Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Семантична структура запозичень як джерело історико-лексикологічних досліджень

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Львівський національний університет імені Івана Франка Гонтарук Лариса Володимирівна УДК 811.161.2’373.45 “10/16” Семантична структура запозичень як джерело історико-лексикологічних досліджень (у контексті творів Д. Наливайка та пам’яток ХІ – першої половини XVII ст.) 10.02.01 – українська мова Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Львів – 2008 Дисертацією є рукопис Робота виконана у Львівському національному університеті імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор Бацевич Флорій Сергійович, Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри загального мовознавства Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор Бучко Дмитро Григорович, Тернопільський національний педагогічний університет імені В.Гнатюка, завідувач кафедри українського і загального мовознавства кандидат філологічних наук Войтів Ганна Володимирівна, Інститут українознавства імені І.Крип’якевича НАН України, м. Львів старший науковий співробітник Захист відбудеться 19 червня 2008 р. о 10.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.051.06 при Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79000, м. Львів, вул. Університетська, 1, ауд. 231. Із дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою: 79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5 Автореферат розіслано “17” травня 2008 р. Учений секретар спеціалізованої Вченої ради канд. філол. наук, доцент Добосевич У. Б. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Лексико-семантичний рівень – найбільш динамічна підсистема в структурі мови, оскільки саме тут безпосередньо віддзеркалюються зміни, що відбуваються у реальному світі, а також у внутрішньому світі людини. Завдяки відкритості лексика кожної мови завжди налаштована на появу інновацій; у ній існують реальні можливості до постійного поповнення, зокрема, шляхом запозичень. Свідчення цього – активні зміни в лексиці української писемної мови XVI – першої половини XVII ст., які не зводяться до окремих інновацій, а творять цілісність, що відбиває глибоку перебудову стилістики мови, формування норм літературної мови того періоду. Актуальність теми. Проблеми, які розглянуто в дослідженні, стосуються діахронної лексикології (в широкому розумінні), яка, окрім опису історії словника, вивчає також вплив інших мов на лексичні засоби певної мови в різні періоди її розвитку. В історії досліджень, присвячених формуванню української писемної мови XVI – першої половини XVII ст., питання взаємозв’язків української мови з іншими слов’янськими не нове, однак не є широко висвітлене і глибоко досліджене. Зокрема, до маловивчених питань – з огляду на недостатність досліджень у цій ділянці – належить проблема функціонування полонізмів в українській писемній мові XVI – першої половини XVIІ ст. На незадовільний стан вивчення цих питань свого часу вказували Л. Булаховський1, В. Виноградов2, С. Кохман3. З того часу ситуація в українській лінгвістиці суттєво не змінилася.

Дослідник польсько-українських мовних контактів і нині стикається з труднощами. Найважливіші з них: а) відсутність завершеного видання “Словника української мови XVI – першої половини XVIІ ст.”, а також повних історичних словників з інших періодів української мови; б) недостатньо опрацьовані теоретичні питання щодо лексики української мови XVI – першої половини XVIІ ст.; в) комплексно не вивчені лексико-семантичні процеси у сфері запозичень XVI – першої половини XVIІ ст., які мають важливе значення для розв’язання низки історико-лексикологічних, етимологічних і текстологічних проблем. Крім того, твори Д.Наливайка – визначного діяча Острозької академії, культурного діяча першої чверті XVII ст., у творах якого відобразився процес заміни церковнослов’янської системи запозичень на західнослов’янську – ще не були предметом дослідження мовознавців, у тому числі в аспекті адаптації полонізмів до системи української мови. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація пов’язана з комплексною науковою темою кафедри загального мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка “Семантика, синтактика і прагматика одиниць мови в синхронії та діахронії”; керівник теми проф. Ф.Бацевич (№ держреєстрації 0103U005927). Об’єкт і предмет дослідження: Об’єктом дослідження у роботі є запозичена з польської мови в українську XVI – першій половині XVII ст. оцінна лексика на тлі питомої та запозиченої в ХІ – ХІV ст. церковнослов’янської лексики. Вибір об’єкта дослідження зумовлений декількома факторами: а) це найчастотніша лексика в богословських творах, оскільки тут вона виражає християнські світоглядні позиції – домінантні в літературі такого типу, а отже, найчастотніша в писемній мові XVI – першій половині XVII ст., оскільки книги богословського змісту становлять основну книжкову продукцію цього періоду. За спостереженнями Г. Гугенейма4, абстрактна лексика (у тому числі й оцінна) навіть у сучасних текстах найчастотніша; б) аналіз цих елементів словника важливий тому, що запозичена оцінна лексика має властивість активніше просуватися з периферії до центру семантичного поля, аніж назви, пов’язані з найближчим фізичним оточенням (їжа, одяг, предмети щоденного вжитку тощо)5, а значить, вони швидше стають елементами системи. Предметом дослідження є семантичні процеси в запозиченій лексиці та парадигматичні й синтагматичні зв’язки слів 10-ти семантичних полів (5 у Розділі 2 і 5 у Додатку А), центральною одиницею яких є полонізм цнота (у церковнослов’янській мові його відповідник добродhтєль). Ці зв’язки розглянуто в трьох аспектах: зв’язки в українській лексичній системі; зв’язки в польській (при необхідності – чеській, білоруській, російській та латинській) лексичній системі; зв’язки в церковнослов’янській і старослов’янській лексичних системах. Центральною одиницею аналізованих семантичних полів є полонізм цнота. Його синтагматика й парадигматика розбудовані, оскільки ця лексема виражає у богословській літературі найважливіше поняття, яке через гіперо-гіпонімні відношення пов’язане зі значною кількістю інших понять.

Тому для семантичної структури лексеми цнота як абстрактної значеннєвої одиниці характерна наявність значної кількості семем і сем, що зумовлює численні зв’язки зі словами різних семантичних полів (наприклад, семема ‘доброчесність, чеснота’ – синонімний ряд: цнота, годность, достоиность, достоинство, честь, шляхєцтво, учтивость; семема ‘побожність, праведність, святість’ – синонімний ряд: цнота, побожность, набожность, справедливость, чистость). До аналізу в Розділі 2 і Додатку А залучено 143 одиниці, які подаються у Додатку Б. Джерельну базу становлять пам’ятки ХІ – XVIІ ст., написані мовою періоду Київської Русі, а також церковнослов’янською, українською, білоруською, російською, польською, чеською мовами. Окрему (нечисленну) групу становлять старослов’янські пам’ятки ІХ – Х ст. різних слов’янських народів. Такі широкі часові та просторові рамки дали змогу простежити найважливіші процеси, зумовлені проникненням окремих польських лексем в українську мову, встановити час функціонування запозичень, валентність цієї лексики і семантичні процеси, які відбувались у значеннєвій структурі конкретних слів. Матеріалом дослідження стали богословські твори Д.Наливайка, його віршовані твори різних жанрів: плач, епіграми та ін.; українські та польські пам’ятки XVI – першої половини XVIІ ст., а також ілюстративний матеріал, дібраний із різних історичних словників, це: “Словник староукраїнської мови XIV – XV ст.”; “Словник української мови XVI – першої половини XVII ст.”; “Sіow ik s aropolski”, “Sіow ik polszczyz y XVI wieku”; “Slov ik s arocesky”; “S arocesky slov ik”; “Гістарычны слоўнік беларускай мовы”; “Словарь русского языка XI – XVII вв.”; “Slov ik jazyka s aroslove skeho”; “Словарь древнерусского языка (XI – XIV вв.)”; “Материалы для словаря древнерусского языка” І. Срезневського; “Словарь церковно-славянского и русского языка”, а також Картотек “Словника української мови XVI – першої половини XVII ст.” і “Sіow ikа polszczyz y XVI wieku”. Допоміжний матеріал залучався з “Словника української мови” в 11-ти томах, “Словаря української мови” за редакцією Б. Грінченка, “Словаря современного русского литературного языка” в 17-ти томах, “Толкового словаря” В. Даля, “Slow ikа jezyka polskiego” в 11-ти томах; “Slow ikа jezyka polskiego” С. Лінде в 6-ти томах. Мета роботи – виявити й експлікувати семантичну структуру запозиченої з польської мови в українську ХVІ – першої половини XVII ст. оцінної лексики 10-ти семантичних полів, центральною одиницею яких є слово цнота, а також процеси, що відбувалися в семантичних структурах запозичених лексем. Для досягнення поставленої мети сформульовані такі завдання: виявити польські запозичення у текстах Д.Наливайка; встановити першу фіксацію полонізму в українській мові і його слова-відповідника в польській мові; визначити функціональні можливості полонізму та його частотність в українській мові ХVІ – першої половини ХVII ст.,

До цього часу ще не сну цлсного й докладного сторико-порвняльного дослдження фольклорно системи етнчних реAонв Украни, х розвитку та взамовпливв. Не маючи змоги в цьому пдручнику окремо описати усну народну творчсть кожного реAону, обмежимось стислою характеристикою ц структури з урахуванням головних вдмнностей та вдхилень (на рвн жанрв, тематики та мови) на рзних етнчних територях. W2. Фольклор та фольклористика Фольклор (вд англ. folklore народна мудрсть, знання)  важливою складовою частиною культури народу. «Фольклор одна з найтривалших  всеохоплюючих систем духовного життя народу, тсно зв'язана з народним побутом (як окремою системою), з лтературою (яка, зрештою, витворилась з фольклору  зберга з ним тсний зв'язок на всх етапах свого розвитку) та н.» До цього часу в науц не сну чткост чи одностайност щодо того, як сфери народного знання окреслюються цим поняттям. Це пов'язано з тим, що у бльшост захдновропейських наук пд поняттям «фольклор» розумють не тльки усне словесне мистецтво народу, а духовну творчсть у поднанн з матеральною, з урахуванням елементв побуту, знарядь прац, особливостей побудови житла тощо

1. Історико-краєзнавче дослідження міста Березне (Рівненської області)

2. Сучасні методи і підходи до обробки результатів медико-біологічних досліджень

3. Методи науково-педагогічних досліджень

4. Статистичні індекси та їх значення в економічних дослідженнях

5. Прецеденти суду як джерела права Європейського Союзу

6. Структуралізм як історичний напрям мовознавства
7. Мікроорганізми як джерело створення безпечних антимікробних засобів
8. Поведінка як джерело інформації в спілкуванні

9. Закон як джерело екологічного права

10. Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки

11. Дослідження властивостей лiнiйних динамічних кіл

12. Мистецтво, як об’єкт наукового дослідження. Види мистецтва

13. Дослідження аспектів управління якістю продукції

14. Пізнавальний інтерес, його структура і особливості дослідження

15. Організація і структура наукових досліджень

16. Релігія як предмет філософського дослідження. Основи теології

Пенал-косметичка "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный, синий).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
799 руб
Раздел: Без наполнения
Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
387 руб
Раздел: Наборы для кормления
Фоторамка на 9 фотографий С31-019 Alparaisa "Family", черно-золоченое золото, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (4 штуки), - 15х10 см (5 штук). Фоторамка-коллаж для 9-ти фотографий. Материал:
882 руб
Раздел: Мультирамки

17. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження

18. Дослідження особливостей залежності заряду перемикання від прямого струму для епітаксіальних p-i-n структур різних типів та розмірів

19. Джерела живлення. Дослідження основних параметрів

20. Синтез та дослідження властивостей неорганічних сполук на основі LnBa2Cu3O7, LnxLa1-xBa2Cu3O7

21. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

22. Вклади та депозити банків як головне джерело банківських ресурсів
23. Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин
24. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

25. Особливості художнього конструювання електротехнічних виробів, як об’єктів дизайну

26. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

27. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

28. Типы и элементы планировочной структуры города

29. Структура организации материи

30. Анализ устойчивости и поддержание орбитальной структуры космической системы связи

31. Структура и состояние водоснабжения и водосброса, подземных вод и артезианских скважин города Киева

32. Роль и значение машиностроительного комплекса в структуре народного хозяйства России

Набор керамической посуды Disney "Холодное сердце", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Предметы набора оформлены красочными изображениями мультгероинями. Набор, несомненно, привлечет внимание вашего ребенка и не позволит ему
472 руб
Раздел: Наборы для кормления
Система ликвидации насекомых "Раптор" (аквафумигатор).
Инновационное средство торговой марки Раптор эффективно в борьбе со всеми видами насекомых. Распространяется паром при активации водой,
468 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Тележка багажная ТБР-22, синяя.
Грузоподъемность: - для сумки 25 кг, - для каркаса 50 кг. Максимальная вместимость: 25 л. Размеры: 95х28х34 см. Предназначена для
588 руб
Раздел: Хозяйственные тележки

33. Структура транспорта в Европе

34. Аппарат государственной власти и его структура

35. Нормы права. Структура норм права

36. Структура государственных органов США по Конституции 1787 года

37. Выборы как форма народного волеизъявления(Вибори як форма народного волевиявлення)

38. Международная организация труда- создание, структура, задачи и организация её работы
39. Структура закона Саратовской области "О местном самоуправлении в Саратовской области". Полномочия органов местного самоуправления в области жилищного хозяйства, коммунально-бытового и торгового обслуживания населения
40. Структура, содержание и значение общей части Налогового кодекса России

41. Налоги, их состав и структура

42. Понятие права и правовой нормы. Виды и структура правовой нормы. Понятие и виды юридической ответственности

43. Понятие, структура и методики построения страховых тарифов

44. Структура правовых норм

45. Структура и функции государственного аппарата

46. Структуры экономического дискурса во французском языке. Роль коннекторов в построении аргументации

47. Сравнительное описание слоговых структур английского и каракалпакского языков

48. Структура культуры. Классификация ее видов

Глобус физический, диаметр 210 мм.
Диаметр: 210 мм. Масштаб:1: 60000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный. Размер коробки: 216х216х246 мм. Шар выполнен из
362 руб
Раздел: Глобусы
Подарочная расчёска для волос "Дашенька".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", (лимон), порошкообразное, 2,5 кг.
Порошок предназначен для мытья посуды в посудомоечных машинах. Он имеет в составе компонент "Stain Soaker" с эффектом
666 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

49. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

50. Загальна структура мовної системи

51. Трансформация жанровой структуры литературы Древнего Египта

52. Структура ораторской речи

53. Мартин Иден как автобиографический роман (Твір Джека Лондона «Мартін Іден» як роман-автобіографія)

54. Поэты второй половины XIX века, Яков Петрович Полонский
55. Интернет: административное устройство и структура глобальной сети
56. Глобальные гипертекстовые структуры: WWW

57. Структура персонального компьютера. Основные и периферийные устройства, их характеристики и назначение

58. Разработка алгоритмов и программ выполнения операций над последовательными и связанными представлениями структур данных

59. Формирование структуры электронного учебника и решение задач на ней

60. Программа сложной структуры с использованием меню

61. Структуры данных: бинарное упорядоченное несбалансированное дерево

62. Моделирование структуры книги

63. Обзор ситуации с внедрением автоматизированных банковских систем в финансовых структурах России

64. Огляд графічних редакторів

Подставка под ванночку "Карапуз" универсальная (с сушилкой).
Подставка для ванночки предназначена для того, чтобы сделать купание Вашего малыша максимально удобным. Она надежна и проста в
1223 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Кружка "Кастет", белая, золотая ручка.
Оригинальная керамическая кружка с ручкой в виде кастета. Металлизированное напыление. Упаковка стилизованная, качественный
382 руб
Раздел: Кружки
Глобус политический диаметром 210 мм.
Диаметр: 210 мм Масштаб:1: 60000000 Материал подставки: пластик Цвет подставки: чёрный Размер коробки: 216х216х246 мм Шар выполнен из
362 руб
Раздел: Глобусы

65. Управление структурой преподавательского состава в университете

66. Структура исчисления предикатов построение логического вывода

67. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика

68. Системы цифрового видеонаблюдения при организации охранных структур на особо охраняемых объектах

69. Структура и управление МВД КР (Киргизской Республики)

70. Влияние экологических и медико-биологических требований на структуру исследований и разработок
71. Биосфера и её структура
72. Особенности взаимоотношений в различных по структуре семьях и их социально-педагогическое влияние на развитие ребенка

73. Политика (как социальное явление, ее структура)

74. Материалы оптоэлектроники. Полупроводниковые светоизлучающие структуры

75. Проектирование оптимальной структуры строительных машин при перевозке нерудных строительных материалов

76. Структура транспорта в Европе

77. Синапсы (строение, структура, функции)

78. Характер в структуре личности

79. ВЕДУЩИЕ ФУНКЦИИ И СТРУКТУРА ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ

80. Слухи в структуре общественного сознания

Фоторамка на 4 фотографии С34-009 "Alparaisa", 55,5x18 см (белый).
Размеры рамки: 55,5x18x1 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 2 штуки, - 15х10 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 4-х фотографий. Материал:
475 руб
Раздел: Мультирамки
Кран башенный.
Тяжелые колеса из ПВХ играют роль инерционного движителя. Стрела поворачивается, трос наматывается на барабан с трещоткой, человечек
499 руб
Раздел: Подъёмные краны, автокраны
Статуэтка "Мисс кокетливость", 10x9x29 см.
Статуэтка - это отличный вариант подарка. Красивый продуманный дизайн и высокое качество фабричного производства непременно порадуют
1485 руб
Раздел: Миниатюры

81. Моделирование распределения потенциала в МДП-структуре

82. Структура и программирование ПЛИС фирмы Altera в САПР Quartus II, её применение в лабораторном стенде

83. Оптимизация производственно-отраслевой структуры колхоза «Урал» Кудымкарского района

84. Оптимизация производственной структуры сельскохозяйственного предприятия на примере хозяйства "Путь Ленина"

85. Сущность, структура и функции семьи

86. Коммуникации в структуре человеческой цивилизации
87. Социальные ограничения: содержание, структура, функции
88. Структура и свойство материалов (из конспекта лекций)

89. Структура научного знания

90. Образ мира в философии: Структура общества

91. Общество. Понятие, структура, виды общества

92. Структура организации материи

93. Свойства и структура воды

94. Дискуссионные вопросы состава и структуры финансовой системы РФ

95. Структура и функции Банка Англии /Центрального Банка Соединенного Королевства/

96. Современная структура банковской системы и ее роль в осуществлении государственной денежно-кредитной политики

Стол детский складной "Первоклашка. Осень".
Материал: металл, пластик. Размер столешницы: 600x450 мм. Высота стола: 580 мм. Возраст: от 3 до 7 лет.
820 руб
Раздел: Столики
Дозатор для жидкого мыла сенсорный "Dettol (Детол)" + картридж "Зеленый чай и имбирь".
Дозатор для жидкого мыла Dettоl (сенсорный + кaртридж) представляет собой автоматическую сенсорную систему, обеспечивающую вакуумное
462 руб
Раздел: Настольные
Таблетки для посудомоечных машин "Paclan Brileo. Classic", 110 штук.
Таблетки обладают отличным моющим действием за счет входящих в состав "умных" энзимов (амилазы и протеазы). Отлично моют посуду,
690 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

97. Управление структурой капитала: учетно-аналитический аспект

98. А. Тюрго об эволюции классовой структуры буржуазного общества (Контрольная)

99. Функции и структура валютного рынка


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.