Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек     Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Сумісна діяльність психолога та логопеда при роботі з дітьми логопедичних груп

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЛОГОПСИХОЛОГІЇ Логопсихологія як наука Мова дитини як засіб передачі інформації Організація та зміст діагностичної діяльності логопеда та психолога ВИСНОВОК ДО РОЗДІЛУ 1 РОЗДІЛ 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА КОРЕКЦІЯ У ДІТЕЙ ЛОГОПЕДИЧНИХ ГРУП 2.1 Комплекс мовних вправ 2.2 Комплекс психорозвиваючих вправ 2.3 Рекомендації вчителя-логопеда батькам щодо розвитку правильних мовних навиків ВИСНОВОК ДО РОЗДІЛУ 2 ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИВСТУПАктуальність даної курсової роботи полягає в тому, що мовна функція є однією з найважливіших психічних функцій людини. Опанування дитиною мови сприяє усвідомленню, плануванню й регуляції її поведінки. Мовне спілкування створює необхідні умови для розвитку різних форм діяльності й участі в колективній праці. Порушення мови, обмеженість мовного спілкування можуть негативно впливати на формування особистості дитини, викликати психічні порушення, специфічні особливості емоційно-вольової сфери, сприяти розвитку негативних якостей характеру (сором'язливості, нерішучості, негативізму, відчуттю неповноцінності). Логопедія — наука про порушення розвитку мови, їх подолання й попередження за допомогою спеціального коректувального навчання та виховання. Логопедія тісно пов'язана із загальною і спеціальною психологією, психодіагностикою. Логопедові важливо знати закономірності психічного розвитку дитини, володіти методами психолого-педагогічного обстеження дітей різного віку. Використовуючи ці методи, логопед може диференціювати різні форми мовних розладів та відмежовувати їх від мовних порушень, пов'язаних з інтелектуальною недостатністю, емоційними та поведінковими розладами. Знання психології допомагає логопедові бачити не лише мовний розлад, а перш за все, дитину, правильно розуміти взаємозв'язок її мовних порушень з особливостями психічного розвитку в цілому. Це знання допоможе йому встановити контакт з дітьми різного віку, вибрати адекватні методи обстеження їх мови, сприйняття, пам'яті, уваги, інтелекту, емоційно-вольової сфери, а також проводити більш ефективну логопедичну роботу. Метою курсової роботи є вивчення взаємозв'язку в роботі психолога та логопеда. Для досягнення мети слід розв'язати наступні завдання: провести теоретичний аналіз загальних питань логопсихології; визначити особливості мовного розвитку дитини; розглянути психолого-педагогічні методи корекції у дітей логопедичних групах; дати рекомендації батькам щодо розвитку правильних мовних навиків дитини. Об'єктом курсової роботи є вивчення закономірностей навчання й виховання осіб з порушеннями мови та пов'язаних з ними відхилень в психічному розвитку. Предмет – особливості взаємозв'язку в роботі психолога та логопеда. Теоретико-методологічною базою даної курсової роботи послужили: праці про закономірності формування умовно-рефлекторних зв'язків, вчення П.К. Анохіна про функціональні системи, вчення про динамічну локалізацію психічних функцій (І.М. Сеченов, І.П. Павлов, А.Р. Лурія) та сучасне нейропсихолінгвістичне вчення про мовну діяльність. При вивченні й усуненні системних мовних порушень в сучасній логопедії широко використовуються дані психолінгвістики, що грунтуються на вченні Л.С

. Виготського, А.Р. Лурія, А. А. Леонтьєва про складну структуру мовної діяльності, про операції сприйняття та породження мовного вислову Ф. де Соссюр, спеціальні роботи, присвячені окремим питанням психологічної діагностики та корекції Л.С. Цветкової, Же. М. Глозман, В. Віноградова та інших. Значущість теми даної курсової роботи полягає в тому, що психолого-педагогічна корекція мови у дітей логопедичних груп повинна включати комплекс заходів, направлених на поліпшення загального психічного стану дитини, на формування у нього інтересу до мовного спілкування та необхідних навиків поведінки, на організацію правильного мовного виховання.РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЛОГОПСИХОЛОГІЇ Логопсихологія як наука Логопсихологія — частина спеціальної психології, присвячена (1) вивченню причин, механізмів, симптоматики, течії, структури психічних розладів у людей з порушеннями мови первинного характеру; (2) визначенню механізмів їх психічної адаптації, а також (3) розробці системи психологічної допомоги цим людям. Логопсихологія виникла як практична прикладна дисципліна, у зв'язку з необхідністю надання психологічної допомоги особам, що мають порушення мови. Назвати час і місце її виникнення важко, оскільки зведення про вживання психологічних знань та інтерпретації окремих сторін мовних розладів можна зустріти в різних країнах та в різний час. Наприклад, одним з перших в Росії психотерапію мовних хворих став застосовував Г.Д. Неткачев (1913). Для вирішення психотерапевтичних завдань З. Фройд використовував психоаналіз описок та обмовок, а заїкання з точки зору психоаналізу з'являється як символічний прояв небажання людини вступати в мовну взаємодію зі світом, «повним небезпек». Лінгвістика з моменту свого повороту до психологічних проблем мови, з моменту «виявлення» людини, яка говорить, виявляла цікавість до випадків порушення стосунків психіки та мови (А.А. Потебня, До. Бюлер, Р. Якобсон та інші). Відомі роботи в області психології читання, що, мабуть, частково обумовлено його доступністю й можливістю об'єктивної реєстрації (Т.Р. Єгоров, 1953). Невипадково експериментальна психологія починалася з вивчення сприйняття. Прикладним результатом таких досліджень стали багаточисельні методики прискореного читання (Ф. Лезер., 1980;О.А. Андрєєв, Л.Н. Хромов, 1991) і близька до них методика глобального читання в логопедії, запропонована В.В.Оппель (1972). Деякі етапи розвитку логопсихології можна прослідити на прикладі дослідження алалії та афазії. Приблизно до 80-х рр. XX ст. у психологічній літературі були лише окремі згадки психологічних проблем категорії осіб з цими порушеннями мови, та лише після цього періоду з'являються спеціальні роботи, присвячені окремим питанням психологічної діагностики та корекції (Л.С. Цветкова, Же. М. Глозман, В. Віноградова та інші) . Логопсихологія розвивається у напрямку вироблення своїх теоретичних основ, переважно запозичуючи їх у інших, найбільш близьких дисциплін — перш за все психології та лінгвістики, зокрема, загального мовознавства, теорії комунікації (прагматики), психолінгвістики, патопсихології, загальної психології, медичної психології, психології спеціальної, вікової, педагогічної, нейропсихології, логопедії та інших.

Зв'язок з логопедією носить взаємодоповнюючий характер, оскільки знання про психологію особистості з мовними порушеннями уточнюють та заглиблюють дослідження симптоматики розладів, співвідношення мови й психічних процесів в структурі мовного дефекту. У свою чергу, знання про розлади мови дозволяють уточнювати конкретне значення мови для різних психічних функцій. По відношенню до логопедії логопсихологія є допоміжною дисципліною, яка спрямована на те, аби оптимізувати психологічними засобами логокорекційний процес. Логопсихологія має важливе прикладне значення для логопедії. По-перше, вона визначає місце мови як ключової вищої психічної функції в системі інших елементарних та вищих психічних функцій. По-друге, вона надає сучасні засоби діагностики, що дозволяють визначити структуру дефекту, а також можливості компенсації з врахуванням підлягаючих зберіганню психічних функцій. По-третє, логопсихологія сприяє встановленню характеру адаптивних психічних реакцій суб'єкта на мовний дефект. По-четверте, вона пропонує диференційовані методи допомоги для вирішення різних завдань: вироблення або компенсації бракуючих психічних функцій, встановлення оптимальною контакту із страждаючим мовним дефектом суб'єктом, формування мотивації на виправлення дефекту мови, тощо. Логопсихологія є однією із понад ста гілок в складній системі психології. Аби визначити місце логопсихології в цій системі, можна звернутися до інтерпретації К.К. Платонова, який писав: «Термін «психологічна наука» об'єднує систему знань, предмет якої психічні явища. Предмет науки — це той теоретичний аспект, специфічна точка зору, під яким дана наука розглядає об'єкти, що вивчаються нею. Він розкривається в системі її категорій та понять і визначає її методи» . В психології логопсихологія запозичувала теоретичний аспект, точку зору, перш за все у вигляді теорій особистості, що дозволяють представити психіку як систему ієрархічно організованих елементів, склад і система стосунків яких й обумовлюють специфіку їх відмінностей. В психології логопсихологія узяла також методи дослідження психічних явищ. Окремі області психології представляють окремий інтерес для вирішення завдань логопсихології. Методи логопсихології підрозділяються на дві великі групи — психодіагностика і психологічна допомога (корекція та терапія). Володіння методами діагностики значною мірою визначає кваліфікацію фахівця. Лише правильне розпізнавання наявного розладу, розуміння його структури та динаміки дозволяють надати найбільш якісну допомогу людині з тими або іншими порушеннями, у тому числі з розладами мови. Психологічна діагностика особливо значима для логопедії, оскільки мова тісно пов'язана зі всіма психічними функціями. Психологічна діагностика осіб з мовними розладами в першу чергу виявляє відхилення психічних характеристик від норми, оцінює переживання людини з приводу свого дефекту, наявність у нього спотворень сприйняття свого стану, дезадаптивних програм поведінки та планування. Методи психологічної діагностики можуть бути описані за допомогою різних класифікацій, кожна з яких корисна при вирішенні конкретних завдань.

Так  консолдацйний процес укранських полтичних сил та акц на емAрац мусять бути пдпорядкован тому загальному правилов. Консолдаця ма завдання сприяти тому, щоб у визвольну дю включити, якщо можливо, вс полтичн сили, щоб скоординувати хн д та пднести  позитивний для справи визволення ефект, щоб створити таку внутршньо-укранську полтичну констеляцю  таку структуру, яка запевнить максимальне зосередження укранських сил у безпосереднй боротьб, себто, у зв'язанй з тю боротьбою д, створить одностайну внутршньо згуртовану формацю усх самостйницьких сил, що монолтно  скоординовано протиставлятиметься ворогов та завжди одностайно й однозгдно виступатиме перед цлим зовншнм свтом. Ц вс головн цл консолдац  активн й на емAрац. Хоч тут нема безпосередньо боротьби з ворогом, як на рдних землях, проте вся полтична робота мусить бути спрямована як допомжна дя для крайово боротьби. Полтичн сили емAрац мусять скоординовано вести таку зовншньо-полтичну дяльнсть, щоб якнайбльше помагати  пдтримувати визвольну боротьбу в Укран, добитися якнайкращого зовншньо-полтичного ефекту крайово боротьби та заманфестувати й утвердити перед цлим свтом факт, що вс нацональн самостйницьк сили Украни, як у краю, так  на емAрац, становлять одноцлий фронт та одноцлу полтичну формацю в боротьб проти московського большевизму за державну самостйнсть Украни

1. Вегетативні дисфункції. Первинні та вторинні імунодефіцитні стани

2. Особливості психологічного клімату в студентських групах першого року навчання

3. Психология личности военнослужащего

4. ТИПИЧНЫЕ ДЕФЕКТЫ В КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ ПРОТОКОЛАХ

5. Релапаротомия, вскрытие и дренирование параканкрозного абсцесса, ушивание дефектов толстой кишки, аппендэктомия, санация и денирование брюшной полости

6. Психология преступной группы
7. Психология несовершеннолетних преступников
8. План урока по психологии

9. Теоретическая педагогика и психология (ответы на экзамене)

10. Выдающийся советский психолог и педагог П.П. Блонский

11. Физико-статистическая оценка ресурса теплообменных труб с начальными дефектами производства в виде трещин

12. Психология - "Казус"

13. Психология рекламы

14. Психология: Дружба

15. Психология

16. Зарождение и развитие психологии

Магнитная игра для путешествий "Умные утки", арт.SGT 270 RU.
Выстрой в дружные ряды все утиные семейства! В игре участвуют три семейства уток, в каждом есть мама-утка и несколько утят. В жёлтом
479 руб
Раздел: Игры на магнитах
Сиденье для ванны (снежно-белое).
Выдерживает нагрузку до 200 кг. Располагается практически на уровне ванны, а не вставляется внутрь, что особенно важно для удобства людей
604 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Детская машинка "Вихрь", голубая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки

17. Сравнительный анализ отечественной и Американской социальной психологии

18. Психология

19. Психология деятельности

20. Основы психологии предпринимательского мышления

21. Психология национальной идентичности

22. Основы психологии
23. Психология
24. Проблема способностей в психологии

25. Психология конфликта. Философия возникновения, пути разрешения

26. Психология семейных отношений

27. Учебные материалы курса "Социальная психология"

28. Юнг. Аналитическая психология

29. Социальная психология как наука

30. Теоретическая психология (ответы на экзамене)

31. Психология и ее предмет

32. Психология конфликта

Этикетки самоклеящиеся "ProMEGA Label", А4, 1 штука, 25 листов, белые.
Этикетки самоклеящиеся для печати на лазерных, струйных принтерах и копировальных аппаратах. При хранении листы с этикетками не слипаются
330 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Настольная игра "Кролики и норы".
Издавна настольные игры, в частности, настольные игры на ловкость, были в мире очень популярным народным развлечением. Все вместе люди
612 руб
Раздел: Игры на ловкость
Моющее дезинфицирующее средство "Ника-Экстра М", 1 л.
Средство для очищения и мытья поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, предстерилизационной очистки
364 руб
Раздел: Для сантехники

33. Общественное мнение, как предмет изучения социальной психологии

34. Психология чувств

35. Проблема одиночества в психологии

36. Любовь как эмоция и ее исследования в психологии

37. Психология математических способностей

38. Психология конфликтов
39. Общие проблемы малой группы в социальной психологии
40. Психология и педагогика

41. Структурный анализ психологии масс

42. Психология дружбы и любви в юношеском возрасте

43. Психология политического лидерства

44. Практический психолог и эффективность кадров. Исследование расхождений в представлениях об основных составляющих профессии между студентами и педагогическим коллективом вуза с целью оптимизации учебного процесса

45. Критерии оценки уровня продуктивности коммуникативной деятельности психолога-консультанта

46. Психология труда и инженерная психология

47. Психология малых групп

48. Психология преступной группы

Зонт на коляску Lorelli, цвет: зелёный.
Универсальный зонт для коляски. Защитит малыша во время продолжительных прогулок как от солнца, так и от внезапного дождика. Универсальное
425 руб
Раздел: Зонтики для колясок
Фломастеры со штампами "Fantasy", 24 цвета.
Фломастеры со штампами. В наборе: 24 цвета. Характеристики: - штамп в колпачке; - корпус пластиковый; - в пластиковом пенале. Состав:
478 руб
Раздел: 13-24 цвета
Настольная игра "Падающая башня с фантами. Бам-бум".
Настольная игра. Башня типа «Дженга» с заданиями на каждом третьем брусочке Отличия. Падающая башня стала еще более азартной и
529 руб
Раздел: Игры на ловкость

49. Общая психология (контрольная)

50. Феноменология духа в сказках в свете аналитической психологии Юнга

51. Возрастная психология

52. Понятие личности в психологии

53. Психология труда: рефлексология В.М. Бехтерева

54. Детская психология в учениях Античности, Средневековья и эпохи Возрождения
55. Основы психологии
56. Понятие методологии психологии

57. Использование корреляционного анализа в работе школьного психолога

58. Предмет и задачи психологии как науки

59. Система образования и психология

60. Психология конфликта

61. Психология личности военнослужащего

62. У истоков интегральной психологии

63. Шпаргалки по общей психологии

64. Феномен лидерства в психологии

Средство для умягчения воды Calgon "2 в 1" (1,6 кг).
Эффективно смягчает воду и предотвращает образование накипи, защищая все важные детали вашей стиральной машины. С Calgon ваша стиральная
573 руб
Раздел: Для очистки стиральных машин
Пакет полиэтиленовый с вырубной ручкой "Золотая полоса", ПВД, 40х47 см, 55 мкм, 50 штук.
Пакеты ПВД - прочны при растяжении и сжатии стойки к удару и разрыву устойчивы к проколам и поперечным разрывам. При больших нагрузках
361 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Лото для самых маленьких "О чем мечтают мальчики".
Детское лото рекомендуется для самых маленьких. Эта простая и увлекательная игра может стать незаменимым помощником в воспитании и
363 руб
Раздел: Лото детское

65. Психология эмоций

66. Экзистенциональная психология

67. Психология народов В.Вундта

68. Психология допроса подозреваемого и обвиняемого

69. Особенности психологии коллектива осужденных

70. ПСИХОЛОГИЯ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ
71. Психология очной ставки, предъявления для опознания, обыска и иных следственных действий
72. Место юридической психологии в системе научных знаний.

73. Деноминации в христианстве. Взгляд психолога

74. Использование социальной психологии в PR деятельности

75. Биоэтика: проблема взаимоотношения с биологией, философией, этикой, психологией, медицинской деонтологией и правом

76. Этика и психология коммерческой работы и их роль в эффективности коммерческой деятельности

77. Психология управления

78. Сущность национальной психологии в экономике

79. Искусственный интеллект и теоретические вопросы психологии

80. Д.Б. Эльконин. Психология игры

Микрофон "Караоке новогоднее".
Какая игрушка превратит любой день в праздник? Конечно, удивительный микрофон-караоке! Подпевая любимым мультяшкам, малыши смогут
301 руб
Раздел: Микрофоны
Карандаши цветные "Замок", 24 цвета + 3 двухцветных карандаша, точилка.
Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная технология вклеивания (SV) предотвращает поломку
513 руб
Раздел: Более 24 цветов
Фломастеры двухсторонние , 24 цвета.
Фломастеры изготовлены из материала, который обеспечивает прочность корпуса и препятствует испарению чернил, благодаря чему они имеют
311 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии

82. Психология джаза

83. Психология художественного восприятия

84. Психология предательства в рассказе Леонида Андреева «Иуда Искариот»

85. Общие проблемы малой группы в психологии

86. Логико-методологические дефекты в структуре закона права
87. На стыке медицины и психологии
88. Нейрохирургия (Виды пластики дефектов черепа)

89. Сборник экзаменационных билетов по медицинским предметам и психологии

90. Психология Менеджмента

91. Экономическая психология, модели экономического поведения, стратегический альянс

92. Дефекты сварных и паяных соединений

93. Механизмы выявления различных дефектов

94. Становление детской журналистики и её влияние на психологию ребёнка

95. Психолог о подростках в школе и семье. Теория и практика психодиагностики

96. Субстанциональный и процессуальный подход в психологии

Адаптер Navington для автокресел Maxi-Cosi, универсальный.
Адаптер позволяет установить автокресло-переноску на шасси коляски Navington.
730 руб
Раздел: Прочие
Развивающая игра "Учимся считать".
"Учимся считать" - это развивающая игрушка для детей в возрасте от 3-х лет. Игра поможет ребёнку выучить цифры от 1 до 5 и
549 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Точилка электрическая Attache Selection, 220 В.
Точилка электрическая. Работает от сети 220 В. Оснащена большим контейнером для стружки и отделением для карандаша. Предназначена для
2037 руб
Раздел: Точилки

97. Понятие деятельности в психологии

98. Пушкин как психолог

99. Психология развития


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.