Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Інвестиції в основний капітал

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Реферат Інвестиції в основний капітал ЗмістІнвестиції в основний капітал Список використаної літератури Інвестиції в основний капітал Інвестиційна діяльність підприємств є одним з найбільш складних і ризикових видів бізнесу. Її результати мають значний вплив на ефективність підприємництва в цілому. До суттєвих чинників, що не сприяють його розвитку в Україні, слід віднести: недостатню економічну ефективність інвестиційних проектів, низьку інвестиційну привабливість підприємств, слабкий державний захист капіталу інвесторів, відсутність ринкової інфраструктури і дієвих механізмів щодо здійснення інвестицій та повернення капіталу . Інвестиції – одна з найбільш часто використовуваних в економічній системі категорій як на макро-, так і на мікрорівні. Однак, незважаючи на виключну увагу дослідників до цієї ключової економічної категорії, наукова думка досі не виробила універсального визначення інвестицій, яке відповідало б потребам як теорії, так і практики, а також було б адекватним з позицій конкретного суб’єкта їх здійснення – держави, підприємства, домогосподарства тощо. Практика економічно розвинених країн свідчить, що стійке зростання економіки в умовах глобальної економічної конкуренції зумовлене високим рівнем впровадження у виробництво новітніх технологій та розробок. При цьому приріст виробництва забезпечується шляхом формування сприятливого інвестиційного клімату, який дає змогу посилити приплив зовнішніх та внутрішніх фінансових ресурсів, зокрема у високоефективні інноваційні продукти. Фінансування інноваційних розробок розглядається як чинник соціально-економічного зростання країни . Формуванню позитивного інвестиційного клімату в Україні заважають наявність адміністративних аспектів регулювання інвестиційної діяльності, недосконала законодавча база, політична нестабільність у країні та низький рівень захищеності інвесторів. Вирішення саме цих питань сприятиме істотному поліпшенню інвестиційного клімату в Україні та збільшенню обсягів інвестицій в її економіку . Інноваційна діяльність у державі є одним із головних напрямів розширення та збільшення капітальних інвестицій, впровадження нових технологій на підприємствах на основі науково-технічного прогресу, що зумовлює регулювання розвитку економіки, істотне підвищення її ефективності. Сьогодні економічні умови спонукають виробника докорінно переглянути технічні, технологічні, інноваційні та фінансові ресурси, систему оподаткування та процеси демонополізації . Перед українськими підприємствами постають питання відтворення основних фондів та виробничих потужностей. Дані про інвестиції в основний капітал подані в таблиці 1. Таблиця 1. Інвестиції в основних капітал . Показники Роки 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1. Інвестиції в основний капітал у фактичних цінах 32573 37178 51011 75714 93096 125254 188486 2. Зростання інвестицій до попереднього року, млн. грн. 8944 4605 13833 27703 13382 32158 63232 3. Зростання інвестицій до попереднього року, - 137,8 114,1 137,2 148,4 122,9 134,5 150,5 Дані таблиці 1 свідчать про те, що інвестиції в основний капітал щорічно зростали.

Якщо в 2009 році вони дорівнювали 188486 млн. грн., то 2003 року становили 32573 млн. грн., тобто зросли на 155913 млн. грн., або у 5,8 рази. Індекси інвестицій в основний капітал до попереднього року підтверджують вищезазначені висновки. Останніми роками спостерігалися вагомі вкладення інвестицій в економіку України, так, 2009 року порівняно з 2008 роком інвестиції збільшилися на 63232 млн. грн., або на 50,5 -, 2006 року порівняно з 2005 роком – на 32158 млн. грн., або на 34,5. Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності наведено в таблиці 2. Таблиця 2 Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності у фактичних цінах, млн. грн. . Показники Роки 2009 р. до 2003 р. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 млн. грн. - Усього В тому числі: 32573 37178 51011 75714 93096 125254 188486 155913 578,7 Сільське господарство, мисливство та лісове господарство 1617 1930 2141 3381 5016 7309 9519 7902 588,7 Промисловість 13651 15112 19726 28191 35031 44804 64341 50690 471,3 Будівництво 1109 1823 2502 4675 4929 6300 9107 7998 721,2 Оптова й роздрібна торгівля, торгівля транспортними засобами, послуги з ремонту 1285 2019 3276 5322 7614 11655 17779 16494 1383,6 Готелі та ресторани 469 446 677 1074 1508 1483 2614 2145 457,4 Транспорт та зв'язок 7452 7004 10230 15015 16887 20328 31709 24257 325,5 Фінансова діяльність 530 891 977 1245 1964 2383 4165 3635 785,8 Операції з нерухомістю, здавання у найм та послуги юридичним особам 4545 5549 7716 11238 15334 24026 39415 34870 867,2 Колективні, громадські та особисті послуги 686 763 1230 1954 1826 2854 4061 3376 592 Дані таблиці 2 свідчать, що інвестиції в основний капітал у сільське господарство, мисливство та лісове господарство в 2009 порівняно з 2003 роком зросли на 7902 млн. грн., або в 5,9 рази; інвестиції в промисловість за ці роки – на 50690 млн. грн., або в 4,7 рази; інвестиції в будівництво – відповідно на 7998 млн. грн., або в 7,2 рази; інвестиції в оптову й роздрібну торгівлю, торгівлю транспортними засобами та в послуги з ремонту – на 16494 млн. грн., або в 13,8 рази; готелі та ресторани – на 2145 млн. грн., або в 4,6 рази; транспорт і зв'язок – на 24257 млн. грн., або в 3,3 рази; інвестиції у фінансову діяльність – на 3635 млн. грн., або в 7,8 рази. Інвестиції в основний капітал, пов'язаний з операціями з нерухомістю, здавання у найм та послуги юридичним особам, збільшились на 34870 млн. грн., або в 8,7 рази; інвестиції в колективні, громадські та особисті послуги в 2007 році порівняно з 2001 зросли на 3376 млн. грн., або в 5,9 рази . Недостатню увагу, на превеликий жаль, науковці приділяють вирішенню питань активізації інвестиційної діяльності за рахунок як зовнішніх, так і внутрішніх джерел підприємств, удосконаленню економічної політики щодо цільового фінансування інвестиційних розробок з боку органів державної влади, а також формуванню та розвитку інфраструктури інвестиційного ринку. Проблеми зростання інвестицій в основний капітал, відсутність джерел їх фінансування вимагають вивчення на високому науковому рівні. У зв'язку з тим, що Україна починає перехід до інвестиційно-інноваційної моделі розвитку, потрібно обумовити умови та чинники її формування, а також оцінити рівень їх готовності до розвитку .

Міжнародна практика реалізації інвестиційних пріоритетів свідчить, що відсутність необхідних обсягів фінансування створює додаткові труднощі для результативного формування інноваційної моделі розвитку національної економіки. Визначенню ролі впровадження інновацій як одного з ключових чинників збільшення конкурентоспроможності держави, дослідженню й аналізу динаміки основних показників інноваційної діяльності промислових підприємств України, проблем і напрямів розвитку відповідних галузей економіки у країнах Європейського Союзу присвячено наукову статтю О.Л. Притикіної, Ю. М Стасюка та О. В. Щипачової. Структурну динаміку як чинник інноваційного розвитку національної економіки розглянуто О. Завгородньою, а грошово-кредитну політику держави та інноваційну діяльність банків проаналізував Б. Луців. Інвестиції в основний капітал за джерелами фінансування подаю в таблиці 3. Таблиця 3 Інвестиції в основний капітал за джерелами фінансування в Україні за 2003–2009 роки у фактичних цінах, млн. грн. . Показники Роки 2009 до 2003 р. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 млн. грн. Усього 32573 37178 51011 75714 93096 125254 188486 155913 578,7 У тому числі за рахунок: Коштів державного бюджету 1749 1863 3570 7945 5077 6846 10458 8709 597,9 Коштів місцевих бюджетів 1332 1365 2095 3544 3915 5446 7324 5992 550,1 Власних коштів підприємств та організацій 21770 24470 31306 46685 53424 72337 106520 84750 489,3 Коштів іноземних інвесторів 1413 2068 2807 2695 4688 4583 6660 5247 471,3 Коштів населення на індивідуальне житлове будівництво 1415 1573 1822 2577 3091 5110 8549 7134 604,2 Кредитів банків та інших позик 1400 1985 4196 5735 13740 19406 31182 29782 2227,3 Інших джерел фінансування 3494 3854 5215 6533 9161 9354 3737 243 106,9 Джерело: складено заданими Державного комітету статистики . З таблиці 3 видно, що джерела фінансування інвестицій в основний капітал щорічно зростають. Так, у 2007 році порівняно з 2001 інвестиції за рахунок коштів державного бюджету збільшилися на 8709 млн. грн., або у 6 разів. Слід зауважити, що за рахунок централізованих фінансових ресурсів доцільно фінансувати життєво важливі для країни інноваційні проекти. Основне джерело фінансування інвестицій в основний капітал у 2007 році порівняно з 2001 роком – це власні кошти підприємств, які збільшилися на 84750 млн. грн., або у 6 разів. Проблемам ефективного використання власних коштів та накопиченню присвячені дослідження деяких науковців. На важливості залучення та використання внутрішніх інвестицій, особливо на рівні регіонів, акцентує свою увагу В. Кифяк . Він визначив напрями ефективного використання місцевих фінансових ресурсів, проаналізував питання, що пов'язані з розвитком фінансової інфраструктури, а також запропонував заходи щодо інтенсивного залучення національного капіталу у виробничу сферу . Проблеми економічного розвитку регіонів України тісно пов'язані з підвищенням їхньої інвестиційної привабливості як для залучення іноземних інвестицій, так і для міжрегіонального перерозподілу інвестиційних ресурсів. Деякі науковці приділяють особливу увагу вирішенню цих питань.

Але вд правильно вдчутих симптомв до становлення непогрши]мих закономрностей була ще величезна дистанця!.. Ц об]ставини не врахував Маркс, надаючи свом спостереженням характеру фатального закону, що спирався на натягнену, мо]тивацю далектики. Мж тим ревзонсти запримтили, що хоч концентраця капталу дйсно вдбуваться, проте далеко не тими темпами й шляхами, що х заповдав Маркс. Незнан ще йому, нов фор]ми капталових нвестицй  виробничих процесв приводили до того, що концентруючись  консолдуючись у свтовому масштаб, каптал водночас виказував тенденцю до диференцац, себто розпорошення мж все зростаючим числом вла]сникв. Закон про неминучу золяцю кльксно зникаючо класи капталств в обличч безмежно зростаючих спролтаризопаних мас не виправдувався. Те саме сталося й з законом пролетаризац суспль]ства. Маркс мав рацю, коли заповв урбанзацю суспльства, в значнй свой частин позбавленого власних середникв го]сподарсько дяльност та снуючого лише з продаж сво прац фзично чи розумово

1. Інвестиції в основний капітал

2. Аналіз обсягу інвестицій в основний капітал за регіонами у 2005р.

3. Вартість інвестиційного капіталу, оцінка інвестиційних якостей акцій

4. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

5. Господарство України періоду утвердження капіталізму

6. Аудит статутного капіталу
7. Заходи Держави щодо залучення іноземного капіталу
8. Позиковий капітал у системі товарних відносин. Банки - інструмент руху позикового капіталу

9. Присутність іноземного банківського капіталу в Україні

10. Аналіз формування капіталу комерційного банку АКБ "Приватбанк"

11. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

12. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

13. Аудит статутного капіталу

14. Антрапалогія капіталізму і культаў

15. Міжнародний рух капіталу

16. Ризики інвестування в цінні папери. Міжнародний ринок позикових капіталів

Концентрат от клещей "HELP", для защиты дачного участка до 20 соток, 100 мл.
Уничтожает клещей разных видов — иксодовых (ixodes), Dermacentor и других. Действует быстро — уже через 30 минут после обработки.
327 руб
Раздел: Прочее
Багетная рама "Bridget", 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Детское удерживающее устройство "Фэст", 15-25 кг (тёмно-серый).
Детское удерживающее устройство "Фэст" — уникальная отечественная разработка. Компактное, надежное, очень простое в эксплуатации
482 руб
Раздел: Удерживающие устройства

17. Аналіз ефективності використання оборотного капіталу

18. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

19. Функціонування капіталу в різних сферах економіки

20. Акціонерний капітал та дивіденти

21. Вдосконалення системи управління оборотним капіталом

22. Капітал і виробничі фонди підприємства
23. Капітал у сфері торгівлі. Торговельний прибуток
24. Механізм та результати конкуренції промислових капіталів

25. Ринок праці та капіталу

26. Сутність нагромадження капіталу

27. Роль капітальних інвестицій у відтворені основних засобів сільськогосподарських підприємств

28. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

29. Статистика капітальних інвестицій у Вінницьку область

30. Основные этапы развития и конструктивной эволюции техники в области самолетостроения

31. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ГЕНЕТИКИ

32. Разработка основных биотехнологических процессов производства и системы управления качеством липидных косметических препаратов (на примере тоников для проблемной кожи)

Шарики для бассейна, 500 штук.
Шариками можно наполнить бассейн, манеж, игровую палатку или домик. Материал: безопасный, экологически чистый пластик. Диаметр шара 7 см.
3027 руб
Раздел: Шары для бассейна
Набор первоклассника, для девочек, 16 предметов.
В наборе 16 предметов: - Подставка для книг. - Настольное покрытие для творчества. - Веер "гласные". - Веер
721 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Рапидограф, 0,13 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Заправляется одноразовыми патронами. Пишущий узел
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

33. Основные самолеты дальней, военно-транспортной и фронтовой авиации Военно-воздушных сил Российской Федерации

34. Основные черты географии народного хозяйства Дальнего Востока

35. Основные направления научных исследований в России и за рубежом

36. Основные тенденции, перспективы развития современного мирового хозяйства

37. Государственный бюджет, как экономическая категория и основной финансовый план Украины

38. Основные задачи и сферы государственного регулирования в экономике
39. Основные направления деятельности федеральной службы налоговой полиции по выявлению и пресечению финансовых преступлений
40. Основные направления государственного регулирования финансовых отношений в РФ

41. Задачи, основные функции и система ОВД

42. Понятие, основные черты субъектов административной юрисдикции

43. Основные направления внешней политики республики Беларусь

44. Формирование советской культуры: основные направления

45. Парламент Великобритании и его основные характеристики. Функции палат

46. Конституционные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации

47. Конституция - основной закон государства

48. Основные права и свободы Российских граждан

Наушники "Philips SHE1450BK/51", цвет черный.
Отличные внутриканальные наушники черного цвета станут дополнением любого образа и стиля. Компактные динамики обеспечивают отличные басы и
599 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Пенал "DeLune", арт. D-819.
Пенал школьный каркасный, изготовлен по жестко-каркасной технологии, обеспечивающий, надежную защиту письменных принадлежностей от
651 руб
Раздел: Без наполнения
Подушка "Verossa" (заменитель лебяжьего пуха), 70х70 см.
Одеяла и подушки торговой марки Verossa с инновационным наполнителем из микроволокна — искусственный лебяжий пух - обладают всеми
1068 руб
Раздел: Размер 70х70 см

49. Конституция – основной закон государства. Основы конституционного строя

50. Конституция, как Основной Закон РФ

51. ООН: история создания и основные направления деятельности

52. Нормативно правовые акты федеральных органов государственной власти как основные источники регулирования муниципальной службы в РФ

53. Налоговое право как основной институт финансового права

54. Правовое государство. Понятие и основные черты. Правовой статус товарной и фондовой биржи
55. Основные понятия в римском праве (шпаргалка)
56. Правовое государство - сущность и основные черты

57. Понятие, классификация и содержание основных функций государства

58. Основные правовые системы современности

59. Основные правовые системы современного мира

60. Основные концепции правопонимания

61. Основные правовые семьи мира

62. Основные лексические и грамматические различия между британским и американским вариантом английского языка

63. Русский авангард. Основные направления и мастера

64. Основные достижения русской культуры XIX века: романтизм в России; корни русского романтизма; русская национальная музыкальная школа и живопись во второй половине XIX века

Стиральный порошок "INDEX", универсал, 2400 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
444 руб
Раздел: Стиральные порошки
Автомобильный холодильник D-H24P "Delta", голубой, 24 л.
Объем: 24 л. Номинальная мощность: - в режиме охлаждения (12В/220-240 В ~) 40/48 Вт, - в режиме нагрева (12В/220-240 В ~) 39/45
4157 руб
Раздел: Автомобильные холодильники
Повязка-держатель для головы "Соня".
Предназначена для фиксации головы ребенка, при поездки в автокресле. Хлопок 100% Товар в ассортименте, без возможности выбора.
321 руб
Раздел: Прочее

65. Основной 60 летний ритм развития культуры ХХ века 1923-1983 гг.

66. Книга как основное средство документной коммуникации

67. Основные праздники Великобритании и США

68. Бальзак: структура и основные идеи "Человеческой комедии"

69. Основные мотивы лирики в творчестве А. А. Фета

70. Основные этапы жизни И.П. Павлова
71. Основные сражения Великой Отечественной войны
72. Основные понятия. Типы цивилизаций

73. Основные тенденции развития Российской империи в начале ХХ века

74. Основные черты развития первобытнообщинного, рабовладельческого и феодального способов производства

75. 17 век в России, основные факты

76. Основные положения консервативной модели общественного развития России

77. Основные компоненты систем управления документооборотом. Фрейм: его структура и понятие

78. Структура персонального компьютера. Основные и периферийные устройства, их характеристики и назначение

79. Устройство компьютера и его основные блоки

80. Основные сведения о IBM

Рюкзак школьный "Com Style. Ever After High".
Рюкзак подойдет для школьников начальных классов. У рюкзака 2 отделения, закрывающиеся на молнии. В переднем отделении предусмотрен
1492 руб
Раздел: Без наполнения
Комод "Радуга" (4 секции).
Домашний уют слагается из множества составляющих. Каждая деталь важна в хрупкой гармонии дома. Комод 4-х секционный - яркое подтверждение
1850 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы
Набор альбомов для рисования "Дворец", А4, 32 листа, 10 штук (количество томов: 10).
Комплект из 10 штук альбомов для рисования 32 листа. Формат А4. Альбом изготовлен из высококачественной, белой, офсетной бумаги. Обложка
373 руб
Раздел: 26-40 листов

81. Основные технологии накопителей на магнитной ленте

82. АРМ бухгалтера "Учет основных средств"

83. Операционная система MS DOS. Основные принципы хранения информации на магнитных дисках в MS DOS. Файловая система MS DOS

84. Установка и основные характеристики Linux

85. Основные формулы тригонометрии. Таблица частных случаев для тригонометрических функций. Таблица углов sin, cos, tg, ctg

86. Основные определения и теоремы к зачету по функциональному анализу
87. Конспект по статистике (основные понятия)
88. Пищеварительный тракт и его основные функции

89. Основные методы обследования больного

90. Становление и современное состояние криминологии. Основные этапы ее развития

91. История сыскного дела в России: Основные периоды правового регулирования

92. Основные понятия, предмет и система дисциплины "Правоохранительные органы"

93. Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ: система и структура, основные полномочия

94. Основной курс биологии 8 класс

95. Основные экологические проблемы на современном этапе. Экологическое состояние атмосферного воздуха в Белгородской области

96. Человек как творческий экологический фактор. Основные направления и результаты антропогенных изменений в окружающей среде. Компенсационные механизмы и возможности среды в этих условиях

Ранец школьный "DeLune" с мешком для обуви, пенал, часы (арт. 9-119).
Ранец школьный «Каскадный», украшенный объёмной 3D картинкой,- это совершенно уникальное решение, сочетающее яркую, большую картинку и
6050 руб
Раздел: С наполнением
Влажные салфетки Johnson's baby Нежная забота, 256 штук.
Влажные салфетки для самых маленьких разработаны специально для ухода за нежной кожей. Они очищают настолько деликатно, что могут
374 руб
Раздел: Влажные салфетки
Токсичная капсула "Fungus Amungus".
Игровой набор Fungus Amungus "Токсичный контейнер" представляет собой капсулу, в которой находится один из эксклюзивных
521 руб
Раздел: Аксессуары для игр

97. Списывание как один из основных видов упражнений при обучении орфографии

98. Дифференцированный подход в обучении основным движениям (для детей 6-го года жизни)

99. Ролевые игры на уроках английского языка на основной ступени обучения в средней школе

100. Урок - как основная форма организации учебного процесса, его характеристика и требования к нему


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.