах

97. Сертификация продукции и систем качества

98. Зачатия Анны церковь что в углу Китайгородской стены в Москве

99. Анализ расходов, связанных с производством и реализацией продукции


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.